Rahoitetut AMIF-hankkeet

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitetut hankkeet ja toimet
Hankkeen nimi Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Avustuksen saajan nimi Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Erityistavoite Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Tavoite ja tulokset Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti EU-rahoitus (euroa) Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Hankkeen alkamispäivä Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Hankkeen päättymispäivä Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
Joustava turvapaikkamenettely Maahanmuuttovirasto 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Operatiivisen tuen avulla on tarkoitus varmistaa ja ylläpitää turvapaikanhakijoiden hakemusten tehokas käsittely ja turvapaikkapäätösten korkea laatu myös muutosten keskellä.

Operatiivisella tuella on tarkoitus taata, että turvapaikkatutkinnassa työskentelee jatkuvasti riittävästi henkilöitä, joilla on monipuolisesti kokemusta ja osaamista erilaisten asiakkaiden hakemusperusteiden selvittämisestä ja asioiden edistämisestä. Varmistamalla riittävän ammattitaidon säilyminen turvapaikkatutkinnassa, voidaan varautua entistä paremmin muuttuviin ja yllättäviinkin maailmanpoliittisiin kehityskulkuihin sekä taata päätöksenteon ja asiakaskokemuksen sujuvuus ja laatu.

Riittävän ammattitaitoisen henkilöstön sujuvasti ja laadukkaasti tekemien päätösten myötä vastaanoton kustannukset pienenevät, kun asiakkaiden turvapaikkamenettely kestää mahdollisimman vähän aikaa.
2200120,8 1.1.2023 31.12.2025
Yhteisölähtöisen kotoutumisen pilotti Suomen Punainen Risti 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Yhteisölähtöisen kotoutumisen pilotti käynnistää ja testaa yhteisökummitoimintaa erilaisissa kiintiöpakolaisia vastaanottavissa kunnissa. Pakolaiset kotoutuvat turvalliseen yhteisöön, jossa kummien ja muiden toimijoiden avulla heidän sosiaaliset kontaktinsa monipuolistuvat.

Hankkeessa koulutetaan sekä kiintiöpakolaisia että kummeja löytämään parhaita keinoja, joiden avulla pakolaiset saavat tietoa elämästä Suomessa sekä taitoa toimia uudella paikkakunnalla. Sosiaaliset suhteet ja verkostot ovat ensiarvoisen tärkeitä kotoutumisen alkuvaiheessa.

Pilotin odotetut tulokset: Vahva yhteisön tuki ja sitoutuneet yhteisökummit edistävät kotoutumista. Viranomaisten ja järjestöjen tiivis ja sopimuksellinen yhteistyö tuo lisää osaamista ja toimintavolyymia paikkakunnille. Hanke tuottaa Suomen kontekstiin soveltuvan yhteisölähtöisen kotoutumisen mallin.
981772,01 1.1.2023 31.12.2025
VOK-valmius Maahanmuuttovirasto 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä VOK-valmius hankkeessa kehitetään Maahanmuuttoviraston Helsingin, Oulun sekä Joutsenon vastaanottokeskusten tiloja, varustusta sekä infrastruktuuria vastaamaan nykypäivän tarpeita ja tukemaan varautumisvalmiutta vastaamaan äkillisiin muutoksiin turvapaikkahakijoiden määrissä. 522870,16 1.8.2022 31.7.2023
KOTU- Koulutusta turvapaikkapuhuttelujen tulkeille ja tulkkauksen käsittelyjärjestelmä Maahanmuuttovirasto 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Hankkeessa toteutetaan koulutusmateriaali turvapaikkapuhutteluita tulkkaaville tulkeille. Koulutusalusta toteutetaan jo olemassa olevalle sähköiselle alustalle. Lisäksi tehdään myös uusien tulkkien osaamisen testaamiseen materiaali sekä Maahanmuuttoviraston tulkkaustietojen käsittelyjärjestelmä, joka mahdollistaa tulkkitietojen ja tarvittavan viestinnän sujuvan hallinnoinnin. Hankkeessa rakennetaan koulutusalustan yhteyteen viestintäkanava ajankohtaisista asioista Maahanmuuttoviraston ja tulkkien välillä. 212429,38 1.5.2023 30.4.2024
IP Istanbul protokolla koulutus -hanke Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Istanbul Protolollan koulutus-hanke on tarkoitettu parantamaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien kidutuksen uhrien oikeusturvaa.

Hankkeessa koulutetaan valtakunnallisesti pakolaisia työssään kohtaavia ammattilaisia tunnistamaan kidutuksen uhrit, sekä huolehtimaan siitä, että uhrin vammat tulevat protokollan edellyttämällä tavalla dokumentoiduksi, ja uhri ohjatuksi tarpeenmukaisen hoidon ja kuntoutuksen piiriin.

Hanke toteutuu yhteistyössä eri pakolaistyön toimijoiden kanssa, ja hanke tuottaa materiaalia kidutukseen ja kidutuksen uhrien hoitoon liittyen. Hanke järjestää koulutuswebinaarin sekä kolme eri itseopiskeluna suoritettavaa koulutusmoduulia kohdennettuna eri ammattiryhmien tarpeisiin.
143398,16 1.4.2023 31.12.2024
Keskusteluaputaitoja vastaanottokeskuksiin - mielenterveyttä turvapaikanhakijoille Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Keskusteluaputaitoja vastaanottokeskuksiin - mielenterveyttä turvapaikanhakijoille -hankkeen tavoitteena on turvapaikanhakijoiden mielenterveyden vahvistaminen heidän kanssaan työskentelevien vastaanottokeskusten ammattilaisten keskusteluaputaitoja vahvistamalla.

Ammattilaisten keskusteluaputaitojen vahvistamiseksi tuotetaan laaja-alainen, laadukas, aikaa kestävä koulutuskokonaisuus keskusteluaputaidoista vastaanottokeskusympäristöön. Koulutus kostuu itsenäisesti tehtävistä moduulipohjaisista koulutusmateriaaleista sekä koulutusmateriaalien harjoittelusta todellisessa asiakasrajapinnassa ja toimintaympäristössä turvapaikanhakijoiden kanssa.

Koulutuksen kehittämisen pohjaksi hankkeessa tuotetaan tietoa turvapaikanhakijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista (erit. mielenterveydestä) vastaanottokeskusten sähköisiä rekistereitä hyödyntäen, turvapaikanhakijoita ja ammattilaisia haastatellen sekä heidän kanssaan yhteiskehittäen ja palvelumuotoillen. Koulutus jää käyttöön hankkeen päätyttyä.
635626,61 1.4.2023 31.10.2025
ADERE - Päätöstoimenpiteen uudistaminen ulkomaalaisasioiden tietojärjestelmässä Maahanmuuttovirasto 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä ADERE-hankkeessa on tarkoitus uudistaa ulkomaalaisasioiden käsittelyjärjestelmän turvapaikkapäätöstoimenpide vastaamaan paremmin nykytarpeita sekä varmistaa sen kustannustehokkaampi ylläpito ja päivitettävyys muuttuvassa toimintaympäristössä.

Uudistuksen tavoitteena on vähentää manuaalisen työn määrää mm. mahdollistamalla esitäytettyjen tietojen tuonti automaattisesti päätöstoimenpiteen sisältökenttiin sekä massaprosessoimalla yhteisen päätöksen saavan perheen perheenjäsenien päätökset automaatiota hyväksikäyttäen, jotta työajankäyttö tehostuu ja asiakkaat saavat hakemukseensa päätöksen nopeammin.

Hankkeen tuloksena on nopeampi ja laadukkaampi turvapaikkapäätösprosessi.
1444708,32 01.05.2023 30.04.2025
Varausapu 2- turvapaikkakuulemisten varausjärjestelmän uudistaminen Maahanmuuttovirasto 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Varausapu 2 -hankkeen tarkoitus on uudistaa turvapaikkapuhutteluihin käytetty puhutteluvarausjärjestelmä siten, että sitä on joustavampi ylläpitää muuttuvissa tilanteissa.

Järjestelmä sujuvoittaa puhutteluvarauksien tekemistä nopeuttamalla varauksien tekoa turvapaikkaprosessissa sekä parantamalla puhutteluihin käytettävien resurssien, kuten puhuttelijoiden ja puhutteluhuoneiden hallintaa. Puhutteluvaraajien inhimillisiä virheitä pyritään pienentämään hyödyntämällä ylläpidettävää automaatiota, joka mahdollistaa osittaisen automaation puhutteluvarauksissa tarkoittaen, että järjestelmä osaa paremmin ehdottaa sopivia valintoja puhutteluvarausta tehtäessä.

