Rahoitetut AMIF-hankkeet

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitetut hankkeet ja toimet
Hankkeen nimi Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Avustuksen saajan nimi Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Erityistavoite Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Tavoite ja tulokset Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti EU-rahoitus (euroa) Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Hankkeen alkamispäivä Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Hankkeen päättymispäivä Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
Joustava turvapaikkamenettely Maahanmuuttovirasto 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Operatiivisen tuen avulla on tarkoitus varmistaa ja ylläpitää turvapaikanhakijoiden hakemusten tehokas käsittely ja turvapaikkapäätösten korkea laatu myös muutosten keskellä.

Operatiivisella tuella on tarkoitus taata, että turvapaikkatutkinnassa työskentelee jatkuvasti riittävästi henkilöitä, joilla on monipuolisesti kokemusta ja osaamista erilaisten asiakkaiden hakemusperusteiden selvittämisestä ja asioiden edistämisestä. Varmistamalla riittävän ammattitaidon säilyminen turvapaikkatutkinnassa, voidaan varautua entistä paremmin muuttuviin ja yllättäviinkin maailmanpoliittisiin kehityskulkuihin sekä taata päätöksenteon ja asiakaskokemuksen sujuvuus ja laatu.

Riittävän ammattitaitoisen henkilöstön sujuvasti ja laadukkaasti tekemien päätösten myötä vastaanoton kustannukset pienenevät, kun asiakkaiden turvapaikkamenettely kestää mahdollisimman vähän aikaa.
2200120.8 1.1.2023 31.12.2025
Yhteisölähtöisen kotoutumisen pilotti Suomen Punainen Risti 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Yhteisölähtöisen kotoutumisen pilotti käynnistää ja testaa yhteisökummitoimintaa erilaisissa kiintiöpakolaisia vastaanottavissa kunnissa. Pakolaiset kotoutuvat turvalliseen yhteisöön, jossa kummien ja muiden toimijoiden avulla heidän sosiaaliset kontaktinsa monipuolistuvat.

Hankkeessa koulutetaan sekä kiintiöpakolaisia että kummeja löytämään parhaita keinoja, joiden avulla pakolaiset saavat tietoa elämästä Suomessa sekä taitoa toimia uudella paikkakunnalla. Sosiaaliset suhteet ja verkostot ovat ensiarvoisen tärkeitä kotoutumisen alkuvaiheessa.

Pilotin odotetut tulokset: Vahva yhteisön tuki ja sitoutuneet yhteisökummit edistävät kotoutumista. Viranomaisten ja järjestöjen tiivis ja sopimuksellinen yhteistyö tuo lisää osaamista ja toimintavolyymia paikkakunnille. Hanke tuottaa Suomen kontekstiin soveltuvan yhteisölähtöisen kotoutumisen mallin.
981772.01 1.1.2023 31.12.2025
VOK-valmius Maahanmuuttovirasto 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä VOK-valmius hankkeessa kehitetään Maahanmuuttoviraston Helsingin, Oulun sekä Joutsenon vastaanottokeskusten tiloja, varustusta sekä infrastruktuuria vastaamaan nykypäivän tarpeita ja tukemaan varautumisvalmiutta vastaamaan äkillisiin muutoksiin turvapaikkahakijoiden määrissä. 522870.16 1.8.2022 31.7.2023
IPA - itsepalveluautomaatti asiointiin ja tunnistautumiseen Maahanmuuttovirasto 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Itsepalveluautomaatissa yhdistyy automaatioon perustuva toimintamalli ja palvelumuotoilun takaama asiakaslähtöinen käytettävyys. Uudenlaisen ratkaisun avulla asiakas voidaan tunnistaa luotettavasti ja nykyistä tehokkaammin. Automaattien avulla ulkomaalaiset asiakkaat voivat asioida Maahanmuuttoviraston kanssa nopeammin ja sujuvammin.

Kehitystyön tuloksena saavutetaan ensimmäisessä vaiheessa Migrin palvelupisteissä hyödynnettävä itsepalvelumalli, joka on turvallinen, luotettava, intuitiivinen, kustannustehokas ja ennen kaikkea asiakasystävällinen. Itsepalveluautomaattien avulla hakemuksen vastaanotto ja muut asioinnin vaiheet voidaan hoitaa niin, että palvelun skaalaaminen tarvittaessa nopeastikin onnistuu tinkimättä luotettavuudesta.

