ISF-rahasto ohjelmakaudella 2014-2020

Sisäisen turvallisuuden rahasto (engl. Internal Security Fund, ISF) vastaa Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategian keskeisimpiin tavoitteisiin. Strategisia tavoitteita on viisi:

  1. hajottaa kansainväliset rikollisverkostot,
  2. ehkäistä terrorismia ja puuttua radikalisoitumiseen ja terroristien värväystoimintaan,
  3. parantaa kansalaisten ja yritysten turvallisuutta verkkoympäristössä,
  4. vahvistaa turvallisuutta rajavalvonnan avulla ja
  5. parantaa Euroopan kykyä selviytyä kriiseistä ja katastrofeista.

Suomen osuus sisäisen turvallisuuden rahastosta ohjelmakaudella 2014–2020 on noin 52,6 miljoonaa euroa. Rahasto on jaettu kahteen rahoitusvälineeseen. Ensimmäinen koskee Euroopan unionin ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa (engl. Borders and Visa, ISF-B) ja toinen poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa (engl. Police, ISF-P).

Rahoitusvälineiden osuudet rahaston varoista ovat noin 36,9 miljoonaa euroa (ISF-B) ja noin 15,7 miljoonaa euroa (ISF-P).

ISF-B -rahoitusvälineellä tuetaan toimenpiteitä, joiden toteutuksessa noudatetaan maahanpääsyn neliportaista valvontamallia. Malliin sisältyvät toimenpiteet kolmansissa maissa, yhteistyö naapurimaiden kanssa, ulkorajalla tapahtuvat toimet ja valvontatoimenpiteet vapaan liikkuvuuden alueella. Rahoitusvälineellä edistetään Euroopan ulkorajojen yhdennetyn valvontajärjestelmän kehittämistä yhdenmukaisen ja korkeatasoisen ulkorajavalvonnan varmistamiseksi sekä laillisen rajanylitysliikenteen helpottamiseksi. Niin ikään rahoitusvälineellä tuetaan kansallisia toimenpiteitä ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, kun kyseessä on viisumipolitiikka ja muut ennen ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia toteutettavat toimet.

ISF-P -rahoitusvälineellä tuetaan poliisiyhteistyötä ja rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa. Rahoitusvälineen toimialaan kuuluu:

  • tietojenvaihdon ja tietojen saatavuuden parantaminen
  • rajat ylittävän sekä vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin, korruption, ihmiskaupan ja tietoverkkorikollisuuden torjunta ja ehkäiseminen
  • kansalaisten ja elintärkeän infrastruktuurin suojeleminen vaaratilanteilta sekä turvallisuuteen liittyvien riskien ja kriisien tehokkaan hallinnan edistäminen.

Kansallinen ohjelma ja sen tavoitteet

Rahastolla on yksi yhteinen koko ohjelmakauden 2014–2020 kattava kansallinen ohjelma, joka on jaettu kuuteen erityistavoitteeseen. Erityistavoitteet 1-3 kohdistuvat ISF-B -toimiin ja erityistavoitteet 5 ja 6 ISF-P -toimiin. Erityistavoite 4 on rahaston teknistä apua, joka liittyy rahaston täytäntöönpanoon ja siitä katetaan rahaston vastuuviranomaisen toiminta.

Erityistavoite 1 Viisumit
Erityistavoitteen 1 piiriin kuuluu laillisen maahantulon edistäminen sekä laittoman maahantulon ehkäiseminen. Suomen viisumipolitiikan keskiössä on viisumikäsittely Venäjällä.

Erityistavoite 2 Rajavalvonta
Erityistavoitteen 2 piiriin kuuluvat rajavalvontaviranomaisten toimintakyvyn turvaaminen sekä varautuminen mahdolliseen EU-Venäjä -viisumivapauteen mm. rajavalvontaa kehittämällä. Rajaturvallisuuden merkittävimmät haasteet ovat kasvavan rajaliikenteen hallinta sekä rajojen valvontakyvyn pitäminen uskottavana.

Erityistavoite 3 Operatiivinen tuki
Erityistavoitteesta 3 myönnetään operatiivista tukea mm. joidenkin tietojärjestelmien ylläpitokustannuksiin, kansallisen EUROSUR-koordinaatiokeskuksen henkilöstön palkkakustannuksiin sekä alusten ja muiden kulkuvälineiden huolto- ja ylläpitokustannuksiin.

Erityistavoite 5 Rikollisuuden ehkäisy ja torjunta
Erityistavoite 5 painottuu järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin, väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen sekä kyberrikollisuuden ja talousrikosten torjuntaan. Myös todistajansuojeluohjelma sekä tulevaan kansalliseen todistajansuojelulakiin liittyvät toiminnot kuuluvat tämän erityistavoitteen piiriin.

Erityistavoite 6 Yhteiskunnan turvallisuus
Erityistavoitteeseen 6 kuuluu henkilöiden ja infrastruktuurin suojeleminen erilaisia uhkia vastaan sekä eri viranomaisten valmiustoimet.
ISF-B -rahoitusvälineeseen kuuluu myös erityistoimia, jotka toteutetaan joko useamman jäsenvaltion yhteishankkeina tai yksittäisen jäsenvaltion toimesta.

ISF-rahaston kansallinen ohjelma 2014-2020 (PDF)

Kansallinen toimeenpano-ohjelma

Rahastolle on laadittu kansallisen ohjelman toimeenpanoa varten erillinen kansallinen toimeenpano-ohjelma. Toimeenpano-ohjelma on kansallisen ohjelman tavoin laadittu koko ohjelmakaudeksi ja se tarkentaa kansallista ohjelmaa. Toimeenpano-ohjelmassa kuvataan tuettavien hankkeiden ja toiminnan valintaperusteet, kansallisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti toteutettavat toimet ja kansalliseen ohjelmaan sisältyvän rahoituksen kohdentamisessa noudatettavat periaatteet.

ISF-rahaston kansallinen toimeenpano-ohjelma 2014-2020 (PDF)

Rahoitetut ISF-hankkeet

Sisäisen turvallisuuden rahastosta rahoitetut hankkeet (PDF)

  • Yllä oleva hankelista on päivitetty 21.10.2022
  • Uusimmat, kevään 2022 ISF-haussa rahoitetut hankkeet ovat vihreällä pohjalla