Projekt som fått finansiering från BMVI

Projekt och operativ verksamhet finansierade från finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI)
Projektets namn Sort the table ascending by the column Understödstagarens namn Sort the table ascending by the column Särskilt mål Sort the table ascending by the column Mål och resultat Sort the table ascending by the column EU-finansiering (euro) Sort the table ascending by the column Projektets startdatum Sort the table ascending by the column Projektets slutdatum Sort the table ascending by the column
Utveckling av lokalsäkerhet Gränsbevakningsväsendet 1 Gränssäkerhet Utgångspunkten för lokalsäkerhetens utvecklingsprojekt är att skapa en störningsfri och säker arbetsmiljö, vilket är ett av lokalsäkerhetens viktigaste delområden.

Gränsbevakningsväsendets beredskap för störningar och avbrott i eldistributionen har observerats vara
ställvis bristfällig. Man kan förbereda sig för sådana avvikande situationer med reservkraftaggregat som
producerar energiförsörjning för kritiskt operativa gränsbevakningssystem i objekt utanför det fasta elnätet
och säkerställer energiförsörjningen för sådana system inom elnätsområden vid avbrott. I detta projekt anskaffas nio
reservkraftaggregat som placeras i verksamhetsområdena för Norra Karelens gränsbevakningssektion samt i
Västra Finlands och Finska vikens sjöbevakningssektioner.
441471 1.1.2022 30.6.2023
Reform av gränsövergångsställen Gränsbevakningsväsendet 1 Gränssäkerhet I gränsövergångsställenas reformprojekt uppdateras gränsövergångsställenas kontrollstrukturer vid körfält för införande av Entry Exit Systemet, dvs. in- och utresesystemet. Avsikten är att systemet införs under hösten 2022. I praktiken bygger man delvis uppvärmda utvidgningar i anslutning till kontrollstrukturerna vid körfält som möjliggör användningen av ansiktskameror och fingeravtrycksläsare som förutsätts vid EES-ibruktagande i alla väder- och belysningsförhållanden. Reformen genomförs inom området för Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion,
närmare sagt vid gränsövergångsställena i Imatra, Vaalimaa och Nuijamaa.
1327000.46 1.1.2022 28.2.2023
Att göra kundtjänstpunkterna kompatibla med EES-utrustning Tullen 1 Gränssäkerhet I projektet ställer man lokalerna som Tullen använder för gränskontroller i Nuijamaa och Vaalimaa i den ordning som krävs av ibruktagandet av den utrustning, de inställningar och det system som det europeiska in- och utresesystemet (EES) förutsätter. Inom projektet genomförs strukturella ändringar av kundtjänstpunkterna för att möjliggöra användningen av nya ansiktskameror vid gränskontroller som Tullen sköter i Vaalimaa och Nuijamaa för Gränsbevakningsväsendets räkning. I Nuijamaa förbättrar man i samband med ändringsarbetet även arbetsförhållandena vid kundtjänstpunkterna. Till kundtjänstpunkterna skaffas justerbara arbetsbord som
möjliggör ergonomiskt arbete för personalen. Justerbarheten vid kundtjänstpunkterna främjar ärendehanteringen för människor av olika längd och beaktar behoven av bland annat kunder med rullstol på ett allt bättre sätt.
Projektet resulterar i att lokalstrukturerna på verksamhetsställena i Nuijamaa och Vaalimaa har förbättrats och kundtjänstpunkterna har ändrats så att de är kompatibla med EES-utrustning.
106125.75 1.7.2022 31.1.2023
Gränsbevakarens skyddsutrustning Gränsbevakningsväsendet 1 Gränssäkerhet Med projektet strävar man efter att trygga säkerheten och funktionsförmågan av personer som arbetar i gränssäkerhetsuppgifter vid våld och vapenhot. I projektet anskaffas taktiska hjälmar och skivbärare. Med dessa upphandlingar kommer man ganska nära målet att utrusta 2 900 personer med personlig skyddsutrustning. 4726250.43 1.3.2022 31.12.2022
Förnyande av patrullfordonsmateriel Gränsbevakningsväsendet 1 Gränssäkerhet Syftet med projektet gällande förnyande av patrullfordonsmateriel är att garantera de bästa förutsättningarna för gränskontrollens prestanda, där en väsentlig faktor är patrullernas rörlighet. Viktiga faktorer vid tryggande av rörligheten är moderna arbetsredskap och fordon. Inom projektet förnyas Gränsbevakningsväsendets patrullfordonsmateriel som används i gränskontrolluppgifter, detta så att man kan avstå från gammal materiel och samtidigt utveckla materielen så att man bättre kan svara på situationer som förändras och även på säkerhetshot. 6406196.26 1.4.2021 31.12.2023
Kontaktpersonsverksamheten i tredje länder Gränsbevakningsväsendet 1 Gränssäkerhet Inom projektet för kontaktpersonsverksamheten i tredje länder stöder man Gränsbevakningsväsendets
kontaktpersonsverksamhet i Moskva, Peking och alternerande objekt i tredje länder där den ambulerande kontaktpersonen är verksam. Syftet med kontaktpersonsverksamheten är att förhindra gränsöverskridande flerbranschbrottslighet, varav de viktigaste är bekämpning av människohandel och försök på
olaglig inresa. Kontaktpersonerna utbildar i objekten bland annat beskickningarnas viseringstjänstemän och
flygbolagens personal att identifiera brottslig verksamhet i sitt eget arbete. Kontaktpersonerna är aktiva i samarbetsnätverk med kontaktpersoner för andra länder och byter information och bra praxis med dem. De utarbetar också regelbundet rapporter som även andra samarbetsmyndigheter kan dra nytta av.
