Euroopan komission järjestämät haut

EU:n sisäasioiden rahastojen eli AMIF- ja ISF-rahaston sekä BMVI-rahoitustukivälineen rahoituksesta osa on varattu niin kutsuttuun temaattiseen välineeseen, jota hallinnoi Euroopan komissio. 

Temaattisen rahoitusvälineen avulla on tarkoitus vastata: 

 • kiireellisiin tarpeisiin ja 
 • EU-politiikassa sekä unionin painopisteissä tapahtuviin muutoksiin. 

Rahoitettavien toimien sisällöt voivat olla samantyyppisiä kuin Suomen ohjelmiin sisällytetyt toimet. Temaattisesta rahoitusvälineestä rahoitettavilla toimilla tulee olla merkittävää lisäarvoa koko Euroopan unionille. 

Komissio avaa temaattisen välineen rahoitushakuja kaksivuotisten työohjelmien puitteissa. Rahoitusta avataan haettavaksi: 

 • unionin toimien haussa tai 
 • erityistoimien haussa.  

Unionin toimet

Unionin toimilla tarkoitetaan toimia, jotka toteutetaan kahden tai useamman jäsenvaltion yhteishankkeina. Unionin toimet keskittyvät aloille, joilla on erityisen suuri vaikutus EU:n tasolla. 

Unionin toimien haun kautta rahoitusta myönnetään avustuksina, palkintoina tai hankintoina. Rahoitustyypeistä löydät lisätietoa komission verkkosivustolta.

Komissio määrittää haettavat rahamäärät ja rahoitustyypit kussakin haussa erikseen. 

Erityistoimet

Erityistoimet ovat kansainvälisiä tai kansallisia hankkeita, jotka tuottavat unionin tason lisäarvoa. 

Erityistoimia voidaan toteuttaa yhdessä jäsenvaltiossa tai yhteistyössä useamman jäsenvaltion kesken. Toisin sanoen, suomalaiset hanketoteuttajat voivat toteuttaa erityistoimien hankkeita Suomessa tai laajemmassa yhteistyössä useamman jäsenvaltion toimijoiden kanssa. 

Useamman jäsenvaltion erityistoimihankkeissa rahoitus voidaan hakea lisärahoituksena joko yhden tai usean jäsenvaltion ohjelmiin.

Miten komission hauista haetaan rahoitusta?

Unionin toimien rahoitus haetaan suoraan komissiolta sen järjestämien hakujen ja hakujärjestelmän kautta. Komission hakusivustolla voi etsiä myös hankekumppaneita. 

Erityistoimien rahoituksen haku tapahtuu vaiheittain:  

 • Ensimmäisessä vaiheessa komissio ilmoittaa jäsenmaille mahdollisuudesta lähettää erityistoimia koskevia ehdotuksia. Tässä vaiheessa hallintoviranomainen tiedottaa erityistoimista sidosryhmille rahastojen seurantakomiteoiden kautta.
 • Toisessa vaiheessa jäsenmaan hallintoviranomainen laatii yhteistyössä mahdollisten hankehakijoiden kanssa ehdotuksen erityistoimiksi ja lähettää sen komissiolle. Jos ehdotus hyväksytään, komissio lisää erityistoimea koskevan rahoituksen jäsenmaan rahasto-ohjelmaan.
 • Kolmannessa vaiheessa jäsenmaan hallintoviranomainen avaa erityistoimea koskevan rahoituksen haettavaksi. 

Mistä saan lisätietoa avoimista unionin toimien hauista?

Komissio tiedottaa unionin toimien hauista hakusivustolla ja sosiaalisen median tileillään. 

Komission hakusivusto eli Funding and Tenders Opportunities Portal (sivu englanniksi)

Myös sisäministeriö tiedottaa avoimista unionin toimien hauista rahastojen verkkosivustolla ja sosiaalisen median kanavissa. 

Erityistoimien hauista komissio tiedottaa kunkin maan hallintoviranomaiselle. 

