Rahoitetut BMVI-hankkeet

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineestä (BMVI) rahoitetut hankkeet ja operatiivinen toiminta
Hankkeen nimi Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Avustuksen saajan nimi Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Erityistavoite Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Tavoite ja tulokset Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti EU-rahoitus (euroa) Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Hankkeen alkamispäivä Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Hankkeen päättymispäivä Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
Toimitilaturvallisuuden kehittäminen Rajavartiolaitos 1 Rajaturvallisuus Toimitilaturvallisuuden kehittämishankkeen lähtökohtana on yksi toimitilaturvallisuuden tärkeimmistä osa-alueista eli häiriöttömän ja turvallisen työskentely-ympäristön luominen.
Rajavartiolaitoksen varautumisen sähkönjakelun häiriöihin ja katkoksiin on huomattu olevan paikoin puutteellista. Tälläisiin poikkeustilanteisiin voidaan varautua varavoimakoneilla, joilla
tuotetaan kiinteän sähköverkon ulkopuolella olevissa kohteissa tehonsyöttö kriittisille operatiivisille rajavalvontajärjestelmille sekä sähköverkkoalueilla varmistetaan em. järjestelmien tehonsyöttö katkostapauksissa. Tässä hankeessa hankitaan yhdeksän
varavoimalaitetta, jotka sijoitetaan Pohjois-Karjalan rajavartioston sekä Länsi-Suomen- ja Suomenlahden merivartiostojen toiminta-alueille
441471 1.1.2022 30.6.2023
Rajanylityspaikkojen uudistaminen Rajavartiolaitos 1 Rajaturvallisuus Rajanylityspaikkojen uudistamisen hankkeessa päivitetään rajanylityspaikkojen kaistatarkastusrakenteita Entry Exit Systemin eli rajanylitystietojärjestelmän käyttöönottoa
varten, jonka on määrä tapahtua syksyllä 2022. Käytännössä kaistatarkastusrakenteisiin rakennetaan puolilämpimät laajennusosat, jotka mahdollistavat EES-käyttöönoton
edellyttämien kasvokameroiden ja sormenjälkilukijoiden käytön kaikissa sää- ja valaistusolosuhteissa. Uudistus toteutetaan Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella, tarkemmin Imatran, Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspaikoilla.
1327000.46 1.1.2022 28.2.2023
Asiakaspalvelupisteiden saattaminen yhteensopiviksi EES-laitteiden kanssa Tulli 1 Rajaturvallisuus Hankkeessa laitetaan Tullin rajatarkastuksiin käyttämät tilat Nuijamaalla ja Vaalimaalla eurooppalaisen rajanylitystietojärjestelmän (EES) edellyttämän laitteiston, sen asennuksen ja järjestelmän käyttöönoton vaatimaan kuntoon.
Hankkeessa toteutetaan asiakaspalvelupisteiden rakenteelliset muutokset uusien kasvokameroiden käyttämisen mahdollistamiseksi rajatarkastustilanteissa, joita Vaalimaalla
ja Nuijamaalla Tulli hoitaa Rajavartiolaitoksen puolesta.
Nuijamaan muutostöiden yhteydessä parannetaan myös työskentelyolosuhteita asiakaspalvelupisteillä. Asiakaspalvelupisteisiin hankitaan säädettävät työpöydät, jotka
mahdollistavat henkilökunnalle ergonomisen työskentelyn. Asiakaspalvelupisteiden säädettävyys edesauttaa kaiken pituisten asiointia ja huomioi mm. pyörätuoliasiakkaiden
tarpeet entistä paremmin. Hankkeen lopputuloksena Nuijamaan ja Vaalimaan toimipisteiden tilarakenteita on parannettu ja asiakaspalvelupisteet on muutettu EES-laitteille yhteensopiviksi.