Palveluautomaattia voidaan seuraavissa vaiheissa laajentaa muiden viranomaisten ja toimijoiden käyttöön Suomessa ja ulkomailla muun muassa niin, että ne voivat tarjota aiempaa tehokkaammin etäpalveluita.
381982.36 1.1.2023 31.12.2024
Integration 2022 Pirkanmaan ELY-keskus 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Integration on kolmannen kerran järjestettävä kaikkien kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton ammattilaisten kaksipäiväinen suurtapahtuma. Integration 2022 järjestetään Tampereella 7.–8.11.

Tapahtuman tavoitteena on edistää kumppanuuksien vahvistamista viranomaisten, kolmannen sektorin ja yritysmaailman välillä. Tämän vuoden tapahtuman teemana on toimintaympäristössämme tapahtuvat suuret muutokset kuten kotoutumislain uudistus, hyvinvointialueiden käynnistyminen ja muutokset työllisyyspalveluissa. Tapahtumassa teemoja tarkastellaan yhteisessä ohjelmassa sekä viidellä eri teemakaistalla hyvien käytäntöjen, tutkimuksen ja kumppanuuksien kautta. Tänä vuonna kaistojen teemat ovat työllisyys, koulutus, yhteiskunnan vastaanottavuus, terveys ja hyvinvointi sekä kotoutumista kaiken ikää.

Päivien aikana asiantuntijat kuulevat ajankohtaista tietoa kotoutumisesta meillä ja maailmalla, saavat tukea oman osaamisensa kehittämiseen ja saavat mahdollisuuden verkostoitua alan kollegoiden kanssa.
126107.4 10.4.2022 13.1.2023
AURA - Automaattisen ratkaisun ja jälkikäteisen lupavalvonnan mahdollistaminen Maahanmuuttovirasto 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen AURA-hankkeen tavoitteena on edistää automaation käytön laajentamista Maahanmuuttovirastossa ja kehittää siihen liittyviä toimintatapoja.

Hankkeessa toteutetaan tietojärjestelmämuutokset työ- ja opiskeluperusteisten oleskelulupien jälkivalvonnan automatisoinnille Maahanmuuttovirastossa ja luodaan prosessit kyseessä olevan automaation käyttöönotolle. Lisäksi hankkeessa kehitetään UMA-järjestelmän automaation ylläpitoon liittyviä toiminnallisuuksia.

Hankkeessa toteutettavat toimet edistävät siirtymistä työ- ja opiskeluperusteisissa oleskelulupaprosesseissa riskiperusteiseen käsittelyyn hyödyntämällä jälkivalvonnan automaatiota sekä mahdollistavat työ- ja opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten ratkaisemisen automaattisesti. Laillisen maahanmuuton prosessit kokonaisuudessaan sujuvoituvat, nopeutuvat ja tehostuvat hankkeen toimintojen toteuttamisen myötä.
1407981.11 1.11.2022 30.4.2025
Vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotoutumisen tuki Maahanmuuttovirasto 3 Osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan,
tehostetaan tehokasta, turvallista ja ihmisarvoista palauttamista ja
takaisinottoa sekä edistetään alkuvaiheessa tapahtuvaa
uudelleenkotouttamista kolmansissa maissa
Operatiivisella tuella ylläpidetään Maahanmuuttoviraston paluuneuvontaa. Migri vastaa kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen maahan ilman oleskelulupaa jääneiden henkilöiden paluuneuvonnasta ja -prosessista. Virasto vastaa ja ohjaa vastaanottokeskusia paluuneuvonnan ja -järjestelyjen osaamisesta ja sitä ylläpidetään jatkuvilla koulutuksilla.

