Lagar och förordningar

På denna sida finns information om lagstiftningen gällande EU:s fonder inom området för inrikes frågor.  

Nationell lagstiftning 

Bestämmelser om EU:s fonder inom området för inrikes frågor utfärdas nationellt

  • i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (1125/2021)
  • och i statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (119/2022).  

På understödsförfarandet tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001). 

Statsunderstödslag 688/2001 Finlex.fi

Lag om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027


Lagen innehåller bestämmelser om beredning och godkännande av programmen och de genomförandeplaner som preciserar dem. I lagen föreskrivs dessutom om programmens behöriga myndigheter.  

Inrikesministeriet är förvaltningsmyndighet för fonderna och finansministeriets controllerfunktion är revisionsmyndighet för fonderna.  

I lagen föreskrivs också om övervakningskommittéerna som deltar i verkställandet av fonderna. 

Lagen innehåller bestämmelser om bland annat förutsättningarna och villkoren för beviljande av understöd ur EU:s fonder inom området för inrikes frågor, typerna av understöd, godtagbara kostnader samt förfarandena vid ansökan, beviljande och utbetalning av understöd samt tillsynen gällande understödet.  

Lag om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (1125/2021) Finlex.fi

Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027

Närmare bestämmelser om fondernas genomförandeplaner samt om förvaltningsmyndighetens och övervakningskommittéernas uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.  

Genom förordningen preciseras vad som stadgas om förutsättningarna för och användningen av understödet, om projektets och verksamhetens finansiering och resultat samt om överföring av understöd.  

Genom förordningen stadgas dessutom närmare om understödets maximibelopp, understödsformerna och förutsättningarna för stödberättigande.  

Genom förordningen stadgas också om stödberättigade kostnader, så kallade förenklade understödsformer samt om kostnader som inte omfattas av understödet.  

Närmare bestämmelser om ansökan, beviljande och utbetalning av understöd samt om ändring av understödsbeslutet samt om styrgruppen för projektet utfärdas också genom förordning av statsrådet. 

Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (119/2022) Finlex.fi

Europeiska unionens rättsakter 

Utöver nationell lagstiftning styrs fonderna av EU-rättsakter. Genom EU:s förordningar och den allmänna förordningen om EU:s fonder inom området för inrikes frågor inrättas en ram för EU:s finansiering inom området för inrikes frågor.  

Allmänna förordningen 

I Europeiska unionens allmänna förordning om fonderna för inrikes frågor fastställs allmänna finansiella regler för alla fonder och allmänna regler för genomförandet av fonderna. 

Allmänna förordningen som gäller förvaltningen av fonderna (Common Provision Regulations, CPR) (EU) 2021/1060 Eur-Lex 

Fondspecifika förordningar 

I de fondspecifika förordningarna fastställs fondernas mål, tillämpningsområde samt finansiella ramar och ramar för genomförandet. 

Dessutom antar Europeiska kommissionen genomförandeakter och delegerade akter som specificerar den allmänna förordningen och de fondspecifika förordningarna.  

Övrig lagstiftning och internationella överenskommelser

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 2012/C 326/02-EUR-Lex (europa.eu)