106125.75 1.7.2022 31.1.2023
Rajavartijan suojavälineet Rajavartiolaitos 1 Rajaturvallisuus Hankkeella pyritään turvaamaan rajaturvallisuustehtävissä työskentelevien turvallisuus ja toimintakyky väkivalta- ja aseuhkatilanteissa. Hankkeessa hankitaan taktisia kypäriä ja
levynkantolaitteita. Hankinnoilla päästäänkin jo melko lähelle tavoitetta 2900 henkilön varustamisesta henkilökohtaisilla suojavälineillä.
4726250.43 1.3.2022 31.12.2022
Partioajoneuvokaluston uudistaminen Rajavartiolaitos 1 Rajaturvallisuus Hankkeen "Partioajoneuvokaluston uudistaminen" tarkoituksena on taata parhaat edellytykset rajavalvonnan suorituskyvylle, jossa yksi olennainen tekijä on partioiden liikkuvuus. Liikkuvuuden turvaamisessa tärkeitä ovat ajanmukaiset työvälineet ja kalusto. Hankkeessa uusitaankin Rajavartiolaitoksen rajavalvontatehtävissä käytettävää
partioajoneuvokalustoa, jotta voidaan luopua vanhasta kalustosta sekä samalla kehittää kalustoa siten, että pystytään paremmin vastaamaan muuttuviin tilanteisiin ja myös turvallisuusuhkiin.
6406196.26 1.4.2021 31.12.2023
Yhdyshenkilötoiminta kolmansissa maissa Rajavartiolaitos 1 Rajaturvallisuus Yhdyshenkilötoiminta kolmansissa maissa-hankkeessa tuetaan Rajavartiolaitoksen yhdyshenkilötoimintaa Moskovassa, Pekingissä sekä vaihtuvissa kolmannen maan kohteissa,
joissa kiertävä yhdyshenkilö toimii. Yhdyshenkilötoiminnan tarkoituksena on estää rajat ylittävää monialarikollisuutta, joista tärkeimpinä ihmiskaupan ja laittoman maahantulon
yritysten torjunta. Yhdyshenkilöt kouluttavat kohteissa mm. edustustojen viisumivirkailijoita ja lentoyhtiöiden henkilökuntaa tunnistamaan rikollista toimintaa omassa työssään.
Yhdyshenkilöt toimivat aktiivisesti yhteistyöverkostoissa muiden maiden yhdyhenkilöiden kanssa vaihtaen tietoja ja hyviä käytänteitä. He laativat myös säännöllisesti raportteja, joista
hyötyvät myös muut yhteistyöviranomaiset.
249743.16 1.1.2022 30.11.2022
SIS Recast ja Euroopan komission evaluaatiovaatimusten toteuttaminen Maahanmuuttovirasto 1 Rajaturvallisuus Hankkeessa rakennettavien toiminnallisuuksien avulla mahdollistetaan SIS-recastiin perustuvien, Migrin vastuulle kuuluvien velvoitteiden toteutus ja SIS-evaluaatiossa havaittujen SIS-recastiin perustuvien, Migrin vastuulle kuuluvien toimintojen toteutuksen ja näihin liittyvien SIS-evaluaatiossa havaittujen puutteiden korjaamisen. Tarkoituksena on uudistaa
Migrin UMA-järjestelmän SIS-integraatio siten, että siitä voi lähettää Recastin ja evaluaatiovaatimusten vaatimia kuulutuksia, niitä voidaan muokata ja niihin voidaan lisätä
tietosisältöjä. Lisäksi evaluaatiovaatimuksen toteuttamiseksi haut SIS-järjestelmään UMA järjestelmän kautta uudistetaan toimimaan poliisin Renki-järjestelmän kautta. Toimenpiteinä
toiminnallisuudet määritellään ja suunnitellaan yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa ja järjestelmätoimittaja kehittää ne. Tuloksena SIS-integraatio, joka olennainen maastapoistamisprosesseissa ja kyselyiden osalta yleisemmin hakemusprosesseissa
2828724.95 1.3.2021 29.2.2024
