Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF

Sisäisen turvallisuuden rahasto eli ISF-rahasto on sisäiseen turvallisuuteen keskittyvä EU-rahasto. Rahaston lyhenne ISF tulee rahaston englanninkielisestä nimestä Internal Security Fund.  

ISF-rahaston tavoitteena on edistää turvallisuuden korkean tason varmistamista Euroopan unionissa:

 • ehkäisemällä ja torjumalla terrorismia ja radikalisoitumista, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja kyberrikollisuutta, 
 • auttamalla ja suojelemalla rikosten uhreja sekä 
 • valmistautumalla turvallisuuteen liittyviin vaaratilanteisiin, riskeihin ja kriiseihin, suojautumalla niiltä ja hallinnoimalla niitä.

ISF-rahastolla on kolme erityistavoitetta: 

 1. Tietojenvaihdon parantaminen ja helpottaminen
 2. Rajat ylittävän yhteistyön parantaminen ja tehostaminen  
 3. Kansallisten valmiuksien vahvistaminen rikollisuuden, terrorismin ja radikalisoitumisen ehkäisemisessä ja torjunnassa sekä turvallisuutta uhkaavien tilanteiden, riskien ja kriisien hallinnassa

Suomen ISF-rahaston rahoitusosuus on noin 36,6 miljoonaa euroa ohjelmakaudella 2021-2027.

 

 

Minkälaisiin toimiin ISF-rahastosta voi saada avustusta? 

ISF-rahastosta myönnetään avustusta viranomaisten ja muiden toimijoiden hankkeisiin, joissa edistetään rahaston ohjelman mukaisia tavoitteita eli tiedonvaihdon ja rajat ylittävän yhteistyön parantamista sekä valmiuksien vahvistamista vakavan rikollisuuden ehkäisemisessä ja torjunnassa sekä turvallisuutta uhkaavien tilanteiden ja kriisien hallinnassa. Rahastosta voi saada avustusta esimerkiksi seuraaviin toimiin: 

 • kansallisten ja EU-laajuisten tietojärjestelmien kehittäminen (erityistavoite 1)
 • tiedonhaun ja tiedonvaihdon menetelmien parantaminen (erityistavoite 1)
 • ohjelmistojen ja laitteistojen hankinnat, analyysikyvykkyyksien ja osaamisen parantaminen (erityistavoite 1)
 • rajat ylittävät tai kansallisiin viranomaisten tutkintaryhmiin, harjoituksiin, yhteisoperaatioihin ja tiedonvaihtoon osallistuminen, EMPACT-operaatioihin ja toimintapäiviin osallistuminen (erityistavoite 2)
 • lainvalvontaviranomaisten, muiden viranomaisten ja muiden toimijoiden esim. kolmannen sektorin tai yksityisen puolen koordinaatio- ja yhteistyömallien kehittäminen (erityistavoite 2)
 • koulutuksen toteuttaminen, koulutusjärjestelmien kehittäminen, johtamis- ja analyysikyvykkyyden kehittäminen, toiminnan vaikuttavuuden arvioiminen (erityistavoite 3)
 • yhteistyön syventäminen ja hyvien käytänteiden jakaminen, toimintamallien ja arviointimenetelmien kehittäminen (erityistavoite 3) 
 • rikosten uhrien ja todistajien tukipalveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen, tiedottamisen lisääminen, osaamisen lisääminen (erityistavoite 3) 
 • rikostorjunnan ja -tutkinnan välineistön ja teknologian uudistaminen ja lisääminen, tietoteknisten ratkaisuiden, välineiden ja laitteiden hankinta (erityistavoite 3)
 • testaus-, kehittämis-, koulutus- ja harjoitustoiminnan järjestäminen sekä välineistön hankinta kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen, turvallisuusviranomaisten julkisten tilojen omasuojan parantaminen (erityistavoite 3)

Rahoitettavista toimista löydät lisätietoa rahaston ohjelmasta ja rahaston toimeenpanosuunnitelmasta, jotka löytyvät aineistopankista

Kuka voi saada rahoitusta ISF-rahastosta?

ISF-rahastosta voivat hakea avustusta esimerkiksi viranomaiset, kolmannen sektorin toimijat, koulutusorganisaatiot ja yksityiset toimijat. 

Suuri osa ohjelman mukaisista toimista on sisällöltään sellaisia, että avustuksen saajina voivat olla vain toimivaltaiset viranomaiset. ISF-rahaston puitteissa toimivaltaisia viranomaisia ovat mm. poliisi, Tulli, oikeusministeriö ja pelastustoimen viranomaiset.

Osa toimista on kuitenkin sellaisia, joihin voidaan myöntää avustusta myös muille kuin toimivaltaisille viranomaisille. Esimerkiksi ihmiskaupan vastaisiin toimiin, rikosten uhrien tukemiseen tai väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyyn voidaan myöntää avustusta esimerkiksi järjestöille tai muille toimijoille.

Operatiivista tukea eli kohdennettua yleisavustusta voivat rahaston ohjelman mukaisesti saada poliisi ja Oikeusrekisterikeskus.