Käynnissä olevat haut (päivitetty 23.1.2023)

 

BMVI

Komissio on avannut rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI) unionin toimien haun. Haulla on kaksi painopistettä:

 • Yhteistyön tukeminen Euroopan raja- ja merivartioviraston (EBCG) kansallisten osastojen välillä (The support to the cooperation between national components of the European Border and Coast Guard (EBCG))
 • Euroopan raja-ja merivartioviraston perusoikeusstrategian toimeenpano (The implementation of the EBCG Fundamental Rights Strategy)

Haettavana on 5 miljoonaa euroa. Hankkeissa on oltava mukana vähintään 2 BMVI-rahoitusvälineeseen osallistuvaa maata. Prioriteettiin 2 (the implementation of the EBCG Fundamental Rights Strategy) kohdistuvissa hankkeissa tulee hakijakonsortiossa olla mukana vähintään yksi kansainvälinen organisaatio tai kansalaisjärjestö (NGO). 

Rahoitusta haetaan suoraan komissiosta. Hakuaika päättyy 16.3.2023.

Hakuehtoihin voi tutustua tarkemmin alla olevasta linkistä:

Call for proposals to support innovative forms of cooperation for enhancing the national components of the European Border and Coast Guard (EBCG), in particular in the implementation of the EBCG Fundamental Rights Strategy (BMVI-2022-TF1-AG-EBCG) (linkki ulkoiselle sivustolle, sivu englanniksi)

 

AMIF

Komissio on avannut turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) työohjelmassa 2023-2025 linjatun erityistoimien haun. Haettavana on 40 miljoonaa euroa avustusta kansainvälisessä yhteistyössä toteutettaviin hankkeisiin. 

Haettavana on kuuden eri toimen alaisiin hankkeisiin: 

 • AMIF-2023-TF2-AG-CALL-01 - Promoting community sponsorship schemes and integration of persons in need of protection
 • AMIF-2023-TF2-AG-CALL-02 - Integration and inclusion at regional and local level
 • AMIF-2023-TF2-AG-CALL-03 - Support to integration in education of migrant children and young adults
 • AMIF-2023-TF2-AG-CALL-04 - Multi-stakeholder initiatives for migrant integration into the labour market
 • AMIF-2023-TF2-AG-CALL-05 - Promoting complementary pathways linked to education and/or work
 • AMIF-2023-TF2-AG-CALL-06 - Transnational action

Rahoitusta haetaan suoraan komissiosta. Hakuaika päättyy 16.5.2023.

Hakuehtoihin voi tutustua tarkemmin alla olevasta linkistä:

Call for proposals Transnational actions on asylum, migration and integration (AMIF-2023-TF2-AG-CALL) (linkki ulkoiselle sivustolle, sivu englanniksi)

 

Vaikuta komission työohjelmiin ja ole yhteydessä EUSA-rahastojen hallintoviranomaiseen 

Komission hallinnoiman rahoituksen hyödyntäminen edellyttää vahvaa oma-aloitteisuutta. Jotta tärkeäksi katsotut, lisäarvoa tuottavat toimet saadaan osaksi komission työohjelmia, olisi komissiolle hyvä lähettää näistä syötteitä jo työohjelmien valmisteluvaiheessa. 

Ideat vaikuttavista, unionin tasolla lisäarvoa tuottavista hankkeista voi lähettää rahastojen hallintoviranomaiselle eli sisäministeriölle. Sisäministeriö välittää ehdotuksen eteenpäin Euroopan komissiolle.  

Kunkin kaksivuotisen työohjelman valmistelu käynnistyy komissiossa jo sen toimeenpanon käynnistymistä edeltävän vuoden alkupuolella.  

Löydät AMIF-rahaston työohjelman ja lisätietoa rahastosta komission verkkosivuilta (sivu englanniksi, linkki työohjelmaan sivun lopussa)

Löydät ISF-rahaston työohjelman ja lisätietoa rahastosta komission verkkosivuilla (sivu englanniksi, linkki työohjelmaan sivun lopussa)

Löydät BMVI-rahoitustukivälineen työohjelman ja lisätietoa rahoitustukivälineestä komission verkkosivuilla (sivu englanniksi, linkki työohjelmaan sivun lopussa)