Toiminnan päämääränä on tukea palaajien kestävää uudelleenkotoutumista tukemalla niin asiakkaita kuin vastaanottokeskuksia ennen paluuta tapahtuvassa uudelleenkotoutumisen tuen suunnitteluprosessissa. Henkilöstö osallistuu paluun EU-toimintaan. Erityisen tärkeä foruumi vapaaehtoiselle paluulle on FRONTEX, jolla on useita tukimuotoja jäsenmaille (JRS,FAR,RIAT). Lisäksi henkilöstö osallistuu kansainvälisiin hankkeisiin (mm.Reach Out,Talk2Connect,Caretaker), ja henkilöstö on tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien, eri järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Viestinnän tavoitteena on tiedottaa palaajille ja sidosryhmille Migrin roolista paluuprosessissa.
333920.8 1.1.2023 31.12.2024
KOTU- Koulutusta turvapaikkapuhuttelujen tulkeille ja tulkkauksen käsittelyjärjestelmä Maahanmuuttovirasto 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Hankkeessa toteutetaan koulutusmateriaali turvapaikkapuhutteluita tulkkaaville tulkeille. Koulutusalusta toteutetaan jo olemassa olevalle sähköiselle alustalle. Lisäksi tehdään myös uusien tulkkien osaamisen testaamiseen materiaali sekä Maahanmuuttoviraston tulkkaustietojen käsittelyjärjestelmä, joka mahdollistaa tulkkitietojen ja tarvittavan viestinnän sujuvan hallinnoinnin. Hankkeessa rakennetaan koulutusalustan yhteyteen viestintäkanava ajankohtaisista asioista Maahanmuuttoviraston ja tulkkien välillä. 212429.38 1.5.2023 30.4.2024
IP Istanbul protokolla koulutus -hanke Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Istanbul Protolollan koulutus-hanke on tarkoitettu parantamaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien kidutuksen uhrien oikeusturvaa.

Hankkeessa koulutetaan valtakunnallisesti pakolaisia työssään kohtaavia ammattilaisia tunnistamaan kidutuksen uhrit, sekä huolehtimaan siitä, että uhrin vammat tulevat protokollan edellyttämällä tavalla dokumentoiduksi, ja uhri ohjatuksi tarpeenmukaisen hoidon ja kuntoutuksen piiriin.

Hanke toteutuu yhteistyössä eri pakolaistyön toimijoiden kanssa, ja hanke tuottaa materiaalia kidutukseen ja kidutuksen uhrien hoitoon liittyen. Hanke järjestää koulutuswebinaarin sekä kolme eri itseopiskeluna suoritettavaa koulutusmoduulia kohdennettuna eri ammattiryhmien tarpeisiin.
143398.16 1.4.2023 31.12.2024
Keskusteluaputaitoja vastaanottokeskuksiin - mielenterveyttä turvapaikanhakijoille Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Keskusteluaputaitoja vastaanottokeskuksiin - mielenterveyttä turvapaikanhakijoille -hankkeen tavoitteena on turvapaikanhakijoiden mielenterveyden vahvistaminen heidän kanssaan työskentelevien vastaanottokeskusten ammattilaisten keskusteluaputaitoja vahvistamalla.

Ammattilaisten keskusteluaputaitojen vahvistamiseksi tuotetaan laaja-alainen, laadukas, aikaa kestävä koulutuskokonaisuus keskusteluaputaidoista vastaanottokeskusympäristöön. Koulutus kostuu itsenäisesti tehtävistä moduulipohjaisista koulutusmateriaaleista sekä koulutusmateriaalien harjoittelusta todellisessa asiakasrajapinnassa ja toimintaympäristössä turvapaikanhakijoiden kanssa.

Koulutuksen kehittämisen pohjaksi hankkeessa tuotetaan tietoa turvapaikanhakijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista (erit. mielenterveydestä) vastaanottokeskusten sähköisiä rekistereitä hyödyntäen, turvapaikanhakijoita ja ammattilaisia haastatellen sekä heidän kanssaan yhteiskehittäen ja palvelumuotoillen. Koulutus jää käyttöön hankkeen päätyttyä.
635626.61 1.4.2023 31.10.2025
ADERE - Päätöstoimenpiteen uudistaminen ulkomaalaisasioiden tietojärjestelmässä Maahanmuuttovirasto 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä ADERE-hankkeessa on tarkoitus uudistaa ulkomaalaisasioiden käsittelyjärjestelmän turvapaikkapäätöstoimenpide vastaamaan paremmin nykytarpeita sekä varmistaa sen kustannustehokkaampi ylläpito ja päivitettävyys muuttuvassa toimintaympäristössä.

