Rahoitetut ISF-hankkeet

Sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF) rahoitetut hankkeet ja toimet
Hankkeen nimi Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Avustuksen saajan nimi Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Erityistavoite Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Tavoite ja tulokset Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti EU-rahoitus (euroa) Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Hankkeen alkamispäivä Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Hankkeen päättymispäivä Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
Exit Suomi - järjestöpohjaisen exit-työn kehittämishanke Helsingin Diakonissalaitoksen
säätiö sr
3 Rikosten torjuntaa ja ehkäisemistä koskevien valmiuksien vahvistaminen Exit Suomi: Järjestöpohjaisen Exit-toiminnan kehittämishankkeen tavoitteena on väkivaltaista radikalisoitumista ehkäisevän ja torjuvan sekä irtautumista tukevan Exit-työn menetelmien kehittäminen Suomessa. Hankkeella on kolme tavoitetta. 1) Asiakastyön menetelmien kehittäminen, 2) Mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin osaamisen kehittäminen osana Exit-työtä, 3) Exit-työn raaminen kehittäminen.

Hankkeessa jatketaan aiemmin aloitettua Exit-asiakastyötä ja jatkokehitetään asiakastyön menetelmiä. Uutena avauksena asiakastyön kohteeksi otetaan digitaalinen Exit-työ. Hankkeen toisen tavoitteen mukaisesti työssä on mukana psykiatrian poliklinikan osaaminen. Exit-työn raamien osalta jatketaan aiempaa arvioinnin kehittämistä ja lisäksi luodaan järjestöpohjaisen exit-työn turvallisuuskäytännöt.

Hankkeen tuloksena järjestöpohjaisen Exit-työn osaaminen Suomessa kasvaa ja täydentyy. Tätä kautta jatkossa voidaan toteuttaa laadukkaampaa asiakastyötä väkivaltaisen radikalisoitumisen torjumiseksi.
472828.86 1.1.2023 31.12.2025
Rajat ylittävän rikostorjunnan kehittäminen Poliisihallitus 3 Rikosten torjuntaa ja ehkäisemistä koskevien valmiuksien vahvistaminen Operatiivinen tuki mahdollistaa itärajan ylittävän rikostorjunnan tehostamisen. Itärajan ylittävän vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnan tarve on poliisissa ovat viime vuosina korostunut merkittävästi erityisesti Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella ja toimintaympäristö on nopeasti muuttunut Ukrainan sodan johdosta ennakoimattomaksi.

Suurien rajanylityspaikkojen ja suuren sataman johdosta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella on runsaasti rajat ylittävää vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta, joka maantieteellisistä syistä on kohdistunut Suomeen erityisesti Venäjän suunnalta sekä Viron suunnalta. Hankkeen tarkoituksena on tehostaa asiaan liittyvää rikosten ennalta estämistä, paljastamista ja tutkimista. Lisäksi tarkoituksena on tiivistää viranomaisyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti rajat ylittävän rikostorjunnan kehittämiseksi ja tutkinnan tehostamiseksi.
717958.608 1.1.2023 31.12.2025
Aseiden elinkaaritietojen kehittämishanke FILI Poliisihallitus 1 Tiedonvaihdon parantaminen Asetietojen elinkaaren hallinnan kehittämishankkeen tavoitteena on, että asetietojärjestelmässä on ajantasainen luvanvaraisten aseiden ja aseen osien sijainti- ja elinkaaritieto. Aseen elinkaarta eli tietoa aseen omistajista ja sijainnista tulee lain mukaan pystyä seuraamaan aseen valmistuksesta tai maahantuonnista romuttamiseen asti. Elinkaaritietoa voidaan hyödyntää kaikessa viranomaistoiminnassa ja kansainvälisessä tietojenvaihdossa.