Hankkeen tuloksena on tehokkaampi ja laadukkaampi osakokonaisuus turvapaikkaprosessissa.
1153584,12 1.5.2023 30.4.2025
GBV-Tuva2 – Tukea Suomesta turvaa hakeville sukupuolistunutta väkivaltaa kokeneille Kuopion Setlementti Puijola ry 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä GBV-Tuva 2 -hankkeessa edistetään kansainvälistä suojelua hakevien sukupuolistuneen väkivallan kokemusten ennaltaehkäisyä, kokemusten tunnistamista ja kokemusten käsittelyyn tarvittavaa tukea.

Erityisen haavoittuvassa asemassa oleville naisille, tytöille, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville sekä heidän perheenjäsenilleen järjestetään yksilöllistä ja ryhmämuotoista tukea. Työssään kansainvälistä suojelua hakevia kohtaaville ammattilaisille järjestetään koulutusta haavoittuvuuksien ja sukupuolistunutta väkivaltaa tai sen uhkaa kokevien erityistarpeiden tunnistamisesta. Yhteistyössä koulutukseen osallistuvien ammattilaisten kanssa järjestetään infokahvilatyyppisiä ryhmätapaamisia Suomesta turvaa hakeville naisille.

Lisäksi hankkeessa jatkokehitetään ammattilaisille suunnattua verkkomateriaalipankkia, jonne kootaan tietoa sekä monikielistä materiaalia sukupuolistuneen väkivallan teemojen käsittelyn tueksi.
308620,69 1.4.2023 31.3.2026
PAMI -mielenterveyden tuki vastaanottopalveluissa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Hankkeen tavoitteena on vastaanottotoiminnan piirissä olevien turvapaikanhakijoiden, kansainvälistä suojelua tarvitsevien, tilapäistä suojelua saavien sekä yksin alaikäisinä maahantulleiden lasten ja nuorten mielenterveyden, toimintakyvyn, sopeutumisen tukeminen. Hankkeen asiakastyön tapoja ovat yksilö- ja ryhmätapaamiset. Toiminnasta hyötyvät myös edellämainittujen kanssa työskentelvät asiantuntijat, viranomaiset ja muut ammattilaiset koulutusten ja konsultaatioiden muodossa.

Koulutukset tapahtuvat digivälitteisesti mahdollistaen parhaan mahdollisen valtakunnallisen tavoitettavuuden. Koulutuksissa annetaan tietoa pakolaisuuden aiheuttamista traumoista, niiden tunnistamisesta ja palveluohjauksesta sekä vaikutuksista toiminta- ja sopeutumiskykyyn.
437934,77 1.1.2023 31.12.2025
Ennakoiva maatieto (ENNACOI) Maahanmuuttovirasto 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Ennakoiva maatieto (ENNACOI) -hankkeessa Maahanmuuttoviraston maatietopalvelu luo uuden työprosessin ennakointitarkoituksiin räätälöidyn maatiedon tuottamiseen ja soveltaa tätä hankkeen tutkimuskohteiksi valittuja lähtö- ja kauttakulkumaita ja muuttoliikereittejä käsittelevien ennakointimaatietotuotteiden laatimiseen. Hanketoiminnoissa maatietopalvelun nykyisten työtapojen ja metodologian pohjalta kehitetään työprosessi ennakointimaatiedon tuottamiseksi, jonka pohjalta hankkeen puitteissa toteutetaan Itäiseen Välimeren reittiin ja Keskiseen Välimeren reittiin keskittyvät tutkimusprojektit. Hankkeessa tuotetaan tietoa erityisesti Migrin ennakointitoiminnon ja yleisemmin ennakointikysymysten parissa työskentelevien Suomen viranomaisten tarpeisiin. Hankkeessa panostetaan viranomaistiedon hyödynnettävyyden suunnitelmalliseen kehittämiseen. Hankkeessa tuotettu tieto parantaa Migrin ennakointitoiminnon valmiuksia turvapaikkahakemusten määrässä tapahtuvien muutosten ennakoimiseen ja samalla Migrin varautumistyön ja turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän toimintaan liittyvän resurssisuunnittelun edellytyksiä. 280787,85 1.11.2023 31.1.2026
Puheesta tekstiksi Maahanmuuttovirasto 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Turvapaikkapuhutteluiden sujuvuudella on suuri merkitys turvapaikkaprosessin kestoon sekä yksittäisen asiakkaan kannalta että kokonaisuutena. Hankkeessa tuotetaan puheesta tekstiksi litterointijärjestelmä sujuvoittamaan turvapaikkapuhuttelujen kirjaamista pöytäkirjaksi. Tavoitteena on, että turvapaikkapuhutteluissa pystytään siirtymään kokonaisuudessaan puhuttelupöytäkirjojen tuottamiseen litterointijärjestelmän avulla ja näin mahdollistetaan puhuttelussa asioiden laadukkaampi selvittäminen ja tehostetaan puhuttelutoimintaa lyhentämällä puhuttelujen kestoa. Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet toteuttaa turvapaikkapuhuttelujen asettamien vaatimusten edellyttämä litterointijärjestelmä. 85333,5 1.11.2023 30.4.2024
IPA - itsepalveluautomaatti asiointiin ja tunnistautumiseen Maahanmuuttovirasto 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Itsepalveluautomaatissa yhdistyy automaatioon perustuva toimintamalli ja palvelumuotoilun takaama asiakaslähtöinen käytettävyys. Uudenlaisen ratkaisun avulla asiakas voidaan tunnistaa luotettavasti ja nykyistä tehokkaammin. Automaattien avulla ulkomaalaiset asiakkaat voivat asioida Maahanmuuttoviraston kanssa nopeammin ja sujuvammin.

Kehitystyön tuloksena saavutetaan ensimmäisessä vaiheessa Migrin palvelupisteissä hyödynnettävä itsepalvelumalli, joka on turvallinen, luotettava, intuitiivinen, kustannustehokas ja ennen kaikkea asiakasystävällinen. Itsepalveluautomaattien avulla hakemuksen vastaanotto ja muut asioinnin vaiheet voidaan hoitaa niin, että palvelun skaalaaminen tarvittaessa nopeastikin onnistuu tinkimättä luotettavuudesta.

Palveluautomaattia voidaan seuraavissa vaiheissa laajentaa muiden viranomaisten ja toimijoiden käyttöön Suomessa ja ulkomailla muun muassa niin, että ne voivat tarjota aiempaa tehokkaammin etäpalveluita.
381982,36 1.1.2023 31.12.2024
Integration 2022 Pirkanmaan ELY-keskus 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Integration 2022 on kolmannen kerran järjestettävä kaikkien kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton ammattilaisten kaksipäiväinen suurtapahtuma. Integration 2022 järjestetään Tampereella 7.–8.11.

Tapahtuman tavoitteena on edistää kumppanuuksien vahvistamista viranomaisten, kolmannen sektorin ja yritysmaailman välillä. Tämän vuoden tapahtuman teemana on toimintaympäristössämme tapahtuvat suuret muutokset kuten kotoutumislain uudistus, hyvinvointialueiden käynnistyminen ja muutokset työllisyyspalveluissa. Tapahtumassa teemoja tarkastellaan yhteisessä ohjelmassa sekä viidellä eri teemakaistalla hyvien käytäntöjen, tutkimuksen ja kumppanuuksien kautta. Tänä vuonna kaistojen teemat ovat työllisyys, koulutus, yhteiskunnan vastaanottavuus, terveys ja hyvinvointi sekä kotoutumista kaiken ikää.

Päivien aikana asiantuntijat kuulevat ajankohtaista tietoa kotoutumisesta meillä ja maailmalla, saavat tukea oman osaamisensa kehittämiseen ja saavat mahdollisuuden verkostoitua alan kollegoiden kanssa.
126107,4 10.4.2022 13.1.2023
AURA - Automaattisen ratkaisun ja jälkikäteisen lupavalvonnan mahdollistaminen Maahanmuuttovirasto 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen AURA-hankkeen tavoitteena on edistää automaation käytön laajentamista Maahanmuuttovirastossa ja kehittää siihen liittyviä toimintatapoja.

Hankkeessa toteutetaan tietojärjestelmämuutokset työ- ja opiskeluperusteisten oleskelulupien jälkivalvonnan automatisoinnille Maahanmuuttovirastossa ja luodaan prosessit kyseessä olevan automaation käyttöönotolle. Lisäksi hankkeessa kehitetään UMA-järjestelmän automaation ylläpitoon liittyviä toiminnallisuuksia.

