Projekt som fått finansiering från AMIF

Projekt och operativ verksamhet finansierade från asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)
Projektets namn Sort the table ascending by the column Understödstagarens namn Sort the table ascending by the column Särskilt mål Sort the table ascending by the column Mål och resultat Sort the table ascending by the column EU-finansiering (euro) Sort the table ascending by the column Projektets startdatum Sort the table ascending by the column Projektets slutdatum Sort the table ascending by the column
Flexibelt asylförfarande Migrationsverket 1 Europas gemensamma asylsystem Syftet är att med hjälp av driftsstöd säkerställa och upprätthålla effektiv behandling av de asylsökandes ansökningar och asylbeslutens höga kvalitet även mitt i förändringar.

Utöver detta är syftet att med driftsstöd garantera att tillräckligt med personal arbetar kontinuerligt inom asylutredningen och att denna personal har mångsidig erfarenhet av och kompetens i att främja ärenden och utreda olika kunders ansökningsgrunder. Genom att säkerställa tillräcklig yrkeskunnighet inom asylutredningen kan man allt bättre bereda sig för en föränderlig och även överraskande världspolitisk utvecklingsgång och samtidigt garantera att beslutsfattandet och kundupplevelsen är smidiga och av hög kvalitet.

I och med beslut som fattas smidigt och högklassigt av en tillräckligt yrkeskunnig personal minskas kostnaderna för mottagandet när kundernas asylförfarande pågår i en så kort tid som möjligt.
2200120,8 1.1.2023 31.12.2025
Pilotförsök med samhällsorienterad integration Finlands Röda Kors 1 Europas gemensamma asylsystem Pilotförsöket med samhällsorienterad integration startar och testar samhällsfadderverksamhet i olika kommuner som tar emot kvotflyktingar. Flyktingarna integreras i en säker gemenskap där de med hjälp av faddrar och andra aktörer får mångsidigare sociala kontakter. I projektet utbildas både kvotflyktingar och faddrar så att de kan hitta de bästa sätten med hjälp av vilka flyktingar får information om livet i Finland och färdigheter att agera på en ny ort. Sociala förhållanden och nätverk är av största vikt i början av integrationen.

Pilotförsökets förväntade resultat: Ett starkt samhällsstöd och engagerade samhällsfaddrar främjar integrationen. Ett tätt och avtalsmässigt samarbete mellan myndigheter och organisationer introducerar mer kompetens och en större verksamhetsvolym till orterna. Projektet producerar en modell för samhällsorienterad integration som är lämplig för Finlands kontext.


Huvudgenomförare: Finlands Röda Kors. Projektpartner: Kyrkostyrelsen, Humak och fyra av FRK:s distrikt.
981772,01 1.1.2023 31.12.2025
Flyktingförläggningarnas beredskap Migrationsverket 1 Europas gemensamma asylsystem I projektet om flyktingförläggningarnas beredskap utvecklas Migrationsverkets lokaler i flyktingförläggningarna i Helsingfors, Uleåborg och Joutseno samt förläggningarnas utrustning och infrastruktur så att de svarar på dagens behov och stöder beredskapen att svara på plötsliga förändringar i antalet asylsökande. 522870,16 1.8.2022 31.7.2023
IPA – självbetjäningsautomat för ärendehantering och identifiering Migrationsverket 2 Laglig migration och integration| Självbetjäningsautomaten kombinerar en automationsbaserad verksamhetsmodell och den kundorienterade användbarheten som tjänsteutformning garanterar. Med hjälp av en ny slags lösning kan kunden identifieras på ett pålitligt sätt men mer effektivt än i dag. Med hjälp av automater kan utländska kunder hantera sina ärenden med Migrationsverket snabbare och smidigare. Utvecklingsarbetet resulterar under den första fasen i en självbetjäningsmodell som utnyttjas i Migrationsverkets serviceställen och som är säker, pålitlig, intuitiv, kostnadseffektiv och framför allt kundvänlig. Med hjälp av självbetjäningsautomater kan mottagningen av ansökningar och andra skeden av ärendehanteringen skötas så att tjänsten vid behov kan skalas snabbt utan att ge avkall på pålitligheten. Lösningen kan utvidgas till andra myndigheter och aktörer i Finland och utomlands under kommande faser bland annat så att de kan erbjuda effektivare distanstjänster än tidigare. 381982,36 1.1.2023 31.12.2024
Integration 2022 NTM-centralen i Birkaland 2 Laglig migration och integration| Integration är ett storevenemang för alla yrkeskunniga inom integration och flyktingmottagande. Evenemanget pågår i två dagar och ordnas nu för den tredje gången. Integration 2022 ordnas i Tammerfors 7–8.11. Evenemangets mål är att främja starkare partnerskap mellan myndigheter, den tredje sektorn och företagsvärlden. I år är temat för evenemanget de stora förändringar som sker i vår verksamhetsmiljö, såsom reformen av integrationslagen, inledningen av välfärdsområdena och förändringarna i sysselsättningstjänsterna. Under evenemanget granskas temana i ett gemensamt program och på fem olika temafiler via bra praxis, undersökning och partnerskap. I år är filernas teman sysselsättning, utbildning, samhällets mottaglighet, hälsa och välbefinnande och integration i alla åldrar. Under dagarna hör experter aktuell information om integration hos oss och ute i världen, får stöd för utveckling av sin egen kompetens och får en möjlighet att bilda nätverk med kolleger i branschen. 126107,4 10.4.2022 13.1.2023
AURA – Möjliggörande av automatiskt avgörande och tillståndsövervakning i efterhand Migrationsverket 2 Laglig migration och integration| AURA-projektet har som mål att främja en mer utvidgad användning av automation i Migrationsverket och utveckla därtill relaterade verksamhetssätt. Inom projektet genomförs informationssystemsändringar i automationen gällande övervakning i efterhand av arbets- och studiebaserade uppehållstillstånd i Migrationsverket och skapas processer för införande av automationen i fråga. Dessutom utvecklas funktioner förknippade med upprätthållandet av UMA-systemets automation. Åtgärderna som vidtas i projektet främjar övergången inom arbets- och studiebaserade uppehållstillståndsprocesser till riskbaserad hantering genom att utnyttja automation i övervakning i efterhand. Dessutom möjliggör de automatiskt avgörande av arbets- och studiebaserade uppehållstillståndsansökningar. Den lagliga invandringens processer blir smidigare, snabbare och effektivare i sin helhet i och med att projektets funktioner genomförs. 1407981,11 1.11.2022 30.4.2025
Stödjande av frivilligt återvändande och återintegration Migrationsverket 3 Deltagande i bekämpning av olaglig migration,
effektivisering av effektiv, trygg och människovärdig återsändning och
återtagande samt främjande av återintegration i tredje länder
som sker i inledningsskedet.
Med driftsstödet upprätthålls Migrationsverkets rådgivning gällande återvändande. Migrationsverket ansvarar för återvändanderådgivningen och -processen för personer som efter negativa asylbeslut blivit i landet utan ett uppehållstillstånd. Ämbetsverket ansvarar för och styr flyktingförläggningar vad gäller kompetens i rådgivning och arrangemang gällande återvändande. Kompetensen upprätthålls med kontinuerlig utbildning. Verksamheten har som mål att stödja en hållbar återintegration av återvändare genom att stödja både kunder och flyktingförläggningar i planeringsprocessen för stödet av återintegration som sker före återvändandet. Personalen deltar i återvändandets EU-verksamhet. Ett särskilt viktigt forum för frivilligt återvändande är FRONTEX som erbjuder medlemsländerna flera stödformer (JRS, FAR, RIAT). Dessutom deltar personalen i internationella projekt (bl.a. Reach Out, Talk2Connect, Caretaker) och har nära samarbete med intressentgrupper, olika organisationer och myndigheter. Kommunikationens mål är att ge återvändare och intressentgrupper information om Migrationsverkets roll i återvändandeprocessen. 333920,8 1.1.2023 31.12.2024
KOTU – Utbildning för tolkar som anlitas för asylsamtal och ett system för hantering av tolkning Migrationsverket 1 Europeiska gemensamma asylsystemet I projektet utarbetas ett utbildningsmaterial för tolkar som tolkar asylsamtal. Utbildningsplattformen genomförs i den redan existerande elektroniska plattformen. Därtill upprättas också ett material som testar nya tolkars kunnande och ett hanteringssystem för Migrationsverkets tolkningsuppgifter, vilket möjliggör smidig administrering av tolkningsuppgifter och den nödvändiga kommunikationen. I projektet byggs i anslutning till utbildningsplattformen en kommunikationskanal för aktuella ärenden mellan Migrationsverket och tolkarna. 212429,38 1.5.2023 30.4.2024
Projektet Utbildning i IP Istanbulprotokollet Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr. 1 Europeiska gemensamma asylsystemet Projektet Utbildning i IP Istanbulprotokollet är avsett att förbättra rättskyddet för särskilt utsatta tortyroffer.