Uudistuksen tavoitteena on vähentää manuaalisen työn määrää mm. mahdollistamalla esitäytettyjen tietojen tuonti automaattisesti päätöstoimenpiteen sisältökenttiin sekä massaprosessoimalla yhteisen päätöksen saavan perheen perheenjäsenien päätökset automaatiota hyväksikäyttäen, jotta työajankäyttö tehostuu ja asiakkaat saavat hakemukseensa päätöksen nopeammin.

Hankkeen tuloksena on nopeampi ja laadukkaampi turvapaikkapäätösprosessi.
1444708.32 01.05.2023 30.04.2025
Varausapu 2- turvapaikkakuulemisten varausjärjestelmän uudistaminen Maahanmuuttovirasto 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Varausapu 2 -hankkeen tarkoitus on uudistaa turvapaikkapuhutteluihin käytetty puhutteluvarausjärjestelmä siten, että sitä on joustavampi ylläpitää muuttuvissa tilanteissa.

Järjestelmä sujuvoittaa puhutteluvarauksien tekemistä nopeuttamalla varauksien tekoa turvapaikkaprosessissa sekä parantamalla puhutteluihin käytettävien resurssien, kuten puhuttelijoiden ja puhutteluhuoneiden hallintaa. Puhutteluvaraajien inhimillisiä virheitä pyritään pienentämään hyödyntämällä ylläpidettävää automaatiota, joka mahdollistaa osittaisen automaation puhutteluvarauksissa tarkoittaen, että järjestelmä osaa paremmin ehdottaa sopivia valintoja puhutteluvarausta tehtäessä.

Hankkeen tuloksena on tehokkaampi ja laadukkaampi osakokonaisuus turvapaikkaprosessissa.
1153584.12 1.5.2023 30.4.2025
GBV-Tuva2 – Tukea Suomesta turvaa hakeville sukupuolistunutta väkivaltaa kokeneille Kuopion Setlementti Puijola ry 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä GBV-Tuva 2 -hankkeessa edistetään kansainvälistä suojelua hakevien sukupuolistuneen väkivallan kokemusten ennaltaehkäisyä, kokemusten tunnistamista ja kokemusten käsittelyyn tarvittavaa tukea.

Erityisen haavoittuvassa asemassa oleville naisille, tytöille, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville sekä heidän perheenjäsenilleen järjestetään yksilöllistä ja ryhmämuotoista tukea. Työssään kansainvälistä suojelua hakevia kohtaaville ammattilaisille järjestetään koulutusta haavoittuvuuksien ja sukupuolistunutta väkivaltaa tai sen uhkaa kokevien erityistarpeiden tunnistamisesta. Yhteistyössä koulutukseen osallistuvien ammattilaisten kanssa järjestetään infokahvilatyyppisiä ryhmätapaamisia Suomesta turvaa hakeville naisille.

Lisäksi hankkeessa jatkokehitetään ammattilaisille suunnattua verkkomateriaalipankkia, jonne kootaan tietoa sekä monikielistä materiaalia sukupuolistuneen väkivallan teemojen käsittelyn tueksi.
308620.69 1.4.2023 31.3.2026
PAMI -mielenterveyden tuki vastaanottopalveluissa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Hankkeen tavoitteena on vastaanottotoiminnan piirissä olevien turvapaikanhakijoiden, kansainvälistä suojelua tarvitsevien, tilapäistä suojelua saavien sekä yksin alaikäisinä maahantulleiden lasten ja nuorten mielenterveyden, toimintakyvyn, sopeutumisen tukeminen. Hankkeen asiakastyön tapoja ovat yksilö- ja ryhmätapaamiset. Toiminnasta hyötyvät myös edellämainittujen kanssa työskentelvät asiantuntijat, viranomaiset ja muut ammattilaiset koulutusten ja konsultaatioiden muodossa.

