Mihin avustusta voi hakea?

EU:n sisäasioiden rahastoista myönnetään avustusta hankkeisiin ja toimintaan, jotka toteuttavat rahastojen ohjelmissa ja toimeenpanosuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. 

 • Ohjelmat jakaantuvat erityistavoitteisiin ja ohjelman tavoitteet on kuvattu näiden alla.
 • Rahastojen toimeenpanosuunnitelmissa tavoitteita tarkennetaan ja kuvataan rahoitettavia toimia.

Tutustu turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon (AMIF) 

Tutustu sisäisen turvallisuuden rahastoon (ISF) 

Tutustu rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineeseen (BMVI) 

Rahastojen toimeenpanosuunnitelmat löytyvät Aineistopankista

Rahoitus on joko hankeavustusta tai operatiivista tukea 

EU:n sisäasioiden rahastoista myönnetään rahoitusta joko:

 • hankkeille hankeavustuksena tai
 • toimintaan operatiivisena tukena eli kohdennettuna yleisavustuksena. 

Rahoitusta myönnetään kerrallaan enintään kolmeksi vuodeksi eli hankkeet ja toiminta voivat olla maksimissaan kolmen vuoden pituisia.

Hankeavustus

Rahastoista myönnettävä avustus on pääasiassa hankeavustusta, jota voidaan myöntää rahasto-ohjelmien tavoitteiden mukaiseen: 

 • kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai kehittämishankkeeseen, 
 • aineellisen tai aineettoman hyödykkeen hankintaan tai 
 • muuhun tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen.

Kun rahastosta on myönnetty hankeavustusta, puhutaan hankkeesta

Hankeavustuksen määrä on pääsääntöisesti enintään 75 prosenttia hankkeen kaikista hyväksyttävistä kustannuksista. Poikkeuksena ovat tietyt, rahastoja koskevissa EU-asetuksissa määritellyt toimet, joissa myönnettävän avustuksen osuus voi olla enintään 90 prosenttia.

Korotettua avustusta voidaan myöntää esim. paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen toteuttamiin kotouttamistoimenpiteisiin, haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin kohdistuviin toimiin, radikalisoitumisen ehkäisyyn tai ihmiskaupan uhrien tukemiseen.

Kunkin rahaston toimeenpanosuunnitelmassa on kerrottu tarkemmin, millaisiin toimiin voidaan myöntää korotettua avustusta. 

Operatiivinen tuki

Operatiivista tukea eli kohdennettua yleisavustusta voidaan myöntää:

 • rahastojen ohjelmissa määritellyille viranomaisille sellaisiin juokseviin kuluihin, jotka syntyvät EU:n hyväksi suoritettavista tehtävistä tai palveluista kuten lupamenettelyistä, ulkorajavalvonnasta tai rajat ylittävän rikollisuuden torjunnasta.

Muille kuin ohjelmissa mainituille tahoille ei voida myöntää operatiivista tukea.

Operatiivinen tuki on luonteeltaan kohdennettua yleisavustusta eli se kohdistuu tiettyyn osaan avustuksen saajan toiminnasta.

Kun rahastosta on myönnetty operatiivista tukea, puhutaan toiminnasta

Operatiivisella tuella voidaan kattaa mm.: 

 • henkilöstökuluja, 
 • viranomaisten käyttämien tietojärjestelmien ylläpito- ja tukipalveluja sekä 
 • teknisen laitteiston, kulkuneuvojen tai infrastruktuurin huolto- ja korjauskustannuksia. 

Operatiivinen tuki on 100-prosenttista eli kattaa hyväksyttävien kustannusten täyden määrän.