I projektet ges yrkespersoner som möter flyktingar i sitt arbete nationellt utbildning i att identifiera tortyroffer och att se till att offrens skador dokumenteras på det sätt som protokollet förutsätter och att offret hänvisas till ändamålsenlig behandling och rehabilitering.

Projektet genomförs i samarbete med olika aktörer inom flyktingarbete och projektet producerar material i anknytning till tortyr och behandling av tortyroffer. Projektet anordnar ett utbildningswebbinarium och tre utbildningsmoduler som avläggs som självstudier för olika yrkesgruppers behov.
143398,16 1.4.2023 31.12.2024
Färdigheter för diskussionshjälp till flyktingförläggningarna – psykiskt välbefinnande för asylsökanden Institutet för hälsa och välfärd (THL) 1 Europeiska gemensamma asylsystemet Projektet Färdigheter för diskussionshjälp till flyktingförläggningarna – psykiskt välbefinnande för asylsökanden har som mål att främja asylsökandenas psykiska hälsa genom att stärka färdigheterna för diskussionshjälp hos de yrkespersoner vid flyktingförläggningarna vilka arbetar med dem.

För att stärka yrkespersonernas färdigheter för diskussionshjälp produceras en omfattande, högklassig och tidsmässigt lång utbildningshelhet kring färdigheter för diskussionshjälp för flyktingförläggningsmiljön. Utbildningen utgörs av modulbaserade utbildningsmaterial som avläggs självständigt och övning i anknytning till utbildningsmaterialen i ett verkligt klientgränssnitt och i en riktig verksamhetsmiljö tillsammans med asylsökanden.

Till grund för utvecklingen av utbildningen produceras i projektet information om asylsökandens hälsa och välbefinnande (i synnerhet om deras psykiska hälsa) genom att dra nytta av flyktingförläggningarnas elektroniska register, intervjua asylsökanden och yrkespersoner och genom att utveckla och designa tjänsterna tillsammans med dem. Utbildningen förblir i användning efter att projektet upphört.
635626,61 1.4.2023 31.10.2025
ADERE – Förnyande av beslutsåtgärder i informationssystemet för utlänningsfrågor Migrationsverket 1 Europeiska gemensamma asylsystemet Syftet med ADERE-projektet är att förnya asylbeslutsåtgärderna i systemet för behandling av utlänningsärenden för att bättre svara mot de nuvarande behoven och säkerställa en kostnadseffektivare administrering och uppgraderbarhet i den föränderliga verksamhetsmiljön.

Syftet med reformen är att minska mängden manuellt arbete bland annat genom att möjliggöra hämtning av förhandsifyllda uppgifter automatiskt till innehållsfälten för beslutsåtgärden samt genom att massprocessera beslut för familjemedlemmar i en familj som får ett gemensamt beslut genom att dra nytta av automationen, så att arbetstidsanvändningen effektiviseras och klienterna snabbare får ett beslut om ansökan.

Resultatet av projektet är en snabbare och högklassigare asylbeslutsprocess.
1444708,32 01.05.2023 30.04.2025
Varausapu 2 – reform av bokningssystemet för asylsamtal Migrationsverket 1 Europeiska gemensamma asylsystemet Syftet med projektet Varausapu 2 är att förnya det bokningssystem som använts för asylsamtal på så sätt att det kan administreras flexiblare i föränderliga situationer.

Systemet gör bokningen av samtal smidigare genom att påskynda bokningarna i asylprocesserna och förbättra de tillgängliga resurserna för samtalen, såsom hanteringen av intervjuare och samtalsrum. Målet är att minska mänskliga fel av dem som bokar samtal genom att utnyttja den automation som upprätthålls och som möjliggör partiell automation i samtalsbokningarna, vilket innebär att systemet bättre kan föreslå lämpliga alternativ då en samtalsbokning görs.

Resultatet av projektet är en effektivare och högklassigare delhelhet i asylprocessen.
1153584,12 1.5.2023 30.4.2025
GBV-Tuva2 – Stöd för dem som upplevt könsrelaterat våld och ansöker om skydd i Finland Kuopion Setlementti Puijola ry 1 Europeiska gemensamma asylsystemet I GBV-Tuva2-projektet främjar förebyggande av upplevelser av könsrelaterat våld hos personer som sökt internationellt skydd, identifiering av upplevelser och det stöd som behövs för att bearbeta upplevelserna.

Individuellt och gruppstöd anordnas för särskilt utsatta kvinnor, flickor, personer tillhörande sexuella minoriteter och könsminoriteter och deras familjemedlemmar. För yrkespersoner som i sitt arbete möter personer som sökt internationellt skydd anordnas utbildning kring identifiering av sårbarheter och könsrelaterat våld eller hot om sådant eller om särskilda behov hos personer i riskgruppen. I samarbete med de yrkespersoner som deltar i utbildningen anordnas gruppmöten av infocafétyp för kvinnor som söker skydd i Finland.

I projektet vidareutvecklas därtill webbmaterialbanken för yrkespersoner, till vilken information och flerspråkigt material till stöd för behandling av teman kring könsrelaterat våld samlas.
308620,69 1.4.2023 31.3.2026
PAMI – stöd för den psykiska hälsan i mottagningstjänsterna Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr. 1 Europeiska gemensamma asylsystemet Målet med projektet är att stödja den psykiska hälsan, funktionsförmågan och anpassningen bland asylsökanden, personer i behov av internationellt skydd, personer som får tillfälligt skydd och ensamkommande barn och ungdomar vilka omfattas av flyktningförläggningsverksamheten. I projektet utförs klientarbetet i form av individuella möten och gruppmöten. Sakkunniga, myndigheter och andra yrkespersoner vilka arbetar med ovan nämnda personer drar nytta av verksamheten i form av utbildningar och konsultationer.

Utbildningarna sker digitalt, vilket möjliggör bästa möjliga nationella nåbarhet. I utbildningarna ges information om trauman som orsakats av livet som flyktning, identifiering av sådana och hänvisning till tjänster samt om konsekvenserna för funktions- och anpassningsförmågan.
437934,77 1.1.2023 31.12.2025
Projektet Framtagning av läromedel och en webbplattform för samhällsorientering Finlands Flyktinghjälp rf 2 Laglig migration och integration Syftet med projektet Framtagning av läromedel och en webbplattform för samhällsorientering är att öka kommunernas förståelse för samhällsorientering och färdigheterna för att anordna den genom att erbjuda uppdaterade läromedel och en webbplattform samt utbildning och rådgivning i anknytning till samhällsorientering.

Mål 1.) Behoven av att utveckla det nuvarande materialet och webbplatsen har identifierats tillsammans med sakkunniga. Resultatet utgörs av en lista över behoven och koncepten.

Mål 2.) De som jobbar med samhällsorientering har tillgång till tillgängliga, digitala läromedel och en webbplattorm. Resultat: Uppdaterade, testade läromedel och en förnyad webbplattform.

Mål 3.) Målkommunerna och genomförarna av samhällsorientering förstår de grundläggande principerna för samhällsorientering och processen för organisering av den och kan dra nytta av information och material i och med utbildningarna och rådgivningstjänsten.

Resultat: 4 webbinarier (minst 100 deltagare, av vilka minst 75 % anser att den varit till nytta), 50 rådgivningskontakter.
312496,85 1.5.2023 30.4.2025
Okomplicerad integration Kehitysyhtiö SavoGrow Oy 2 Laglig migration och integration Målet med projektet Okomplicerad integration är att utveckla en gemensam kundorienterad serviceväg för sex kommuner för såväl den humanitära invandringen som den växande arbetskraftsinvandringen I fråga om integrationsarbetet fördjupas kunnandet såväl i de kommunala organisationerna som i företagen och sammanslutningarna i regionen.

