På vilka grunder beviljas understöd? 

Ur EU:s fonder inom området för inrikes frågor kan beviljas understöd för projekt eller verksamheter som uppfyller urvalskriterierna.

Allmänna och särskilda kriterier för urval av projekt

Urvalskriterierna är indelade i allmänna urvalskriterier och särskilda urvalskriterier.

Allmänna urvalskriterier

De allmänna urvalskriterierna är krav som bygger på EU-lagstiftning och nationell lagstiftning. Innan förfarandet för godkännande av projekt inleds ska den förvaltande myndigheten för fonden på ett tillräckligt bra sätt försäkra sig om att kraven är uppfyllda. Om ett allmänt urvalskriterium inte uppfylls kan finansiering inte beviljas för projektet.

Om projektet inte uppfyller de allmänna urvalskriterierna, kan det inte bedömas enligt de särskilda urvalskriterierna (poängsättas) och projektet är inte stödberättigande.

De allmänna urvalskriterierna är följande:

 • Den sökande organisationen (och en eventuell överföringsmottagare) och åtgärderna för den verksamhet som understöds är förenliga med programmet.
 • Om den sökande är en privaträttslig juridisk person, har den sökande förutsättningar för att genomföra projektet. För att utreda om urvalskriterierna är uppfyllda görs en utvärdering av det ekonomiska läget utifrån inlämnad bokslutsinformation. Utifrån nyckeltalen utvärderas den sökandes kapitaltäckning, likviditet och andelen sökt understöd av organisationens verksamhetsintäkter och tillgångar.  
 • Den sökande (eller en eventuell överföringsmottagare) är inte i konkurs och har inte väsentligt försummat skatter eller socialskyddsavgifter. Projektgenomförarens nyckelperson har inte tidigare gjort sig skyldig till brott vid bidragsansökan eller förelagts näringsförbud.
 • Den sökande (eller en eventuell överföringsmottagare) har inte ett sådant verkställbart återkrav i samband med fonder som inte har betalats. 

Särskilda urvalskriterier

De särskilda urvalskriterierna kan vara innehållsmässiga eller preciserande kriterier.
Enligt de innehållsmässiga urvalskriterierna utvärderas hur väl projektet främjar målen för programmet. De begränsar inte projekts stödberättigande, utan strävar efter att lyfta fram de bästa projekten. Urvalskriterierna har ett samband med de mål som beskrivs i programmet och genomförandeplanen. 

Vid ansökningen är det även möjligt att tillämpa preciserande urvalskriterier till exempel om ansökningen är avgränsad eller omfattar åtgärder inom ett särskilt tema. Övervakningskommittén bekräftar eventuella preciserande urvalskriterier, om den förvaltande myndigheten föreslår att de ska tillämpas vid ansökningen.

Den förvaltande myndigheten bedömer ansökan genom att poängsätta ansökan enligt de innehållsmässiga urvalskriterier och de preciserande särskilda urvalskriterier som tillämpas vid ansökningen på en skala från 1 till 5 (5 = uppfyller kriteriet utmärkt, 4 = uppfyller kriteriet väl, 3 = uppfyller kriteriet nöjaktigt, 2 = uppfyller kriteriet hjälpligt, 1 = uppfyller inte bedömningskriteriet).

Utifrån poängsättningen sätts projekten i prioritetsordning. Finansiering kan endast föreslås för ansökan om ansökan får minst 50 procent av det totala poängantalet. Det maximala poängantalet är 40.

De särskilda urvalskriterierna är följande:

Innehållsmässiga urvalskriterier (poäng: 1–5):

 • Förenlighet med målen: Projektet är förenligt med fondens program och genomförandeplan.
 • Nödvändighet och kompletterande karaktär: Projektet tillgodoser delvis de behov som identifierats. Projektet bygger på ett äkta, konkret och klart framlagt och motiverat behov som är relevant för fondens program och genomförandeplan. Dessutom kompletterar projektet strategierna, prioriteringarna, målen och åtgärderna på nationell nivå och inom Europeiska unionen. Projektet tar fram lösningar eller skapar särskilt mervärde för befintliga kapaciteter, tjänster och/eller verksamhetsmodeller.
 • Genomförbarhet: Projektet har en målinriktad och konkret plan som möjliggör en granskning av hur projektet framskrider. Projektet är genomförbart, det vill säga ansökan innehåller en projektplan som är tydlig, realistisk och tillräckligt detaljerad. Projektplanen stämmer överens med den föreslagna budgeten och finansieringsplanen. Av projektplanen framgår att det reserverats tillräckliga resurser (administration, personal, kompetens och samarbetsnätverk) för att genomföra projektet.
 • Mätbara resultat: Projektplanen innehåller realistiska och konsekventa, kvalitativa och kvantitativa resultatmål som entydigt kan mätas.
 • Kontinuitet: Den sökande (eller en eventuell överföringsmottagare) har förutsättningar och en plan för verksamhetens kontinuitet efter att projektet slutförts, om det inte är onödigt på grund av projektets karaktär. Resultaten av projektet kan utnyttjas efter att projektet slutförts.
 • Kostnadseffektivitet och stödberättigande kostnader: Projektets kostnader är skäliga i förhållande till dess resultat. Projektkostnaderna är stödberättigande.
 • Genomslagskraft: Genom de åtgärder som ingår i projektet främjas effektivt de mål som fastställts i programmet och genomförandeplanen. Inom projektet är det möjligt att skapa nya och bestående förändringar eller verksamhetsformer som kan tillämpas i större utsträckning. Projektet medför effekter (de åtgärder som vidtas skapar en förbättring jämfört med det tidigare läget). 
 • Horisontella principer: Projektet stöder jämställdheten mellan könen, jämlikheten och principen för hållbar utveckling. 

Om uppfyllandet av urvalskriteriet kontinuitet konstateras vara onödigt med anledning av projektets karaktär, blir poängantalet för kriteriet medeltalet av de poäng som getts enligt de övriga innehållsmässiga urvalskriterierna. På så sätt påverkar poängsättningen av kriteriet kontinuitet inte det proportionella poängantalet för projektet. Den gör dock att bedömningen av ansökan, när det gäller det totala antalet poäng, är jämförbar med de ansökningar där förutsättningarna för verksamhetens kontinuitet enligt kriteriet kontinuitet utvärderas.  

Urvalskriterierna genomslagskraft och kontinuitet tillämpas inte vid behandlingen av ansökningar om understöd som beviljas ur det operativa stödet, eftersom det understödet är riktat allmänt understöd. Det maximala poängantalet för ansökningar om operativt stöd är 30.