Hankkeessa toteutettavat toimet edistävät siirtymistä työ- ja opiskeluperusteisissa oleskelulupaprosesseissa riskiperusteiseen käsittelyyn hyödyntämällä jälkivalvonnan automaatiota sekä mahdollistavat työ- ja opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten ratkaisemisen automaattisesti. Laillisen maahanmuuton prosessit kokonaisuudessaan sujuvoituvat, nopeutuvat ja tehostuvat hankkeen toimintojen toteuttamisen myötä.
1407981,11 1.11.2022 30.4.2025
ROHKEE! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen ROHKEE!-hankkeen tarkoituksena on tukea kolmansista maista muuttaneiden lasten ja nuorten oppimispolun sujuvuutta ja edistää kouluasteelta toiselle siirtymistä sekä opintojen loppuunsaattamista. Tukemalla lasten ja nuorten toimintakykyä ja koulumenestystä edistetään heidän oppimista ja opintojen nivelvaiheiden sujuvuutta. Toimintakykyä tuetaan tarjoamalla intensiivinen tuki traumojen ja kriisien läpikäyntiin turvallisessa ympäristössä ja edistetään näin lasten ja nuorten valmiuksia oppia uutta ja nähdä omat mahdollisuutensa myös jatko-opintojen suhteen. Toimintakykyä tukemalla tuetaan koulumenestystä, jatko-opintoihin hakeutumista ja haastavista nivelvaiheista selviämistä. Traumoja kokeneet lapset ja nuoret saavat kokonaisvaltaista ja pitkäkestoista tukea toimintakykynsä ja koulumenestyksensä tukemiseksi.
Kohderyhmänä ovat 9-18-vuotiaat lapset ja nuoret vanhempineen. Heitä tuetaan ryhmä- ja yksilötyön keinoin: niin lapsille ja nuorille kuin aikuisille järjestetään TRT-ryhmätoimintaa (Teaching Recovery Techniques) sekä lapsille ja nuorille menetelmään pohjautuvia jatkoryhmiä ja tapaamisia sekä yksilöllistä tukea ja uraohjausta.
381167,13 1.1.2024 31.12.2025
Yhteiskuntaorientaation oppimateriaalin ja verkkoalustan kehittäminen Suomen Pakolaisapu ry 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Yhteiskuntaorientaation oppimateriaalin ja verkkoalustan kehittäminen-hankkeen tarkoituksena on lisätä kuntien ymmärrystä yhteiskuntaorientaatiosta sekä sen järjestämisvalmiuksia tarjoamalla yhteiskuntaorientaatiota varten ajantasainen oppimateriaali ja verkkoalusta sekä koulutusta ja neuvontaa.

Tavoite 1. Nykyisen materiaalin ja verkkosivun kehittämistarpeet on identifioitu yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Tuloksena tarvelistaus ja konseptit.

Tavoite 2. Yhteiskuntaorientaation parissa toimivilla on käytössään saavutettava, digitaalinen oppimateriaali ja verkkoalusta. Tuloksena: Päivitetty, testattu oppimateriaali ja uudistettu verkkoalusta.

Tavoite 3. Tavoitetut kunnat ja yhteiskuntaorientaation toteuttajat ymmärtävät yhteiskuntaorientaation perusperiaatteet ja järjestämisprosessin sekä osaavat hyödyntää tietoja ja materiaaleja koulutusten ja neuvontapalvelun myötä.

Tuloksena: 4 webinaaria (min.100 osallistujaa, joista min.75% katsoo siitä olleen hyötyä työlleen), 50 neuvontayhteydenottoa.
312496,85 1.5.2023 30.4.2025
Mutkatonta kotoutumista Kehitysyhtiö SavoGrow Oy 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Mutkatonta kotoutumista -hankkeen tavoitteena on kehittää kuuden kunnan yhteinen asiakaslähtöinen palvelupolku huomioiden sekä humanitäärinen että kasvava työperäinen maahanmuutto. Kotouttamistyön osaamista lisätään sekä kuntaorganisaatioissa että alueen yrityksissä ja yhteisöissä.

Toimenpiteet ovat alueelle yhteisen kotoutumistyön palvelukartan luominen, kotoutumisen käsikirjan laadinta, kohtauspaikkatoiminnan järjestäminen, kieli- ja kotoutumiskurssit, toimijoiden kouluttaminen monikulttuurisuuteen ja yhteistyön kehittäminen mm. kumppanuuspöytämenetelmällä.

Hankkeen tuloksena alueelle rakentuu yhteinen, omatoimijuutta korostava kotoutumispolku maahanmuuttajien integroitumiseksi nopeasti yhteiskuntaamme. Kotoutumispalvelut ovat tuloksellisia perustuen verkostomaiseen monitoimijamallirakenteeseen ja asiakkaat kokevat tulleensa kuulluksi ja autetuksi. Kotoutumisen parissa työskentelevien henkilöiden ohjausosaaminen sekä verkosto- että alueellinen yhteistyö on lisääntynyt.
540412,99 1.4.2023 31.3.2026
Kotouttavat taloustaidot Takuusäätiö 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Kotouttavat taloustaidot- hankkeessa kehitetään kotoutumistyöhön soveltuvaa ehkäisevän talousohjauksen välineistöä ja vahvistetaan kotoutumisen parissa työskentelevien ammattilaisten ohjausosaamista raha-asioihin ja taloudenhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Hankkeen aikana kehitetään selkokielistä materiaalia, koulutetaan kotoutumistyön ammattilaisia ja toteutetaan ryhmämuotoisia taloustaitojen kursseja. Kehittämistyön aikana taloustaitokurssille osallistuneiden kolmansien maiden kansalaisten taloudenhallintaa tukevat tiedot ja taidot sekä verkkokurssille osallistuneiden ammattilaisten ohjausvalmiudet vahvistuvat.

Hankkeen päätuotoksena valmistuu kehittämistyön tulokset kokoava maahan muuttaneiden talousohjauksen sähköinen työkalupakki. Työkalupakin avulla ammattilaiset voivat tarjota maahan muuttaneille suomalaisessa kulutusyhteiskunnassa itsenäisenä ja tasavertaisena talouden toimijana tarvittavia tietoja ja taitoja. Hanke toteutetaan vuosina 2023-2025.
178275,95 1.4.2023 31.3.2025
MoniTieto – Laadukas tietopohja yhdenvertaisen Suomen ja alueellisen kotoutumistyön tueksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen MoniTieto-hankkeessa vahvistetaan maahanmuuttaneiden terveyden ja hyvinvoinnin tietopohjaa, tuotetaan aiheesta seurantatietoa sekä luodaan puitteet säännölliselle tietotuotannolle. Tutkittua tietoa jalkautetaan erityisesti alue- ja paikallistasoille palvelujen suunnittelun ja kehittämisen tueksi.

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistuvat. Rakenneuudistuksen taustalla on tarve taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus ja saavutettavuus kaikkialla Suomessa ja kaikissa väestöryhmissä. Palveluiden kehittäminen ja suunnitteleminen huomioiden maahanmuuttaneiden mahdolliset erityistarpeet edellyttää vahvaa tietopohjaa ja tutkittua tietoa eri ikäisten maahanmuuttaneiden hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi tarvitaan selkeää viestintää ja tiedonkulkua valtionhallinnon, hyvinvointialueiden ja kuntien välillä.
460367,03 1.5.2023 31.12.2025
IKUT 2 Ihmiskaupan uhrien työelämätaitojenvalmennus Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Ihmiskaupan uhrien työelämätaitojen valmennuksella on tavoitteena parantaa uhrien taitoja, osaamista ja asemaa työelämässä jotta heillä on mahdollisuus työllistyä, selviytyä työelämän vaatimuksista sekä integroitua virallisesti osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Työelämän valmennusta järjestetään 10 viikon kokonaisuutena, jotta uhrit saavat kattavat ja tarvittavat taidot työllistymisen onnistumiseen. Näillä taidoilla ehkäistään parhaiten myös hyväksikäytön uusiutumista. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kerätä tietoa jotta viranomaisilla, ihmiskaupan uhrien kanssa toimimivilla tahoilla ja työnantajapuolella on riittävästi tietoa ihmiskaupan uhrien työllistämiseen vaikuttavista asioista.

Lopputuloksena yhteiskunnassamme ymmärrys lisääntyy haavoittuvimmassa asemassa olevien maahantulijoiden työllistymiseen liittyvistä asioista jotta voimme entistä tehokkaammin ennalta ehkäistä ihmiskaupan kasvavaa haastetta.
270222,49 1.4.2023 31.3.2026
MoniNainen arki - monilukutaidon vahvistaminen yhteisölähtöisen kotoutumisen tukena Helsingin seurakuntayhtymä 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen MoniNainen arki - monilukutaidon vahvistaminen yhteisöllisen kotoutumisen tukena on Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymän yhteishanke, jonka päätavoitteena on maahanmuuttajakotiäitien monilukutaidon vahvistaminen ja yhteisöllisen kotoutumisen edistäminen CABLE-yhteisövalmennusten ja monilukutaitoa vahvistavan kielikahvilatoiminnan avulla.

