Horisontella principer

EU:s allmänna förordning om EU:s fonder för inrikes frågor förutsätter att de grundläggande rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna iakttas i genomförandet av fonderna.

Den allmänna förordningen innehåller bestämmelser om horisontella principer som ska iakttas i genomförandet av fonderna. De horisontella principerna är jämställdhet, likabehandling och principen om hållbar utveckling. 

Den som ansöker om understöd ska i sin ansökan beskriva hur de horisontella principerna beaktas i projektet eller verksamheten. Genomförandet av principerna följs upp och rapporteras. 

Jämställdhet, jämställdhetsintegrering och integrering av genusperspektiv

Med jämställdhet avses att könen har samma rättigheter och möjligheter. Med jämställdhetsintegrering avses att effekterna av verksamhetsmodellerna i ett projektet eller en verksamhet bedöms med tanke på jämställdheten. Målet är att främja jämställdhet och eliminera könsdiskriminering.
Könsperspektivet ska integreras i alla åtgärder. I ansökan ska man beskriva hur skillnader mellan mäns, kvinnors, flickors, pojkars, och/eller andra könsidentiteters ställning, möjligheter, behov och sårbarheter har beaktats i projektets eller verksamhetens planeringsskede. 
Understödstagaren ska rapportera om hur könsperspektivet har beaktats i genomförandet av projektet eller verksamheten. Understödstagaren ska säkerställa att projektverksamheten inte ökar ojämlikheten.

Likabehandling och icke-diskriminering

Likabehandling innebär att alla människor är likvärdiga. I genomförandet av programmen för EU:s fonder för inrikes frågor iakttas principerna om likabehandling. Det innebär att man bland annat vid val, genomförande, uppföljning, rapportering och utvärdering av projekt och verksamhet agerar utan att diskriminera någon människogrupp. 
Att identifiera diskriminering är en grundläggande förutsättning för likabehandling. Utgångspunkten är att verksamhetens kvalitet förbättras när människors olikheter beaktas. 
I ansökan ska man beskriva hur man i projektet eller verksamheten beaktar förebyggandet av diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning, i synnerhet hur man beaktar tillgänglighet. 
Projektverksamheterna och sätten de genomförs på får inte öka ojämlikheten.

Främjande av hållbar utveckling

Målet med främjandet av hållbar utveckling är att säkerställa att verksamheten stöder uppnåendet av gemenskapens sociala, ekologiska, kulturella och ekonomiska mål för hållbar utveckling och att de totala konsekvenserna för miljön, klimatet och människors välfärd är positiva. 

Hållbar utveckling fördelas på tre olika teman:

  • ekologisk hållbarhet omfattar hållbar användning av naturresurser, minskning av de risker som orsakas av klimatförändringen, minskning av utsläppen av växthusgaser samt naturens mångfald och vattendragens tillstånd
  • ekonomisk hållbarhet innebär en koldioxidsnål, naturresurs- och energieffektiv ekonomi som i synnerhet beaktar material och avfall, användningen av förnybara energikällor, utveckling av immateriella produkter och tjänster eller rörlighet och logistik
  • med social och kulturell hållbarhet och jämlikhet avses i synnerhet harmoni i grupper och i samhället, förverkligande av grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter, jämställdhet, en fungerande demokrati och bevarande av dessa från generation till generation

I ansökan ska man bedöma vilka förväntade konsekvenser projektet eller verksamheten har med tanke på principen om hållbar utveckling.