Rahastojen tuloksia ja vaikutuksia seurataan kaikille hankkeille ja toiminnalle yhteisillä rahastoasetusten mukaisilla indikaattoreilla. EU:n sisäasioiden rahastojen indikaattorit on kirjattu rahastojen kansalliseen ohjelmaan. 

Indikaattorit antavat tärkeää tietoa ohjelmien toimeenpanon etenemisestä. Niiden avulla seurataan hankkeiden tuloksellisuutta ja kerätään vertailukelpoista tietoa rahaston tukemista toimista. Niitä käytetään myös tulevan toiminnan suunnitteluun. 

Hallintoviranomainen raportoi indikaattoreista säännöllisesti Euroopan komissiolle.
Indikaattorit muodostuvat kahdesta erilaisesta indikaattorista, tuotos- ja tulosindikaattorista:

 • Tuotosindikaattorilla tarkoitetaan indikaattoria, jolla mitataan tukitoimen erityisiä suoritteita
 • Tulosindikaattorilla tarkoitetaan indikaattoria, jolla mitataan tuettujen toimenpiteiden vaikutuksia

Avustusta haettaessa hakija on määritellyt indikaattoritavoitteet hankehakemuksessa, jonka perusteella ne on hyväksytty avustuspäätökseen. 

Avustuksen saajan vastuulla on:

 • seurata indikaattoreiden toteutumista
 • pyrkiä saavuttamaan avustuspäätöksessä asetetut tavoitteet
 • järjestää avustuspäätöksen mukaista toimintaa niin, että indikaattorit saadaan kerättyä ja todennettua
 • varmistua indikaattoritietojen oikeellisuudesta
 • raportoida niiden toteutumisesta säännöllisesti 
 • varmistaa, että hankeorganisaatio on tietoinen siitä, mihin asetetut indikaattorit perustuvat. Tämä on erityisen tärkeää silloin kun hakemuksen on laatinut jotkut muut henkilöt kuin ne, jotka hanketta tosiasiassa toteuttavat.

Indikaattorien raportointi

Avustuksen saaja raportoi indikaattoreista väliraporteissa ja loppuraportissa. Indikaattorien raportoinnissa tulee huomioida seuraavat asiat:

 • Raportoi tiedot niiden indikaattorien osalta, joihin avustuspäätöksessä on merkitty tavoitearvoja. Voit raportoida erityistavoitteen sisällä myös muita indikaattoritietoja, mikäli sellaisia on.  Myös niiden osalta tulee tiedot olla todennettavissa.
 • raportoi indikaattorien toteuma kumulatiivisesti koko hankekaudelta
 • kuvaa syyt mahdollisille poikkeamille
 • raportoi tiedot vasta sitten, kun kohderyhmän henkilöt on todennettu