Valintaperusteet ja hakemuksen arviointi

EU:n sisäasioiden rahastoista voidaan myöntää avustusta hankkeeseen tai toimintaan, jos se täyttää valintaperusteet.

Hankkeiden yleiset ja erityiset valintaperusteet

Valintaperusteet jakautuvat yleisiin valintaperusteisiin ja erityisiin valintaperusteisiin. Kunkin rahaston seurantakomitea hyväksyy hankkeiden valinnassa käytettävät valintaperusteet.

Yleiset valintaperusteet

Yleiset valintaperusteet ovat EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia, joista rahaston hallintoviranomaisen tulee riittävästi varmistua ennen hankkeen hyväksymismenettelyä. Mikäli jokin yleinen valintaperuste ei täyty, hakemusta ei arvioida erityisten valintaperusteiden pohjalta (pisteytetä) eikä hanke voi saada rahoitusta.

Erityiset valintaperusteet

Erityiset valintaperusteet voivat olla sisällöllisiä tai tarkentavia.

Sisällöllisillä valintaperusteilla arvioidaan, miten hyvin hanke edistää ohjelman tavoitteita ja päämääriä. Ne eivät rajaa hankkeiden tukikelpoisuutta, vaan pyrkivät nostamaan esille parhaita hankkeita. Valintaperusteet liittyvät ohjelmassa ja toimeenpanosuunnitelmassa kuvattuihin tavoitteisiin ja päämääriin. 

Haussa voidaan käyttää lisäksi tarkentavia valintaperusteita, esimerkiksi haun ollessa rajattu tai kun haku sisältää erityiseen teemaan liittyviä toimia. Seurantakomitea vahvistaa mahdolliset tarkentavat valintaperusteet, jos hallintoviranomainen esittää näitä käytettäväksi haussa.

Hakemuksen arviointi

Hallintoviranomainen arvioi hakemuksen pisteyttämällä haussa sovellettavat sisällölliset ja tarkentavat erityiset valintaperusteet asteikolla 1-5 (5 = täyttää perusteen erinomaisesti, 4 = täyttää perusteen hyvin, 3 = täyttää perusteen tyydyttävästi, 2 = täyttää perusteen välttävästi, 1 = ei täytä arviointiperustetta lainkaan).

Pisteytyksen perusteella hankkeet asetetaan etusijajärjestykseen. Hakemusta voidaan esittää rahoitettavaksi vain, jos se saa arvioinnissa vähintään 50 % enimmäispistemäärästä. Vähimmäispistemäärän saavuttaminen ei tarkoita, että hanketta esitettäisiin automaattisesti rahoitettavaksi.

Yleiset ja erityiset valintaperusteet on kuvattu tarkemmin valintamenettely ja valintaperusteet -asiakirjoissa aineistopankissa