Koulutukset tapahtuvat digivälitteisesti mahdollistaen parhaan mahdollisen valtakunnallisen tavoitettavuuden. Koulutuksissa annetaan tietoa pakolaisuuden aiheuttamista traumoista, niiden tunnistamisesta ja palveluohjauksesta sekä vaikutuksista toiminta- ja sopeutumiskykyyn.
437934.77 1.1.2023 31.12.2025
Yhteiskuntaorientaation oppimateriaalin ja verkkoalustan kehittäminen Suomen Pakolaisapu ry 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Yhteiskuntaorientaation oppimateriaalin ja verkkoalustan kehittäminen-hankkeen tarkoituksena on lisätä kuntien ymmärrystä yhteiskuntaorientaatiosta sekä sen järjestämisvalmiuksia tarjoamalla yhteiskuntaorientaatiota varten ajantasainen oppimateriaali ja verkkoalusta sekä koulutusta ja neuvontaa.

Tavoite 1. Nykyisen materiaalin ja verkkosivun kehittämistarpeet on identifioitu yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Tuloksena tarvelistaus ja konseptit.

Tavoite 2. Yhteiskuntaorientaation parissa toimivilla on käytössään saavutettava, digitaalinen oppimateriaali ja verkkoalusta. Tuloksena: Päivitetty, testattu oppimateriaali ja uudistettu verkkoalusta.

Tavoite 3. Tavoitetut kunnat ja yhteiskuntaorientaation toteuttajat ymmärtävät yhteiskuntaorientaation perusperiaatteet ja järjestämisprosessin sekä osaavat hyödyntää tietoja ja materiaaleja koulutusten ja neuvontapalvelun myötä.

Tuloksena: 4 webinaaria (min.100 osallistujaa, joista min.75% katsoo siitä olleen hyötyä työlleen), 50 neuvontayhteydenottoa.
312496.85 1.5.2023 30.4.2025
Mutkatonta kotoutumista Kehitysyhtiö SavoGrow Oy 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Mutkatonta kotoutumista -hankkeen tavoitteena on kehittää kuuden kunnan yhteinen asiakaslähtöinen palvelupolku huomioiden sekä humanitäärinen että kasvava työperäinen maahanmuutto. Kotouttamistyön osaamista lisätään sekä kuntaorganisaatioissa että alueen yrityksissä ja yhteisöissä.

Toimenpiteet ovat alueelle yhteisen kotoutumistyön palvelukartan luominen, kotoutumisen käsikirjan laadinta, kohtauspaikkatoiminnan järjestäminen, kieli- ja kotoutumiskurssit, toimijoiden kouluttaminen monikulttuurisuuteen ja yhteistyön kehittäminen mm. kumppanuuspöytämenetelmällä.

Hankkeen tuloksena alueelle rakentuu yhteinen, omatoimijuutta korostava kotoutumispolku maahanmuuttajien integroitumiseksi nopeasti yhteiskuntaamme. Kotoutumispalvelut ovat tuloksellisia perustuen verkostomaiseen monitoimijamallirakenteeseen ja asiakkaat kokevat tulleensa kuulluksi ja autetuksi. Kotoutumisen parissa työskentelevien henkilöiden ohjausosaaminen sekä verkosto- että alueellinen yhteistyö on lisääntynyt.
540412.99 1.4.2023 31.3.2026
Kotouttavat taloustaidot Takuusäätiö 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Kotouttavat taloustaidot- hankkeessa kehitetään kotoutumistyöhön soveltuvaa ehkäisevän talousohjauksen välineistöä ja vahvistetaan kotoutumisen parissa työskentelevien ammattilaisten ohjausosaamista raha-asioihin ja taloudenhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Hankkeen aikana kehitetään selkokielistä materiaalia, koulutetaan kotoutumistyön ammattilaisia ja toteutetaan ryhmämuotoisia taloustaitojen kursseja. Kehittämistyön aikana taloustaitokurssille osallistuneiden kolmansien maiden kansalaisten taloudenhallintaa tukevat tiedot ja taidot sekä verkkokurssille osallistuneiden ammattilaisten ohjausvalmiudet vahvistuvat.

