Euroopan komission järjestämät haut

EU:n sisäasioiden rahastojen eli AMIF- ja ISF-rahaston sekä BMVI-rahoitustukivälineen rahoituksesta osa on varattu niin kutsuttuun temaattiseen välineeseen, jota hallinnoi Euroopan komissio. 

Temaattisen rahoitusvälineen avulla on tarkoitus vastata kiireellisiin tarpeisiin ja EU-politiikassa sekä unionin painopisteissä tapahtuviin muutoksiin. 

Rahoitettavien toimien sisällöt voivat olla samantyyppisiä kuin Suomen ohjelmiin sisällytetyt toimet. Temaattisesta rahoitusvälineestä rahoitettavilla toimilla tulee olla merkittävää lisäarvoa koko Euroopan unionille. 

Komissio avaa temaattisen välineen rahoitushakuja kaksivuotisten työohjelmien puitteissa. Rahoitusta avataan haettavaksi unionin toimien haussa tai erityistoimien haussa.  

Unionin toimet

Unionin toimilla tarkoitetaan toimia, jotka toteutetaan kahden tai useamman jäsenvaltion yhteishankkeina. Unionin toimet keskittyvät aloille, joilla on erityisen suuri vaikutus EU:n tasolla. 

Unionin toimien haun kautta rahoitusta myönnetään avustuksina, palkintoina tai hankintoina. Rahoitustyypeistä löydät lisätietoa komission verkkosivustolta.

Komissio määrittää haettavat rahamäärät ja rahoitustyypit kussakin haussa erikseen.

Avoinna olevat unionin toimien haut

ISF Call for proposals on the fight against corruption (ISF-2024-TF2-AG-CORRUPT)

Komissio on avannut unionin toimi -haun ISF-2024-TF2-AG-CORRUPT. Haun tavoitteena on tehostaa EU:n tason korruptiontorjunnan toimia, jotta voidaan torjua nykyisiä ja kehittyviä turvallisuusuhkia, joita korruptio aiheuttaa kansalaisille ja lailliselle taloudelle. Lisäksi haun tavoitteena on tukea jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien työtä korruption ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. EU-rahoitusta on haettavissa yhteensä kolme miljoonaa euroa.

Lisätietoa haun soveltamisalasta, rahoitettavista toimista ja tavoiteltavista vaikutuksista löytyy hakudokumentin osiosta 2.

Rahoitusta voivat pääasiassa hakea julkiset toimijat, voittoa tavoittelevat ja voittoa tavoittelemattomat yksityiset yhteisöt EU:n jäsenvaltioista ja EU:n ehdokasmaista sekä kansainvälisistä järjestöistä.

Hakemuksessa tulee olla mukana vähintään kaksi tahoa kahdesta jäsenmaasta ja hankkeen EU-rahoituksen tulee olla 500 000 euroa – 2 miljoonaa euroa. EU-rahoituksen osuus on 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 

Haku on avoinna 30.5.2024-26.9.2024.

Rahoitusta haetaan komission portaalissa, josta löytyy lisätietoa hausta ja hakumateriaalit: EU Funding & Tenders Portal (europa.eu)

AMIF Call for proposals on the assistance, support and integration of third country national victims of trafficking in human beings (AMIF-2024-TF2-AG-THB-01)

Komissio on avannut unionin toimi –haun AMIF-2024-TF2-AG-THB. Hausta rahoitetaan ihmiskaupan uhreiksi joutuneiden kolmansien maiden kansalaisten tukemiseen ja kotouttamiseen liittyviä hankkeita. EU-rahoitusta on haettavissa yhteensä kuusi miljoonaa euroa.

 • Hakemuksessa tulee olla mukana vähintään kolme tahoa kolmesta jäsenmaasta. 
 • Hankkeen maksimikesto on 24kk, mutta sitä voidaan perustelluista syistä jatkaa.
 • Hankkeen EU-rahoituksen tulee olla vähintään 500 000 euroa ja se voi olla enintään 1 miljoona euroa. 
 • EU-rahoituksen osuus on 90 % hankkeen kustannuksista. 

Haku on avoinna 21.5.-21.8.2024.

Rahoitusta haetaan komission portaalissa, josta löytyy lisätietoa hausta ja hakumateriaalit: EU Funding & Tenders Portal (europa.eu)

ISF Call for proposals on Common Operational Partnerships to prevent and fight against migrant smuggling with competent authorities of third countries (ISF-2024-TF2-AG-COP)

Komissio on avannut unionin toimi –haun ISF-2024-TF2-AG-COP. Hausta tuetaan kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa toteutettavia yhteisiä operatiivisen kumppanuuden hankkeita (Common Operational Partnership projects), joilla pyritään ehkäisemään ja torjumaan siirtolaisten salakuljetusta. EU-rahoitusta on haettavissa yhteensä 12 miljoonaa euroa.

Tukea voidaan myöntää toimille, joiden tavoitteena on tehostaa siirtolaisten salakuljetuksen ehkäisemistä ja torjuntaa perustamalla yhteisiä operatiivisia kumppanuushankkeita, joilla tuetaan jäsenneltyä yhteistyötä osallistuvien jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden lainvalvontaviranomaisten, oikeusviranomaisten ja muiden asiaankuuluvien tahojen välillä.

Hakemuksessa tulee olla mukana vähintään kaksi tahoa kahdesta jäsenmaasta ja hankkeen EU-rahoituksen tulee olla vähintään 1 miljoona euroa. EU-rahoituksen osuus on 90 % hankkeen kustannuksista. 

Haku on avoinna 7.5.-4.9.2024.