Hankkeessa toteutetaan osaksi uutta asetietojärjestelmää sähköisen asioinnin palvelut, joiden avulla ase-elinkeinoharjoittajat ilmoittavat aseiden ja aseen osien tietoja. Lisäksi siirretään aseiden ja aseen osien tietoja nykyisestä asetietojärjestelmästä osaksi uudessa asetietojärjestelmässä näkyvää aseen elinkaarta. Hankkeen myötä poliisilla ja muilla viranomaisilla on mahdollisimman reaaliaikainen ja luotettava tieto aseen ja aseen osien elinkaaresta.
1431287.025 1.11.2022 30.4.2024
Teknisen tarkkailun kehittämishanke Tulli 3 Rikosten torjuntaa ja ehkäisemistä koskevien valmiuksien vahvistaminen Teknisen tarkkailun kehityshankkeella 2022-2024 parannetaan tullirikostorjunnan teknisen tarkkailun toimintavalmiuksia ja suorituskykyä tullirikosten estämiseksi ja selvittämiseksi. Hankkeessa hankitaan teknisen tarkkailun välineistöä sekä opastetaan Tullin henkilökuntaa laitteiden käyttöönotosta. 392597.1 1.12.2022 30.11.2024
Cybercrime Exit 3 - Nuorten kyberrikollisuuden ehkäisyn pilotointi ja koulutushanke Poliisihallitus 3 Rikosten torjuntaa ja ehkäisemistä koskevien valmiuksien vahvistaminen Keskusrikospoliisin nuorten kyberrikollisuuden ehkäisyn koulutuksen ja pilotoinnin Cybercrime Exit (3) -hankkeessa luodaan 2025 mennessä poliisille ennalta estävä kyvykkyys puuttua varhaisessa vaiheessa nuorten kyberrikoskierteeseen ja niiden ehkäisyyn. Hankkeen päättyessä poliisilla on käytössä toimintamalli verkkorikoksien ehkäisyyn kaikilla rikoskierteen katkaisun toiminnan tasoilla, joita ovat ennaltaehkäisy, varhainen puuttumisen interventio-ohjelman koulutus ja implementointi ja uusintarikollisuuden torjunta. Hankkeessa seurataan teknologista kehitystä ja siinä kehitetään, testataan ja pilotoidaan kyberrikoksia ehkäiseviä interventioita digitaalisessa ympäristössä. Hanke tekee strategista yhteistyötä yksityisen sektorin, viranomaisten ja järjestöjen kanssa kyberrikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. 551920.824 1.1.2023 31.12.2025
JR-EET (Järjestäytyneen rikollisuuden ennalta estävä toiminta) Poliisihallitus 3 Rikosten torjuntaa ja ehkäisemistä koskevien valmiuksien vahvistaminen Järjestäytyneen rikollisuuden ennalta estävän toiminnan hankkeessa (JR-EET) on tarkoituksena palkata kolme poliisimiestä toteuttamaan järjestäytyneen rikollisuuden ennalta estävää toimintaa. Keskusrikospoliisin JR-tiedusteluyksikön ennalta estävän toiminnassa toteutetaan poliisin Exit-toimintaa, jonka tarkoituksena on auttaa henkilöitä irtautumaan järjestäytyneen rikollisuuden ryhmistä sekä näiden vaikutuspiiristä tai väkivaltaisista ääriliikkeistä sekä niiden vaikutuspiiristä. Exit -toiminnan lisäksi hankkeessa toteutetaan järjestäytyneen rikollisuuden hallinnollista torjuntaa (JRHT), minkä tarkoituksena on poliisin, muiden viranomaisten sekä yksityisten toimijoiden valmiuksien parantaminen (torjua ja) ennalta estää rikollista toimintaa omissa hallinnollisissa toimissa sekä heikentää järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä sekä laajentumista syvemmälle laillista yhteiskuntaa. Toiminta edistää Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategiaa 2021-2025 EU:ssa. 455782.7159 31.1.2023 30.9.2025
Tehoa ihmiskaupan vastaiseen työhön Oikeusministeriö 3 Rikosten torjuntaa ja ehkäisemistä koskevien valmiuksien vahvistaminen Hankkeen tavoitteena on torjua ja vähentää ihmiskaupparikollisuutta, lisätä turvallisuutta sekä edistää ihmiskaupan uhrien asemaa yhteiskunnassa parantamalla uhrien tunnistamista, lisäämällä viranomaisyhteistyötä ja kehittämällä ihmiskaupasta ja sen vastaisesta työstä viestimistä.