Hankkeen päätuotoksena valmistuu kehittämistyön tulokset kokoava maahan muuttaneiden talousohjauksen sähköinen työkalupakki. Työkalupakin avulla ammattilaiset voivat tarjota maahan muuttaneille suomalaisessa kulutusyhteiskunnassa itsenäisenä ja tasavertaisena talouden toimijana tarvittavia tietoja ja taitoja. Hanke toteutetaan vuosina 2023-2025.
178275.95 1.4.2023 31.3.2025
MoniTieto – Laadukas tietopohja yhdenvertaisen Suomen ja alueellisen kotoutumistyön tueksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen MoniTieto-hankkeessa vahvistetaan maahanmuuttaneiden terveyden ja hyvinvoinnin tietopohjaa, tuotetaan aiheesta seurantatietoa sekä luodaan puitteet säännölliselle tietotuotannolle. Tutkittua tietoa jalkautetaan erityisesti alue- ja paikallistasoille palvelujen suunnittelun ja kehittämisen tueksi.

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistuvat. Rakenneuudistuksen taustalla on tarve taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus ja saavutettavuus kaikkialla Suomessa ja kaikissa väestöryhmissä. Palveluiden kehittäminen ja suunnitteleminen huomioiden maahanmuuttaneiden mahdolliset erityistarpeet edellyttää vahvaa tietopohjaa ja tutkittua tietoa eri ikäisten maahanmuuttaneiden hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi tarvitaan selkeää viestintää ja tiedonkulkua valtionhallinnon, hyvinvointialueiden ja kuntien välillä.
460367.03 1.5.2023 31.12.2025
IKUT 2 Ihmiskaupan uhrien työelämätaitojenvalmennus Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Ihmiskaupan uhrien työelämätaitojen valmennuksella on tavoitteena parantaa uhrien taitoja, osaamista ja asemaa työelämässä jotta heillä on mahdollisuus työllistyä, selviytyä työelämän vaatimuksista sekä integroitua virallisesti osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Työelämän valmennusta järjestetään 10 viikon kokonaisuutena, jotta uhrit saavat kattavat ja tarvittavat taidot työllistymisen onnistumiseen. Näillä taidoilla ehkäistään parhaiten myös hyväksikäytön uusiutumista. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kerätä tietoa jotta viranomaisilla, ihmiskaupan uhrien kanssa toimimivilla tahoilla ja työnantajapuolella on riittävästi tietoa ihmiskaupan uhrien työllistämiseen vaikuttavista asioista.

Lopputuloksena yhteiskunnassamme ymmärrys lisääntyy haavoittuvimmassa asemassa olevien maahantulijoiden työllistymiseen liittyvistä asioista jotta voimme entistä tehokkaammin ennalta ehkäistä ihmiskaupan kasvavaa haastetta.
270222.49 1.4.2023 31.3.2026
MoniNainen arki - monilukutaidon vahvistaminen yhteisölähtöisen kotoutumisen tukena Helsingin seurakuntayhtymä 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen MoniNainen arki - monilukutaidon vahvistaminen yhteisöllisen kotoutumisen tukena on Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymän yhteishanke, jonka päätavoitteena on maahanmuuttajakotiäitien monilukutaidon vahvistaminen ja yhteisöllisen kotoutumisen edistäminen CABLE-yhteisövalmennusten ja monilukutaitoa vahvistavan kielikahvilatoiminnan avulla.

Hankkeen toiminnot toimivat sosiaalisia kontakteja ja vertaistukea tarjoavina alustoina kotoutumisen eri vaiheissa oleville maahanmuuttajakotiäideille. Onnistuessa hanke toimii pysähdyksissä olevaan kotoutumisprosessin interventiona ja ennaltaehkäisee ylisukupolvista syrjäytymistä.

Toiminnan ytimenä on monilukutaidon edistäminen, minäpystyvyyden vahvistaminen ja osallisuuden sekä henkilökohtaisen toimijuuden lisääminen arjessa. Osallistujat saavat mahdollisuuden tarkastella henkilökohtaista kotoutumisen prosessia yhdessä vertaistensa kanssa, jonka kautta he pystyvät tiedostamaan kykynsä ja mahdollisuutensa osallistua yhteisöön ja yhteiskuntaan.
383913.51 1.5.2023 30.4.2025
Tehokkaat oleskelulupaprosessit Maahanmuuttovirasto 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Operatiivisen tuen avulla on tarkoitus varmistaa ja ylläpitää erityisesti työ- ja koulutusperusteisten sekä perheenjäsenten oleskelulupahakemusten sujuva ja nopea käsittely, joka edistää elinvoimaisen kansallisen maahanmuuttopolitiikan toteutumista.