Hankkeen toiminnot toimivat sosiaalisia kontakteja ja vertaistukea tarjoavina alustoina kotoutumisen eri vaiheissa oleville maahanmuuttajakotiäideille. Onnistuessa hanke toimii pysähdyksissä olevaan kotoutumisprosessin interventiona ja ennaltaehkäisee ylisukupolvista syrjäytymistä.

Toiminnan ytimenä on monilukutaidon edistäminen, minäpystyvyyden vahvistaminen ja osallisuuden sekä henkilökohtaisen toimijuuden lisääminen arjessa. Osallistujat saavat mahdollisuuden tarkastella henkilökohtaista kotoutumisen prosessia yhdessä vertaistensa kanssa, jonka kautta he pystyvät tiedostamaan kykynsä ja mahdollisuutensa osallistua yhteisöön ja yhteiskuntaan.
383913,51 1.5.2023 30.4.2025
Tehokkaat oleskelulupaprosessit Maahanmuuttovirasto 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Operatiivisen tuen avulla on tarkoitus varmistaa ja ylläpitää erityisesti työ- ja koulutusperusteisten sekä perheenjäsenten oleskelulupahakemusten sujuva ja nopea käsittely, joka edistää elinvoimaisen kansallisen maahanmuuttopolitiikan toteutumista.

Operatiivisella tuella on tarkoitus taata, että lupaprosessien parissa työskentelee jatkuvasti riittävästi henkilöitä, joilla on ajantasasaista ja monipuolisesti osaamista eritaustausten asiakkaiden hakemusperusteiden selvittämisestä ja asioiden edistämisestä. Varmistamalla riittävä henkilöresurssi, voidaan varmistaa lupaprosessien sujuvuus ja mahdollistaa käsittelyaikatavoitteisiin pääseminen. Lisäksi voidaan varautua entistä paremmin muuttuviin ja yllättäviinkin maailmanpoliittisiin kehityskulkuihin sekä myös taata päätöksenteon ja asiakaskokemuksen sujuvuus ja laatu.
1706205,6 1.3.2023 28.2.2026
Niitty 2 - Yhdessä maahanmuuttajaperheiden hyvän arjen puolesta Tampereen ammattikorkeakoulu Oy 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoiman hankkeen tarkoituksena on edistää kotoutumista vahvistamalla perhepalveluiden laatua ja yhdenvertaisuutta maahanmuuttajalasten taustasta johtuvien hyvinvointierojen kaventamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Yhteistoiminnallisesti ja verkostoyhteistyöllä varmistetaan hankkeen tavoitteiden toteutuminen yhdessä maahanmuuttajalapsiperheiden, perhepalveluiden ammattilaisten (sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus) ja 3. sektorin toimijoiden kanssa.

Hankkeessa tunnistetaan haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajalapsiperheiden arjen tarpeita, tuotetaan ohjausaineistoa ja osaamista perheiden parissa toimiville sekä maahanmuuttajien itseopiskeluun. Aineisto kerätään Perheinfo-portaaliin kaikkien saataville.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on edistää maahanmuuttajalasten osallistumista varhaiskasvatukseen, mikä edistää lapsen hyvinvointia ja kotoutumista.
479330,01 1.4.2023 31.3.2026
TASE; Tasa-arvo ja seksuaalioikeus tietoutta kotoutujille ja ammattilaisille Väestöliitto 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen TASE - Tasa-arvoa ja seksuaalioikeutta kotoutujille ja ammattilaisille -hankkeen tavoitteet ovat: kotoutumisen parissa työskentelevien ammattilaisten tietotaidot tasa-arvosta ja seksuaalioikeuksista ovat lisääntyneet, ja he ovat saaneet työkaluja aiheen käsittelyyn työssään; kotoutumisvaiheessa olevat kolmansista maista maahan muuttaneet saavat tietoa tasa-arvosta ja seksuaalioikeuksista osana kotoutumisprosessia; ja tasa-arvo ja seksuaalioikeus tematiikka on osa toimijoiden palvelurakennetta ja yhteistyöjärjestöjen toimintoja.

Kohderyhmänä ovat kotoutumisvaiheessa olevat kolmansista maista tulleet, kotoutuneet maahan muuttaneet sekä kotoutumiskouluttajat, asioimistulkki opiskelijat. Hankkeessa koulutetaan omankielisiä ohjaajia, ammattilaisia, kotoutujia, luodaan tase koulutusmalli, tuotetaan verkkokoulutus ja materiaaleja. Tulokset ovat osallistujien lisääntynyt tietotaito, puheeksi ottaminen on helpottunut ja TASE tematiikan valmis malli kotokoulutuksissa käytettäväksi.
318825,46 1.4.2023 31.3.2026
Hyvinvointia maahanmuuttajaperheille Nivalan kaupunki 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Hyvinvointia maahanmuuttajaperheille -hankkeessa kehitetään Nivalan, Alavieskan, Haapajärven, Sievin ja Ylivieskan alueella kuntien ja kolmannen sektorin ennaltaehkäisevää perhetyötä sekä tuetaan kuntien varhaiskasvatus-, perusopetus- ja nuorisopalveluja maahanmuuttajaperheiden kohtaamisessa. Hanke tarjoaa koulutusta ja neuvontaa kohdata erilaisista kulttuuritaustoista tulevia perheitä. Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajaperheiden ohjautumista ennaltaehkäiseviin perhepalveluihin. Maahanmuuttajaperheille toteutetaan matalan kynnyksen toimintaa, joissa he saavat työntekijätukea vanhemmuuteen ja vertaistukea muilta maahanmuuttajaperheiltä. Lisäksi vanhemmille tarjotaan suomen kielen koulutusta. Maahanmuuttajaperheiden parissa toimivien tahojen keskinäistä koordinointia ja vastuunjakoa kehitetään luomalla alueellinen verkosto, johon kuuluvat keskeiset toimijat kuten kunnat ja kolmas sektori. Yhteistyössä verkoston kanssa luodaan maahanmuuttajaperheiden palveluiden toimintamalli, jossa määritellään palveluiden toteuttamisen tavat, roolit ja vastuut sekä kuvataan palveluihin ohjautumisen polku. 234215,14 1.1.2024 31.12.2025
Yhdessä ilman rasismia Koulutus Elämään säätiö sr 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Yhdessä ilman rasismia on antirasistinen koulutuskokonaisuus 4.–7.luokkalaisille. Koulutus auttaa muodostamaan laajan ymmärryksen rasismista, sen ilmenemismuodoista, omista ennakkoluuloista ja etuoikeuksista. Osallistavat oppitunnit ja toiminnalliset työpajat tarjoavat kaikille osallisille, lapsille ja aikuisille, uutta tietoa ja tapoja antirasististen teemojen käsittelyyn.
Ammattilaisille koulutus antaa helpon lähtökohdan jatkaa antirasististen teemojen käsittelyä omassa työssään. Opetuskokonaisuus tarjoaa prosessiluonteisemman ja syvemmän oppimismahdollisuuden, kuin yksittäinen oppitunti ja tarjoaa luokanopettajalle välineitä ottaa teema aktiiviseksi osaksi opetusta.
771520,42 1.1.2024 31.12.2026
Integration2024 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Integration2024 on neljännen kerran järjestettävä kaikkien eri organisaatoissa työskentelevien kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton ammattilaisten kaksipäiväinen suurtapahtuma. Se järjestetään Turussa 14.-15.11.2024. Tapahtuman tavoitteena on edistää yhteistyön, verkostojen ja kumppanuuksien vahvistamista viranomaisten, kolmannen sektorin ja yritysmaailman välillä ja sitä kautta edistää maahanmuuttaneiden kotoutumista ja osallisuutta. Tapahtuman ohjelmassa näkyvät kotoutumisen eri osa-alueet; työllisyys, koulutus ja osaaminen, osallisuus, hyvinvointi, yhteiskunnan vastaanottavuus ja kaksisuuntainen kotoutuminen
Vuoden 2025 alusta voimaan tulevat kotoutumisen toimintaympäristön muutokset kuten kotoutumislain uudistus ja työllisyyspalvelujen siirto kuntien vastuulle huomioidaan tapahtumassa samoin kuin tilapäistä suojelua saavien kotoutuminen. Tapahtumapäivien aikana asiantuntijat kuulevat ajankohtaista tietoa kotoutumisesta meillä ja maailmalla, saavat tukea oman osaamisensa kehittämiseen ja saavat mahdollisuuden verkostoitua alan kollegoiden kanssa.
235221,11 1.9.2023 28.2.2025
Rinnakkain - Antirasismia arkeen Suomen Pakolaisapu ry 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Rinnakkain – antirasismia arkeen -hanke tukee maahanmuuttaneiden kotoutumista ja osallisuutta sekä edistää yhteiskunnan vastaanottavuutta torjumalla rasismia Suomessa. Kohderyhmänä ovat Suomessa asuvat rasismia kokeneet kolmansien maiden kansalaiset sekä heitä kohtaavat julkisen ja järjestösektorin toimijat. Hankkeen tavoitteena on, että rasismia kokeneet saavat tietoa, tukea, ohjausta ja työkaluja rasismikokemustensa purkamiseen. Lisäksi maahanmuuttaneita työssään kohtaavien ammattilaisten yhdenvertaisuusosaaminen ja antirasistinen työote vahvistuu.

Hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia vertaisohjaajia ja tarjotaan monikielistä vertaisryhmätoimintaa rasistista syrjintää kokeneille. Lisäksi hankkeessa kehitetään valtakunnallinen ohjaus- ja neuvontapalvelu rasismia kokeneille. Vertaistoiminnan tuloksena rasismia kokeneilla on uusia keinoja purkaa syrjinnän aiheuttamia kielteisiä tunteita, käsitellä kokemaansa rasismia ja edistää hyvinvointiaan. Ammattilaisten antirasismi- ja yhdenvertaisuusosaamista vahvistetaan koulutusten, dialogifoorumien ja neuvonnan avulla sekä kehittämällä antirasistia työkaluja. Toimenpiteiden tuloksena ammattilaiset osaavat edistää antirasistisia prosesseja omassa työssään.

Hankkeen kehittämistyö tuottaa uutta tietoa rasismista ja sitä kokeneiden ihmisten tarpeista Suomessa. Pitkällä aikavälillä hanke edistää kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisprosessia ja parantaa heidän hyvinvointiaan, sekä rakentaa yhdenvertaista ja inklusiivista yhteiskuntaa.
754933,47 1.1.2024 31.12.2026
Antirasistisen työotteen vahvistaminen: kiihdyttämistä ja valtavirtaistamista Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Suomessa esiintyy tutkitusti rasismia ja syrjintää, joka heikentää erityisesti kolmansien maiden kansalaisten ja rodullistettujen kieli- ja kulttuurivähemmistöjen hyvinvointia ja terveyttä monella tapaa. On tärkeää kiinnittää huomiota yhteiskunnan vastaanottavuuteen osana hyvää kotoutumista ja tietoisesti kehittää yhteiskuntaa ja sen toimijoita aktiivisen antirasistisiksi toimijoiksi ja purkaa rasistisia rakenteita. On myös tärkeää, että erilaiset yhteiskunnalliset toimijat, organisaatiot ja ammattilaiset, saavat tarvittavaa tukea palvelujensa ja toimintojensa kehittämiseen antirasistisiksi. Yhdenvertaisuuskouluttajat ovat kuitenkin havainneet, että vaikka organisaatioiden toistaiseksi tilaamat yksittäiset puheenvuorot ja koulutukset herättelevät organisaatioita ja ammattilaisia, niin muutos ja vaikuttavuus toimintaan esimerkiksi rakenteissa vaatii pitkäjänteisempää organisaatioiden kehittämistä, joka puolestaan vaatii erityistä, pitkäjänteisempää ja yksilöidympää tukea organisaatioille. Tällä hankkeella tuetaan erilaisia organisaatioita ja ammattilaisia yksittäistä koulutusta vahvempaan muutosprosessiin antirasistisen kehittämisotteen vahvistamisessa ja juurtumisessa organisaatioiden toimintatapoihin ja rakenteisiin, ja sitä kautta lisätään yhteiskunnan vastaanottavuutta erityisesti kolmansien maiden kansalaisten ja samalla myös muiden rodullistettujen kieli- ja kulttuurivähemmistöjen osalta. Hankkeessa toteutetaan vuoden mittainen intensiivinen kiihdyttämöprosessi, jossa kiihdyttämöön osallistuvat organisaatiot (n=15) saavat laajamittaista ja yksilöllisesti räätälöityä koulutusta, tukea ja ohjausta oman organisaationsa työtapojen ja rakenteiden kehittämiseksi antirasistisemmiksi ja yhdenvertaisemmiksi. Hankkeen alussa pidetään avoin julkinen hakukuulutus kiihdyttämöprosessiin, jolla tuetaan prosessiin valittavien organisaatioiden sitoutumista. Prosessiin valitaan erilaisia organisaatioita (julkinen/yksityinen/kolmas sektori; pienet/isot; eri alojen toimijat; eri puolilta Suomea), jotka muutosprosessin myötä toimivat esimerkkeinä vastaaville organisaatioille Suomessa. Lisäksi hankkeessa muodostetaan rodullistettujen vähemmistöjen vertaisverkosto antirasismin teemojen käsittelyyn vähemmistöjen näkökulmasta. Verkosto mahdollistaa yli organisaatiorajojen mahdollisuuden kolmansien maiden kansalaisille ja muille bipoc-vähemmistöön kuuluville verkostoitua ja saada voimaa vertaisista. Verkosto toteutetaan mm. fasilitoitujen tapaamisten kautta vertaisoppien ja turvallisessa ympäristössä. Hankkeessa toteutetaan myös kahdessa edellä mainitussa toiminnossa (kiihdyttämössä ja vertaisverkostossa) tunnistettujen ja hyviksi käytännöiksi arvioitujen sisältöjen iterointi malleiksi, oppaiksi ja suosituksiksi, jotka dokumentoidaan ja levitetään, jonka myötä antirasistista työotetta saadaan levitettyä ja juurrutettua myös laajemmin erilaisten organisaatioiden toimintatavoiksi ympäri Suomea. 437380,86 1.1.2026 31.12.2026
Vamos - Stay and study Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö sr 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Vamos- Stay and Study -hankkeen toimenpiteillä tuetaan kolmansista maista tulleiden nuorten opintoihin kiinnittymistä ja valmistumista kumppanioppilaitoksissa. Hankkeessa Diakonissalaitoksen Vamos Vantaa ja Turku kehittävät yhteistyössä oppilaitosten kanssa erimuotoisia tukitoimia pudokkuusriskissä olevien opiskelijoiden opintojen loppuun saattamiseksi. Tukitoimintoina hankkeessa ovat yksilövalmennus sekä ryhmävalmennukset, joissa tuetaan opintoja mm. vahvistamalla digitaitoja. Hankkeessa rakennetaan ja pilotoidaan valmennusmalli tukemaan opintojen loppuunsaattamista.

Hankkeen kohderyhmää ovat kolmansista maista muuttaneet 16-29-vuotiaat lapset ja nuoret. Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret, jotka tarvitsevat tukea opinnoissa pysymiseen. Kaksi vuotta kestävään hankkeeseen tavoitellaan yhteensä 400 yksilö- tai ryhmävalmennukseen osallistuvaa nuorta. Kumppanioppilaitokset järjestävät maahanmuuttajien perusopetusta ja kotoutumista tukevaa koulutusta.

Hankkeessa tuetaan lasten ja nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja opintoihin kiinnittymistä. Hankkeen tapahtumiin osallistuneista 70 % kokee palautekyselyn perusteella hanketoimien olleen hyödyllistä digi- ja työnhakutaitojen kannalta. Hankkeen tuloksena 60 % hankkeen kautta uravalmennuksellista yksilöllistä tukea saaneista nuorista on ohjautunut jatko-opintoihin, työhön tai työllistymistä edistävään toimenpiteeseen. Lisäksi 75%:lla hankkeeseen osallistuneista nuorista yksinäisyys on vähentynyt ja hyvinvointi on lisääntynyt.
337517,94 1.1.2024 31.12.2025
Myötätuulta kotoutumiseen – antirasistisia tekoja nuorisotyöhön (Myötätuuli) Rauhankasvatusinstituutti ry 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Myötätuuli-hankkeen tavoitteena on kehittää nuorisotyön ammattilaisten kykyä tunnistaa ja puuttua rasismiin sekä purkaa rasismia tuottavia rakenteita. Hankkeen kohderyhmää ovat nuorisotyöntekijät sekä muut nuorten vapaa-ajalla toimivat kasvattajat. Hyödynsaajina ovat nuoret, erityisesti rasismia kohtaavat nuoret. Antirasistinen nuorisotyö parantaa yhteiskunnan vastaanottavuutta ja vaikuttaa sen kautta Suomeen muuttaneiden nuoren mahdollisuuksiin kotoutua.
Hankkeen keskeiset toiminnot ovat nuorisotyöntekijöille suunnattu koulutuskokonnaisuus, antirasistisen johtamisen koulutus, verkkokurssi sekä koulutuksia ja kehittämistyötä tukevat antirasistiset tukimateriaalit. Osana hanketta vahvistamme antirasistista kouluttajaverkostoamme. Painotus kouluttajaverkoston kehittämisessä oli erityisesti sellaisten kouluttajien osaamisen vahvistamisessa, jotka itse kohtaavat rasismia. Hanke toteutetaan yhteistyössä Espoon, Helsingin, Kokkolan, Lappeenrannan ja Vaasan nuorisotoimien kanssa. Lisäksi kumppanina hankkeessa on Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna.
284775,25 1.11.2023 31.10.2026
Kanava - eroon joutuneiden perheiden tuki Pelastakaa lapset ry 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Pelastakaa Lapset -järjestön Kanava-hanke kehittää ratkaisuja pakolaistaustaisten perheiden tuen tarpeeseen vastaamiseksi perheiden erossa olon ja perheenyhdistämisen aikana. Hanke edistää myönteistä vanhemmuutta, kotoutumista ja perheiden hyvinvointia materiaalituotannon ja siihen liittyvän matalan kynnyksen toiminnan, ammattilaisille suunnattujen koulutusten ja vaikuttamistyön keinoin.

