Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

Rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan noin 3,4 miljoonaa euroa EU-rahoitusta

Julkaisuajankohta 27.9.2023 14.15
Tiedote
Kuvituskuva, ISF-rahasto

Sisäministeriö myönsi sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF) EU-rahoitusta kevään 2023 haussa noin 3,4 miljoonaa euroa seitsemään hankkeeseen ja kahteen operatiivisen tuen toimintaan. Uusissa hankkeissa ja toiminnassa parannetaan viranomaisten suorituskykyä vakavan rajat ylittävän rikollisuuden ennalta ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Hankkeissa vastataan muuttuviin turvallisuusuhkiin ja toimintaympäristön vaatimuksiin rajat ylittävän vakavan rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi

Tullin ELTO infrastruktuurin kehittäminen kyvykkyyden parantamiseksi -hankkeessa (EU-rahoitus 757 614 euroa) parannetaan tullirikostorjunnan tietoteknisen tutkinnan suorituskykyä. Hankkeella vastataan rikollisen toiminnan digitaaliseen kehitykseen, jossa käytettävien tietoteknisten laitteiden ja datan määrä lisääntyy jatkuvasti ja niistä saatavan näytön merkitys korostuu rikosvastuun toteutumisessa. 

Tullin Lento- ja katselulaitteiden kehittäminen LEKA -hankkeessa (257 626 euroa) parannetaan tullirikostorjunnan tarkkailutyyppisen tiedonhankinnan toimintavalmiuksia ja suorituskykyä tullirikosten estämiseksi ja selvittämiseksi. Hankkeessa hankitaan drooneja ja pimeänäkölaitteita sekä koulutetaan Tullin henkilöstöä. 

Poliisihallituksen 3D-mallinnus ja analyysit teknisessä rikostutkinnassa -hanke (306 323 euroa) parantaa poliisin teknisen rikostutkinnan suorituskykyä. Hankkeessa hankitaan laserkeilaus-laitteistoa, kasvatetaan 3D-teknologian osaamista ja parannetaan suorituskykyä kehittämällä uusia tutkimusmenetelmiä verijälkien, ampumalinjojen ja tilavuuksien arviointiin sekä harjoittelemalla suuronnettomuustilanteen taltiointia. 

Poliisihallituksen RAMPPI-hankkeen (470 408 euroa) tarkoituksena on kehittää poliisin erikoisjoukkotoiminnon suorituskykyä terrorismi- ja hybridivaikuttamistilanteisiin vastaamiseksi. Hankkeessa hankitaan ramppilaitteisto mm. lentokonekaappaustilanteiden hallintaan sekä muuhun vaativaan erikoisjoukkotoimintaan, jossa on tarve rynnäköidä korkealla oleviin kohteisiin.

Viranomaisten suorituskykyä parannetaan laite- ja välinehankinnoilla CBRNE-uhkiin vastaamiseksi ja varautumiseksi

CBRNE-lyhenteellä viitataan kemiallisten aineiden (C), biologisten taudinaiheuttajien (B), radioaktiivisten aineiden (R), ydinaseiden (N) ja räjähteiden (E) aiheuttamiin tilanteisiin. 

Tullin CBRNE kyvykkyyden parantaminen -hankkeessa (209 941 euroa) hankitaan Tullille tunnistusvälineitä kemiallisten ja biologisten uhkien tunnistamiseen sekä suojavälineitä niiltä suojautumiseen. Hankkeen tuloksena Tullilla on monipuolinen kyvykkyys havaita ja ennaltaehkäistä CBRNE-uhkatilanteiden eskaloituminen. 

Poliisihallituksen CBRNE III -hankkeessa (606 378 euroa) hankitaan poliisille erityisvälineistöä, jolla parannetaan poliisin havainnointisuorituskykyä CBRNE-uhkiin ja -tilanteisiin liittyen. Hankkeen tuloksena poliisin valtakunnallinen valmius vastata CBRNE-aineilla aiheutettuihin uhkiin ja tapahtumiin tehostuu ja häiriötilanteiden kesto lyhenee.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen VS-pelastuslaitoksen CBRNE-ensivastetoimijoiden kalustollisen suorituskyvyn parantaminen -hankkeessa (117 848 euroa) kehitetään alueen pelastuspalveluiden CBRNE-valmiutta ja pelastusviranomaisten operatiivista toimintakykyä hankkimalla kalustoa, suojavälineitä ja varusteita. Hankkeen tavoitteena on parantaa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen muodostelmien kykyä toimia CBRNE-tehtävissä alueellisesti, kansallisesti ja Itämeren alueella kansainvälisesti.

Operatiivisella tuella katetaan poliisin henkilöstöresursseja pakotteisiin liittyvien säännöstelyrikosten ja vakavien ympäristörikosten paljastamiseksi ja tutkintaan saattamiseksi

Poliisihallitukselle myönnettiin operatiivista tukea kahteen eri toimintaan yhteensä noin 690 000 euroa. 

PAKOTE-toiminnassa (547 985 euroa) operatiivisella tuella vahvistetaan Rahanpesun selvittelykeskuksen henkilöstöresursseja, jotta epäilyttävistä liiketoimista saapuvien pakoteilmoitusten selvittelyä ja mahdollisten säännöstelyrikosten tutkintaan saattamista voidaan turvata ja tehostaa. Pakotteiden kiertäminen täyttää säännöstelyrikoksen sekä mahdollisesti rahanpesurikoksen tunnusmerkistöt. 

JYRT Jätealan ympäristörikosten torjuntatehtävät -toiminnassa (141 475 euroa) operatiivisella tuella vahvistetaan Keskusrikospoliisin henkilöstöresursseja vakavien ympäristörikosten ennalta estämiseksi ja paljastamiseksi. Toiminnassa kootaan yhteen poliisin eri tiedustelurekistereihin sirpaloitunutta tietoa jätealan ympäristörikoksista. Kohdetoimijat riskiarvioidaan, ja tunnistettuihin korkean riskin yrityksiin tai henkilöihin kohdentuen käynnistetään rikostiedusteluoperaatioita, jolloin tavoitteena on esitutkintakynnyksen ylittymisen arviointi.

ISF-rahaston kokonaisrahoitusosuus ohjelmakaudella 2021-2027 on yhteensä noin 34,5 miljoonaa euroa, josta oli haettavissa noin 5,7 miljoonaa euroa.

Rahoitetut ISF-hankkeet ja operatiivinen toiminta
Lisätietoja ISF-rahastosta

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Noora Vahervaara, p. 0295 488 265, [email protected]