Rahastojen ohjelmien toimeenpanon edistyminen

Rahastojen ohjelmien toimeenpanon edistymistä seurataan eri tavoin. Keskeisessä roolissa on rahastojen seurantakomiteat, joiden tehtävänä on rahaston ohjelman toimeenpanon edistymisen seuraaminen. AMIF-, ISF- ja BMVI-rahastolla on kullakin oma seurantakomiteansa.  

Seurantakomitea hyväksyy vuodesta 2023 lähtien vuosittain rahaston vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen ennen sen toimittamista Euroopan komissiolle. Vuotuisessa tuloksellisuuskertomuksessa: 

  • arvioidaan edistymistä ohjelman toimeenpanossa ja tavoitteiden saavuttamisessa 
  • raportoidaan tuloksellisuuteen vaikuttavista seikoista sekä siitä, mitä niiden korjaamiseksi on tehty 
  • kuvataan rahastosta avustettujen toimien ja muiden unionin rahastoista myönnettyjen tukien välisestä täydentävyydestä 
  • raportoidaan ohjelmaa koskevien viestintätoimien toteuttamisesta 

Lisäksi hallintoviranomaisen täytyy toimittaa Euroopan komissiolle kumulatiivisia taloudellisia tietoja ohjelman toimeenpanosta viisi kertaa vuodessa. Kumulatiiviset taloudelliset tiedot sisältävät koontitietoja avustetuista hankkeista ja toimista sekä indikaattoreista.

Löydät kootusti tietoa rahastojen toimeenpanon edistymisestä myös komission ylläpitämästä Open Data Platform-palvelusta (Linkki toiselle sivustolle).

Vuotuiset tuloksellisuuskertomukset

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava kunkin rahaston ohjelmasta komissiolle vuotuinen tuloksellisuuskertomus, jossa arvioidaan ohjelman toimeenpanon edistymistä vuoden aikana. 

Rahastojen vuotuiset tuloksellisuuskertomukset ja kumulatiiviset taloudelliset tiedot julkaistaan näillä verkkosivuilla.