Hankkeen myötä lapsille ja vanhemmille tarjotaan tietoa perheen erossa olon ja perheenyhdistämisen vaikutuksista hyvinvointiin sekä työkaluja haastavissa tilanteissa toimimiseen. Viestinnän ja
kohtaamisten kautta madalletaan perheiden kynnystä hakeutua heille tarjolla oleviin palveluihin.

Hankkeessa kehitetään vanhemmuuden tuen mallia, jonka pohjalta tarjotaan ammattilaisille työkaluja eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien pakolaistaustaisten perheiden kanssa toimimiseen. Ammattilaisten koulutuksilla edistetään kulttuurien välisen osaamisen vahvistumista ja lasten, nuorten ja vanhempien kanssa työskentelyä perheenyhdistämisen aikana.

Ammattilaisille ja perheiden asioista päättäville tahoille tarjotaan ajantasaista tietoa lasten ja vanhempien tuen tarpeista sekä näihin vastaamisesta selvitysten ja seminaarien kautta. Tuotettu tieto tukee ammattilaisia palveluiden sopeuttamisessa perheiden tarpeisiin.

Hankkeen myötä kolmansista maista muuttaneiden perheiden omaa ääntä, näkemyksiä ja tarpeita nostetaan esiin julkiseen keskusteluun, ja lasten ja vanhempien osallisuutta vahvistetaan heille suunnattujen palveluiden kehittämisessä.
544140,57 1.1.2024 31.12.2026
Paluu Suomen Pakolaisapu ry 3 Osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan,
tehostetaan tehokasta, turvallista ja ihmisarvoista palauttamista ja
takaisinottoa sekä edistetään alkuvaiheessa tapahtuvaa
uudelleenkotouttamista kolmansissa maissa
Paluu-hankkeessa annetaan tukea ja neuvontaa vapaaehtoisesti kotimaahansa palaaville tai paluutta pohtiville turvapaikkaprosessissa oleville kolmansien maiden kansalaisille.

Hankkeessa vapaaehtoisen paluun piiriin kuuluvat kansainvälistä suojelua hakeneet tai ihmiskaupan uhrit saavat neuvontaa ja tukea paluuseen liittyen ja he pystyvät tekemään oman ratkaisunsa sen hetkisessä elämäntilanteessa. Diasporassa elävät saavat perehdytystä vapaaehtoiseen paluuseen liittyen, jotta he pystyvät tukemaan vapaaehtoista paluuta miettiviä tekemään omat ratkaisunsa paluuseen liittyen. Lisäksi kolmansien maiden kansalaisia työssään kohtaavat viranomaiset, järjestöjen edustajat ja muut toimijat tuntevat hankkeen kautta vapaaehtoisen paluun haasteet entistä paremmin ja pystyvät neuvomaan tukea tarvitsevia tai ohjaamaan heidät oikeisiin palveluihin.

Onnistuneet paluut vähentävät lähtömaissa tarvetta ja halukkuutta pakkomuutolle.
435152,08 1.5.2023 30.4.2026
Paluuyhteistyö Irakissa ja Somaliassa (SOIRE) Maahanmuuttovirasto 3 Osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan,
tehostetaan tehokasta, turvallista ja ihmisarvoista palauttamista ja
takaisinottoa sekä edistetään alkuvaiheessa tapahtuvaa
uudelleenkotouttamista kolmansissa maissa
Somalian ja Irakin paluuasiantuntija (SOIRE) hankkeessa luodaan ja ylläpidetään suhteita Somalian ja Irakin viranomaisiin sekä kyseisten maiden muiden relevanttien sidosryhmien kanssa paluiden ja uudelleenkotoutumisen edistämiseksi.

Hanketoiminnoilla kerätään tietoa kohdemaista paluu- ja uudelleenkotoutumisen tukitoimista ja sekä yleistä tilannekuvaa paluuasioista. Kerätyllä tiedolla lisätään viranomaisten kyvykkyyttä kehittää paluuärjestelmää kokonaisvaltaisesti, erityisesti vapaaehtoisen paluun kannalta, mikä kanavoituu suoraan paluuneuvontaan ja uudelleenkotoutumisen tukitoimien kehittämiseen.

Järjestelmän kehittämisellä on myönteisiä vaikutuksia palaajamäärien kasvuun ja edistetään eri paluutoimintojen laatua.
677593,62 1.4.2023 31.3.2025
Maasta poistamistoiminta Poliisihallitus 3 Osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan,
tehostetaan tehokasta, turvallista ja ihmisarvoista palauttamista ja
takaisinottoa sekä edistetään alkuvaiheessa tapahtuvaa
uudelleenkotouttamista kolmansissa maissa
Operatiivisella tuella lisätään poliisin maasta poistamistehtävien henkilöstöresursseja. Poliisin maasta poistamistehtävien valmisteluvaiheeseen sisältyy useita toimenpiteitä maasta poistopuhuttelusta matkajärjestelyihin, tarvittavien kotimatkatodistusten ja takaisinottohyväksyntien hankinnasta mahdollisiin turvaamistoimiin.

Frontex on huhtikuusta 2022 alkaen tarjonnut jäsenvaltioille mahdollisuuden tarjota palautettaville Joint Reintegration Services (JRS) kautta paluun jälkeistä tukea ja udelleenkotoutumistukea. Operatiivisen tuen mahdollistamalla lisäresursoinnilla Frontexin paluutukipalvelu tuodaan osaksi poliisin maasta poistamistoimintaa.

Toiminnalla taataan tehokas, turvallinen ja ihmisarvoinen palauttaminen ja takaisinotto sekä edistetään alkuvaiheessa tapahtuvaa uudelleenkotouttamista kolmansissa maissa ja tuetaan kestävää paluuta. Tavoitteena on sujuvoittaa paluuprosessia sekä viranomaisten, että palaajien näkökulmasta.
296027,45 1.5.2023 31.10.2024
Vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotoutumisen tuki Maahanmuuttovirasto 3 Osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan,
tehostetaan tehokasta, turvallista ja ihmisarvoista palauttamista ja
takaisinottoa sekä edistetään alkuvaiheessa tapahtuvaa
uudelleenkotouttamista kolmansissa maissa
Operatiivisella tuella ylläpidetään Maahanmuuttoviraston paluuneuvontaa. Migri vastaa kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen maahan ilman oleskelulupaa jääneiden henkilöiden paluuneuvonnasta ja -prosessista. Virasto vastaa ja ohjaa vastaanottokeskusia paluuneuvonnan ja -järjestelyjen osaamisesta ja sitä ylläpidetään jatkuvilla koulutuksilla.