249743.16 1.1.2022 30.11.2022
SIS Recast och genomförande av Europeiska kommissionens evalueringskrav Migrationsverket 1 Gränssäkerhet Med hjälp av funktionerna som byggs i projektet möjliggör man genomförandet av skyldigheter som grundar sig på SIS-recast och som hör till Migrationsverkets ansvar samt genomförandet av funktioner som grundar sig på SIS-recast, hör till Migrationsverkets ansvar och har iakttagits i SIS-evalueringen och korrigeringen av de därtill relaterade
brister som iakttagits i SIS-evalueringen. Syftet är en reform av SIS-integrationen i Migrationsverkets UMA-system på så sätt att det kan användas för att skicka kungörelser som uppfyller kraven som Recast och evalueringskraven ställer. Dessutom ska det vara möjligt att redigera dem och lägga till
informationsinnehåll i dem. Utöver detta förnyas sökningar som görs i SIS-systemet via UMA-systemet för att uppfylla evalueringskraven på så sätt att de i fortsättningen fungerar via polisens Renki-system. Som åtgärder fastställs och planeras funktionerna i samarbete med systemleverantören och systemleverantören utvecklar dem. Resultatet är en SIS-integration som är en väsentlig del av processerna förknippade med avlägsnande ur landet och som används oftare i ansökningsprocesserna vad gäller enkäter.
2828724.95 1.3.2021 29.2.2024
Övervakningssystem och -utrustning Gränsbevakningsväsendet 1 Gränssäkerhet I projektet gällande övervakningssystem och -utrustning utnyttjar Gränsbevakningsväsendet driftsstöd för drifts- och underhållsavtalskostnaderna för gränsbevakningsverksamhetens informationssystem (RVT) och sjöövervakningens operativa informationssystem
(MOTVJ) och för bränslekostnaderna för bevakningsfartyget Turva. Kostnader orsakas av genomförandet av Gränsbevakningsväsendets lagstadgade gränskontrolluppgifter och med hjälp av projektet säkerställer man att kontrolluppgifterna utförs effektivt och utan avbrott.
9000000 1.1.2021 31.12.2023
Genomförandet av Finlands 2D-visumkod Utrikesministeriet 2 Visumpolitik Finland tar i bruk en 2D-streckkod i det allmäneuropeiska visumet. Finland är kapabelt att producera en utskrift för viseringsmärken med vilken man verifierar förbindelsen mellan allmäneuropeiska viseringsmärken med hjälp av en fungerande certifikatlösning. 279867.46 1.1.2021 31.12.2022
UMPIO-projektet – UM:s Interoperability Utrikesministeriet 2 Visumpolitik Projektets syfte är att säkerställa interoperabiliteten (interoperability) av den nationella viseringsbehandlingen som utöver UM:s verksamhet även inkluderar gränsmyndigheternas, migrationsmyndigheternas, polisens och övriga IO-aktörers uppgifter. Åtgärder: IO-förordningen (2019/817) förutsätter tillsammans med rådets förordning (EU) 2019/818 att åtgärderna stärker ramen som säkerställer interoperabiliteten mellan in- och utresesystemet (EES), informationssystemet för viseringar (VIS), EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS), Eurodac, Schengens informationssystem (SIS) och det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister avseende tredjelandsmedborgare (ECRIS-TCN). Resultat: utveckling, testning, genomförande möjliggör smidig, effektiv och pålitlig viseringsbehandling som uppfyller kraven inom IO-verksamheten. Ramen innefattar en europeisk sökportal (ESP), en gemensam biometrisk matchningstjänst (sBMS), en gemensam databas för identitetsuppgifter (CIR) och en detektor för multipla identiteter (MID). 1813182.3 1.2.2022 31.12.2023
Finlands nationella informationssystem för viseringar VISA Utrikesministeriet 2 Visumpolitik Syftet med informationssystemet för viseringar är att förbättra genomförandet av den gemensamma viseringspolitiken, det konsulära samarbetet och samrådet mellan centrala viseringsmyndigheter genom att underlätta
utbytet av uppgifter mellan medlemsstaterna om viseringsansökningar och om beslut som fattas om sådana ansökningar, i syfte att a) underlätta förfarandet för viseringsansökan, b) förebygga kringgående av kriterierna
för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan, c) underlätta kampen mot bedrägerier, d) underlätta kontrollen vid gränsövergångar vid de yttre gränserna och inom medlemsstaternas territorium, e) vara till hjälp vid identifiering av personer som inte eller inte längre uppfyller villkoren för inresa till, vistelse eller bosättning på medlemsstaternas territorium, f) underlätta tillämpningen av förordning (EG) nr 343/2003 och g) bidra till att förebygga hot mot den inre säkerheten i någon av medlemsstaterna.
