Rahastojen tuloksia ja vaikutuksia seurataan kaikille hankkeille ja toiminnalle yhteisillä rahastoasetusten mukaisilla indikaattoreilla. EU:n sisäasioiden rahastojen indikaattorit on kirjattu rahastokohtaisesti rahastojen kansallisiin ohjelmiin. 

Indikaattorit antavat tärkeää tietoa ohjelmien toimeenpanon etenemisestä. Niiden avulla seurataan hankkeiden tuloksellisuutta ja kerätään vertailukelpoista tietoa rahaston tukemista toimista. Niitä käytetään myös tulevan toiminnan suunnitteluun. 

Hallintoviranomainen raportoi indikaattoreista säännöllisesti Euroopan komissiolle.
Indikaattorit muodostuvat kahdesta erilaisesta indikaattorista, tuotos- ja tulosindikaattorista:

 • Tuotosindikaattorilla tarkoitetaan indikaattoria, jolla mitataan tukitoimen erityisiä suoritteita
 • Tulosindikaattorilla tarkoitetaan indikaattoria, jolla mitataan tuettujen toimenpiteiden vaikutuksia

Avustusta haettaessa hakija on määritellyt indikaattoritavoitteet hankehakemuksessa, jonka perusteella ne on hyväksytty avustuspäätökseen. 

Avustuksen saajan vastuulla on:

 • seurata indikaattoreiden toteutumista
 • pyrkiä saavuttamaan avustuspäätöksessä asetetut tavoitteet
 • järjestää avustuspäätöksen mukaista toimintaa niin, että indikaattorit saadaan kerättyä ja todennettua
 • varmistua indikaattoritietojen oikeellisuudesta
 • raportoida niiden toteutumisesta säännöllisesti
 • huolehtia siitä, että tietoa kerätään systemaattisesti alusta lähtien
 • varmistaa, että hankeorganisaatio on tietoinen siitä, mihin asetetut indikaattorit perustuvat. Tämä on erityisen tärkeää silloin kun hakemuksen on laatinut jotkut muut henkilöt kuin ne, jotka hanketta tosiasiassa toteuttavat.

Indikaattorien raportointi

Avustuksen saaja raportoi indikaattoreista väliraporteissa ja loppuraportissa. Indikaattorien raportoinnissa tulee huomioida seuraavat asiat:

 • raportoi tiedot niiden indikaattorien osalta, joihin avustuspäätöksessä on merkitty tavoitearvoja. Voit raportoida erityistavoitteen sisällä myös muita indikaattoritietoja, mikäli sellaisia on.  Myös niiden osalta tulee tiedot olla todennettavissa
 • kukin osallistuja raportoidaan yhden hankkeen yhdessä indikaattorissa eli pääindikaattorissa vain kerran. Sama henkilö voidaan kuitenkin ilmoittaa useammassa alaindikaattorissa
 • kuvaa syyt mahdollisille poikkeamille
 • raportoi tiedot vasta sitten, kun kohderyhmän henkilöt on todennettu
 • mikäli aiemmin ilmotettuihin tietoihin on tarve tehdä muutoksia, virheelliset tai täydentävät tiedot oikaistaan seuraavan raportoinnin yhteydessä ajantasaisiksi.