AMIF-rahasto ohjelmakaudella 2014-2020

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (engl. Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) perustettiin EU-rahoitusohjelmakaudelle 2014–2020 edistämään Euroopan unionin yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan kehittämistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen vahvistamista. Rahaston toimissa sovelletaan jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuuden ja vastuunjaon sekä kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön periaatteita.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston avulla vahvistetaan ja kehitetään Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää, tuetaan kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja laillista maahanmuuttoa sekä kehitetään paluustrategioita. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon on Suomessa toteutettaviin ohjelman mukaisiin toimiin osoitettu yhteensä noin 26 miljoonaa euroa ohjelmakaudelle 2014–2020. Ohjelmakauden aikana toteutettiin yhteensä 142 hanketta ja toimea.

Rahastoon sisältyvät jäsenvaltion perusrahoitusosuuden lisäksi erilliset uudelleensijoittamisohjelman ja sisäisten siirtojen määrärahat, joita maksetaan jäsenvaltiolle vastaanotettujen uudelleensijoitettujen kiintiöpakolaisten sekä toisesta jäsenvaltiosta sisäisesti siirrettyjen kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden lukumäärien perusteella. Jäsenvaltio saa yhdestä uudelleensijoitetusta kiintiöpakolaisesta henkilön lähtömaasta tai uudelleensijoituksen kiireellisyydestä riippuen kertakorvauksena 6 000 tai 10 000 euroa sekä sisäisesti siirrettävistä henkilöistä 6 500 euroa henkilöltä.

Uudelleensijoittamisen määrärahalla varmistetaan uudelleensijoittamisohjelman toimivuus tukemalla erityisesti kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamista ja kotoutumista sekä kehittämällä viranomaisprosesseja. Sisäisten siirtojen määrärahalla tuetaan turvapaikkamenettelyn sujuvuutta ja varmistetaan riittävät resurssit erityisesti sisäisten siirtojen kautta maahan tulevien henkilöiden vastaanottoon.

Rahastoon kuuluu myös erityistoimia, jotka toteutetaan yhteistyössä useamman jäsenvaltion kesken. Suomi ei ole esittänyt kansalliseen ohjelmaansa omia erityistoimia, mutta on valmis osallistumaan muiden jäsenvaltioiden toteuttamiin erityistoimiin kumppanina.

AMIF-rahaston kansallinen ohjelma 2014-2020 (PDF)

Kansallinen ohjelma ja sen tavoitteet

AMIF-rahastolla on koko ohjelmakauden 2014–2020 kattava kansallinen ohjelma, joka on strateginen asiakirja, jossa kuvataan yleisesti kansalliset tarpeet, tavoitteet ja suunnitellut toimet rahaston toimialalla.

Rahaston kansallinen ohjelma jakautuu neljään erityistavoitteeseen, joista kukin jakautuu edelleen sisällöiltään rajatumpiin kansallisiin tavoitteisiin. Suomen osalta toteutetaan kolmea ensimmäistä erityistavoitetta.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallinen ohjelma 2014-2020

Erityistavoite 1: Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen
Erityistavoitteessa 1 pyritään nopeuttamaan turvapaikkahakemusten käsittelyä mm. vahvistamalla viranomaisten välistä yhteistyötä ja työnjaon toimivuutta sekä ammatillista osaamista. Lisäksi tehostetaan turvapaikkaprosessin alkuvaihetta. Turvapaikanhakijamäärien nopeisiin vaihteluihin varautumiseksi ja vastaanottojärjestelmän sopeuttamiseksi pyritään luomaan kansallinen toimintamalli. Vastaanotto-olosuhteita parannetaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien erityistarpeiden huomioimiseksi. Lisäksi hakijoille pyritään varmistamaan riittävä tuki, oikeusvarmuus ja inhimillinen kohtelu turvapaikkaprosessin aikana. Samoin erityistavoitteen 1 puitteissa tuetaan pakolaisten uudelleensijoittamiseen liittyviä toimia.

Erityistavoite 2: Kotouttaminen ja laillinen maahanmuutto
Erityistavoitteessa 2 tavoitteina on edistää kotoutumista alkuvaiheen toimenpitein yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa, tukea erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja lisätä heidän osallisuuttaan ja hyvinvointiaan sekä parantaa vuorovaikutusta heidän ja vastaanottavan yhteiskunnan välillä. Toimenpiteillä pyritään myös parantamaan kuntien vastaanottovalmiuksia ja kotouttamispalveluita. Lisäksi kehitetään maahanmuuttohallintoa ja laillisen maahanmuuton menettelyjä.

Erityistavoite 3: Pysyvää paluuta edistävien oikeudenmukaisten ja tehokkaiden palauttamisstrategioiden kehittäminen
Erityistavoitteessa 3 tavoitteena on tukea vapaaehtoisen paluun järjestelmän vakiinnuttamista sekä kehittää säilöönoton sisältöä ja sen vaihtoehtoja. Maastapoistamismenettelyä parannetaan ja nopeutetaan kehittämällä henkilöllisyyden selvittämistä ja matkustusasiakirjojen hankintaa.

Kansallinen toimeenpano-ohjelma

Rahastolle on laadittu kansallisen ohjelman toimeenpanoa varten erillinen kansallinen toimeenpano-ohjelma. Toimeenpano-ohjelma on kansallisen ohjelman tavoin laadittu koko ohjelmakaudeksi ja se tarkentaa kansallista ohjelmaa. Toimeenpano-ohjelmassa kuvataan tuettavien hankkeiden ja toiminnan valintaperusteet, kansallisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti toteutettavat toimet ja kansalliseen ohjelmaan sisältyvän rahoituksen kohdentamisessa noudatettavat periaatteet.

Toimeenpano-ohjelmassa määritellään lisäksi uudelleensijoittamisen ja sisäisten siirtojen määrärahan käytön tavoitteet ja tavoitteiden mukaisesti toteutettavat toimet. Koska kyseisen määrärahan osalta kansalliseen ohjelmaan ei sisälly niiden käyttöön liittyviä erityistavoitteita tai kansallisia tavoitteita, tavoitteet on ollut tarpeen määritellä kansallisessa toimeenpano-ohjelmassa.

Kauden 2014-2020 kansallinen toimeenpano-ohjelma (pdf)

Rahoitetut AMIF-hankkeet

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta rahoitetut hankkeet (PDF)

  • Hankelista on päivitetty 1.11.2021.
  • Uusimmat, kevään 2021 AMIF-haussa rahoitetut hankkeet ovat vihreällä pohjalla.