Åtgärderna omfattar att ta fram en gemensam servicekarta för integrationsarbetet i regionen, upprätta en handbok i integration, anordna mötesplatsverksamhet, språk- och integrationskurser, utbilda aktörer i mångkulturalism och utveckla samarbetet, bland annat med partnerskapsbordmodellen.

Som ett resultat av projektet byggs en gemensam integrationsväg med betoning på initiativförmåga för en snabb integration av invandrarna i vårt samhälle. Integrationstjänsterna är resultatinriktade och baserar sig på den nätverksbaserade multiaktörsmodellstrukturen och klienterna upplever att de blir hörda och hjälpta. Personer som arbetar med integration har bättre handledningskunnande och såväl nätverkssamarbetet som det regionala samarbetet har fördjupats.
540412,99 1.4.2023 31.3.2026
Integrerande ekonomiska färdigheter Garantistiftelsen 2 Laglig migration och integration I projektet Integrerande ekonomiska färdigheter utvecklas redskap för förebyggande ekonomihandledning vilka lämpar sig för integrationsarbete. Därtill stärks kunnandet i handledning i ekonomiska och ekonomihanteringsfrågor för yrkespersoner som jobbar med integration.

Under projektet utvecklas material på lättläst språk, utbildas yrkespersoner inom integrationsarbetet och genomförs kurser i ekonomiska färdigheter i gruppform. Under utvecklingsarbetet får de tredjelandsmedborgare som deltagit i kursen kring ekonomiska färdigheter bättre kunskaper och färdigheter till stöd för ekonomihanteringen och de yrkespersoner som deltagit i webbkursen får bättre handledningsfärdigheter.

Det huvudsakliga resultatet av projektet utgörs av en e-verktygslåda för ekonomisk handledning av personer som flyttat till landet, vilken sammanställer resultaten av utvecklingsarbetet. Med verktygslådan kan yrkespersonerna erbjuda de kunskaper och färdigheter som behövs av personer som flyttat till landet för att fungera som självständiga och jämlika ekonomiska aktörer i det finländska konsumtionssamhället. Projektet genomförs åren 2023–2025.
178275,95 1.4.2023 31.3.2025
MoniTieto – Ett högkvalitativt informationsunderlag till stöd för ett jämlikt Finland och regionalt integrationsarbete Institutet för hälsa och välfärd (THL) 2 Laglig migration och integration I MoniTieto-projektet stärks informationsunderlaget om invandrarnas hälsa och välbefinnande, produceras uppföljningsinformation om ämnet och skapas en ram för regelbunden informationsproduktion. Den vetenskapliga informationen förankras i synnerhet på regional och lokal nivå till stöd för planeringen och utvecklingen av tjänsterna.

Ansvaret för anordnandet av social- och hälsovårdstjänster övergår från kommunerna till välfärdsområden i början av år 2023. På samma gång förnyas social- och hälsovårdens strukturer Bakgrunden till strukturreformen är ett behov av att garantera en jämlik tillgång till och tillgänglighet för tjänsterna runt om i Finland och i alla befolkningsgrupper. Utveckling och planering av tjänsterna med beaktande av eventuella särskilda behov bland invandrare förutsätter ett starkt informationsunderlag och vetenskaplig information om välbefinnandet, hälsan och omständigheter som påverkar dessa bland invandrare i olika åldrar. Därtill behovs en tydlig kommunikation och informationsflöde mellan statsförvaltningen, välfärdsområdena och kommunerna.
460367,03 1.5.2023 31.12.2025
IKUT 2 Coachning i arbetslivsfärdigheter för offer för människohandel Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr. 2 Laglig migration och integration Coachningen i arbetslivsfärdigheter för offer för människohandel förbättrar offrens färdigheter, kompetens och ställning i arbetslivet så att de har möjligt att sysselsätta sig, klara av kraven i arbetslivet och officiellt integreras till en del av det finländska samhället.

Arbetslivscoachningen anordnas som en tio veckor lång helhet, så att offren får omfattande och nödvändiga färdigheter för framgångsrik sysselsättning. Med dessa färdigheter förebyggs också på bästa sätt att utnyttjandet upprepas. Ett ytterligare mål med projektet är att samla information så att myndigheterna, aktörer som arbetar med offer för människohandel och arbetsgivarsidan har tillräckligt med information om omständigheter som påverkar sysselsättningen bland offer för människohandel.

Resultatet är att förståelsen i vårt samhälle ökar för omständigheter i anknytning till sysselsättningen bland utsatta invandrare, så att vi ännu effektivare kan förebygga den växande utmaningen som är förknippad med människohandel.
270222,49 1.4.2023 31.3.2026
MoniNainen arki – stärkande av multilitteracitet som stöd för lokalt ledd integration Helsingfors kyrkliga samfällighet 2 Laglig migration och integration MoniNainen arki – stärkande av multilitteracitet som stöd för lokalt ledd integration är ett gemensamt projekt av Helsingfors och Vanda kyrkliga samhället, vars huvudmål är att stärka mulitlitteraciteten för invandrarkvinnor som är hemmamammor och främja deras samhällsintegration med CABLE-samfundshandledning och språkcaféverksamhet som främjar multilitteraciteten.

Projektets funktioner fungerar som sociala kontakter och plattformar som erbjuder kontakter och stöd av likställda för invandrarkvinnor som är hemmamammor och befinner sig i olika skeden av integrationen. Om projektet lyckas fungerar det som en intervention mot en avstannad integrationsprocess och den förebygger generationsövergripande marginalisering.

Kärnan i verksamheten är att främja multilitteracitet, stärka egenförmågan och delaktigheten samt utöka den personliga initiativförmågan i vardagen. Deltagarna för möjlighet att granska den personliga integrationsprocessen tillsammans med likställda och på så sätt kan de bli medvetna om sina förmågor och möjligheter att delta i gemenskapen och samhället.
383913,51 1.5.2023 30.4.2025
Effektiva uppehållstillståndsprocesser Migrationsverket 2 Laglig migration och integration Syftet med det operativa stödet är att säkerställa och upprätthålla en smidig och snabb handläggning av i synnerhet arbets- och utbildningsbaserade ansökningar om uppehållstillstånd och ansökningar om uppehållstillstånd för familjemedlemmar, vilket främjar genomförandet av en livskraftig nationell invandringspolitik.

Syftet med det operativa stödet är att garantera att tillräckligt med personer med uppdaterat och mångsidigt kunnande om utredning av ansökningsgrunderna för klienter av olika bakgrund och om främjande av ärenden kontinuerligt arbetar med tillståndsprocesserna. Genom att säkerställa tillräckliga personalresurser är det möjligt att säkerställa smidighet i tillståndsprocesserna och möjliggöra att målen för handläggningstiderna uppnås. Därtill är det möjligt att ännu bättre bereda sig på föränderliga och också överraskande världspolitiska utvecklingsförlopp samt också garantera smidighet och kvalitet i beslutsfattandet och kundupplevelsen.
1706205,6 1.3.2023 28.2.2026
Niitty 2 – Tillsammans för en god vardag för invandrarfamiljer Tampereen ammattikorkeakoulu Oy 2 Laglig migration och integration Syftet med det projekt som samordnas av Tammerfors yrkeshögskola är att främja integrationen genom att stärka familjetjänsternas kvalitet och jämlikhet för att utjämna skillnader i välbefinnandet som beror på invandrarbarnens bakgrund och för att minska ojämlikheten. Med gemensamt förfarande och nätverkssamarbete säkras uppnåendet av projektets mål tillsammans med invandrarfamiljer med barn, yrkespersoner inom familjeservice (social- och hälsotjänster, småbarnspedagogiken) och aktörer inom tredje sektorn.

I projektet identifieras vardagsbehov hos utsatta invandrarfamiljer med barn. Därtill produceras handledningsmaterial och kunnande för självstudier av dem som jobbar med familjerna och invandrarna. Materialet samlas till Perheinfo-portalen där det är tillgängligt för alla.