Hankkeessa luodaan ihmiskaupan uhrien tunnistamis- ja ohjausjärjestelmä. Ihmiskaupan uhrien tunnistamisen ja avun saannin kehittäminen edellyttää lainsäädännön ja ihmiskaupan vastaisen työn rakenteiden yhteensovittamista ja tietoisuuden ja yhteistyön lisäämistä käytännön toimijoiden keskuudessa. Järjestelmän rakentamisella parannetaan uhrien tunnistamista ja pääsyä avun piiriin.

Lisäksi hankkeessa kehitetään ihmiskaupasta ja ihmiskaupan vastaisesta työstä viestimistä. Tarkoitus on lisätä yleistä tietoisuutta ihmiskaupasta. Näin parannetaan ihmiskaupan tunnistamista ja sitä kautta rikosvastuun toteutumista sekä uhrien avun saantia.
178649.52 31.1.2023 31.1.2025
Sawian - Stop maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten jengit ja radikalisoituminen Suomen Pakolaisapu ry. 3 Rikosten torjuntaa ja ehkäisemistä koskevien valmiuksien vahvistaminen Sawian – Stop maahanmuuttajataustaisen lasten ja nuorten jengit ja radikalisoituminen -hankkeen tarkoituksena on katkaista maahanmuuttajataustaisten 10–22-vuotiaiden väkivalta- ja rikoskierteitä sekä jengiytyminen ja radikalisoituminen. Hanke tukee lapsia ja nuoria sekä perheiden, koulujen ja yhteisöjen kasvatustyötä omakielisellä toiminnalla. Se luo laajan yhteistyöverkoston ja vahvistaa kohderyhmän lasten ja nuorten kanssa toimivien osaamista. Lapsia, nuoria ja perheitä tuetaan yksilö- ja ryhmätuella sekä koulujen ja lähiyhteisöjen kautta.

Hanke vähentää lasten ja nuorten ajautumista rikollisuutta ja syrjäytymistä ruokkiville poluille sekä tuo perheille, lähi- ja kulttuuriyhteisöille sekä ammattilaisille uusia keinoja riskeihin tarttumiseen aiempaa varhemmin. Hanke luo myös kohderyhmän lapsille ja nuorille uutta yhteiskuntaosallisuuden ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta sekä lisää perheiden ja lähiyhteisöjen luottamusta suomalaiseen yhteiskuntaan ja viranomaisiin.
1176744.845 1.1.2023 31.12.2025
Kyberosake (Kyberrikostorjunnan osaamisen kehittäminen) Poliisihallitus 3 Rikosten torjuntaa ja ehkäisemistä koskevien valmiuksien vahvistaminen Kyberosake-hankkeessa Poliisiammattikorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu laativat kyberrikostorjunnan osaamispolun. Hankkeessa pilotoidaan uusi kyberrikostorjunnan erikoistumisopintokokonaisuus, jossa annetaan sekä teoreettisia että käytännön tietoja ja taitoja kyberrikostorjunnan tehtäviin.

Hankkeen puitteissa kartoitetaan lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten koulutustarjontaa ja osaamisen kehitystarpeita sekä tuotetaan tarpeenmukaista koulutusta kyberrikostorjuntaan liittyen. Hanke järjestää viranomaisten välistä yhteistoimintaa edistävän harjoituksen.

Kyberosakkeessa kehitetään erilaisia koulutuksellisia työvälineitä ja menetelmiä sekä tutkitaan tekoälyn hyödyntämistä kyberrikollisuuden torjunnassa. Tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään kyberrikostorjunnan koulutustoimissa.

