Lait ja asetukset

Tällä sivulla kerrotaan EU:n sisäasioiden rahastoja koskevasta lainsäädännöstä. 

Kansallinen lainsäädäntö

EU:n sisäasioiden rahastoista säädetään kansallisesti:

  • laissa sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (1125/2021) ja

  • valtioneuvoston asetuksessa sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (119/2022). 

Avustusmenettelyyn sovelletaan lisäksi valtionavustuslakia (688/2001).

Valtionavustuslaki (688/2001) Finlex.fi

Laki sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 

Laki sisältää säännökset ohjelmien ja niitä tarkentavien toimeenpanosuunnitelmien valmistelusta ja hyväksymisestä. Laissa säädetään lisäksi ohjelmien toimivaltaisista viranomaisista. Sisäministeriö on rahastojen hallintoviranomainen ja valtiovarainministeriön controller-toiminto on rahastojen tarkastusviranomainen. 

Laissa säädetään myös seurantakomiteoista, jotka osallistuvat rahastojen toimeenpanoon.

Laissa on säännökset mm. EU:n sisäasioiden rahastojen varoista myönnettävän avustuksen saamisen edellytyksistä ja ehdoista, avustuslajeista, hyväksyttävistä kustannuksista sekä avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyvistä menettelyistä sekä avustuksen valvonnasta. 

Laki sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (1125/2021)

Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä rahastojen toimeenpanosuunnitelmista sekä hallintoviranomaisen ja seurantakomiteoiden tehtävistä. 

Asetuksella tarkennetaan avustuksen myöntämisen edellytyksiä ja käyttöä, hankkeen ja toiminnan rahoitusta ja tuottoa sekä avustuksen siirtämistä koskevia säännöksiä. Lisäksi asetuksella säädetään tarkemmin avustuksen enimmäismäärästä, avustusmuodoista ja tukikelpoisuuden edellytyksistä. 

Asetuksella säädetään myös kustannusten tukikelpoisuudesta, niin sanotuista yksinkertaistetuista avustusmuodoista sekä avustuksen ulkopuolelle jäävistä kustannuksista. Myös avustuksen hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta sekä avustuspäätöksen muuttamisesta sekä hankkeen ohjausryhmästä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (119/2022)

Euroopan unionin säädökset

Kansallisen lainsäädännön lisäksi rahastoja ohjaavat EU-säädökset. EU:n sisäasioiden rahastoja koskevilla EU:n asetuksilla ja yleisasetuksella luodaan kehykset Euroopan unionin sisäasioiden rahoitukselle. 

Yleisasetus

EU:n sisäasioiden rahastoja koskevalla Euroopan unionin yleisasetuksella annetaan yleiset, kaikkia rahastoja koskevat varainhoitosäännöt sekä rahastojen täytäntöönpanoa koskevat yleiset säännöt.

Rahastojen hallinnointia koskeva yleisasetus (Common Provision Regulations, CPR) (EU) 2021/1060 EUR-Lex

Rahastokohtaiset asetukset

Rahastokohtaisissa asetuksissa määritellään rahastojen tavoitteet, soveltamisala sekä rahoitus- ja täytäntöönpanokehys.

Lisäksi Euroopan komissio antaa yleisasetusta ja rahastokohtaisia asetuksia tarkentavia täytäntöönpanosäädöksiä ja delegoituja säädöksiä.

Muu lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset

Euroopan unionin perusoikeuskirja (2012/C 326/02) Eur-Lex-sivustolla

YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista (27/2016) Finlex.fi-sivustolla