Toiminnan päämääränä on tukea palaajien kestävää uudelleenkotoutumista tukemalla niin asiakkaita kuin vastaanottokeskuksia ennen paluuta tapahtuvassa uudelleenkotoutumisen tuen suunnitteluprosessissa. Henkilöstö osallistuu paluun EU-toimintaan. Erityisen tärkeä foruumi vapaaehtoiselle paluulle on FRONTEX, jolla on useita tukimuotoja jäsenmaille (JRS,FAR,RIAT). Lisäksi henkilöstö osallistuu kansainvälisiin hankkeisiin (mm.Reach Out,Talk2Connect,Caretaker), ja henkilöstö on tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien, eri järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Viestinnän tavoitteena on tiedottaa palaajille ja sidosryhmille Migrin roolista paluuprosessissa.
333920,8 1.1.2023 31.12.2024
Lasten tuki vastaanottotoiminnassa Pelastakaa Lapset ry 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Lasten tuki vastaanottotoiminnassa -hankkeessa kehitetään ja toteutetaan kohtaavaa toimintaa sekä koulutustoimintaa vastaanottokeskuksissa asiakkaina olevien lasten erityistarpeiden havaitsemiseksi ja lasten tukemiseksi.
Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että vastaanottokeskuksissa asiakkaina olevilla lapsilla ja alaikäisillä nuorilla on saatavillaan säännöllistä matalan kynnyksen ohjattua toimintaa, joka tukee lasten ja nuorten psykososiaalista hyvinvointia. Hankkeessa tuotettavan tiedon ja koulutusten kautta haavoittuvassa asemassa olevien lasten erityistarpeet, mukaan lukien vammaisten lasten tarpeet, kyetään huomioimaan entistä paremmin vastaanottotoiminnan kehittämisessä. Hankkeen myötä vastaanottokeskuksissa työskentelevät ammattilaiset ja vastaanottotoiminnan tukena olevat vapaaehtoiset kykenevät jatkossa havaitsemaan herkemmin lasten erityisiä tuen tarpeita, tukemaan heitä tai ohjaamaan heitä jatkotuen piiriin.
Hankkeessa kehitetään lapsille ja alaikäisille nuorille suunnattuja psykososiaalisen tuen menetelmiä osana Lapsi- ja Nuorisoystävällisten tilojen toimintaa Oulun, Helsingin ja Turun vastaanottokeskuksissa. Lapsiystävällisen tilan toimintaa toteutetaan kaikissa kolmessa vastaanottokeskuksessa ja Nuorisoystävällisen tilan toimintaa Oulun vastaanottokeskuksen alaikäisyksikössä koko hankekauden ajan. Hyväksi havaituista psykososiaalisen tuen menetelmistä kootaan työkalupakki, jota jaetaan vastaanottoympäristössä toimivien ammattilaisten ja vapaaehtoisten käyttöön.
Vastaanottokeskuksissa asuvien lasten kanssa toimimisen tueksi kehitetään ja toteutetaan vapaaehtoisille suunnattu Lapsiystävällisten tilojen verkkokoulutus sekä ammattilaisille suunnattu Lasten tuki vastaanottotoiminnassa -koulutus. Lasten osallisuuden vahvistamiseksi toteutetaan lapsille työpajoja, joiden kautta saadaan lasten omaa ääntä kuuluviin. Eriasteisesti vammaisten lasten huomioimiseen kiinnitetään hankkeen materiaalituotannossa erityistä huomiota.
558933,43 1.4.2024 31.3.2027
Arvosta osaamista - Maahan muuttaneiden naisten työllistymisen esteiden poistaminen Työväen Sivistysliitto TSL ry 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Hankkeen päämääränä on vahvistaa kohderyhmän työ- ja toimintakykyä ja madaltaa heidän työllistymisensä esteitä. Hankkeen kohderyhmänä ovat haavoittuvassa ja heikommassa työllistymisasemassa olevat kolmansista maista tulleet naiset. Hanke toimii pääkaupunkiseudulla ja Tampereella tehden laajasti yhteistyötä kaupunkien, työllisyysalueiden, kolmannen sektorin, kotoutumiskoulutuspalveluja tarjoavien toimijoiden sekä työnantajien kanssa.

Hankkeessa kehitetään menetelmiä ei-formaalin osaamisen tunnistamiseen (digitaalisilla osaamismerkeillä) sekä vahvistetaan naisten taitoja suomen kielessä, matemaattisissa taidoissa, digitaidoissa ja työelämätaidoissa. Hankkeen aikana 150 osallistujalle tarjotaan rinnalla kulkevaa työvalmentajan tukea kohti työtä ja opiskelua. Hanke osallistuu myös aktiivisesti osaamisesta, sen tunnistamisesta ja tunnustamisesta käytävään keskusteluun ja aktivoi tähän eri sidosryhmiä, myös työnantajia. Hankkeen tuloksena naiset kokevat olevansa yhteiskunnassa ja työelämässä kyvykkäitä toimijoita, osallistujia.
462112,78 1.3.2024 31.8.2026
Yhteisöllisen kotoutumisen startti (YKS) Turun kaupunki 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Yhteisöllisen kotoutumisen startti (YKS) -hankkeen tavoitteena on nopeuttaa kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista tarjoamalla heti maahanmuuton jälkeen tapahtuvaa mentoriapua. Mentoroinnin avulla maahan tullut saa perustiedot uuden kotimaansa laeista, tavoista ja käytännöistä Stiglitzin hyvinvointimallin mukaisesti.
Hankkeessa luotava YKS-malli suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Varsinais-Suomen kuntien, yhdistysten ja järjestöjen sekä neljännen sektorin toimijoiden kanssa. Malli edistää kuntien kotoutumisen tukemiseen liittyvää orientaatiotyötä vuonna 2025 voimaan tulevan kotoutumislain uudistuksen hengessä.
Hankkeen tuloksena syntyy kokonaishyvinvointiin tähtäävä kotoutumismalli, jossa julkisen, kolmannen ja neljännen sektorin toimijat tuottavat yhteisöjen tukemaa kotoutumista nopeuttavaa palvelua koordinoidusti koko Varsinais-Suomen alueella.
795524,29 1.4.2024 31.3.2027
Discover Finland Business Finland Oy 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Discover Finland -hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa kansainvälistä rekrytointia Suomeen ja tarjota ulkomaisille työntekijöille tarvittavat tiedot sekä ohjeet urasuunnitteluun. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän tavoista kertovat tapahtumat, verkkokurssit, ryhmämentorointi ja kattavat markkinointikampanjat oikean Suomi-tiedon edistämiseksi kohdemaissa. Yhteistyössä KEHA:n, Helsingin seudun kauppakamarin ja Talent Boost-verkoston kanssa hankkeen odotetaan sujuvoittavan kansainvälisten osaajien rekrytoimista Suomeen ja auttavan suomalaisia yrityksiä rekrytoimaan suomalaiseen kulttuuriin ja työelämään perehtyneitä työntekijöitä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa. Hankkeen tulokset ja vaikutukset ovat pitkäkestoisia ja edistävät ulkomaisten työntekijöiden tietoutta suomalaisesta työelämästä ja parantavat heidän integroitumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Hankkeen tuloksia levitetään verkoston kautta ja hyödynnetään tulevaisuudessa Work in Finlandin toiminnassa ja laajemmin Talent Boost-verkostossa. 899770,48 1.4.2024 31.3.2027
VAU! Vauhtia uralle - työllisyyden esteiden poistamista matalan kynnyksen valmennuksella Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajanaisten työllisyyden esteiden madaltaminen ja toimijuuden vahvistuminen. Tukitoimien ulkopuolella olevien naisten tavoittamiseksi hankkeessa tehdään jalkautuvaa työtä, jonka tarkoituksena on varmistaa kohderyhmän tavoittaminen, erityistarpeiden tunnistaminen ja räätälöity tuki hankkeeseen ohjautuvalle kohderyhmälle. Toimijoiden yhteistyöllä rakennetaan työelämäorientaatiota vahvistavan valmennuksen malli, joka tuo uusia palveluita ja räätälöityä tukea kohderyhmälle Tampereen kaupunkiseudulla. Naisille tarjotaan tietoa työmahdollisuuksista ja omista oikeuksistaan, vahvistetaan digi- ja it-taitoja, valmennetaan työnhakuun sekä opastetaan työllistymistä ja yrittäjyyttä edistäviin palveluihin. Hankkeessa hyödynnetään kädentaitoja, joiden kautta osallistujat saavat onnistumisen kokemuksia, yhteisöllisyyttä ja resilienssiä arkeen. Naisten kielitaitoa parannetaan ja annetaan mahdollisuuksia käyttää kieltä arkielämän tilanteissa.
Hankkeen tuloksena osallistujien työelämävalmiudet ja työnhakutaidot vahvistuvat ja tietämys yhteiskunnasta, työllistymisen palveluista ja alueen työpaikoista lisääntyy. Osallistujat uskaltavat käyttää kieltä rohkeammin ja varmemmin, tulevaisuuden suunnitelmat selkiytyvät, osallistujat saavat tukea valmennuksen jälkeisiin suunnitelmiin, naisten rohkeus tehdä valintoja ja ottaa askelia omalla polulla kasvaa ja itsetuntemus lisääntyy.
222026,55 1.3.2024 28.2.2026
Yhdessä monikulttuurisessa Etelä-Satakunnassa Rauman kaupunki 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja selkeyttää Etelä-Satakunnan alueella tehtävää kotouttamistyötä kartoittamalla olemassa olevia alkuvaiheen kotoutumista tukevia palveluita. Alkuvaiheen tukipalveluiden kehittäminen toteutetaan kartoittamalla ja suunnittelemalla alueelle yhtenäisiä toimintoja, joissa huomioidaan omakielisyys sekä saavutettavuus. Hanke kartoittaa ja valmistelee alueelle soveltuvaa yhtenäistä monikielisen yhteiskuntaorientaation toimintamallia ja ohjaajien kouluttamista. Hankkeessa selvitetään mahdollisuutta luoda ulkomaalaistaustaisten ja kantaväestön kohtaamispaikaksi tiloja, joissa eri toimijat voivat säännöllisesti toimia. Kehitetään yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa toimintamalli, jonka avulla madalletaan ulkomaalaistaustaisten kynnystä osallistua yhdistysten ja järjestöjen toimintaan. Hankkeen tuloksena alueen kolmansien maiden kansalaisten osallisuus lisääntyy vahvistaen väestösuhteita sekä työllistymismahdollisuuksia. Maahanmuuttotyön verkostot selkeytyvät, tarjoten kattavampia palveluita kotoutumisen alkuvaiheeseen ja parantaen palveluohjausta. 303457,39 1.3.2024 31.8.2026
Yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutus ja monikielinen materiaali Diakonia-ammattikorkeakoulu 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Hankkeen tarkoituksena on edistää suomalaisten kuntien valmiuksia järjestää vuonna 2025 lakisääteiseksi tulevaa monikielistä yhteiskuntaorientaatiota uusille kotoutuja-asiakkaille. Hanke kouluttaa yhteiskuntaorientaation kouluttajia eri puolilla Suomea ja luo kouluttajien koulutukseen sisältöä sekä mallin erilaisista toteutustavoista. Lisäksi hanke kääntää uudistetun, sähköisen oppimateriaalin tukisanastoineen useammalle kielelle, jotta se palvelisi paremmin erikielisiä kotoutujia. Hanke laatii mallin erilaisista tavoista järjestää monikielistä yhteiskuntaorientaatiota käytännössä, jotta erikokoisten kuntien olisi mahdollista toteuttaa orientaatiota räätälöidysti erilaisten asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Ammattitaitoisten kouluttajien saatavuuden varmistamiseksi hanke kehittää yhdessä keskeisten viranomaisten kanssa vaihtoehtoja yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutuspolulle. Hanke on valtakunnallinen, mutta sen koulutusmalleja pilotoidaan paikallisesti Tampereella ja Salossa. 484069,7 1.4.2024 31.3.2027
YTYÄ – Yksin tulleiden kokonaisvaltainen ja yhteisöllinen tuki Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö sr 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen YTYÄ-hankkeessa kehitetään menetelmiä, joilla ilman huoltajaa alaikäisenä maahantulleiden kokonaisvaltainen hyvinvointi kasvaa. Hankkeen kohderyhmää ovat erityisesti 17–24-vuotiaat aikuistumisen nivelvaiheessa olevat nuoret.
Hanketta toteuttavat Diakonissalaitos ja Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalot moniammatillisessa yhteistyössä hyödyntäen jo kehitettyjä toimintatapoja ja -malleja. Hankkeessa kohderyhmän nuorten hyvinvointia lähestytään sekä yksilöiden, lähiyhteisöjen, vertaisryhmien että asiantuntijoiden kautta.
Yksilöllisinä toimina hankkeessa tarjotaan kohderyhmään kuuluville nuorille matalan kynnyksen valmennusta sekä vaativaa psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta. Lähiyhteisöjen kanssa tehtävää työtä kehitetään matalan kynnyksen toiminnassa sekä psykiatrisessa hoidossa. Lisäksi tarjotaan vertaisryhmätoimintaa, joka tukee nuorten hyvinvointia ja kotoutumista. Hankkeen aikana 120 kohderyhmään kuuluvaa nuorta saa omiin tarpeisiinsa sopivaa, hyvinvointia ja kotoutumista edistävää tukea.
Hankkeen aikana kohderyhmän parissa työskenteleville ammattilaisille tarjotaan menetelmäkoulutusta ja lisätään heidän osaamistaan traumaattisia asioita kokeneiden kohderyhmän kanssa työskentelystä. Lisäksi ammattilaisia tuetaan menetelmien käyttöönotossa ja jatkokouluttamisessa.
Hankkeen lopputuloksena kohderyhmän kokonaisvaltainen hyvinvointi on parantunut. Erilaisissa toiminnoissa kertynyt osaaminen ja tieto kootaan yksin alaikäisenä maahantulleiden kokonaisvaltaisen tuen malliksi.
843945,6 1.4.2024 30.9.2026
Polkuni Satakunnassa - Maahanmuuttajanaisten toimintakyvyn ja työllisyyden edistäminen Diakonia-ammattikorkeakoulu 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa Satakunnassa asuvien kolmansista maista muuttaneiden naisten toimintakykyä ja työllisyyttä järjestämällä ryhmämuotoista toimintaa ja koulutusta.

