Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakaudella 2014-2020 EU:n sisäasioiden rahastot koostuvat kahdesta rahastosta: 

  • turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) ja
  • sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF), joka jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen (ISF-B) sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen (ISF-P). 

EU:n sisäasioiden rahastojen ohjelmakausi 2014-2020 alkoi 1.1.2014 ja päättyi virallisesti 31.12.2020. Ohjelmakauden toimeenpano on kuitenkin edelleen käynnissä. 

Komissio päätti jatkaa rahastojen täytäntöönpanoaikaa vuodella johtuen Ukrainan sodasta. Rahastojen täytäntöönpanoaika päättyy 31.12.2023. 

Ohjelmakauden 2014-2020 EU:n sisäasioiden rahastojen verkkosivusto

Rahastojen arvioinnit

EUSA-rahastoista rahoitettujen toimien tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden väliarvioinnit valmistuivat vuoden 2017 loppuun mennessä. Arvioinnit toteutti KPMG Oy sisäministeriön toimeksiannosta. Väliarviointi kattoi aikavälin 1.1.2014-30.6.2017. Loppuarviointi laaditaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

KPMG Oy toteutti arvioinnit ohjelmien, hankeaineistojen ja haastattelujen perusteella. Rahastoja arvioitiin 9 eri teeman mukaisesti. Teemat olivat: vaikuttavuus, tehokkuus, merkitys, yhteneväisyys, täydentävyys, EU-lisäarvo, jatkuvuus, yksinkertaistaminen ja hallinnollisen taakan vähentäminen.

Kummankin rahaston osalta arvioinneissa todettiin, että rahoitetut hankkeet ovat olleet ohjelman mukaisia ja  erityisesti toimintaympäristön muutoksista johtuen rahastot ovat olleet yleisesti ottaen tärkeitä.

Väliarviointien tiivistelmät

Englanninkieliset arvioinnit kokonaisuudessaan