Jokaisella EU:n sisäasioiden rahastolla on seurantakomitea, joka seuraa rahaston ohjelman toteutumista. Valtioneuvosto on asettanut seurantakomiteat. Rahaston seurantakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

Seurantakomiteoissa on jäseninä kunkin rahaston toimialan keskeisiä viranomaisia sekä järjestöjä ja yhdistyksiä. Seurantakomitea voi lisäksi kuulla ohjelman toimeenpanon kannalta tarpeellisia asiantuntijoita ja muita tahoja. 

Seurantakomitean puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeristö ovat rahaston hallintoviranomaisesta sisäministeriöstä. Hallintoviranomainen tukee seurantakomiteoiden työtä ja huolehtii seurantakomiteoiden päätösten ja suositusten jatkotoimista.

Seurantakomitean tehtävät 

Seurantakomiteoilla on keskeinen rooli ohjelmien toimeenpanon ja tuloksellisuuden seurannassa. 

Seurantakomitean tehtävänä on tarkastella:  

 • ohjelman edistymistä sekä välitavoitteiden ja tavoitteiden toteutumista sekä ongelmia, jotka vaikuttavat ohjelman tuloksellisuuteen, ja toimenpiteitä niiden ratkaisemiseksi 
 • ohjelman vaikutusta maakohtaisissa suosituksissa määriteltyihin haasteisiin, jotka liittyvät ohjelman toteuttamiseen 
 • arviointien toteuttamisen ja havaintojen johdosta mahdollisesti toteutettavien toimenpiteiden edistymistä 
 • viestintätoimien ja näkyvyyttä lisäävien toimenpiteiden toteutusta 
 • edistymistä mahdollisten strategisesti merkittävien toimien toteuttamisessa 
 • mahdollistavien edellytysten täyttymistä ja niiden soveltamista koko ohjelmakauden ajan 
 • jos tarpeen, edistymistä julkisten laitosten, kumppaneiden ja avustuksensaajien hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä 
 • tietoja, jotka koskevat ohjelmasta tapahtuvan määrärahojen siirron täytäntöönpanoa 

Seurantakomitean tehtävänä on hyväksyä:  

 • toimien valinnassa käytettävät menetelmät ja perusteet ja niihin tehtävät muutokset 
 • ohjelman vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
 • arviointisuunnitelma ja siihen tehtävät muutokset 
 • ohjelman muuttamista koskevat hallintoviranomaisen tekemät ehdotukset 

Seurantakomitean tehtävänä on lisäksi:

 • laatia ja vahvistaa seurantakomitean työjärjestys ja sen muutokset 
 • osallistua rahaston ohjelman toimeenpanosuunnitelman valmisteluun, muuttamiseen, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin 
 • tukea ohjelmien yhteensovittamista muiden asiaankuuluvien ohjelmien ja strategioiden kanssa 
 • käsitellä kalenterivuosittain rahaston teknisen avun käyttöä koskeva suunnitelma ja katsaus teknisen avun käytöstä; 
 • käsitellä ja hyväksyä muut ratkaistavaksi esitetyt asiat 
 • antaa suosituksia hallintoviranomaiselle toimenpiteistä, joilla vähennetään avustuksensaajille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta 

Verkkosivustolla julkaistaan tietoa seurantakomiteoiden toiminnasta  

Rahastojen verkkosivuilla, kunkin rahaston seurantakomitean omalla sivulla julkaistaan seuraavat tiedot: 

 • Luettelo seurantakomitean jäsenistä 
 • Seurantakomitean työjärjestys 
 • Seurantakomitean kanssa jaetut tiedot