Hankkeella on kaksi tavoitetta:
1. Vahvistetaan Satakunnassa toimivien järjestöjen mahdollisuuksia tarjota työllistymistä ja toimintakykyä vahvistavaa toimintaa kolmansista maista tuleville naisille ja edistetään näin heidän kotoutumistaan. Tarkoituksena on myös parantaa järjestöissä toimivien vapaaehtoisten ja kohderyhmiin kuuluvien naisten kielellistä kohtaamista.
2. Vahvistetaan kolmansista maista muuttaneiden naisten työelämävalmiuksia (työelämää koskevia tietoja, taitoja ja osaamista).
Ensimmäinen tavoite saavutetaan järjestämällä työpajoja ja koulutuksia Satakunnassa toimiville järjestöille ja niissä toimiville vapaaehtoisille. Toisen tavoitteensa saavuttamiseksi järjestetään infoja koulutuksista, työnteosta ja työnhausta Suomessa, vierailuja eri ammatteihin ja koulutusmahdollisuuksiin tutustumiseksi sekä henkilökohtaista ohjausta oman koulutuspolun tai työpaikan löytämiseksi.
Hankkeen tuloksena Satakunnassa asuvien kolmansista maista muuttaneiden naisten toimintakyky ja mahdollisuudet työllistyä ovat parantuneet. Lisäksi Satakunnassa toimivien järjestöjen mahdollisuudet tarjota työllistymistä ja toimintakykyä vahvistavaa toimintaa kolmansista maista tuleville naisille ovat entistä monipuolisemmat ja koulutettujen vapaaehtoistyöntekijöiden kielelliset valmiudet kohdata kohderyhmiin kuuluvia naisia ovat parantuneet.
459292,98 1.4.2024 31.12.2026
Maahanmuuttajanaisten työllistymisen esteiden madaltaminen Turun seudulla Turun kaupunki 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen Maahanmuuttajanaisten työllistymisen esteiden madaltaminen Turun seudulla -hankkeen päämääränä on tukea kolmansista maista saapuneiden naisten osallisuutta, toimijuutta ja työllistymiseen tarvittavien taitojen parantamista niin, että asiakkaalla on suunnitelma kotoutumisen jatkopolkuun ja sitä kautta työllistymiseen.
Hankkeessa tuetaan kohderyhmän työllistymistä ja arjenhallintaa tukevien taitojen parantumista erityisesti niillä osa-alueilla, joissa nykyisessä koulutusmallissa on nähty puutteita. Näitä ovat matemaattisten taitojen kehittäminen, it-taitojen kehittäminen sekä mahdollisuudet käyttää suomen kieltä luokkahuoneen ulkopuolella. Nämä taidot ovat tärkeitä myös jatkokoulutuksen näkökulmasta.
Tavoitteena on tukea erityisesti kotoutumisen alkuvaiheessa olevia kolmansista maista tulleita naisia niin, että he kokevat itsensä osallisiksi ja itsenäisiksi toimijoiksi. Taitojen kehittymisen ja toimijuuden vahvistumisen kautta myös oman koulutus- tai työllisyyspolun rakentaminen nähdään mahdollisena.
Hankkeen toiminta-alueena on Turun seutukunta.
331650,06 1.4.2024 31.3.2027
  • Lista on päivitetty 5.3.2024
  • Tarkemmat, Euroopan komissiolle toimitettavat tiedot hankkeista löydät alla olevasta excel-taulukosta. Viimeisimmät, syksyn 2023 hausta rahoitetut hankkeet on merkattu taulukkoon vihreällä pohjavärillä.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitetut hankkeet ja operatiivinen toiminta (excel)