Projektets långsiktiga mål är att främja invandrarbarnens deltagande i småbarnspedagogiken, vilket främjar barnets välbefinnande och integration.
479330,01 1.4.2023 31.3.2026
TASE; Information om jämställdhet och sexualrätt för integratörer och yrkespersoner Befolkningsförbundet 2 Laglig migration och integration TASE – Information om jämställdhet och sexualrätt för integratörer och yrkespersoner har som mål att öka kunskaper och färdigheter om jämställdhet och sexualrätt för yrkespersoner som jobbar med integration och ge dem verktyg för behandling av ämnet i sitt arbete; att invandrare från tredjeländer i integrationsskedet får information om jämställdhet och sexualrätt som en del av integrationsprocessen; och att jämställdhets- och sexualrättstematiken är en del av aktörernas tjänstestruktur och samarbetsorganisationernas aktiviteter.

Målgruppen utgörs av personer som kommit från tredjeländer och befinner sig i integrationsfasen, integrerade invandrare samt integrationsutbildare och kontakttolksstuderanden. I projektet utbildas handledare som ger handledning på det egna språket, yrkespersoner och rehabiliterare, skapas en TASE-utbildningsmodell samt produceras en webbutbildning och material. Resultaten utgörs av ökade kunskaper och färdigheter bland deltagarna, en sänkt tröskel för förande på tal och en färdig modell enligt TASA-tematiken för att utnyttjas i integrationsutbildningarna.
318825,46 1.4.2023 31.3.2026
Paluu Finlands Flyktinghjälp rf 3 Deltagande i bekämpningen av olaglig migration, effektivisering av effektivt, säkert och människovärdigt återsändande och tillbakatagande samt främjande av återintegration i det inledande skedet i tredjeländer I projektet Paluu ges stöd och råd till tredjelandsmedborgare som befinner sig i asylprocessen och som frivilligt återvänder eller funderar på att återvända till sitt hemland.

I projektet får personer som sökt internationellt skydd eller offer för människohandel, vilka omfattas av frivilligt återvändande, råd och stöd i anknytning till återvändandet och de kan fatta egna beslut i den aktuella livssituationen. Personer som lever i diasporan får introduktion i anknytning till frivilligt återvändande så att de kan stödja personer som funderar på frivilligt återvändande i fråga om deras avgörande om återvändandet. Därtill känner myndigheter, organisationsföreträdare och andra sakkunniga som möter tredjelandsmedborgare i sitt arbete via projektet till utmaningarna i frivilligt återvändande ännu bättre och de kan ge råd till personer i behöv av stöd eller handleda dem till rätt tjänster.

Framgångsrikt återvändande minskar behovet av och viljan till tvångsflyttar i avgångsländerna.
435152,08 1.5.2023 30.4.2026
Samarbete för återresa i Irak och Somalia (SOIRE) Migrationsverket 3 Deltagande i bekämpningen av olaglig migration, effektivisering av effektivt, säkert och människovärdigt återsändande och tillbakatagande samt främjande av återintegration i det inledande skedet i tredjeländer I projektet Samarbete för återresa i Irak och Somalia (SOIRE) skapas och upprätthålls relationer med myndigheterna i Somalia och Irak och andra relevanta intressentgrupper i länderna i fråga för att främja återresor och återintegration.

Med aktiviteterna i projektet insamlas information om målländerna i fråga om stödåtgärder för återvändande och återintegration samt en allmän lägesbild över frågor som gäller återvändande. Med den insamlade informationen ökas myndigheternas förmåga till övergripande utveckling av systemet för återvändande, i synnerhet ifråga om frivilligt återvändande, vilket kanaliseras direkt till rådgivning kring återvändande och utvecklingen av stödåtgärder för återintegration.

Utvecklingen av systemet har positiva effekter för antalet personer som återvänder och främjar kvaliteten på olika funktioner inom återvändande.
677593,62 1.4.2023 31.3.2025
Verksamheten inom avlägsnande ur landet Polisstyrelsen 3 Deltagande i bekämpningen av olaglig migration, effektivisering av effektivt, säkert och människovärdigt återsändande och tillbakatagande samt främjande av återintegration i det inledande skedet i tredjeländer Med det operativa stödet ökas personalresurserna för polisens uppgifter inom avlägsnandet ur landet. Beredningsskedet för polisens uppgifter för avlägsnande ur landet innehåller flera åtgärder, från samtalet om avlägsnande, researrangemang, inhämtning av nödvändiga intyg för hemresan och godkännanden för återtagande till eventuella säkringsåtgärder.

Frontex har från och med april 2022 erbjudit medlemsstaterna en möjlighet att erbjuda de som avlägsnas stöd efter återresan och återintegrationsstöd via Joint Reintegration Services (JRS). Med den extra resursallokeringen som det operativa stödet möjliggör införlivas Frontex tjänst för stöd för återvändandet till en del av polisens verksamhet inom avlägsnande ur landet.

Med verksamheten garanteras ett avlägsnande ur landet som är effektivt, säkert och människovärdigt, främjas återintegration i initialskedet i tredjeländer samt främjas hållbart återvändande. Målet är att göra processerna för återvändande smidiga såväl ur myndigheternas som återvändarnas synvinkel.
296027,45 1.5.2023 31.10.2024
ROHKEE! (MODIG!) Mannerheims Barnskyddsförbunds Nylands distrikt ry 2 Laglig migration och integration Syftet med projektet ROHKEE! är att stödja en smidig studieväg för barn och unga från tredje länder och främja övergången från en skolnivå till nästa samt slutförandet av studierna. Genom att stödja barns och ungas funktionsförmåga och skolframgång främjas deras inlärning och smidigheten i övergångsskeden i studierna. Funktionsförmågan stöds genom att tillhandahålla ett intensivt stöd för genomgång av trauman och kriser i en trygg miljö och således främjas barns och ungas färdigheter att lära sig nya saker och se sina egna möjligheter även gällande fortsatta studier. Genom att stödja funktionsförmågan stöds skolframgången, ansökan till fortsatta studier och en lyckad övergång mellan olika utmanande skeden.

Målgruppen är barn och unga i åldrarna 9–18 år samt deras föräldrar. De stöds genom grupparbete och individuellt arbete: för såväl barn och unga som vuxna ordnas TRT-gruppverksamhet (Teaching Recovery Techniques) samt fortsättningsgrupper och träffar för barn och unga som baserar sig på denna metod samt individuellt stöd och yrkesvägledning.
TRT är en förebyggande gruppinterventionsmodell inom mentalhälsoarbetet för barn och unga som utsatts för trauman samt deras föräldrar. Metoden baserar sig på modellen för traumacentrerad kognitiv beteendeterapi. Intervention stöder dem som blivit utsatta för naturkatastrof- och krigstrauma i återhämtning och överlevnad genom att förmedla information om effekterna av man utsatts för trauma (traumatisk stress) och metoder för att lindra och hantera dem.

Projektets mål:
1. Barns och ungas skolframgång förbättras med hjälp av TRT-metoden som stärker funktionsförmågan
2. Det sker en ökning i ungas slutförande av sina studier och vägledningen gällande övergången till studier på andra stadiet, och ungas framtida studievägar förtydligas

Åtgärder som genomförs i projektet:
– TRT-grupper för barn och unga (antal träffar/grupp)
– TRT-fortsättningsgrupper för barn och unga
– Träffar för barn och unga som stöd för gruppaktiviteterna
– TRT-grupper för föräldrar (antal träffar/grupp)
– Inledande intervjuer för barn och föräldrar innan TRT-grupperna startar
– Individuellt stöd och yrkesvägledning för unga
– I projektet skapas dessutom en verksamhetsmodell för att stödja barn och unga, som upplevt krig och/eller någon annan kris, i deras närmiljö.

Resultat av projektet:

Under projektåren berörs totalt 200 barn och unga samt 100 föräldrar.
I det individuella stödet och yrkesvägledningen deltar 50 ungdomar.
TRT-grupper för barn och unga genomförs under projekttiden: 15 och kamratstödsgrupper för föräldrar: 10.

80 % av barnen och ungdomarna upplever att de har fått redskap för att bearbeta traumatiska upplevelser.
70 % av barnen och ungdomarna får en förbättrad funktionsförmåga och inlärning då den psykiska belastningen minskar.
80 % av barnen och ungdomarna upplever att de har fått stöd för studierna och i anknytning till övergångsskedena
70 % av de ungdomar som har deltagit i yrkesvägledningen får en förbättrad skolframgång
70 % barnen och ungdomarna får nya sociala kontakter eller kompisar via verksamheten.

90 % av barnen och ungdomarna upplever att verksamheten ger dem glädje och ett gott humör.

