EU:s fonder för inrikes frågor 2021-2027

Europeiska unionens fonder för inrikes frågor (EUSA-fonderna) för programperioden 2021–2027 består av tre fonder: 

  • Asyl-, invandrings- och integrationsfonden AMIF 
  • Fonden för inre säkerhet ISF 
  • Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering BMVI 

Genom EUSA-fonderna främjar man en effektiv hantering av invandringsfrågor och en hög säkerhetsnivå i EU samt stöder den integrerade gränsförvaltningen och gemensamma viseringspolitiken. 

I Finland är förvaltningsmyndigheten för fonderna inrikesministeriet, som också svarar för uppföljningen och övervakningen av de åtgärder som stöds genom fonden.  

Finansministeriet är revisionsmyndighet för fonderna för programperioden 2021–2027. 

Finlands totalfinansiering för programperioden 2021–2027 

Finlands totalfinansiering för EUSA-fonderna under programperioden 2021–2027 uppgår till cirka 180 miljoner euro.  

Det är möjligt att få tilläggsfinansiering för programmen i samband med halvtidsöversynen 2024. För att få tilläggsfinansiering krävs det att genomförandet av fonderna har inletts på ett effektivt sätt.  

På EU-nivå uppgår finansieringen för fonderna för inrikes frågor för programperioden 2021–2027 till cirka 18 miljarder euro. Dessutom har cirka 11 miljarder euro avsatts till EU-organ inom inrikesförvaltningen ur den fleråriga budgetramen. 

Fondprogrammen 

Varje EU-land utarbetar ett omfattande program för varje EU-fond för inrikes frågor för programperioden 2021–2027.  

I programmen beskrivs bland annat strategin för genomförandet av programmet, de utmaningar som identifierats i samband med genomförandet av programmet, de särskilda mål som valts för genomförandet av programmet, de typer av åtgärder som stöds och de målgrupper som berörs av åtgärderna.  

I programmen beskrivs också åtgärdernas förväntade resultat, de indikatorer som ska användas för att mäta resultaten, den preliminära fördelningen av anslagen mellan åtgärderna, partnernas roll vid utarbetandet, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av programmet samt kommunikationsverksamhet. 

Programmen för Finlands fonder har beretts i en arbetsgrupp där experter på invandring, integration, gränssäkerhet, polis- och räddningsfrågor samt rättsliga frågor har deltagit. 

Fondernas genomförandeplaner 

Vid inrikesministeriet har man berett genomförandeplaner för genomförandet av fondernas program. Genomförandeplanerna görs upp för två år i sänder.    

Genomförandeplanerna preciserar programmen och innehåller en plan för inom vilken tidsram programåtgärderna utlyses.  

Genomförandeplanen är ett viktigt dokument för dem som ansöker om bidrag till stöd för planeringen av projekt och verksamhet. 

Fondernas program och genomförandeplaner hittar du i materialbanken