Viestintä ja EU:n näkyvyys

Viestintä on tärkeä ja keskeinen osa jokaisen EU-rahastosta hankeavustusta saaneen hankkeen ja kohdennettua yleisavustusta saaneen toiminnan toimintaa. Tällä sivulla viitataan tekstin selkeyden ja luettavuuden vuoksi hankkeen viestintään mutta viestintää ja EU:n näkyvyyttä koskevat velvollisuudet koskevat myös toimintaa.

Kaikilla EU-rahoituksen saajilla on myös yleinen velvollisuus ilmoittaa rahoituksen alkuperä ja varmistaa EU:lta saadun rahoituksen näkyvyys.

Viestinnän keinoin hanke tai toiminta muun muassa:

 • kertoo saamastaan EU-rahoituksesta 
 • kertoo yleisöille ja kohderyhmille toiminnastaan sekä saavutetuista tuloksista
 • voi tavoittaa uusia kohderyhmiä ja osallistaa organisaatioita tai ihmisiä mukaan toimintaan
 • levittää luotuja toimintamalleja, parhaita käytäntöjä ja aikaansaatuja tuloksia muiden toimijoiden käyttöön

Viestintä on hankkeen velvollisuus

Viestintä on EU-rahoituksella toimivan hankkeen onnistumisen edellytys ja oikeuttaa julkisen rahoituksen. EU velvoittaa avustuksen saajia viestimään.

Viestintäsuunnitelma ohjaa viestintää 

Viestinnän tulee olla suunniteltua, jotta sillä voidaan saada aikaan haluttuja tuloksia ja lisätä hankkeen vaikuttavuutta. 

Hanke on jo hankehakemuksessa kuvaillut mm. minkälaista viestintää hankkeessa tullaan tekemään, kenelle sitä kohdennetaan ja minkälainen rooli viestinnällä hankkeessa on. 

Lisäksi hankkeelle on hyödyllistä tehdä hankehakemukseen kirjattua laajempi ja yksityiskohtaisempi viestintäsuunnitelma, jotta varmistetaan että viestintä on oikea-aikaista ja sillä saavutetaan asetetut tavoitteet. 

Viestintäsuunnitelmassa on hyvä vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 • mitkä ovat hankkeen viestinnän tavoitteet
 • kenelle hanke viestii
 • mitkä ovat hankkeen tärkeimmät viestit eli pääviestit
 • kuka viestii ja mistä aiheista
 • miten ja missä hankkeesta viestitään
 • miten EU:n näkyvyydestä huolehditaan asiamukaisesti ja tavalla, että kaikki hankkeen toimintaan tavalla tai toisella osallistuvat henkilöt saavat varmasti tietää, että hanke saa rahoitusta EU:lta

Viestintäsuunnitelman laatimiseen kannattaa pyytää tukea oman organisaation viestintäyksiköstä tai viestintäasiantuntijalta. 

Huolehdi EU:n näkyvyydestä käyttämällä EU-logoa

Käyttämällä EU-logoa hanke

 • viestittää kohderyhmilleen ja yleisölle, että EU tukee hanketta
 • viestittää, että hanke on tärkeä ja toteuttaa yhteistä EU:n politiikkaa
 • täyttää velvollisuutensa viestiä saamastaan EU-rahoituksesta.

EU-logolla viitataan logoon, jossa on EU:n lippu ja sen yhteydessä on teksti ”Euroopan unionin rahoittama” tai ”Euroopan unionin osarahoittama”.

Kaikki hankkeet käyttävät EU:n näkyvyydestä huolehtimiseen samaa EU-logoa, josta on olemassa kaksi versiota. 

 • Hankkeet, joissa EU-rahoitus on 100 prosenttia kokonaiskustannuksista, käyttävät logoa, jossa on EU-tunnus ja rahoitusmaininta ”Euroopan unionin rahoittama”.
 • Hankkeet, joissa EU-rahoitus on 75 tai 90 prosenttia kokonaiskustannuksista, käyttävät logoa, jossa on EU-tunnus ja rahoitusmaininta ”Euroopan unionin osarahoittama”.

