Ansökningar som ordnas av Europeiska kommissionen

En del av finansieringen ur EU:s fonder inom området för inrikes frågor, det vill säga AMIF- och ISF-fonderna samt finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering BMVI är reserverad för det så kallade tematiska instrumentet, som förvaltas av Europeiska kommissionen.  

Syftet med det tematiska finansieringsinstrumentet är att svara på brådskande behov och förändringar i EU:s politik och prioriteringar.  

Innehållet i de åtgärder som finansieras kan vara av samma typ som de åtgärder som ingår i Finlands program. De åtgärder som finansieras ur det tematiska finansieringsinstrumentet måste ha ett betydande mervärde för hela Europeiska unionen.  

Kommissionen kommer att öppna ett tematiskt instrument för att söka finansiering inom ramen för de tvååriga arbetsprogrammen.  

Finansieringen öppnas för ansökan i utlysningen av unionsåtgärder eller i utlysningen av särskilda åtgärder.   

Unionens åtgärder 

Med unionens åtgärder avses åtgärder som genomförs i form av gemensamma projekt som genomförs av två eller flera medlemsstater. Unionens åtgärder fokuserar på sektorer som har en särskilt stor inverkan på EU-nivå.

Via utlysningen av unionens åtgärder beviljas finansiering i form av bidrag, priser eller upphandlingar. Mer information om finansieringstyperna finns på kommissionens webbplats. 

Kommissionen fastställer de belopp och finansieringstyper som ska sökas separat under varje utlysning.

Särskilda åtgärder 

Särskilda åtgärder är internationella eller nationella projekt som ger ett mervärde på unionsnivå.  

Särskilda åtgärder kan vidtas i en medlemsstat eller i samarbete mellan flera medlemsstater. Med andra ord kan finländska projektansvariga genomföra projekt för särskilda åtgärder i Finland eller i större samarbete med aktörer i flera medlemsstater.  

För särskilda åtgärdsprojekt där flera medlemsstater deltar kan ytterligare finansiering sökas för program i antingen en eller flera medlemsstater. 

Hur ansöker man om finansiering i kommissionens utlysningar? 

Finansiering av unionens åtgärder söks direkt från kommissionen genom de utlysningar och det ansökningssystem som kommissionen ordnar. Kommissionen underrättar förvaltningsmyndigheten i varje land om varje utlysning för särskilda åtgärder.

Var kan jag få mer information om utlysningar för unionens åtgärder?

Kommissionen ska på sin webbplats och på sina konton på sociala medier informera om utlysningarna för unionens åtgärder. 

Kommissionens projektwebbplats, dvs. Funding and Tenders Opportunities Portal (på engelska)

Finansiering av särskilda åtgärder

Finansiering av särskilda åtgärder ansöks stegvis:   

  • I det första skedet kommer kommissionen att informera medlemsstaterna om möjligheten att lägga fram förslag till särskilda åtgärder. I detta skede ska förvaltningsmyndigheten informera berörda parter om de särskilda åtgärderna genom fondernas övervakningskommittéer och webbplats. 
  • I det andra skedet ska medlemsstatens förvaltningsmyndighet i samarbete med eventuella projektsökande utarbeta ett förslag till särskilda åtgärder och skicka det till kommissionen. Om förslaget antas kommer kommissionen att lägga till finansieringen för den särskilda åtgärden till medlemsstatens fondprogram. 
  • I det tredje steget utlyser medlemsstatens förvaltningsmyndighet finansieringen för den särskilda åtgärden.  

Påverka kommissionens arbetsprogram och kontakta EUSA-fondernas förvaltningsmyndighet 

Utnyttjandet av den finansiering som förvaltas av kommissionen kräver initiativrikedom. För att de åtgärder som anses vara viktiga och som ger mervärde ska ingå i kommissionens arbetsprogram vore det bra att skicka in denna input till kommissionen redan under den förberedande fasen av arbetsprogrammen. 

Idéer om effektiva projekt med mervärde på unionsnivå kan sändas till fondernas förvaltningsmyndighet, det vill säga inrikesministeriet. Inrikesministeriet vidarebefordrar förslaget till Europeiska kommissionen.  

Förberedelserna för varje tvåårigt arbetsprogram inleds av kommissionen redan i början av det år som föregår året då programmet genomförs.  

Du hittar arbetsprogrammet för AMIF-fonden och mer information om fonden på kommissionens webbplats (på engelska, länk till arbetsprogrammet i slutet av sidan)

Du hittar arbetsprogrammet för ISF-fonden och mer information om fonden på kommissionens webbplats (på engelska, länk till arbetsprogrammet i slutet av sidan)

Du hittar arbetsprogrammet för BMVI-finansieringsinstrumentet och mer information om finansieringsinstrumentet på kommissionens webbplats (på engelska, länk till arbetsprogrammet i slutet av sidan)