EU:n sisäasioiden rahastot 2021-2027

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot eli EUSA-rahastot ohjelmakaudella 2021-2027 koostuu kolmesta rahastosta, jotka ovat:

  • Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF 
  • Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF 
  • Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline BMVI 

EUSA-rahastoilla edistetään maahanmuuttoasioiden tehokasta hallintaa ja turvallisuuden korkeaa tasoa EU:ssa sekä tuetaan yhdennettyä rajaturvallisuutta ja yhteistä viisumipolitiikkaa.

Suomessa rahastojen hallintoviranomainen on sisäministeriö, joka vastaa myös rahastosta tuettujen toimien seurannasta ja valvonnasta. 

Rahastojen tarkastusviranomaisena ohjelmakaudella 2021-2027 toimii valtiovarainministeriö.

Suomen kokonaisrahoitus ohjelmakaudella 2021-2027

EUSA-rahastojen Suomen kokonaisrahoitus ohjelmakaudella 2021-2027 on noin 180 miljoonaa euroa. 

Ohjelmiin on mahdollista saada lisärahoitusta vuonna 2024 toteutettavan väliarvioinnin yhteydessä. Lisärahoituksen saaminen edellyttää, että rahastojen toimeenpano on käynnistynyt tehokkaasti. 

EU-tasolla sisäasioiden rahastoille ohjelmakaudelle 2021-2027 varattu rahoitus on noin 18 miljardia euroa. Lisäksi sisäasiainhallinnon EU-virastoille on varattu monivuotisesta rahoituskehyksestä noin 11 miljardia euroa.

Rahastojen ohjelmat

Jokainen EU:n jäsenmaa laatii kullekin EU:n sisäasioiden rahastolle ohjelmakauden 2021-2027 kattavan ohjelman. 

Ohjelmissa kuvataan mm. ohjelman toteuttamista koskeva strategia, ohjelman toimeenpanon taustalla tunnistetut haasteet, ohjelman toteuttamiseksi valitut erityistavoitteet, tuettavan toiminnan tyypit ja toimien kohderyhmät. 

Lisäksi ohjelmissa kuvataan toimia koskevat tulosodotukset, tulosten mittaamiseksi sovellettavat indikaattorit, määrärahojen alustava jakautuminen toimien välillä, kumppanien rooli ohjelman laatimisessa, toteuttamisessa, seurannassa ja arvioinnissa sekä viestintätoimet.

Suomen rahastoja koskevat ohjelmat on valmisteltu työryhmässä, jossa on ollut mukana maahanmuuton, kotouttamisen, rajaturvallisuuden, poliisi- ja pelastusasioiden sekä oikeusalan asiantuntijoita.

Rahastojen toimeenpanosuunnitelmat

Sisäministeriössä on valmisteltu rahastojen ohjelmien toimeenpanoa varten toimeenpanosuunnitelmat. Toimeenpanosuunnitelmat laaditaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.   

Toimeenpanosuunnitelmat tarkentavat ohjelmia ja pitävät sisällään suunnitelman siitä, millä aikataululla ohjelmien mukaisia toimia avataan haettavaksi. 

Toimeenpanosuunnitelma on tärkeä dokumentti avustuksen hakijoille hankkeiden ja toiminnan hakemisen suunnittelun tueksi.

Rahastojen ohjelmat ja toimeenpanosuunnitelmat löydät aineistopankista