Hanke voi valita käyttääkö se EU-logon horisontaalista vai vertikaalista versiota. Jos esillä on lisäksi muita logoja, EU:n tunnuksen on oltava vähintään samankokoinen kuin muista logoista suurin.

Löydät EU-logot eri kieliversioina komission verkkosivustolta Download centre -sivulta. Löydät sivustolta myös logon käyttöä koskevan ohjeen (Operational Guidelines for recipients of EU funding).

EU-logon lisäksi EU:lta saatavaa rahoitusta ei saa tuoda esiin muulla ilmeellä tai logolla.

Komission laatima ohje EU:n tunnuksen käytöstä EU:n ohjelmien yhteydessä vuosina 2021-2027

EU-logot komission Download Centre-sivustolla (lataussivusto on englanniksi)

Miten hankkeen tulee tuoda EU:lta saatu rahoitus esiin?

Lähtökohta kaikille hankkeissa tehtäville näkyvyys-, avoimuus- ja viestintätoimenpiteille on se, että niissä käytetään EU-logoa sitä koskevan ohjeen mukaisesti.

EU-logo on oltava näkyvästi esillä kaikissa viestintämateriaaleissa, jotka käsittelevät hankkeen toteuttamista ja joita käytetään suurta yleisöä tai osallistujia varten. 

Alla on lueteltu, mitä avustuksen saajan tulee vähintään tehdä huolehtiakseen EU:n näkyvyydestä hankkeessa. 

Avustuksen saajan verkkosivusto tai sosiaalisen median tilit

 • Jos avustuksen saajalla on virallinen verkkosivusto ja sosiaalisen median tilejä, tulee niillä esittää lyhyt, avustuksen määrään suhteutettu kuvaus hankkeesta, sen tavoitteista ja tuloksista sekä tuoda esiin, että hanke on saanut rahoitusta EU:lta.
 • Verkkosivustolla ja sosiaalisen median tileillä tulee myös käyttää asetuksen mukaista EU-logoa edellä mainitun kuvauksen yhteydessä.
 • Hyvä käytäntö on sijoittaa EU-logo näkyvälle paikalla verkkosivuston tai sosiaalisen median tilille niin, että käyttäjä huomaa sen ilman, että hänen täytyy vierittää sivua alaspäin.

Hankkeen toteutukseen liittyvät asiakirjat ja viestintämateriaalit

 • EU:lta saatu rahoitus tulee tuoda näkyvästi esille yleisölle tai hankkeen osallistujille tarkoitetuissa ja hankkeen toteutukseen liittyvissä asiakirjoissa ja viestintämateriaalissa. Viestintämateriaaleiksi luetaan myös verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat. 
 • Asiakirjoissa ja viestintämateriaalissa tulee käyttää EU-logoa.

Pysyvä tiedotuskyltti 

 • Jos hankkeen a) kokonaiskustannukset ovat yli 100 000 euroa ja b) hankkeessa tehdään fyysinen investointi tai hankitaan laitteita, tulee avustuksen saajan asettaa pysyvä tiedotuskyltti paikalle, jossa se on selvästi yleisön nähtävissä. 

 • Kyltissä tulee olla EU-logo ja logon tulee täyttää tekniset ominaisuudet, jotka on kerrottu komission verkkosivustolta löytyvästä logoa koskevassa ohjeessa.
 • Kyltissä voi olla tietoa hankkeesta ja EU:lta saatavasta tuesta.
 • Kyltti tulee asettaa paikalleen heti kun toimien fyysinen toteuttaminen alkaa.
 • Hankkeiden kannattaa hyödyntää komission verkkosivustolta löytyvää Online Generator -palvelua kyltin tekemiseksi. 
 • Huom! Käytäthän generaattoria sillä kielellä, jolla haluat lopputuotteen olevan. Kylttiin tulevat otsikot näkyvät lopputuotteessa sillä kielellä, jolla käytät generaattoria.

