Euroopan komission järjestämät haut

EU:n sisäasioiden rahastojen eli AMIF- ja ISF-rahaston sekä BMVI-rahoitustukivälineen rahoituksesta osa on varattu niin kutsuttuun temaattiseen välineeseen, jota hallinnoi Euroopan komissio. 

Temaattisen rahoitusvälineen avulla on tarkoitus vastata kiireellisiin tarpeisiin ja EU-politiikassa sekä unionin painopisteissä tapahtuviin muutoksiin. 

Rahoitettavien toimien sisällöt voivat olla samantyyppisiä kuin Suomen ohjelmiin sisällytetyt toimet. Temaattisesta rahoitusvälineestä rahoitettavilla toimilla tulee olla merkittävää lisäarvoa koko Euroopan unionille. 

Komissio avaa temaattisen välineen rahoitushakuja kaksivuotisten työohjelmien puitteissa. Rahoitusta avataan haettavaksi unionin toimien haussa tai erityistoimien haussa.  

Unionin toimet

Unionin toimilla tarkoitetaan toimia, jotka toteutetaan kahden tai useamman jäsenvaltion yhteishankkeina. Unionin toimet keskittyvät aloille, joilla on erityisen suuri vaikutus EU:n tasolla. 

Unionin toimien haun kautta rahoitusta myönnetään avustuksina, palkintoina tai hankintoina. Rahoitustyypeistä löydät lisätietoa komission verkkosivustolta.

Komissio määrittää haettavat rahamäärät ja rahoitustyypit kussakin haussa erikseen.

Erityistoimet

Erityistoimet ovat kansainvälisiä tai kansallisia hankkeita, jotka tuottavat unionin tason lisäarvoa. 

Erityistoimia voidaan toteuttaa yhdessä jäsenvaltiossa tai yhteistyössä useamman jäsenvaltion kesken. Toisin sanoen, suomalaiset hanketoteuttajat voivat toteuttaa erityistoimien hankkeita Suomessa tai laajemmassa yhteistyössä useamman jäsenvaltion toimijoiden kanssa. 

Useamman jäsenvaltion erityistoimihankkeissa rahoitus voidaan hakea lisärahoituksena joko yhden tai usean jäsenvaltion ohjelmiin.

Miten komission hauista haetaan rahoitusta?

Unionin toimien rahoitus haetaan suoraan komissiolta sen järjestämien hakujen ja hakujärjestelmän kautta. Komissio tiedottaa erityistoimien hauista kunkin maan hallintoviranomaiselle. 

Mistä saan lisätietoa avoimista unionin toimien hauista?

Komissio tiedottaa unionin toimien hauista hakusivustolla ja sosiaalisen median tileillään. Komission hakusivustolla voi etsiä myös hankekumppaneita. 

Komission hakusivusto eli Funding and Tenders Opportunities Portal (sivu englanniksi)

Käynnissä olevat unionin toimien haut

ISF call for proposals on organised crime (ISF-2023-TF2-AG-OC)

 • Haun yleistavoite: järjestäytyneen rikollisuuden torjunta 
 • Haettavissa olevan EU-rahoituksen määrä: 20 miljoonaa euroa
 • EU-rahoituksen osuus: 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista
 • Hakuaika: 12.12.2023-12.3.2024
 • Lisätietoa hausta ja hakumateriaalit hakuportaalissa (englanniksi): Funding & tenders (europa.eu)

ISF call for proposals to support security and protection of public spaces (ISF-2024-TF2-AG-PROTECT)

 • Haun yleistavoite: julkisten tilojen suojelu (mukaan lukien uskonnollisten tilojen suojelu, CBRN-uhilta, drooneilta ja ampuma-aseiden väärinkäytöltä suojautuminen, suojautuminen räjähdeuhilta niitä havaitsevien koirien avulla)
 • Haettavissa olevan EU-rahoituksen määrä: 30 miljoonaa euroa, josta 5 miljoonaa varattu juutalaisten tilojen suojelun tavoitteeseen
 • EU-rahoituksen osuus: 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista
 • Hakuaika: 8.2.-4.4.2024
 • Lisätietoa hausta ja hakumateriaalit hakuportaalissa (englanniksi): Funding & tenders (europa.eu)

Erityistoimien haut 

Erityistoimien rahoituksen haku tapahtuu vaiheittain:  

 • Ensimmäisessä vaiheessa komissio ilmoittaa jäsenmaille mahdollisuudesta lähettää erityistoimia koskevia ehdotuksia. Tässä vaiheessa hallintoviranomainen tiedottaa erityistoimista sidosryhmille rahastojen seurantakomiteoiden ja verkkosivujen kautta.
 • Toisessa vaiheessa jäsenmaan hallintoviranomainen laatii yhteistyössä mahdollisten hankehakijoiden kanssa ehdotuksen erityistoimeksi ja lähettää sen komissiolle. Jos ehdotus hyväksytään, komissio lisää erityistoimea koskevan rahoituksen jäsenmaan rahasto-ohjelmaan.
 • Kolmannessa vaiheessa jäsenmaan hallintoviranomainen avaa erityistoimea koskevan rahoituksen haettavaksi. 

Vaikuta komission työohjelmiin ja ole yhteydessä EUSA-rahastojen hallintoviranomaiseen 

Komission hallinnoiman rahoituksen hyödyntäminen edellyttää vahvaa oma-aloitteisuutta. Jotta tärkeäksi katsotut, lisäarvoa tuottavat toimet saadaan osaksi komission työohjelmia, olisi komissiolle hyvä lähettää näistä syötteitä jo työohjelmien valmisteluvaiheessa. 

Ideat vaikuttavista, unionin tasolla lisäarvoa tuottavista hankkeista voi lähettää rahastojen hallintoviranomaiselle eli sisäministeriölle. Sisäministeriö välittää ehdotuksen eteenpäin Euroopan komissiolle.  

Kunkin kaksivuotisen työohjelman valmistelu käynnistyy komissiossa jo sen toimeenpanon käynnistymistä edeltävän vuoden alkupuolella.  

Löydät AMIF-rahaston työohjelman ja lisätietoa rahastosta komission verkkosivuilta (sivu englanniksi, linkki työohjelmaan sivun lopussa)

Löydät ISF-rahaston työohjelman ja lisätietoa rahastosta komission verkkosivuilla (sivu englanniksi, linkki työohjelmaan sivun lopussa)

Löydät BMVI-rahoitustukivälineen työohjelman ja lisätietoa rahoitustukivälineestä komission verkkosivuilla (sivu englanniksi, linkki työohjelmaan sivun lopussa)