Millä perusteella avustusta myönnetään?

EU:n sisäasioiden rahastoista voidaan myöntää avustusta hankkeeseen tai toimintaan, jos se täyttää valintaperusteet.

Hankkeiden yleiset ja erityiset valintaperusteet

Valintaperusteet jakautuvat yleisiin valintaperusteisiin ja erityisiin valintaperusteisiin.

Yleiset valintaperusteet

Yleiset valintaperusteet ovat EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia, joista rahaston hallintoviranomaisen tulee riittävästi varmistua ennen hankkeen hyväksymismenettelyä. Mikäli jokin yleinen valintaperuste ei täyty, hanke ei voi saada rahoitusta.

Jos hanke ei täytä yleisiä valintaperusteita, sitä ei arvioida erityisten valintaperusteiden pohjalta (pisteytetä) eikä se ole tukikelpoinen.

Yleiset valintaperusteet ovat:

 • Hakijaorganisaatio (ja mahdollinen avustuksen siirronsaaja) ja avustettavan toiminnan toimenpiteet ovat ohjelman mukaisia.
 • Jos hakija on yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, hakijalla on taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Valintaperusteen täyttymisen selvittämiseksi tehdään taloudellisen tilanteen arviointi toimitettujen tilinpäätöstietojen pohjalta, arvioiden tunnuslukujen pohjalta hakijan vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja haettavan avustuksen osuutta organisaation toimintatuotoista ja varojen määrästä.  
 • Hakija (tai mahdollinen avustuksen siirronsaaja) ei ole konkurssissa tai laiminlyönyt oleellisesti veroja tai sosiaaliturvamaksuja, eikä hanketoteuttajan avainhenkilö ole syyllistynyt aiemmin rikokseen avustuksia haettaessa tai asetettu liiketoimintakieltoon.
 • Hakijalla (tai mahdollisella avustuksen siirronsaajalla) ei ole rahastoihin kohdistuvaa täytäntöönpanokelpoista takaisinperintäpäätöstä, jota ei ole maksettu.

Erityiset valintaperusteet

Erityiset valintaperusteet voivat olla sisällöllisiä tai tarkentavia.

Sisällöllisillä valintaperusteilla arvioidaan, miten hyvin hanke edistää ohjelman tavoitteita ja päämääriä. Ne eivät rajaa hankkeiden tukikelpoisuutta, vaan pyrkivät nostamaan esille parhaita hankkeita. Valintaperusteet liittyvät ohjelmassa ja toimeenpanosuunnitelmassa kuvattuihin tavoitteisiin ja päämääriin. 

Haussa voidaan käyttää lisäksi tarkentavia valintaperusteita, esimerkiksi haun ollessa rajattu tai kun haku sisältää erityiseen teemaan liittyviä toimia. Seurantakomitea vahvistaa mahdolliset tarkentavat valintaperusteet, jos hallintoviranomainen esittää näitä käytettäväksi haussa.

Hallintoviranomainen arvioi hakemuksen pisteyttämällä haussa sovellettavat sisällölliset ja tarkentavat erityiset valintaperusteet asteikolla 1-5 (5 = täyttää perusteen erinomaisesti, 4 = täyttää perusteen hyvin, 3 = täyttää perusteen tyydyttävästi, 2 = täyttää perusteen välttävästi, 1 = ei täytä arviointiperustetta lainkaan).

Pisteytyksen perusteella hankkeet asetetaan etusijajärjestykseen. Hakemusta voidaan esittää rahoitettavaksi vain, jos se saa arvioinnissa vähintään 50 % enimmäispistemäärästä. Enimmäispistemäärä on 40.

Erityiset valintaperusteet ovat:

Sisällölliset valintaperusteet (pisteet: 1-5):

 • Tavoitteiden mukaisuus: Hanke on rahaston ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman mukainen.
 • Tarpeellisuus ja täydentävyys: Hanke vastaa osaltaan tunnistettuihin tarpeisiin. Hanke perustuu aitoon, konkreettiseen ja selkeästi esitettyyn ja perusteltuun tarpeeseen, joka on relevantti rahaston ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman näkökulmasta. Lisäksi hanke edistää kansallisia ja Euroopan unionin strategioita, painopisteitä, tavoitteita ja toimenpiteitä. Hankkeessa kehitetään ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin suorituskykyihin, palveluihin ja/tai toimintamalleihin.
 • Toteuttamiskelpoisuus: Hankkeella on hankkeen etenemisen tarkastelun mahdollistava tavoitteellinen ja konkreettinen suunnitelma. Hanke on toteuttamiskelpoinen ts. hakemus sisältää hankesuunnitelman, joka on selkeä, realistinen ja riittävän yksityiskohtainen. Hankesuunnitelma on yhteneväinen esitetyn kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman kanssa ja siitä käy ilmi, että hankkeen toteuttamiseen on varattu riittävät resurssit (hallinto, henkilöstö, asiantuntemus ja yhteistyöverkostot).
 • Mitattavissa olevat tulokset: Hankesuunnitelma sisältää realistiset ja johdonmukaiset laadulliset ja määrälliset tulostavoitteet, jotka ovat yksiselitteisesti mitattavissa.
 • Jatkuvuus: Hakijalla (ja mahdollisella avustuksen siirronsaajalla) on edellytykset ja suunnitelma hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen, ellei se hankkeen luonteen vuoksi ole tarpeetonta. Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä hankkeen päätyttyä.
 • Kustannustehokkuus ja kustannusten tukikelpoisuus: Hankkeen kustannukset suhteessa hankkeesta saataviin tuloksiin ovat kohtuulliset. Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia.
 • Vaikuttavuus: Hankkeen toimenpiteillä edistetään vaikuttavasti ohjelmassa ja toimeenpanosuunnitelmassa määriteltyjä päämääriä. Hankkeella on mahdollisuus luoda uusia ja pysyviä muutoksia tai toimintatapoja, jotka ovat sovellettavissa laajemmin. Hankkeella on vaikuttavuutta (toteutettavilla toimilla saadaan aikaan parannus aikaisempaan tilanteeseen verrattuna). 
 • Horisontaaliset periaatteet: Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kestävän kehityksen periaatteetta. 

Jos jatkuvuus -valintaperusteen osalta todetaan, että perusteen täyttyminen on hankkeen luonteen vuoksi tarpeetonta, perusteen pistemääräksi annetaan muiden sisällöllisten valintaperusteiden mukaan annettujen pisteiden keskiarvo. Näin jatkuvuus -valintaperusteen pisteytys ei vaikuta hankkeen suhteelliseen pistemäärään, mutta tekee hakemuksen arvioinnin kokonaispistemäärän osalta vertailukelpoiseksi niiden hakemusten kanssa, joiden kohdalla jatkuvuus -valintaperusteen mukaisia edellytyksiä toiminnan jatkumiselle arvioidaan.  

Vaikuttavuus ja jatkuvuus -valintaperusteet eivät ole käytössä käsiteltäessä operatiivisesta tuesta myönnettävää avustusta koskevia hakemuksia, koska avustus on kohdennettua yleisavustusta. Operatiivista tukea koskevien hakemusten enimmäispistemäärä on 30.