Valvontajärjestelmät ja -kalusto Rajavartiolaitos 1 Rajaturvallisuus "Valvontajärjestelmät ja -kalusto"-hankkeessa Rajavartiolaitos hyödyntää operatiivista tukea rajavartiotoiminnan tietojärjestelmän (RVT) ja merivalvonnan operatiivisen tietojärjestelmän (MOTVJ) ylläpito- ja huoltosopimuskuluihin sekä vartiolaiva Turvan polttoainekuluihin. Kulut aiheutuvat Rajavartiolaitoksen lakisääteisen rajavalvontatehtävän suorittamisesta ja hankkeen avustuksella varmistetaan valvontatehtävistä suorituminen tehokkaasti ja ilman keskeytyksiä. 9000000 1.1.2021 31.12.2023
Suomen 2D viisumikooditoteutus Ulkoministeriö 2 Viisumipolitiikka Suomi ottaa käyttöön yleiseurooppalaiseen viisumiin 2D viivakoodin. Suomi on kykenevä tuottamaan viisumitarroille tulosteen, jolla verifioidaan yleiseurooppalaisten viisumitarrojen yheys toimivaa varmenneratkaisua hyödyntäen. 279867.46 1.1.2021 31.12.2022
UMPIO -projekti - UM:n Interoperability Ulkoministeriö 2 Viisumipolitiikka Hankkeen tarkoitus on varmistaa että kansallinen viisumikäsittely sisältäen UM:n toiminnan lisäksi rajaviranomaisten, maahanmuuttoviranomaisten, polisiin ja muiden IO-tahojen tehtävät ovat yhteentoimivia (interoperability). Toimenpiteet:IO-asetus (2019/817) edellyttää yhdessä neuvoston asetuksen (EU) 2019/818 kanssa että toimilla vahvistetaan kehystä, jolla varmistetaan yhteentoimivuus rajanylitystietojärjestelmän (EES), viisumitietojärjestelmän (VIS), Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS), Eurodacin, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) ja kolmansien maiden kansalaisia koskevan eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN) välillä.Tulokset: kehitys, testaus, toteutus mahdollistaa sujuvan ja tehokkaan, luotettavan vaatimukset täyttävän viisumikäsittelyn IO-toiminnassa. Kehys sisältää eurooppalaisen hakuportaalin (ESP), yhteisen biometrisen tunnituspalvelun (sBMS), yhteisen henkilöllisyystietovarannon (CIR), rinnakkaishenkilöllisyyden tunnistin (MID). 1813182.3 1.2.2022 31.12.2023
Suomen kansallinen viisumitietojärjestelmä VISA Ulkoministeriö 2 Viisumipolitiikka Viisumitietojärjestelmän tarkoituksena on parantaa yhteisen viisumipolitiikan täytäntöönpanoa, konsuliyhteistyötä ja keskusviisumiviranomaisten keskinäistä kuulemista helpottamalla jäsenvaltioiden välistä viisumihakemuksia ja niihin liittyviä päätöksiä koskevaa tietojenvaihtoa, jotta voidaan: a) helpottaa viisumihakemusmenettelyä; b) estää niiden perusteiden kiertäminen, joiden perusteella määritetään hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio; c) helpottaa petosten torjuntaa; d) helpottaa ulkorajojen ylityspaikoissa ja jäsenvaltioiden alueella tehtäviä tarkastuksia; e) auttaa tunnistamaan henkilöitä, jotka mahdollisesti eivät tai eivät enää täytä jäsenvaltioiden alueelle tuloa, siellä oleskelua tai asumista koskevia edellytyksiä; f) helpottaa asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista; g) ehkäistä osaltaan jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia. 1599231.38 1.1.2021 31.12.2023