Juliste tai elektroninen näyttö

 • Niissä hankkeissa, jotka eivät täytä yllä olevaa määritelmää koskien tiedotuskylttiä, avustuksen saajan tulee asettaa yleisön selvästi nähtävissä olevalle paikalle vähintään yksi A3-kokoinen juliste tai vastaava elektroninen näyttö, jossa annetaan tietoa hankkeesta ja korostetaan EU:lta saatavaa tukea.
 • Kyltissä tulee olla EU-logo ja logon tulee täyttää tekniset ominaisuudet, jotka on kerrottu logoa koskevassa ohjeessa, joka löytyy komission Download Center-sivulta (sivu englanniksi).
 • Juliste tai elektroninen näyttö tulee asettaa paikalle heti kun hanke käynnistyy. 
 • Hankkeiden kannattaa hyödyntää komission verkkosivustolta löytyvää Online Generator -palvelua julisteen tekemiseksi. 
 • Huom! Käytäthän generaattoria sillä kielellä, jolla haluat lopputuotteen olevan. Julisteeseen tai elektroniseen näyttöön tulevat otsikot näkyvät lopputuotteessa sillä kielellä, jolla käytät generaattoria.

Hankkeet, joiden kokonaiskustannukset ovat yli 10 miljoonaa euroa

 • Jos hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät 10 000 000 euroa, tulee hankkeen järjestää tilanteen mukaan viestintätapahtuma tai -toimenpide ja ottaa Euroopan komissio ja hallintoviranomainen siihen mukaan hyvissä ajoin.

Hankkeessa hankitut tietojärjestelmät, laitteet ja kalusto

 • Tietojärjestelmässä tai vastaavassa digitaalisessa tuotteessa tulee olla EU-logo näkyvällä paikalla, jos tietojärjestelmää käyttävät hankkeen osallistujat, kohderyhmä tai yleisö. 
 • Laitteeseen ja kalustoon tulee kiinnittää EU-logo tarrana, jos ne sijaitsevat tai niitä käytetään osallistujille tai yleisölle näkyvällä paikalla. Tarraa ei tarvitse käyttää, jos se ei käyttötarkoituksesta tai koosta johtuen pysy kiinni laitteessa tai kalustossa.
 • EU-logon käyttäminen tarrana on hyvä tapa huolehtia EU:n näkyvyydestä hankkeessa etenkin hankintojen osalta. EU-logo löytyy painovalmiina tarrana komission Download centre -sivustolta.

Hankkeessa järjestettävät tilaisuudet ja koulutukset

 • Jos hankkeessa järjestetään tilaisuus tai koulutus, tulee EU-rahoitus tuoda osallistujille ja yleisölle näkyvästi esille.
 • Tilaisuuden tai koulutuksen esitysaineistossa ja muissa viestintä- ja markkinointimateriaaleissa tulee käyttää EU-logoa.

Opas EU:n näkyvyydestä huolehtimiseen

Komissio on koonnut avustuksen saajille Support Kit for EU visibility -oppaaseen tietoa ja konkreettisia esimerkkejä koskien EU:n näkyvyydestä huolehtimista. Kaikki oppaassa annetut ohjeet pätevät EU:n sisäasioiden rahastojen hankkeille ja opasta voikin hyvin käyttää hankkeen viestinnän suunnittelun ja toteuttamisen tukena. 

Löydät oppaasta esimerkkejä EU-logon käyttämisestä erilaisissa viestintä- ja markkinointimateriaaleissa, verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi oppaassa on mm. mallikuvia julisteista ja kylteistä, jotka on toteutettu komission ylläpitämällä Online generator-palvelulla. 

Support Kit for EU visibility -opas komission verkkosivustolla (opas ja sivusto ovat englanniksi, pdf)