Kyberrikollisuus on tyypillisesti rajat ylittävää kansainvälistä rikollisuutta. Tämän vuoksi hankkeessa edistetään kansainvälistä viranomaisyhteistyötä keskeisten kyberkoulutustoimijoiden kanssa.
1883799.198 1.11.2022 31.10.2025
Renki 2 Poliisihallitus 1 Tiedonvaihdon parantaminen Renki 2-hankkeessa jatkokehitetään Renki-yhteiskyselyjärjestelmää. Sen avulla eri viranomaiset voivat kysellä kansallisia ja kansainvälisiä etsintäkuulutustietoja sekä Europolin tietojärjestelmän tietoja. Tavoitteena on laajentaa Renki kattamaan yhteentoimivuus-, EES- ja Prüm II -asetusten asettamat velvoitteet sekä tuoda yhteiskyselyn piiriin kansallisia tietokantoja ja -järjestelmiä erillisen hakumoottorin avulla.

Hankkeen tuloksena yhteiskyselyjärjestelmä on käyttäjäystävällisempi. Yhdellä kyselyllä saa tiedon useasta eri tietolähteestä. Jatkossa voi tehdä myös sumeita ja monimutkaisia hakuja.
2565401.73 1.1.2023 31.12.2025
Keskitetyt palvelut -hanke Poliisihallitus 1 Tiedonvaihdon parantaminen Poliisin ja muiden esitutkintaviranomaisten tiedonkäsittely ja siirtäminen ovat tehotonta, hankalaa ja näille ei ole yhdenmukaisia malleja. Tämä haittaa rikosten selvittämistä, ennalta estämistä ja paljastamista sekä tilannekuvan muodostuminen ja tietojohtoinen poliisitoiminta ovat haasteellista.

Hankkeen tavoitteena on kehittää, keskittää ja yhdenmukaistaa tiedonkäsittelyä, jotta etenkin rikostutkinta mm. julkisten lähteiden, rajat ylittävän rikollisuuden ja lapsiin kohdistuvien rikosten osalta tehostuu. Hankkeen avulla datan käsittelyyn voidaan hyödyntää visuaalisia- ja tekoälykyvykkyyksiä. Uusien toimintamallien ja palveluiden käyttöönotto vaatii myös keskitettyä henkilötietojen käsittelyyn liittyvää kouluttamista, joiden osalta hanke toteuttaa oman koulutus- ja ohjealustan, mikä tukee laajasti käyttäjien erilaisia tarpeita nykyisten tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten ymmärtämiseksi.
2318511.39 1.5.2023 30.4.2026
Schengen tiedonvaihto operatiivinen tuki, STOT Poliisihallitus 1 Tiedonvaihdon parantaminen Operatiivinen tuki Schengen järjestelmäkokonaisuudelle, jonka tarkoituksena on jatkuvan ylläpidon ja käyttöpalveluiden varmistaminen ja SIS-järjestelmäkokonaisuuden käytön edellyttämien tietojärjestelmien ylläpitosopimusten mukaisten palveluiden toteuttaminen. Kokonaisuus pitää sisällään seuraavat järjestelmät: SIB, A-Sirene, KASI sekä TUVE toiminnot, joita järjestelmät hyödyntävät. Lisäksi mahdollisesti Patja-järjestelmä (Schengen toiminnot). Lisäksi tuella varmistetaan myös järjestelmien käytön edellyttämä teknisen infrastruktuurin palvelut kuten konesalit, palvelimet, lisenssit sekä tietoliikenne.