Projektets konsekvenser på lång sikt:

Barn och unga som har upplevt trauman får övergripande och långvarigt stöd för sin funktionsförmåga och skolframgång.
Barnen och ungdomarna får nya redskap för att klara av trauman, lär sig att identifiera sina resurser och styrkor samt att utnyttja dem. Skolframgången förbättras för de barn och unga som deltar i verksamheten och möjligheten för dem att få idka de fortsatta studier de själv önskar ökar. Dessutom minskar avhoppen från studierna för studerande från tredje länder och studerandenas övergång mellan skolstadierna förbättras. Allt fler barn från invandrarfamiljer kommer in på högskolor.
381167,13 1.1.2024 31.12.2025
Välfärd för invandrarfamiljer Nivala stad 2 Laglig migration och integration Inom projektet Välfärd för invandrarfamiljer utvecklas kommunernas och tredje sektorns förebyggande familjearbete inom området Nivala, Alavieska, Haapajärvi, Sievi och Ylivieska, och kommunernas tjänster inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och för ungdomar stöds i fråga om bemötandet av invandrarfamiljer. Projektet tillhandahåller utbildning och rådgivning i att bemöta familjer med olika kulturell bakgrund. I projektet stöds hänvisningen av invandrarfamiljer till förebyggande familjetjänster. För invandrarfamiljer genomförs en lågtröskelverksamhet, där de får professionellt stöd i föräldraskapet och kamratstöd av andra invandrarfamiljer. Dessutom erbjuds föräldrarna språkutbildning i finska. Koordineringen och ansvarsfördelningen mellan de aktörer som arbetar med invandrarfamiljer utvecklas genom att ett regionalt nätverk bestående av de centrala aktörerna, såsom kommunerna och tredje sektorn, inrättas. I samarbete med nätverket skapas en verksamhetsmodell för invandrarfamiljernas tjänster, där det fastställs sätt, roller och ansvaret för hur tjänsterna genomförs och där det beskrivs hur man hänvisas till tjänsterna. 234215,14 1.1.2024 31.12.2025
Tillsammans utan rasism Lära för Livet Stiftelse sr 2 Laglig migration och integration Tillsammans utan rasism är en antirasistisk utbildningshelhet för 4–7-klassister. Utbildningen bidrar till att bilda en omfattande förståelse av rasism, dess förekomstformer, ens egna fördomar och privilegier. De engagerande lektionerna och de funktionella verkstäderna erbjuder alla delaktiga, barn och vuxna ny information och nya sätt för att hantera antirasistiska teman.
För professionella ger utbildningen en enkel utgångspunkt för fortsatt behandling av antirasistiska teman i det egna arbetet. Undervisningshelheten erbjuder en inlärningsmöjlighet som är djupare och mer av processkaraktär än en enskild lektion, och ger klasslärarna redskap för att göra temat till en aktiv del av undervisningen.
771520,42 1.1.2024 31.12.2026
Integration2024 Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter 2 Laglig migration och integration Integration2024 är ett storevenemang för alla yrkeskunniga inom integration och flyktingmottagande som arbetar inom olika organisationer. Evenemanget pågår i två dagar och ordnas nu för den fjärde gången. Det hålls i Åbo 14–15.11.2024. Evenemangets mål är att främja stärkandet av samarbetet, nätverken och partnerskapen mellan myndigheter, tredje sektorn och företagsvärlden, och på så sätt främja invandrares integration och delaktighet. Evenemangsprogrammet innehåller olika delområden inom integration; sysselsättning, utbildning och kompetens, delaktighet, välbefinnande, samhällets mottaglighet och ömsesidig integration.
Ändringarna i verksamhetsmiljön för integrationen som träder i kraft i början av 2025, såsom reformen av integrationslagen och överföringen av sysselsättningstjänsterna på kommunernas ansvar beaktas på evenemanget, liksom även integrationen av dem som får tillfälligt skydd. Under evenemangsdagarna hör experter aktuell information om integration hos oss och ute i världen, får stöd för utveckling av sin egen kompetens och får en möjlighet att bilda nätverk med kolleger i branschen.
235221,11 1.9.2023 28.2.2025
Sida vid sida – antirasism i vardagen Suomen Pakolaisapu ry, Finlands Flyktingshjälp rf 2 Laglig migration och integration Projektet Sida vid sida – antirasism i vardagen stöder invandrares integration och delaktighet samt främjar samhällets mottaglighet genom att bekämpa rasism i Finland. Målgruppen är tredjelandsmedborgare som bor i Finland och har upplevt rasism samt de aktörer inom offentliga sektorn och organisationssektorn som bemöter dem. Målet med projektet är att de som upplevt rasism får information, stöd, handledning och verktyg för att bearbeta sina upplevelser av rasism. Samtidigt förstärks jämställdhetskompetensen och ett antirasistiskt arbetssätt hos de yrkespersoner som möter invandrare i sitt arbete.

Inom projektet utbildas frivilliga kamrathandledare och en flerspråkig kamratsstödsverksamhet erbjuds till dem som upplevt rasistisk diskriminering. Inom projektet utvecklas även en riksomfattande handlednings- och rådgivningstjänst för dem som upplevt rasism. Som ett resultat av kamratstödsverksamheten får de som upplevt rasism nya metoder att bearbeta de negativa känslor som diskrimineringen orsakat, hantera den rasism de upplevt och främja sitt välbefinnande. Yrkespersonernas kompetens inom antirasism och jämställdhet förstärks genom utbildningar, dialogforum och rådgivning samt genom att antirasistiska verktyg utvecklas. Genom åtgärderna kan yrkespersonerna främja antirasistiska processer i sitt arbete.

Utvecklingsarbetet inom projektet tar fram ny information om rasism och behoven hos de människor i Finland som upplevt rasism. På lång sikt främjar projektet integrationsprocessen för tredjelandsmedborgare och förbättrar deras välbefinnande, samt bygger ett jämlikt och inkluderande samhälle.
754933,47 1.1.2024 31.12.2026
Befästa ett antirasistiskt arbetssätt: stimulans och mainstreaming Institutet för hälsa och välfärd (THL) 2 Laglig migration och integration Enligt undersökningar förekommer det rasism och diskriminering i Finland, vilket på många sätt försämrar välbefinnandet och hälsan i synnerhet för tredjelandsmedborgare och rasifierade språkliga och kulturella minoriteter. Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid samhällets mottaglighet i fråga om god integration och att medvetet utveckla samhället och dess aktörer till aktivt antirasistiska aktörer samt riva de rasistiska strukturerna. Det är också viktigt att olika samhälleliga aktörer, organisationer och professionella får tillräckligt med stöd för att göra sina tjänster och verksamheter antirasistiska. Jämställdhetsutbildare har dock observerat att även om de enstaka anföranden och utbildningar som organisationerna hittills har beställt väcker organisationerna och yrkespersonerna, så kräver förändringen och effekterna på verksamheten till exempel i strukturerna en mer långsiktig utveckling av organisationerna, som i sin tur kräver ett särskilt, mer långsiktigt och detaljerat stöd till organisationerna. Genom detta projekt stöds olika organisationer och yrkespersoner till en förändringsprocess som är starkare än en enskild utbildning i syfte att förstärka ett antirasistiskt utvecklingssätt och dess förankring i organisationernas verksamhetssätt och strukturer, och genom detta ökas samhällets mottaglighet särskilt vad gäller tredjelandsmedborgare och samtidigt även i fråga om andra rasifierade språkliga och kulturella minoriteter. I projektet genomförs en intensiv accelerationsprocess på ett år, där de organisationer som deltar i acceleratorn (n=15) får en omfattande och individuellt skräddarsydd utbildning, stöd och handledning för utvecklandet av sin organisations arbetsmetoder och strukturer så att dessa blir mer antirasistiska och jämlika. I början av projektet hålls en öppen offentlig utlysning till accelerationsprocessen, genom vilken man stöder att organisationerna som väljs till processen förbinder sig. Till processen väljs olika organisationer (offentlig/privat/tredje sektorn; små/stora; aktörer inom olika branscher och från olika håll i Finland), som i och med förändringsprocessen fungerar som exempel för motsvarande organisationer i Finland. Inom projektet skapas också ett kamratnätverk av rasifierade minoriteter för att behandla antirasistiska teman ur minoriteternas synvinkel. Nätverket ger tredjelandsmedborgare och andra som hör till en bipoc-minoritet möjlighet att nätverka och få krafter av andra i samma ställning över organisationsgränserna. Nätverket genomförs bland annat genom faciliterade träffar via kamratinlärning och i en trygg miljö. Inom projektet genomförs även iteration av de innehåll som identifierats i de två ovan nämnda funktionerna (acceleratorn och kamratnätverket) och bedömts vara god praxis i form av modeller, handböcker och rekommendationer som dokumenteras och sprids ut i syfte att även i större utsträckning sprida och rota in ett antirasistiskt arbetssätt som verksamhetssätt i olika organisationer runtom i Finland. 437380,86 1.1.2024 31.12.2026
Vamos - Stay and Study Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr 2 Laglig migration och integration Genom åtgärderna i projektet Vamos - Stay and Study stöds förankringen till studier och utexamineringen från partnerläroanstalter för ungdomar från tredje länder. I projektet utvecklar Diakonissanstaltens Vamos Vanda och Åbo i samarbete med läroanstalterna olika former av stödåtgärder för att studerande som riskerar falla ur ska kunna slutföra sina studier. I projektet används individuell coachning och gruppcoachning som stödåtgärder, där studierna stöds bland annat genom att de digitala färdigheterna förbättras. I projektet utförs byggnad av och ett pilotförsök med en coachningsmodell för att stödja slutförandet av studier.

