Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI) haku syksy 2023

Hakuaika on päättynyt 31.10.2023.

Sisäministeriö avaa rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen valtakunnallisen haun 1.9.2023 klo. 8.00. Haku päättyy 31.10.2023 klo 16.15.

Hakuilmoitus
BMVI 1/2023 1.9.2023

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI) avustushaku syksy 2023

Haun perustiedot

Haun kuvaus
Sisäministeriö myöntää EU-rahoitusta EU:n rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI-rahoitusvälineen) ohjelman tavoitteita edistäviin hankkeisiin. BMVI-rahoitusvälineen tavoitteena on varmistaa vahva ja tehokas Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus ulkorajoilla ja siten edistää sisäisen turvallisuuden korkean tason varmistamista unionissa samalla, kun suojataan henkilöiden vapaa liikkuvuus unionin sisällä ja noudatetaan täysimääräisesti asiaankuuluvaa unionin säännöstöä sekä unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita. Myönnettävän EU-rahoituksen osuus hankkeessa voi olla 75 % tai perustelluissa tapauksissa 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Operatiiviseen tukeen myönnettävän EU-rahoituksen osuus voi olla 100 % avustettavan toiminnan kokonaiskustannuksista.

Avustuslaji

 • Kehittämishanke
 • Hankintahanke
 • Operatiivinen tuki

Kielet
Avustusta voi hakea kielillä: suomi, ruotsi.

Hausta vastaava valtionapuviranomainen

Sisäministeriö

Yhteystiedot
Rahaston hallintoviranomaisen sähköposti ja verkkosivusto:
[email protected]
www.eusa-rahastot2021.fi

Haussa jaettavat varat
Ohjelmakaudella 2021-2027 avustuksina hankkeisiin ja toimintaan myönnettävä rahoitusosuus on yhteensä noin 74,5 miljoonaa euroa, josta nyt avattavassa haussa on myönnettävissä 
26 562 068,64 euroa.

Aikataulut
Haku on määräaikainen.

Hakuaika
Hakuaika alkaa 1.9.2023 klo 08.00 ja päättyy 31.10.2023 klo 16.15. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Lista määräaikaan mennessä saapuneista hakemuksista julkaistaan rahastojen verkkosivuilla.

Tavoitteet

Haun tavoitteena on edistää EU:n rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI-rahoitusvälineen) ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman mukaisia tavoitteita. Toimet, joihin tässä haussa myönnetään avustusta, kuvataan kohdassa Myöntöperusteet.

Myöntöperusteet

Sovellettavat säädökset

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/1148 rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja varainhoitosäännöistä sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista varainhoitosäännöistä (EU) 2021/1060  
 • Laki sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (1125/2021)
 • Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021–2027 (119/2022)
 • Valtionavustuslaki (668/2001)

Kenelle/mille avustusta voidaan myöntää?

Avustusta voidaan myöntää julkisyhteisölle tai yksityisoikeudelliselle Euroopan unionin jäsenvaltioon rekisteröityneelle oikeushenkilölle. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille. Mahdolliset avustuksen saajat on määritelty tarkemmin rahoitusvälineen toimeenpanosuunnitelmassa sekä hakijan oppaassa.

Mihin käyttötarkoituksiin avustusta voidaan myöntää?

Tässä haussa rahoitusvälineestä myönnetään avustusta hankkeisiin ja toimintaan, jotka edistävät seuraavia rahoitusvälineen ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman mukaisia erityistavoitteita, täytäntöönpanotoimia ja toimia:

Erityistavoite 1 Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus
11 838 105,53 euroa, joka myönnetään hankeavustuksina seuraaviin täytäntöönpanotoimiin:

 • Täytäntöönpanotoimi 1 A Tarkastusten ja valvonnan valmiuksien lisääminen
 • Täytäntöönpanotoimi 1 B Eurooppalaisen raja- ja merivartioston kehittäminen
 • Täytäntöönpanotoimi 1 C Virastojen välisen yhteistyön parantaminen
 • Täytäntöönpanotoimi 1 D Unionin säännöstön yhdenmukainen soveltaminen
 • Täytäntöönpanotoimi 1 E Laaja-alaisten tietojärjestelmien perustaminen rajaturvallisuustarkoituksiin, käyttö, ylläpito ja yhteentoimivuus

982 129,25 euroa, joka myönnetään hankeavustuksina seuraavaan erityistoimeen: 

BMVI/2021/SA/1.5.4/0011 Yhteentoimivuuteen liittyvän lainsäädäntökehyksen toimeenpano 
Lisäksi myönnetään operatiivista tukea 11 876 269,63 euroa unionin hyväksi suoritettaviin rajaturvallisuustehtäviin. Operatiivisen tuen avustuksensaajia ovat Rajavartiolaitos ja Tulli.