Tietoturvan ja käytettävyyden mukaiset päivitykset toteutetaan järjestelmässä käytettäviin varusohjelmistoihin. Kokonaisuuteen liittyvien tietojärjestelmien ylläpitosopimusten mukaisia palveluja sekä järjestelmien käytön edellyttämiä teknisen infrastruktuurin palveluja toteutetaan, jotta järjestelmäkokonaisuus toimii edellytetyllä tasolla.
1208000 1.1.2023 31.12.2025
Matkustaja 2 Poliisihallitus 1 Tiedonvaihdon parantaminen Matkustaja 2 -hankkeessa kehitetään ja tehostetaan tiedonvaihtoa kansallisen ja EU:n sisäisen turvallisuuden parantamiseksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää 1. kansallinen matkustajatietojen vastaanottokyvykkyys PNR-direktiivin vaatimukset täyttäväksi sekä 2. matkustajatietojen analysointia, raportointia ja tilastointia komission vaatimuksia vastaaviksi. Hankkeen tuloksena: Matkustajatietoyksikkö saa kattavammin ja reaaliajassa matkustajatietoja lentoliikenteestä; Matkustajatietojen käsittely on EU-tuomioistuimen 21.6.2022 antaman päätöksen mukaista; Matkustajatietoyksikkö pystyy tunnistamaan ja paljastamaan rikollisten käyttämän usean liikennemuodon (broken travel) -ilmiöön liittyvää rikollisuutta; Poliisin matkustustietojen asianhallintajärjestelmällä (MAKE) pystytään dokumentoimaan tietojen käyttö; ja Raportointi on EU-komission vaatimusten mukaista. 1156779.3 1.1.2023 31.12.2024
Tiedusteluanalyysi- ja tutkimustyökalut (INTER) Suojelupoliisi 1 Tiedonvaihdon parantaminen INTER-hankkeen (Intelligence Analysis and Research Suite) tiedusteluanalyysi- ja ‎tutkimustyökalut nostavat ‎Suojelupoliisin analyysikykyä automatisoimalla järjestelmän ‎toiminnallisuuksia koneälyn ‎avulla ja luomalla työtilan, jossa tietoa pystytään tehokkaasti ‎hyödyntämään ISF-rahaston ‎tavoitteiden mukaisesti.‎ Kasvavaa tietomassaa luokitellaan ja ‎analysoidaan tekoälyavusteisesti.‎

Edelleen ISF:n mukaisesti työvaiheita automatisoimalla vähennetään manuaalisen työn ‎määrää. Analyysikyvykkyyttä parantamalla tiedolla johtaminen mahdollistuu ja ‎tietoon ‎perustuvia päätöksiä pystytään tekemään perustellusti ja kohdennetusti niin viraston ‎sisäisesti ‎kuin raportoinnin piirissä olevien kumppanien osalta.‎

Automaattisella jäsentelyllä voidaan löytää yhteyksiä ja heikkoja signaaleja, joita ‎‎manuaalisella tiedon haulla ei välttämättä löydetä. Samalla pienennetään operatiivista riskiä, ‎‎että jokin tärkeä yhteys jää huomaamatta. Mittareita ovat koulutus ja asiakaspalaute.‎
2851230 1.5.2023 30.4.2026
TILDA - Ihmiskaupan Uhrien Auttamisjärjestelmän digitaaliset työkalut ja tilastointi Migri 3 Rikosten torjuntaa ja ehkäisemistä koskevien valmiuksien vahvistaminen TILDA - Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän digitaaliset työkalut ja tilastointi -hankkeessa toteutetaan digiloikka auttamisjärjestelmän käyttämässä Ulkomaalaisasioiden asiankäisttelyjärjestelmässä (UMA) niin, että mahdollistetaan tarkka ja tietoturvallinen tilastotiedon tuottaminen ihmiskaupan uhreista. UMAa käytetään Joutsenon vastaanottokeskuksen alla toimivan Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän lakisääteisten tehtävien toteuttamisessa ja hallinnoinnissa.

Auttamisjärjestelmän UMA toiminnallisuuksien käyttäjiä on 14-20 ja heidät kaikki koulutetaan hankkeen aikana uusiin toiminnallisuuksien käyttöön. UMA järjestelmän käytettävyyttä parannetaan vastaamaan modernia asiankäsittelyprosessia ja mahdollistetaan tilastointi- ja raportointivaatimusten tietotarpeet kansallisella ja kansainvälisellä tasolla jatkossa ilman manuaalista tietojen ylläpitoa.

Hankkeella toteutetaan kansallista ihmiskaupan vastaista toimintaohjelmaa (2021-2023).
489842.8 1.4.2023 30.9.2024
YLPEYS - Ympäristörikoksiin liittyvän poliisitoimen edistäminen ja yhteistyön syventäminen Poliisihallitus 3 Rikosten torjuntaa ja ehkäisemistä koskevien valmiuksien vahvistaminen Hanke vahvistaa poliisin ja ympäristörikostutkimuksiin osallistuvien sidosryhmien osaamista sekä tietopohjaa, ja syventää yhteistyötä. Hanke tehostaa ja ajantasaistaa poliisin ympäristörikostutkintaa eri näkökulmia käsittelevien koulutustapahtumien avulla. Hankkeessa kehitetään koulutustoimintamalli ympäristörikostutkintaan, jolla vastataan poliisin sisällä havaittuun kehitystarpeeseen.