Rahoitusta haetaan komission portaalissa, josta löytyy lisätietoa hausta ja hakumateriaalit: Calls for proposals | EU Funding & Tenders Portal (europa.eu)

ISF Call for proposals on digital investigations (ISF-2024-TF2-AG-Digital)

Komissio on avannut unionin toimi –haun ISF-2024-TF2-AG-Digital liittyen digitaaliseen tutkintaan. EU-rahoitusta on haettavissa yhteensä viisi miljoonaa euroa.

Hausta rahoitetaan hankkeita, joissa on seuraavat tavoitteet:

 1. Lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten valmiuksien ja asiantuntemuksen kehittäminen sekä rajat ylittävän yhteistyön tukeminen
 2. Unionin oikeuden täytäntöönpanon edistäminen
 3. Lainvalvonta - ja oikeusviranomaisten sekä yksityisten yhteisöjen välisen rajat ylittävän yhteistyön edistäminen

Rahoitettavilla hankkeilla pyritään saavuttamaan yksi tai useampi seuraavista tuloksista tietoverkkorikollisuuden torjunnan ja digitaalisten tutkintojen tukemisen alalla:

 • lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten toimintavalmiuksien ja valmiuksien lisääminen
 • lainvalvonnan teknisten välineiden saatavuuden lisääminen
 • tietoisuuden ja synergian lisääminen relevanttien sidosryhmien välillä

Hakemuksessa tulee olla mukana vähintään kaksi tahoa kahdesta jäsenmaasta ja hankkeelle voidaan myöntää EU-rahoitusta 400 000 euroa - 1 miljoonaa euroa. EU-rahoituksen osuus on 90 % hankkeen kustannuksista. 

Haku on avoinna 30.4.-5.9.2024.

Rahoitusta haetaan komission portaalissa, josta löytyy lisätietoa hausta ja hakumateriaalit: Calls for proposals | EU Funding & Tenders Portal (europa.eu)

Erityistoimet

Erityistoimet ovat kansainvälisiä tai kansallisia hankkeita, jotka tuottavat unionin tason lisäarvoa. 

Erityistoimia voidaan toteuttaa yhdessä jäsenvaltiossa tai yhteistyössä useamman jäsenvaltion kesken. Toisin sanoen, suomalaiset hanketoteuttajat voivat toteuttaa erityistoimien hankkeita Suomessa tai laajemmassa yhteistyössä useamman jäsenvaltion toimijoiden kanssa. 

Useamman jäsenvaltion erityistoimihankkeissa rahoitus voidaan hakea lisärahoituksena joko yhden tai usean jäsenvaltion ohjelmiin.

Miten komission hauista haetaan rahoitusta?

Unionin toimien rahoitus haetaan suoraan komissiolta sen järjestämien hakujen ja hakujärjestelmän kautta. Komissio tiedottaa erityistoimien hauista kunkin maan hallintoviranomaiselle. 

Mistä saan lisätietoa avoimista unionin toimien hauista?

Komissio tiedottaa unionin toimien hauista hakusivustolla ja sosiaalisen median tileillään. Komission hakusivustolla voi etsiä myös hankekumppaneita. 

Komission hakusivusto eli Funding and Tenders Opportunities Portal (sivu englanniksi)

Erityistoimien haut 

Erityistoimien rahoituksen haku tapahtuu vaiheittain:  

 • Ensimmäisessä vaiheessa komissio ilmoittaa jäsenmaille mahdollisuudesta lähettää erityistoimia koskevia ehdotuksia. Tässä vaiheessa hallintoviranomainen tiedottaa erityistoimista sidosryhmille rahastojen seurantakomiteoiden ja verkkosivujen kautta.
 • Toisessa vaiheessa jäsenmaan hallintoviranomainen laatii yhteistyössä mahdollisten hankehakijoiden kanssa ehdotuksen erityistoimeksi ja lähettää sen komissiolle. Jos ehdotus hyväksytään, komissio lisää erityistoimea koskevan rahoituksen jäsenmaan rahasto-ohjelmaan.
 • Kolmannessa vaiheessa jäsenmaan hallintoviranomainen avaa erityistoimea koskevan rahoituksen haettavaksi. 

Vaikuta komission työohjelmiin ja ole yhteydessä EUSA-rahastojen hallintoviranomaiseen 

Komission hallinnoiman rahoituksen hyödyntäminen edellyttää vahvaa oma-aloitteisuutta. Jotta tärkeäksi katsotut, lisäarvoa tuottavat toimet saadaan osaksi komission työohjelmia, olisi komissiolle hyvä lähettää näistä syötteitä jo työohjelmien valmisteluvaiheessa. 

Ideat vaikuttavista, unionin tasolla lisäarvoa tuottavista hankkeista voi lähettää rahastojen hallintoviranomaiselle eli sisäministeriölle. Sisäministeriö välittää ehdotuksen eteenpäin Euroopan komissiolle.  

Kunkin kaksivuotisen työohjelman valmistelu käynnistyy komissiossa jo sen toimeenpanon käynnistymistä edeltävän vuoden alkupuolella.  

Löydät AMIF-rahaston työohjelman ja lisätietoa rahastosta komission verkkosivuilta (sivu englanniksi, linkki työohjelmaan sivun lopussa)

Löydät ISF-rahaston työohjelman ja lisätietoa rahastosta komission verkkosivuilla (sivu englanniksi, linkki työohjelmaan sivun lopussa)

Löydät BMVI-rahoitustukivälineen työohjelman ja lisätietoa rahoitustukivälineestä komission verkkosivuilla (sivu englanniksi, linkki työohjelmaan sivun lopussa)