Operatiivisella tuella on tarkoitus taata, että lupaprosessien parissa työskentelee jatkuvasti riittävästi henkilöitä, joilla on ajantasasaista ja monipuolisesti osaamista eritaustausten asiakkaiden hakemusperusteiden selvittämisestä ja asioiden edistämisestä. Varmistamalla riittävä henkilöresurssi, voidaan varmistaa lupaprosessien sujuvuus ja mahdollistaa käsittelyaikatavoitteisiin pääseminen. Lisäksi voidaan varautua entistä paremmin muuttuviin ja yllättäviinkin maailmanpoliittisiin kehityskulkuihin sekä myös taata päätöksenteon ja asiakaskokemuksen sujuvuus ja laatu.
1706205.6 1.3.2023 28.2.2026
Niitty 2 - Yhdessä maahanmuuttajaperheiden hyvän arjen puolesta Tampereen ammattikorkeakoulu Oy 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoiman hankkeen tarkoituksena on edistää kotoutumista vahvistamalla perhepalveluiden laatua ja yhdenvertaisuutta maahanmuuttajalasten taustasta johtuvien hyvinvointierojen kaventamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Yhteistoiminnallisesti ja verkostoyhteistyöllä varmistetaan hankkeen tavoitteiden toteutuminen yhdessä maahanmuuttajalapsiperheiden, perhepalveluiden ammattilaisten (sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus) ja 3. sektorin toimijoiden kanssa.

Hankkeessa tunnistetaan haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajalapsiperheiden arjen tarpeita, tuotetaan ohjausaineistoa ja osaamista perheiden parissa toimiville sekä maahanmuuttajien itseopiskeluun. Aineisto kerätään Perheinfo-portaaliin kaikkien saataville.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on edistää maahanmuuttajalasten osallistumista varhaiskasvatukseen, mikä edistää lapsen hyvinvointia ja kotoutumista.
479330.01 1.4.2023 31.3.2026
TASE; Tasa-arvo ja seksuaalioikeus tietoutta kotoutujille ja ammattilaisille Väestöliitto 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen TASE - Tasa-arvoa ja seksuaalioikeutta kotoutujille ja ammattilaisille -hankkeen tavoitteet ovat: kotoutumisen parissa työskentelevien ammattilaisten tietotaidot tasa-arvosta ja seksuaalioikeuksista ovat lisääntyneet, ja he ovat saaneet työkaluja aiheen käsittelyyn työssään; kotoutumisvaiheessa olevat kolmansista maista maahan muuttaneet saavat tietoa tasa-arvosta ja seksuaalioikeuksista osana kotoutumisprosessia; ja tasa-arvo ja seksuaalioikeus tematiikka on osa toimijoiden palvelurakennetta ja yhteistyöjärjestöjen toimintoja.

Kohderyhmänä ovat kotoutumisvaiheessa olevat kolmansista maista tulleet, kotoutuneet maahan muuttaneet sekä kotoutumiskouluttajat, asioimistulkki opiskelijat. Hankkeessa koulutetaan omankielisiä ohjaajia, ammattilaisia, kotoutujia, luodaan tase koulutusmalli, tuotetaan verkkokoulutus ja materiaaleja. Tulokset ovat osallistujien lisääntynyt tietotaito, puheeksi ottaminen on helpottunut ja TASE tematiikan valmis malli kotokoulutuksissa käytettäväksi.
318825.46 1.4.2023 31.3.2026
Paluu Suomen Pakolaisapu ry 3 Osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan,
tehostetaan tehokasta, turvallista ja ihmisarvoista palauttamista ja
takaisinottoa sekä edistetään alkuvaiheessa tapahtuvaa
uudelleenkotouttamista kolmansissa maissa
Paluu-hankkeessa annetaan tukea ja neuvontaa vapaaehtoisesti kotimaahansa palaaville tai paluutta pohtiville turvapaikkaprosessissa oleville kolmansien maiden kansalaisille.