VL2025 valvontakyky Rajavartiolaitos 1 Rajaturvallisuus Hankkeen tarkoituksena on hankkia yhteen uuteen vartiolaivaan tekniikkaa ja laitteita, joiden avulla merellisen alueen valvontakyky tuodaan toimintaympäristön sekä Rajavartiolaitoksen tehtävien edellyttämälle tasolle. Hankkeen avustuksella pinta- ja ilmavalvontakyvyn laajuus ja erottelukyky paranevat. Merialueen rajavalvontatehtävissä kyetään havaitsemaan ja tunnistamaan sekä pinta- että ilmamaaleja kaikissa sääolosuhteissa vuorokauden ajasta riippumatta. Vedenalaiseen valvontakykyyn saadaan aivan uudenlaisia toimintoja ja kaikki sensoreilla hankittu tieto on tehokkaasti niin Rajavartiolaitoksen, kuin myös keskeisten sidosryhmien käytettävissä. 14196307.5 1.2.2023 31.1.2026
VISU viisumiprosessin kehityshanke Ulkoministeriö 2 Viisumipolitiikka VISU-hankkeen tarkoitus on parantaa viisumiprosessin asiakaslähtöisyyttä, tehokkuutta, turvallisuutta ja riippumattomuutta kehittämällä sähköisen viisumiprosessin toiminnallisuuksia Schengen-, viisumisäännöstö- ja tietosuojalainsäädännön vaatimukset täyttäen. VISU-hankkeessa jatketaan jo aiemmin kansallisella rahalla aloitettua sähköisen viisumiprosessin kehitystyötä ulkoistuskumppaniriippumattomuuteen, prosessin tehokkuuteen sekä datan laadun parantamiseen ja ylläpitoon liittyvää kehitystä. 1272271.13 1.1.2023 31.12.2025
VIS-asetusuudistuksen ja IO-asetuksen velvoitteiden toteuttaminen Migrissä Maahanmuuttovirasto 2 Viisumipolitiikka Hankkeessa rakennettavien toiminnallisuuksien avulla mahdollistetaan VIS-asetusuudistukseen ja IO-asetukseen (yhteentoimivuusasetus) perustuvien, IO-kehitykseen (yhteentoimivuuskehitys, englanniksi interoperability) liittyvien Maahanmuuttoviraston vastuulle kuuluvien velvoitteiden toteutus. Nämä velvoitteet liittyvät hakemustiedoston luomiseen, päivittämiseen ja poistamiseen sekä näiden yhteydessä VIS-järjestelmässä käynnistyvistä prosesseista johtuviin toimenpiteisiin.

Hankkeen lyhyen aikavälin keskeisin tavoite on EU-lainsäädännön velvoittamien, IO-kehitykseen liittyvien toimintojen käyttöönotto EU:n asettamassa aikataulussa. Pitkän aikavälin keskeisin tavoite on IO-kehitykselle asetettujen tavoitteiden täyttäminen, kuten mm. sisäisen turvallisuuden parantaminen. Hankkeen kohderyhmiä ja hyödynsaajia ovat kansalliset, sisäisestä turvallisuudesta vastaavat viranomaiset, koko suomalainen yhteiskunta ja EU.
2855254.71 1.1.2023 30.6.2025
VIS asetusmuutoksen toiminnallisuudet Ulkoministeriö 2 Viisumipolitiikka Hankkeen avulla Suomi toteuttaa EU lainsäädännön mukaiset toimet, joilla kansallinen viisumitietojärjestelmä tulee noudattamaan VIS asetusmuutoksen mukaisia toiminnallisuuksia, tukee uudistettua hakemuskäsittelyprosessia tehokkaasti, ja on yhteentoimiva EUn keskusviisumitietojärjestelmän (CVIS) ja muiden EU-keskusjärjestelmien kanssa. Merkittävimpinä muutoksina ovat haut uusiin EU-tason keskusjärjestelmiin (ETIAS, ETIAS seurantalista, Interpolin järjestelmät, ECRIS-TCN) ja niiden osumien verifiointi joka tehostaa viisumihakijoiden taustojen tarkistusta sekä oleskelulupien ja D-viisumien tallentaminen VIS-järjestelmään. 613000 1.1.2023 28.2.2025
  • Lista on päivitetty 15.8.2023
  • Tarkemmat, Euroopan komissiolle toimitettavat tiedot hankkeista löydät alla olevasta excel-taulukosta

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineestä (BMVI) rahoitetut hankkeet ja operatiivinen toiminta (excel)