För vad kan understöd sökas?

Ur EU:s fonder inom området för inrikes frågor beviljas understöd för projekt och verksamhet som genomför de mål som ställs upp i programmen och genomförandeplanerna för fonderna.

 • Programmen delas in i särskilda mål och programmets mål beskrivs under dessa.
 • I fondernas genomförandeplaner preciseras och beskrivs de verksamheter som finansieras.  

Läs om målen för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)  

Läs om målen fonden för inre säkerhet (ISF)  

Läs om målen för finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) 

Fondernas genomförandeplaner finns i Materialbanken. 

Finansieringen är antingen projektunderstöd eller operativt stöd 

Ur EU:s fonder inom området för inrikes frågor beviljas finansiering för antingen 

 • projekt i form av projektunderstöd eller 
 • verksamhet i form av operativt stöd, dvs. riktat allmänt stöd. 

Finansiering beviljas på en gång för högst tre år, dvs. projekten och verksamheten kan vara högst tre år.

Projektunderstöd

Understöd som beviljas ur fonderna är huvudsakligen projektunderstöd som kan enligt målen i fondprogrammen beviljas för 

 • försöks-, start-, forsknings- eller utvecklingsprojekt 
 • anskaffning av materiella och immateriella tillgångar 
 • andra projekt med begränsat syfte.

När det ur en fond beviljas projektunderstöd, talar man om projekt.

Projektunderstödets belopp är i regel högst 75 procent av projektets alla godtagbara kostnader. Undantag är vissa åtgärder som fastställs i EU-förordningar om fonderna där det beviljade understödets andel kan vara högst 90 procent.

Förhöjt understöd kan beviljas för till exempel integrationsåtgärder som genomförs av lokala och regionala myndigheter och medborgarorganisationer, åtgärder som gäller utsatta personer, förebyggande av radikalisering eller stöd för offer av människohandel.

I genomförandeplanerna för vardera fond berättas närmare för vilka åtgärder kan beviljas förhöjt understöd. 

Operativt stöd

Operativt stöd, dvs. riktat allmänt stöd kan beviljas

 • de myndigheter som fastställs i fondprogrammen för sådana löpande kostnader som uppstår på grund av uppgifter eller tjänster som utförs för EU:s räkning, såsom tillståndsförfaranden, bevakningen av de yttre gränserna eller bekämpning av gränsöverskridande brottslighet. 
 • Det är inte möjligt att bevilja operativt stöd för andra aktörer än de som nämns i programmet.

När det ur en fond beviljas operativt stöd talar man om verksamhet.

Med operativt stöd kan man täcka bland annat 

 • personalkostnader 
 • underhålls- och stödtjänster för informationssystem som myndigheterna använder 
 • service- och reparationskostnader för teknisk utrustning, fordon eller infrastruktur. 

Det operativa stöder är till sin natur riktat allmänt stöd, dvs. det är avsett för en viss del av stödmottagarens verksamhet.

Det operativa stödet är 100-procentigt, dvs. det täcker det fulla beloppet av de godtagbara kostnaderna.