Resultaten och effekterna av fonderna kommer att följas upp för alla projekt och verksamheter med hjälp av indikatorer som överensstämmer med de gemensamma fondförordningarna. Indikatorerna för EU:s fonder inom området för inrikes frågor ingår i fondernas nationella program. 

Indikatorerna ger viktig information om hur genomförandet av programmen fortskrider. De kommer att användas för att övervaka projektens resultat och för att samla in jämförbara uppgifter om verksamheter som stöds av fonden. De används också för planering av framtida verksamhet.  

Förvaltningsmyndigheten rapporterar regelbundet om indikatorerna för Europeiska kommissionen. 

Indikatorerna består av två olika indikatorer, output- och resultatindikatorer: 

 • med outputindikator avses en indikator som mäter de särskilda prestationerna inom en stödåtgärd
 • med resultatindikator avses en indikator för att mäta effekterna av de åtgärder som får stöd

Vid ansökan om understöd har sökanden fastställt indikatormålen i den projektansökan på basis av vilken de har godkänts i understödsbeslutet.

Understödstagaren ansvarar för att

 • övervaka genomförandet av indikatorerna 
 • sträva efter att uppnå de mål som anges i understödsbeslutet 
 • organisera den verksamhet som anges i understödsbeslutet så att indikatorerna kan samlas in och verifieras 
 • kontrollera att indikatoruppgifterna är korrekta 
 • regelbundet rapportera om genomförandet av dem
 • se till att information samlas in systematiskt från början
 • se till att projektorganisationen är medveten om vad de fastställda indikatorerna grundar sig på. Detta är särskilt viktigt när en ansökan har utarbetats av andra personer än de som faktiskt genomför projektet. 

Rapportering av indikatorer 

Understödstagaren rapporterar om indikatorerna i halvtidsrapporterna och slutrapporten. I rapporteringen av indikatorerna ska följande beaktas: 

 • rapportera uppgifterna för de indikatorer som har målvärden i understödsbeslutet. Inom de särskilda målen kan du även rapportera andra indikatoruppgifter, om sådana finns. Även dessa uppgifter ska kunna verifieras
 • varje deltagare rapporteras bara en gång i en indikator för ett projekt (huvudindikatorn). Samma person kan dock anges i flera underindikatorer.
 • rapportera det kumulativa utfallet för indikatorerna under hela projektperioden. 
 • beskriv orsakerna till eventuella avvikelser. 
 • rapportera uppgifterna först när målgruppen har verifierats
 • om det finns behov av att göra ändringar i tidigare meddelade uppgifter, korrigeras felaktiga eller kompletterade uppgifter i samband med följande rapportering genom att de uppgifter som saknas eller som anmälts till för stort belopp dras av eller läggs till