Målgruppen för projektet är barn och unga i åldrarna 16–29 som flyttat från tredje länder. Ungdomar som behöver stöd för att fortsätta med studierna utgör en särskild målgrupp. Projektet som varar i två år strävar efter att få totalt 400 ungdomar som deltar i den individuella coachningen eller gruppcoachningen. Partnerläroanstalterna ordnar grundläggande utbildning för invandrare och utbildning som stöder integration.

Inom projektet stöds barns och ungas samhälleliga delaktighet och förankring till studier. Av dem som deltar i projektets evenemang upplever 70 % på basis av en responsenkät att projektåtgärderna har varit av nytta med avseende på de digitala färdigheterna och jobbsökningsfärdigheterna. Som ett resultat av projektet har 60 % av de ungdomar som fått individuellt stöd med karriärträning via projektet hänvisats till fortsatta studier, arbete eller någon sysselsättningsfrämjande åtgärd. Dessutom har ensamheten minskat och välbefinnandet har ökat hos 75 % av de ungdomar som deltagit i projektet.
337517,94 1.1.2025 31.12.2025
Medvind för integration – antirasistiska handlingar för ungdomsarbete (Medvind) Institutet för Fredsfostran rf 2 Laglig migration och integration Målet med projektet Medvind är att utveckla förmågan hos professionella inom ungdomsarbete att identifiera och ingripa i rasism samt att riva strukturer som orsakar rasism. Projektets målgrupp är ungdomsarbetare samt andra fostrare som verkar på ungdomarnas fritid. Nyttohavarna är ungdomar, i synnerhet ungdomar som möter rasism. Antirasistiskt ungdomsarbete förbättrar samhällets mottaglighet och påverkar därmed möjligheterna att integreras för de unga som flyttat till Finland.
De viktigaste funktionerna i projektet är den utbildningshelhet som riktas till ungdomsarbetare, en antirasistisk ledarskapsutbildning, webbkurs samt antirasistiskt stödmaterial som stöder utbildningarna och utvecklingsarbetet. Som en del av projektet förstärker vi vårt antirasistiska utbildarnätverk. I utvecklingen av utbildarnätverket betonades i synnerhet stärkandet av kompetensen för sådana utbildare som själva möter rasism. Projektet genomförs i samarbete med ungdomsväsendet i Esbo, Helsingfors, Karleby, Villmanstrand och Vasa. Partner i projektet är dessutom Kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete Kanuuna.
284775,25 1.11.2023 31.10.2026
Kanava (Kanalen) – stöd för skilsmässofamiljer Rädda Barnen rf 2 Laglig migration och integration Rädda barnen-organisationens Kanava-projekt utvecklar lösningar för att tillgodose behovet av stöd hos familjer med flyktingbakgrund under tiden familjerna är splittrade och under familjeåterförening. Projektet främjar positivt föräldraskap, integration och familjernas välbefinnande genom materialproduktion och tillhörande lågtröskelverksamhet, utbildning riktad till professionella och påverkansarbete.

I och med projektet erbjuds barn och föräldrar information om effekterna av att familjen är splittrad och familjeåterföreningen samt redskap att agera i utmanande situationer. Genom kommunikation och
möten sänks familjernas tröskel att söka sig till de tjänster som står dem till buds.

I projektet utvecklas en stödmodell för föräldraskap, som utgör grund för att professionella tillhandahålls redskap för att interagera med familjer med flyktingbakgrund med olika språk och kulturer. Genom utbildning till professionella främjas förstärkandet av den interkulturella kompetensen och arbetet med barn, unga och föräldrar under familjeåterförening.

Aktuell information om barnens och föräldrarnas stödbehov samt att tillgodose dessa förmedlas till professionella och aktörer som beslutar som familjernas ärenden genom utredningar och seminarier. Den framtagna informationen stöder professionella i anpassningen av tjänsterna till familjernas behov.

I och med projektet får familjerna som flyttat från tredje länder sina egna röster, åsikter och behov lyfta till den offentliga debatten, och barnens och föräldrarnas delaktighet stärks i utvecklandet av tjänster riktade till dem.
544140,57 1.1.2024 31.12.2026
Förutseende landinformation (ENNACOI) Migrationsverket 1 Europeiska gemensamma asylsystemet I projektet Förutseende landinformation (ENNACOI) skapar landinformationen vid Migrationsverket en ny arbetsprocess för att i förutseende syfte ta fram skräddarsydd landinformation och tillämpa den på framtagandet av produkter för förutseende landinformation som behandlar de utrese- och transitländer och migrationsrutter som valts som forskningsobjekt i projektet. Inom projektåtgärderna utvecklas arbetsprocessen för att ta fram förutseende landinformation på basis av landinformationens nuvarande arbetssätt och metodologi, utifrån vilken forskningsprojekten som fokuserar på östra Medelhavsrutten och centrala Medelhavsrutten genomförs inom ramen för projektet. Inom projektet tas information fram särskilt för behoven hos de finländska myndigheterna som i synnerhet arbetar med Migris prognostisering och mer allmänt med prognostiseringsfrågor. I projektet satsar man på att planmässigt utveckla möjligheten att utnyttja myndighetsinformation. Informationen som tas fram inom projektet förbättrar Migris beredskap att inom prognostiseringen förutse förändringar som sker i antalet asylansökningar och samtidigt förutsättningarna för resursplaneringen i anknytning till verksamheten som gäller Migris beredskapsarbete och asyl- och mottagningssystem. 280787,85 1.11.2023 31.1.2026
Från tal till text Migrationsverket 1 Europeiska gemensamma asylsystemet I asylsamtalen skriver den som håller samtalet alla sina frågor och klientens samt eventuella andra närvarandes svar i ett samtalsprotokoll, vilket förlänger samtalet avsevärt och minskar möjligheten för den som håller samtalet att fokusera på det som klienten berättar samt på frågeställningen. Smidigheten i asylsamtalen har en stor betydelse för asylprocessens varaktighet både med avseende på enskilda klienter och som helhet. I projektet tar man fram ett transkriberingssystem från tal till text för att göra protokollförandet vid asylsamtalen smidigare. Målet är att man vid asylsamtalen ska helt och hållet kunna övergå till att upprätta samtalsprotokoll med hjälp av transkriberingssystemet och således möjliggöra en mer högklassig utredning av frågorna i samtalet och effektivisera samtalsverksamheten genom att göra samtalen kortare. I projektet utreds möjligheterna att genomföra ett sådant transkriberingssystem som kraven rörande asylsamtalen förutsätter, genomförare av systemet väljs, ett transkriberingssystem som lämpar sig för asylsamtal skräddarsys, ett pilotförsök utförs med transkriberingssystemet och via detta utvecklas transkriberingssystemet så att det motsvarar behoven inom samtalsverksamheten. 85333,5 1.11.2023 30.4.2024
Stöd för barnen i mottagningsverksamheten Rädda Barnen rf 1 Europas gemensamma asylsystem Projektet Stöd för barnen i mottagningsverksamheten utvecklar och genomför bemötande verksamhet och utbildningsverksamhet för att identifiera särskilda behov hos barn som är klienter på flyktingförläggningarna och för att stödja barnen.
Syftet med projektet är att se till att barn och minderåriga ungdomar som är klienter på flyktingförläggningarna har tillgång till regelbunden handledd verksamhet med låg tröskel till stöd för barnens och ungdomarnas psykosociala välbefinnande. Genom den information om tas fram i projektet och utbildningar kan de särskilda behoven hos utsatta barn, inklusive behoven hos barn med funktionsnedsättning, beaktas bättre vid utvecklingen av mottagningsverksamheten. I och med projektet kan yrkespersoner som arbetar på flyktingförläggningar och volontärer som stödjer mottagningsverksamheten i framtiden vara mer lyhörda för barnens särskilda behov av stöd, stödja dem eller hänvisa dem till fortsatt stöd.
I projektet utvecklas metoder för psykosocialt stöd till barn och minderåriga ungdomar som en del av verksamheten Barn- och ungdomsvänliga lokaler vid flyktingförläggningarna i Uleåborg, Helsingfors och Åbo. Verksamhet inom ramen för Barnvänliga lokaler genomförs på alla tre flyktingförläggningar och verksamhet inom ramen för Ungdomsvänliga lokaler vid enheten för minderåriga vid Uleåborgs flyktingförläggning under hela projektperioden. Metoder för psykosocialt stöd som konstaterats vara bra kommer att användas för att bygga en verktygslåda, som kommer att delas till yrkespersoner och volontärer som arbetar i mottagningsmiljön.
Till stöd för verksamheten med barn som bor i flyktingförläggningarna utvecklas och genomförs en onlineutbildning om Barnvänliga lokaler för volontärer och utbildningen Stöd för barn i mottagningsverksamhet för yrkespersoner. För att stärka barnens delaktighet genomförs workshoppar för att göra barnens egna röster hörda. I materialproduktionen i projektet kommer särskild uppmärksamhet att riktas mot beaktande av barn med olika funktionsnedsättningar av olika grader.
558933,43 1.4.2024 31.3.2027
Uppskatta kunnande – Undanröjande av invandrarkvinnors sysselsättningshinder Arbetarnas Bildningsförbund TSL rf 2 Laglig migration och integration Syftet med projektet är att stärka målgruppens arbets- och funktionsförmåga och minska hindren för att de sysselsätts. Projektets målgrupp är kvinnor från tredjeländer vilka är utsatta och har en svag arbetsmarknadsställningen. Projektet verkar i huvudstadsregionen och Tammerfors och samarbetar i stor utsträckning med städer, sysselsättningsområden, den tredje sektorn, aktörer som tillhandahåller integrationsutbildningstjänster och arbetsgivare.