Hankkeessa vapaaehtoisen paluun piiriin kuuluvat kansainvälistä suojelua hakeneet tai ihmiskaupan uhrit saavat neuvontaa ja tukea paluuseen liittyen ja he pystyvät tekemään oman ratkaisunsa sen hetkisessä elämäntilanteessa. Diasporassa elävät saavat perehdytystä vapaaehtoiseen paluuseen liittyen, jotta he pystyvät tukemaan vapaaehtoista paluuta miettiviä tekemään omat ratkaisunsa paluuseen liittyen. Lisäksi kolmansien maiden kansalaisia työssään kohtaavat viranomaiset, järjestöjen edustajat ja muut toimijat tuntevat hankkeen kautta vapaaehtoisen paluun haasteet entistä paremmin ja pystyvät neuvomaan tukea tarvitsevia tai ohjaamaan heidät oikeisiin palveluihin.

Onnistuneet paluut vähentävät lähtömaissa tarvetta ja halukkuutta pakkomuutolle.
435152.08 1.5.2023 30.4.2026
Paluuyhteistyö Irakissa ja Somaliassa (SOIRE) Maahanmuuttovirasto 3 Osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan,
tehostetaan tehokasta, turvallista ja ihmisarvoista palauttamista ja
takaisinottoa sekä edistetään alkuvaiheessa tapahtuvaa
uudelleenkotouttamista kolmansissa maissa
Somalian ja Irakin paluuasiantuntija (SOIRE) hankkeessa luodaan ja ylläpidetään suhteita Somalian ja Irakin viranomaisiin sekä kyseisten maiden muiden relevanttien sidosryhmien kanssa paluiden ja uudelleenkotoutumisen edistämiseksi.

Hanketoiminnoilla kerätään tietoa kohdemaista paluu- ja uudelleenkotoutumisen tukitoimista ja sekä yleistä tilannekuvaa paluuasioista. Kerätyllä tiedolla lisätään viranomaisten kyvykkyyttä kehittää paluuärjestelmää kokonaisvaltaisesti, erityisesti vapaaehtoisen paluun kannalta, mikä kanavoituu suoraan paluuneuvontaan ja uudelleenkotoutumisen tukitoimien kehittämiseen.

Järjestelmän kehittämisellä on myönteisiä vaikutuksia palaajamäärien kasvuun ja edistetään eri paluutoimintojen laatua.
677593.62 1.4.2023 31.3.2025
Maasta poistamistoiminta Poliisihallitus 3 Osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan,
tehostetaan tehokasta, turvallista ja ihmisarvoista palauttamista ja
takaisinottoa sekä edistetään alkuvaiheessa tapahtuvaa
uudelleenkotouttamista kolmansissa maissa
Operatiivisella tuella lisätään poliisin maasta poistamistehtävien henkilöstöresursseja. Poliisin maasta poistamistehtävien valmisteluvaiheeseen sisältyy useita toimenpiteitä maasta poistopuhuttelusta matkajärjestelyihin, tarvittavien kotimatkatodistusten ja takaisinottohyväksyntien hankinnasta mahdollisiin turvaamistoimiin.

Frontex on huhtikuusta 2022 alkaen tarjonnut jäsenvaltioille mahdollisuuden tarjota palautettaville Joint Reintegration Services (JRS) kautta paluun jälkeistä tukea ja udelleenkotoutumistukea. Operatiivisen tuen mahdollistamalla lisäresursoinnilla Frontexin paluutukipalvelu tuodaan osaksi poliisin maasta poistamistoimintaa.

Toiminnalla taataan tehokas, turvallinen ja ihmisarvoinen palauttaminen ja takaisinotto sekä edistetään alkuvaiheessa tapahtuvaa uudelleenkotouttamista kolmansissa maissa ja tuetaan kestävää paluuta. Tavoitteena on sujuvoittaa paluuprosessia sekä viranomaisten, että palaajien näkökulmasta.
296027.45 1.5.2023 31.10.2024
  • Lista on päivitetty 15.8.2023
  • Tarkemmat, Euroopan komissiolle toimitettavat tiedot hankkeista löydät alla olevasta excel-taulukosta

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitetut hankkeet ja operatiivinen toiminta (excel)