Koulutustapahtumissa poliisin teknisille tutkijoille perehdytetään ympäristörikosnäytteenoton periaatteita ja käytänteitä käytännön harjoituksien avulla. Poliisin taktisille tutkijoille järjestetään ympäristörikosseminaareja, joissa esitellään ympäristörikollisuuden ilmiöitä ja ympäristölainsäädäntöä sidosryhmien alan asiantuntijoiden toimesta. Lisäksi hankkeessa laaditaan ympäristörikostutkintaa käsittelevä käsikirja. Viestinnän avulla lisätään tietoisuutta ympäristörikollisuuden ilmiöistä julkisuudessa.
323021.16 1.6.2023 31.5.2025
Re-Map Radikalisoitumisen ennaltaehkäisy, resilienssi ja mielenterveys MIELI Suomen Mielenterveys ry 3 Rikosten torjuntaa ja ehkäisemistä koskevien valmiuksien vahvistaminen Re-Map – Resilience, Mental Health and Prevention hanke vahvistaa resilienssiä, voimavarakeskeisyyttä ja mielenterveyden tietoisuutta yhteisöille ja ammattilaisille, millä vaikutetaan radikalisaation taustatekijöihin.

Re-Map mentorointimallin kautta yhteisöjen avainhenkilöt oppivat tietoja ja taitoja resilienssi- ja voimavarakeskeisestä työskentelystä, mielenterveyden vahvistamisesta erityisesti yksilöiden ja yhteisöjen selviytymiskykyjä vahvistavissa ja heikentävien tekijöiden näkökulmasta. Yhteisöjen resilienssiä vahvistamalla ja riskitekijöitä tunnistamalla voidaan ennaltaehkäistä syrjäytymisen ja radikalisoitumisen riskiä. Hanke kouluttaa myös ammattilaisia resilienssi- ja voimavarakeskeisestä sekä mielenterveyttä vahvistavasta näkökulmasta yhdistämällä koulutukseen yhteisöistä nousevaa tietoa ja kokemusta.

Hanke tekee kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä eri verkostoissa ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun ja kehitykseen radikalisoitumista ennaltaehkäisevässä työssä.
423986.13 1.3.2023 31.12.2025
Ilmoittajansuojelulain koulutushanke Oikeusministeriö 3 Rikosten torjuntaa ja ehkäisemistä koskevien valmiuksien vahvistaminen Ilmoittajansuojelulain koulutushankkeen tarkoituksena on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin kansallisen täytäntöönpanolain (ilmoittajansuojelulaki) sisällön tietoisuuden lisääminen yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa ja työntekijöiden ja kansalaisten keskuudessa laajasti. Lain sisältö on vaikea, joten tarvetta maksuttomalle keskitetylle koulutukselle ja on olemassa olemassa olevien yksityisen sektorin maksullisten vaihtoehtojen lisäksi. Laki sisältää uusia merkittäviä velvoitteita sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioille. Organisaatioiden tulee perustaa sisäiset ilmoituskanavat ja toteuttaa ilmoitusjärjestelmille asetetut vähimmäisvaatimukset. Lisäksi organisaatioiden tulee tiedottaa ilmoituskanavista työntekijöilleen. Työntekijät tarvitsevat lisäksi tietoa lain sisältämästä suojelusta. Hankkeessa seurataan samalla järjestelmän toimivuutta käytännössä, jotta järjestelmää ja lainsäädäntöä voidaan tarvittaessa kehittää. 210093.94 1.5.2023 31.12.2024
  • Lista on päivitetty 15.8.2023
  • Tarkemmat, Euroopan komissiolle toimitettavat tiedot hankkeista löydät alla olevasta excel-taulukosta

Sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF) rahoitetut hankkeet ja operatiivinen toiminta (excel