Programperioden 2014-2020

Under programperioden 2014–2020 består EU:s fonder inom området för inrikes frågor av två fonder: 

  • asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och
  • fonden för inre säkerhet (ISF) som är uppdelad i instrumentet för yttre gränser och viseringspolitik (ISF-B) och instrumentet för polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (ISF-P). 

Programperioden 2014–2020 för EU:s fonder inom området för inrikes frågor började den 1 januari 2014 och upphörde officiellt den 31 december 2020. Genomförandet av programperioden pågår dock fortfarande.

Kommissionen beslöt att förlänga genomförandetiden för fonderna med ett år på grund av kriget i Ukraina. Genomförandetiden för fonderna upphör den 31 december 2023. 

Webbplats för EU:s fonder inom området för inrikes frågor under programperioden 2014–2020