Horisontaaliset periaatteet

EU:n sisäasioiden rahastoja koskeva EU:n yleisasetus edellyttää, että rahastojen toimeenpanossa noudatetaan perusoikeuksia ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaa.

Yleisasetuksessa säädetään horisontaalisista periaatteista, joita on noudatettava rahastojen toimeenpanossa. Horisontaalisia periaatteita ovat sukupuolten välinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus sekä kestävän kehityksen periaate. 

Avustuksen hakijan tulee kuvata hakemuksessaan, miten horisontaaliset periaatteet huomioidaan hankkeessa tai toiminnassa. Periaatteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan. 

Sukupuolten tasa-arvo, sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ja sukupuolinäkökohtien integrointi

Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan eri sukupuolten tasapuolisia oikeuksia ja mahdollisuuksia. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella tarkoitetaan sitä, että hankkeen tai toiminnan toimintamallien vaikutusta arvioidaan sukupuolten tasa-arvon kannalta. Tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja poistaa sukupuolesta johtuvaa syrjintää.

Sukupuolinäkökulma tulee integroida kaikkiin toimiin. Hakemuksessa tulee kuvata, miten eroavaisuudet miesten, naisten, tyttöjen, poikien ja/tai muiden sukupuoli-identiteettien edustajien asemassa, mahdollisuuksissa, tarpeissa ja haavoittuvuuksissa on huomioitu hankkeen tai toiminnan suunnitteluvaiheessa. 

Avustuksen saajan tulee raportoida siitä, miten sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen tai toiminnan toteutuksessa. Avustuksen saajan tulee varmistaa, että hanketoiminnoilla ei ole eriarvoisuutta lisääviä vaikutuksia.

Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. EU:n sisäasioiden rahastojen ohjelmien toimeenpanossa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta. Se tarkoittaa, että mm. hankkeiden ja toiminnan valinnassa, toteutuksessa, seurannassa, raportoinnissa ja arvioinnissa toimitaan syrjimättä mitään ihmisryhmiä. 

Syrjinnän tunnistaminen on perusedellytys yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Lähtökohtana on, että toiminnan laatu paranee, kun ihmisten erilaisuus otetaan huomioon. 

Hakemuksessa tulee kuvata, miten hankkeessa tai toiminnassa huomioidaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän estäminen, etenkin esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioiminen. 

Millään hanketoiminnoilla ja niiden toteuttamistavoilla ei saa ole eriarvoisuutta lisääviä vaikutuksia.

Kestävän kehityksen edistäminen

Kestävän kehityksen edistämisen tavoitteena on varmistaa, että toiminta tukee yhteisön kestävän kehityksen sosiaalisten, ekologisten, kulttuuristen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja että kokonaisvaikutukset ympäristöön, ilmastoon ja ihmisten hyvinvointiin ovat myönteisiä. 

Kestävä kehitys jakautuu kolmeen eri teemaan:

  • ekologinen kestävyys pitää sisällään luonnonvarojen käytön kestävyyden, ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämisen, kasvihuonekaasujen vähentämisen sekä luonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen tilan
  • taloudellinen kestävyys tarkoittaa vähähiilistä, luonnonvara- ja energiatehokasta taloutta ja siinä huomioidaan etenkin materiaalit ja jätteet, uusiutuvien energialähteiden käyttö, aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen tai liikkuminen ja logistiikka
  • sosiaalisella ja kulttuurisella kestävyydellä tarkoitetaan etenkin yhteisöjen ja yhteiskunnan eheyttä, perus- ja ihmisoikeuksien sekä tasa-arvon toteutumista, toimivaa demokratiaa ja niiden säilymistä sukupolvelta toiselle

Hakemuksessa on arvioitava, millaisia odotettuja vaikutuksia hankkeella tai toiminnalla on kestävän kehityksen periaatteen näkökulmasta.