Erityistavoite 2 Yhteinen viisumipolitiikka

66 332,84 euroa, joka myönnetään hankeavustuksina seuraaviin täytäntöönpanotoimiin:

 • Täytäntöönpanotoimi 2 A Tehokkaiden ja asiakaslähtöisten palvelujen tarjoaminen viisuminhakijoille
 • Täytäntöönpanotoimi 2 B Tuki jäsenvaltioille viisumien myöntämisessä
 • Täytäntöönpanotoimi 2 C Viisumeja koskevan unionin säännöstön yhdenmukaisen soveltamisen varmistaminen, myös yhteisen viisumipolitiikan kehittäminen ja nykyaikaistaminen
 • Täytäntöönpanotoimi 2 D Yhteistyön eri muotojen kehittäminen jäsenvaltioiden välille
 • Täytäntöönpanotoimi 2 E Laaja-alaisten tietojärjestelmien, erityisesti VIS:n, perustaminen, käyttäminen ja ylläpito, mukaan lukien tietojärjestelmien ja niiden viestintäinfrastruktuurin yhteentoimivuus

Lisäksi myönnetään operatiivista tukea 1 799 231,39 euroa unionin hyväksi suoritettaviin viisumipalveluihin. Operatiivisen tuen avustuksensaaja on ulkoministeriö.

Erityistavoitteet ja niiden mukaiset toimet kuvataan tarkemmin rahoitusvälineen toimeenpanosuunnitelmassa 2023-2024.

Mihin käyttötarkoituksiin avustusta ei voida myöntää?

Rahoituksella ei ylläpidetä lakisääteistä perustoimintaa lukuun ottamatta operatiivisella tuella avustettua toimintaa. Rahoituksen avulla voidaan täydentää, tehostaa ja kehittää budjettirahoitteista toimintaa. Rahoituksella ei tueta puhtaasti tutkimustoimintaa, jota tyypillisesti tuetaan tutkimusapurahoin.

Arviointiperusteet

Hakemukset arvioidaan käyttämällä yleisiä ja erityisiä valintaperusteita, jotka on julkaistu rahastojen verkkosivuilla (aineistopankki).

Hakemukset käsitellään erityistavoitteittain.

Lisäehdot

Hakemus laaditaan EUSA2-järjestelmässä. EUSA-järjestelmän osoite on http://asiointi.eusa-rahastot2021.fi. 

Tarkemmat hakuohjeet sisältävä hakijan opas sekä muu hakumateriaali löytyvät rahastojen verkkosivuilta (aineistopankki). Rahastojen verkkosivusto on osoitteessa www.eusa-rahastot2021.fi.

Hakumateriaaleja ovat:

 • Hakuilmoitus
 • BMVI-rahoitusvälineen ohjelma 
 • BMVI-rahoitusvälineen toimeenpanosuunnitelma 
 • Hakijan opas
 • Indikaattoriohje
 • Rahoitussitoumuslomake
 • Valintamenettely ja valintaperusteet -asiakirja

Tavoite päätösten valmistumiselle

Päätökset pyritään tekemään 29.2.2024 mennessä.

Avustuksen käyttöaika

Avustusta voidaan myöntää hankkeelle tai toiminnalle yhdellä avustuspäätöksellä enintään kolmeksi vuodeksi. Poikkeuksena ovat erityistoimet, joita enimmäisaika ei koske. Hankkeen tai toiminnan kustannukset ovat tukikelpoisia avustuspäätöksen tekemisestä lähtien tai perustelluista syistä hakemuksen vireille tulosta lähtien. Jo päättyneeseen hankkeeseen tai toimintaan ei voida myöntää avustusta.

Aika, jolloin hankkeen tulee viimeistään käynnistyä

Hankkeet tulee käynnistää viimeistään 1.4.2024.

Avustuksen edelleen välittäminen

Avustuksen saaja voi välittää osan avustuksesta edelleen, jos hankkeessa on mukana hankekumppaneita eli siirron saajia. Siirron saajat ovat organisaatioita, jotka toteuttavat osan hankkeen toiminnoista ja joille syntyy niistä kuluja. 

Kuinka suuri osa kustannuksista enintään voidaan kattaa avustuksella

Rahoitusvälineen avustuksella voidaan kattaa 75 % tai eräissä korkeampaan tukiosuuteen oikeuttavissa toiminnoissa 90 % avustettavan toiminnan kokonaiskustannuksista. Operatiivinen tuki voi kattaa 100 % avustettavan toiminnan kustannuksista.