Projektet utvecklar metoder för att identifiera nonformal kompetens (med digitala kompetensmärken) och stärker kvinnors färdigheter i finska, matematiska färdigheter, digitala färdigheter och arbetslivsfärdigheter. Under projektet erbjuds 150 deltagare parallellt stöd av en arbetscoach med siktet inställt på arbete och studier. Projektet bidrar också aktivt till diskussionen om kunskap, identifiering och erkännande och aktiverar olika intressentgrupper, inklusive arbetsgivarna, till dessa. Som ett resultat av projektet upplever kvinnorna att de är handlingskraftiga aktörer och deltagare i samhället och i arbetslivet.
462112,78 1.3.2024 31.8.2026
Kollektiv integrationsstart (YKS) Åbo stad 2 Laglig migration och integration Syftet med projektet Kollektiv integrationsstart (YKS) är att påskynda integrationen av tredjelandsmedborgare genom att ge mentorhjälp direkt efter invandringen. Mentorskapet ger invandrarna grundläggande kunskaper om lagar, sedvänjor och praxis i det nya hemlandet i enlighet med Stiglitz välfärdsmodell.
Den modell för en kollektiv integrationsstart vilken skapas i projektet planeras och genomförs tillsammans med kommuner, föreningar och organisationer samt aktörer inom den fjärde sektorn i Egentliga Finland. Modellen främjar orienteringsarbetet i anknytning till stödet för kommunernas integration i enlighet med den reform av integrationslagen vilken träder i kraft år 2025.
Projektet resulterar i en integrationsmodell som syftar till övergripande välbefinnande, där aktörer inom den offentliga, tredje och fjärde sektorn på ett samordnat sätt inom hela Egentliga Finland producerar kollektivt stödda tjänster som påskyndar integrationen.
795524,29 1.4.2024 31.3.2027
Discover Finland Business Finland Oy 2 Laglig migration och integration Syftet med Discover Finland-projektet är att göra den internationella rekryteringen till Finland smidigare och ge utländska arbetstagare behövlig information samt anvisningar för karriärplanering. Projektets åtgärder omfattar evenemang som handlar om det finländska samhällets och arbetslivets sedvänjor, webbkurser, gruppmentorskap och omfattande marknadsföringskampanjer för att främja korrekt information om Finland i målländerna. I samarbete med KEHA, Helsingforsregionens handelskammare och Talent Boost-nätverket förväntas projektet göra rekryteringen av internationella experter till Finland smidigare och hjälpa finländska företag att rekrytera arbetstagare som är förtrogna med den finländska kulturen och arbetslivet. I projektet förs samarbete med finländska företag. Projektets resultat och effekter är långvariga och främjar utländska arbetstagares kunskap om det finländska arbetslivet och förbättrar deras integration i det finländska samhället. Projektets resultat sprids via ett nätverk och utnyttjas i framtiden i Work in Finland-verksamheten och i större utsträckning i nätverket Talent Boost. 899770,48 1.4.2024 31.3.2027
VAU! Fart på karriären – undanröjande av hinder för sysselsättningen genom coachning med låg tröskel Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi rf 2 Laglig migration och integration Syftet med projektet är att minska hindren för invandrarkvinnors sysselsättning och stärka deras handlingsförmåga. För att nå ut till kvinnor som inte omfattas av stödåtgärderna kommer projektet att utföra ett arbete på gräsrotsnivå för att säkerställa att målgruppen nås, identifiera särskilda behov och ge skräddarsytt stöd till den målgrupp som styrs till projektet. Genom samarbete mellan aktörerna byggs en modell för coachning som stärker arbetslivsorienteringen och som ger nya tjänster och skräddarsytt stöd till målgruppen i Tammerfors stadsregion. Kvinnorna ges information om arbetstillfällen och egna rättigheter, deras digitala och IT-färdigheter stärks, de får coachning för att söka arbete och vägledning till tjänster som främjar sysselsättning och entreprenörskap. I projektet utnyttjas skapande arbete med händerna, som ger deltagarna erfarenhet av framgång, gemenskap och resiliens i vardagen. Kvinnornas språkkunskaper förbättras och möjligheter att använda språket erbjuds i vardagliga situationer.
Projektet resulterar i att deltagarnas arbetslivskompetens och färdigheter att söka arbete stärks och ökar kunskapen om samhället, sysselsättningstjänsterna och arbetstillfällena i regionen. Deltagarna vågar använda språket mer modigt och säkert, planerna för framtiden blir tydligare, deltagarna får stöd för planerna efter coachningen, kvinnornas mod att välja och ta steg på sin egen väg ökar och självkänslan förbättras.
222026,55 1.3.2024 28.2.2026
Tillsammans i det mångkulturella Södra Satakunta Raumo stad 2 Laglig migration och integration Syftet med projektet är att stärka och tydliggöra integrationsarbetet i södra Satakunta genom att kartlägga befintliga tjänster till stöd för den tidiga integrationen. Utvecklingen av stödtjänsterna i det inledande skedet genomförs genom kartläggning och planering av enhetliga åtgärder för området, där man beaktar det egna språket och tillgängligheten. Projektet kartlägger och bereder en för regionen lämplig enhetlig modell för flerspråkig samhällsorientering och utbildning av handledare. I projektet utreds möjligheten att skapa lokaler, där personer med utländsk bakgrund och den infödda befolkningen kan mötas och olika aktörer kan verka regelbundet. En verksamhetsmodell utvecklas i samarbete med aktörer inom den tredje sektorn för att sänka tröskeln för deltagande i föreningars och organisationers verksamhet. Projektet kommer att leda till ökad delaktighet för medborgare från tredjeländer i regionen, vilket kommer att stärka relationerna mellan befolkningsgrupperna och sysselsättningsmöjligheterna. Nätverken inom invandringsarbete blir tydligare, erbjuder mer omfattande tjänster i början av integrationsprocessen och förbättrar handledningen till service. 303457,39 1.3.2024 31.8.2026
Utbildning av utbildare i samhällsorientering och flerspråkigt material Yrkeshögskolan Diakonia 2 Laglig migration och integration Syftet med projektet är att främja de finländska kommunernas förmåga att anordna flerspråkig samhällsorientering för nya integrationsklienter, vilket blir lagstadgat år 2025. Projektet utbildar utbildare i samhällsorientering på olika håll i Finland och skapar innehåll för utbildningen av utbildare samt en modell för olika sätt att genomföra modellen. I projektet översätts också det förnyade elektroniska läromedlet inklusive stödord till flera språk för att bättre kunna betjäna personer i integrationsfasen vilka talar olika språk. Projektet tar fram en modell för olika sätt att organisera flerspråkig samhällsorientering i praktiken för att göra det möjligt för kommuner av olika storlekar att genomföra orienteringen på ett skräddarsytt sätt, beroende på olika klienters behov och situationer. För att säkerställa tillgången till yrkeskunniga utbildare kommer projektet tillsammans med de centrala myndigheterna att utveckla alternativ till utbildningsvägen för utbildare i samhällsorientering. Projektet är riksomfattande, men dess utbildningsmodeller testas på försök lokalt i Tammerfors och Salo. 484069,7 1.4.2024 31.3.2027
YTYÄ – Övergripande och kollektivt stöd för ensamkommande Stiftelsen Diakonissaanstalten i Helsingfors sr 2 Laglig migration och integration I projektet YTYÄ utvecklas metoder för att öka det övergripande välbefinnandet hos ensamkommande minderåriga. Projektets målgrupp är i synnerhet ungdomar mellan 17 och 24 år i övergångsfasen till vuxenlivet.
Projektet genomförs av Diakonissanstalten och De ungas skyddshus, som drivs av Finlands Röda Kors, i ett multiprofessionellt samarbete med hjälp av redan utvecklade verksamhetsmetoder och -modeller. I projektet närmar man sig välbefinnandet hos de unga i målgruppen individuellt och via närgemenskaper, kamratgrupper och sakkunniga.
De individuella åtgärder som projektet erbjuder de unga som hör till målgruppen utgörs av coachning med låg tröskel och krävande psykiatrisk vård och rehabilitering. Arbetet med närgemenskaperna utvecklas inom lågtröskelverksamheten och inom den psykiatriska vården. Dessutom erbjuds kamratgruppverksamhet som stödjer de ungas välbefinnande och integration. Under projektet får 120 ungdomar som hör till målgruppen stöd som är lämpligt för deras egna behov och som främjar välbefinnandet och integrationen.
Under projektets gång kommer de yrkespersoner som arbetar med målgruppen att erbjudas metodutbildning och deras kunnande för att arbeta med en målgrupp som utsatts för traumatiska ärenden fördjupas. Dessutom får yrkespersonerna stöd för införandet av metoderna och vidareutbildning.
Projektets resultat är att målgruppens övergripande välbefinnande har förbättrats. Det kunnande och den kunskap som samlats in i de olika aktiviteterna sammanställs till en modell för övergripande stöd för ensamkommande minderåriga.
843945,6 1.4.2024 30.9.2026
Min stig i Satakunta – Främjande av invandrarkvinnors funktionsförmåga och sysselsättning Yrkeshögskolan Diakonia 2 Laglig migration och integration Syftet med projektet är att stärka funktionsförmågan och sysselsättningen bland kvinnor från tredjeländer som är bosatta i Satakunta genom att organisera gruppbaserad verksamhet och utbildning.
Projektet har två mål:
1. Stärka möjligheterna för organisationer i Satakunta att erbjuda kvinnor från tredjeländer sysselsättning och funktionsförmåga och därigenom främja deras integration. Ett ytterligare syfte är att förbättra den språkliga kontakten mellan volontärer som arbetar i organisationer och kvinnorna i målgruppen.
2. Arbetslivsfärdigheterna (kunskap, färdigheter och kunnande som gäller arbetslivet) stärks bland kvinnor som flyttar från tredjeländer.
Det första målet uppnås genom workshoppar och utbildningar för organisationer som verkar i Satakunta och volontärer i dessa. För att nå då andra målet ordnas infomöten om utbildning, arbete och jobbsökning i Finland, besök för att bekanta sig med olika yrken och utbildningsmöjligheter samt personlig handledning för att hitta en egen utbildningsväg eller arbetsplats.
Projektet resulterar i att kvinnor från tredjeländer vilka är bosatta i Satakunta har bättre funktionsförmåga och större möjligheter att få arbete. Dessutom har organisationer som är verksamma i Satakunta ännu mångsidigare möjligheter att erbjuda kvinnor från tredjeländer verksamhet som främjar deras sysselsättning och funktionsförmåga och den språkliga förmågan hos utbildade volontärer att bemöta kvinnor i målgrupperna har förbättrats.