1599231.38 1.1.2021 31.12.2023
VL2025 bevakningsförmåga Gränsbevakningsväsendet 1 Gränssäkerhet Projektets syfte är att skaffa teknik och utrustning till en ny patrullbåt, med vilka bevakningsförmågan inom det marina området lyfts till den nivå som verksamhetsmiljön och Gränsbevakningsväsendets uppgifter förutsätter. Med projektets understöd förbättras yt- och luftövervakningskapaciteten och upplösningsförmågan. I marina gränsövervakningsuppgifter har man förmåga att upptäcka och identifiera mål såväl på ytan som i luften i alla väderleksförhållanden oberoende av tiden på dygnet. Funktioner av helt ny form fås för kapaciteten för övervakning under vattenytan och all information som inhämtats med sensorerna är effektivt tillgänglig för såväl Gränsbevakningsväsendet som de centrala intressentgrupperna. 14196307.5 1.2.2023 31.1.2026
VISU utvecklingsprojekt för viseringsprocessen Utrikesministeriet 2 Visumpolitik Syftet med VISU-projektet är att förbättra kundorienteringen, effektiviteten, säkerheten och oberoendet i visumprocessen genom att utveckla funktionaliteterna i den elektroniska visumprocessen för att uppfylla kraven i Schengen-, visumreglerings- och dataskyddslagstiftningen. I VISU-projektet fortsätts utvecklingsarbetet för en elektronisk visumprocess, vilket redan tidigare inletts med en nationell subvention, i riktning mot oberoende av utkontrakteringspartner, en effektiv process samt förbättrad kvalitet och administrering. 1272271.13 1.1.2023 31.12.2025
Genomförande av VIS-förordningsreformen och skyldigheterna i IO-förordningen i Migrationsverket. Migrationsverket 2 Visumpolitik Med de funktionaliteter som byggs i projektet möjliggörs fullgörande av de förpliktelser som hör till Migrationsverkets ansvar och baserar sig på reformen av VIS-förordningen, IO-förordningen (interoperabilitetsförordningen och IO-utvecklingen (interoperabilitet). Dessa förpliktelser anknyter till skapande, uppdatering och radering av en ansökningsakt samt de åtgärder som beror på processer som startas i VIS-systemet i samband med dessa.

De viktigaste kortsiktiga målet för projektet utgörs av införande av de funktioner som anknyter till IO-utvecklingen och är förpliktande utifrån EU-lagstiftningen inom den tidtabell som EU fastställt. Det centrala långsiktiga målet är att uppfylla de mål som satts upp för IO-utvecklingen, såsom förbättring av den interna säkerheten. Projektets målgrupper och de som drar nytta av det utgörs av nationella myndigheter med ansvar för den interna säkerheten, hela det finländska samhället och EU.
2855254.71 1.1.2023 30.6.2025
Utrikesministeriets funktioner för Revised VIS Utrikesministeriet 2 Visumpolitik Med projektet genomför Finland åtgärder enligt EU-lagstiftningen, med vilka det nationella visuminformationssystemet kommer att vara förenligt med funktionaliteterna enligt ändringen av VIS-förordningen. Därtill stödjer systemet den reviderade processen för handläggning av ansökningar och den är interoperabel med EU:s centrala visuminformationssystem (CVIS) och övriga EU-centralsystem. De viktigaste ändringarna utgörs av sökningar i de nya centralsystemen på EU-nivå (ETIAS, ETIAS bevakningslista, Interpols system, ECRIS-TON) och verifiering av träffar, vilket effektiviserar granskningen av asylsökandenas bakgrund och lagring av uppehållstillstånd och D-visum i VIS-systemet. 613000 1.1.2023 28.2.2025
  • List har uppdateras 15.8.2023
  • Närmare information om projekten finns i Excel-tabellen nedan

Projekt och operativ verksamhet finansierade från finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) (excel)