EU:s fonder för inrikes frågor 2021-2027

Europeiska unionens fonder för inrikes frågor (EUSA-fonderna) för programperioden 2021–2027 består av tre fonder: 

  • Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF 
  • Fonden för inre säkerhet ISF 
  • Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering BMVI 

Genom EUSA-fonderna främjar man en effektiv hantering av invandringsfrågor och en hög säkerhetsnivå i EU samt stöder den integrerade gränsförvaltningen och gemensamma viseringspolitiken. 

 

I Finland är förvaltningsmyndigheten för fonderna inrikesministeriet, som också svarar för uppföljningen och övervakningen av de åtgärder som stöds genom fonden.  

Finansministeriet är revisionsmyndigheten för fonderna för programperioden 2021–2027. 

Finlands totalfinansiering för programperioden 2021–2027 

Finlands totalfinansiering för EUSA-fonderna under programperioden 2021–2027 uppgår till cirka 180 miljoner euro.  

Det är möjligt att få tilläggsfinansiering för programmen i samband med halvtidsöversynen 2024. För att få tilläggsfinansiering krävs det att genomförandet av fonderna har inletts på ett effektivt sätt.  

På EU-nivå uppgår finansieringen för fonderna för inrikes frågor för programperioden 2021–2027 till cirka 18 miljarder euro. Dessutom har cirka 11 miljarder euro avsatts till EU-organ inom inrikesförvaltningen ur den fleråriga budgetramen.