Hankkeella on kaksi tavoitetta:
1. Vahvistetaan Satakunnassa toimivien järjestöjen mahdollisuuksia tarjota työllistymistä ja toimintakykyä vahvistavaa toimintaa kolmansista maista tuleville naisille ja edistetään näin heidän kotoutumistaan. Tarkoituksena on myös parantaa järjestöissä toimivien vapaaehtoisten ja kohderyhmiin kuuluvien naisten kielellistä kohtaamista.
2. Vahvistetaan kolmansista maista muuttaneiden naisten työelämävalmiuksia (työelämää koskevia tietoja, taitoja ja osaamista).
Ensimmäinen tavoite saavutetaan järjestämällä työpajoja ja koulutuksia Satakunnassa toimiville järjestöille ja niissä toimiville vapaaehtoisille. Toisen tavoitteensa saavuttamiseksi järjestetään infoja koulutuksista, työnteosta ja työnhausta Suomessa, vierailuja eri ammatteihin ja koulutusmahdollisuuksiin tutustumiseksi sekä henkilökohtaista ohjausta oman koulutuspolun tai työpaikan löytämiseksi.
Hankkeen tuloksena Satakunnassa asuvien kolmansista maista muuttaneiden naisten toimintakyky ja mahdollisuudet työllistyä ovat parantuneet. Lisäksi Satakunnassa toimivien järjestöjen mahdollisuudet tarjota työllistymistä ja toimintakykyä vahvistavaa toimintaa kolmansista maista tuleville naisille ovat entistä monipuolisemmat ja koulutettujen vapaaehtoistyöntekijöiden kielelliset valmiudet kohdata kohderyhmiin kuuluvia naisia ovat parantuneet.
459292,98 1.4.2024 31.12.2026
Sänkning av hindren för invandrarkvinnors sysselsättning i Åboregionen Åbo Stad 2 Laglig migration och integration Syftet med projektet Sänkning av hindren för invandrarkvinnors sysselsättning i Åboregionen är att stödja delaktigheten, handlingsförmågan och förbättra de färdigheter som behövs för sysselsättningen bland kvinnor från tredjeländer, så att klienten har en plan för den fortsatta integrationsstigen och därmed sysselsättningen.
I projektet stöds målgruppens sysselsättning och vardagskompetens, särskilt inom delområden där det finns brister i den nuvarande utbildningsmodellen. Dessa är utveckling av matematiska färdigheter, utveckling av IT-färdigheter samt möjligheter att använda finska utanför klassrummet. Dessa färdigheter är också viktiga för den fortsatta utbildningen.
Syftet är att stödja i synnerhet kvinnor från tredjeländer vilka befinner sig i ett tidigt skede av integrationsprocessen så att de upplever sig som delaktiga och självständiga aktörer. Genom kompetensutvecklingen och den ökade handlingsförmågan ses det också som möjligt att bygga en egen utbildnings- eller sysselsättningsväg.
Projektets verksamhetsområde är Åbo ekonomiska region.
331650,06 1.4.2024 31.3.2027
  • List har uppdateras 15.3.2024
  • Närmare information om projekten finns i Excel-tabellen nedan. De senaste projekten som finansierats genom ansökningsomgången hösten 2023 har märkts ut i tabellen med grön grundfärg.

Projekt och operativ verksamhet som fått finansiering från asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF (excel)