Programperioden 2014-2020

Under programperioden 2014–2020 består EU:s fonder inom området för inrikes frågor av två fonder: 

  • asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och
  • fonden för inre säkerhet (ISF) som är uppdelad i instrumentet för yttre gränser och viseringspolitik (ISF-B) och instrumentet för polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (ISF-P). 

Programperioden 2014–2020 för EU:s fonder inom området för inrikes frågor började den 1 januari 2014 och upphörde officiellt den 31 december 2020. Genomförandet av programperioden pågår dock fortfarande.

Kommissionen beslöt att förlänga genomförandetiden för fonderna med ett år på grund av kriget i Ukraina. Genomförandetiden för fonderna upphör den 31 december 2023. 

Webbplats för EU:s fonder inom området för inrikes frågor under programperioden 2014–2020

Utvärdering av fonder

Halvtidsöversyner om resultat och effekter av åtgärder som finansierats genom EUSA-fonderna har blivit klara. Utvärderingen gjordes av KPMG Oy på uppdrag av inrikesministeriet. Halvtidsöversynen omfattade tidsperioden 1.1.2014-30.6.2017. Slutöversynen görs före utgången av 2023.

KPMG Oy genomförde utvärderingen utifrån program, projektmaterial och intervjuer. Fonderna utvärderades utifrån nio olika teman. Dessa var: genomslag, effektivitet, betydelse, enhetlighet, komplettering, EU-mervärde, kontinuitet, förenkling och minskning av den administrativa bördan.

Beträffande båda fonderna konstaterades i utvärderingen att de finansierade projekten har följt programmet och allmänt taget att fonderna i synnerhet på grund av förändringar i omvärlden har varit av stor betydelse.

Sammandragen av utvärderingarna

Utvärderingar helt och hållet på engelska