Projekt som fått finansiering från ISF

Projekt och operativ verksamhet som fått finansiering från fonden för inre säkerhet (ISF)
Projektets namn Sort the table ascending by the column Understödstagarens namn Sort the table ascending by the column Särskilt mål Sort the table ascending by the column Mål och resultat Sort the table ascending by the column EU-finansiering (euro) Sort the table ascending by the column Projektets startdatum Sort the table ascending by the column Projektets slutdatum Sort the table ascending by the column
Exit Finland – projekt för utveckling av organisationsbaserat Exit-arbete Stiftelsen Diakonissanstalten
i Helsingfors sr
3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Exit Finland: Målet med utvecklingsprojektet för organisationsbaserad Exit-verksamhet är att utveckla metoder inom Exit-arbetet i Finland som förhindrar och bekämpar våldsbejakande radikalisering och stöder försök att komma loss från radikalism. Projektet har tre mål. 1) Utveckling av kundarbetets metoder, 2) utveckling av kompetens inom psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande som en del av Exit-arbetet, 3) utveckling av Exit-arbetets ramar.

Projektet fortsätter det tidigare startade Exit-kundarbetet och vidareutvecklar kundarbetets metoder. Som ett nytt utspel tar man digitalt Exit-arbete som kundarbetets objekt. I enlighet med projektets andra mål är kompetensen på den psykiatriska polikliniken en del av arbetet. Vad gäller Exit-arbetets ramar fortsätter man utvecklingen av den tidigare bedömningen och skapar dessutom säkerhetspraxis för organisationsbaserat Exit-arbete.

Projektet resulterar i att kompetensen inom organisationsbaserat Exit-arbete ökar och kompletteras i Finland. Genom detta kan man i fortsättningen genomföra kundarbete av högre kvalitet vid bekämpning av våldsbejakande radikalisering.
472828,86 1.1.2023 31.12.2025
Utveckling av gränsöverskridande brottsbekämpning Polisstyrelsen 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Driftsstöd möjliggör en mer effektiv bekämpning av brottslighet som överskrider östgränsen. Behovet av att undersöka grov och organiserad brottslighet som överskrider östgränsen har betonats betydligt hos polisen under de senaste åren särskilt inom området för polisinrättningen i Sydöstra Finland, och verksamhetsmiljön har snabbt blivit oförutsägbar på grund av kriget i Ukraina.

På grund av stora gränsövergångsställen och en stor hamn har området för polisinrättningen i Sydöstra Finland mycket gränsöverskridande grov och organiserad brottslighet som av geografiska skäl har riktats mot Finland särskilt från Ryssland och Estland. Syftet med projektet är att effektivisera det relaterade förebyggandet av brottslighet samt avslöjandet och utredningen av dessa brott. Dessutom är syftet att intensifiera myndighetssamarbetet nationellt och internationellt för att utveckla bekämpningen av gränsöverskridande brottslighet och effektivisera dess utredning.
717958,608 1.1.2023 31.12.2025
Utvecklingsprojekt för uppgifter om vapens livscykel FILI Polisstyrelsen 1 Förbättring av informationsutbyte Målet med utvecklingsprojektet för förvaltningen av vapenuppgifternas livscykel är att vapeninformationssystemet har aktuell information om tillståndspliktiga vapens och vapendelars läge och livscykel. Det ska enligt lag vara möjligt att följa upp ett vapens livscykel, dvs. information om dess ägare och läge, från vapnets tillverkning eller import till dess skrotning. Livscykelinformation kan utnyttjas inom all myndighetsverksamhet och internationellt informationsutbyte.

I projektet genomförs e-tjänster som en del av ett nytt vapeninformationssystem. Med hjälp av dessa tjänster anmäler vapennäringsidkare uppgifter om vapen och vapendelar. Dessutom överförs uppgifter om vapen och vapendelar från det nuvarande vapeninformationssystemet till vapnets livscykel som syns i det nya systemet. I och med projektet har polisen och andra myndigheter så aktuell och pålitlig information som möjligt om vapens och vapendelars livscykel.
1431287,025 1.11.2022 30.4.2024
Utvecklingsprojekt för teknisk övervakning Tullen 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Med utvecklingsprojektet för teknisk övervakning 2022–2024 förbättrar man funktionsberedskapen för teknisk övervakning inom tullbrottsbekämpningen samt övervakningens prestanda för att förhindra och utreda tullbrott. Inom projektet anskaffar man utrustning för teknisk övervakning och handleder Tullens personal i användningen av apparaterna. 392597,1 1.12.2022 30.11.2024
Cybercrime Exit 3 – Pilotförsök och utbildningsprojekt för förebyggande av ungas cyberbrottslighet Polisstyrelsen 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande I Centralkriminalpolisens Cybercrime Exit (3)-projekt gällande utbildning i och pilotförsök inom förbyggande av ungas cyberbrottslighet skapar man före 2025 hos polisen en förmåga att i ett tidigt skede ingripa i ungas cyberbrottsspiraler och förebygga dem. Då projektet avslutas har polisen en verksamhetsmodell för förebyggande av cyberbrott på alla nivåer av att bryta en brottsspiral. Dessa nivåer är förebyggande, utbildning i och implementering av ett interventionsprogram för tidigt ingripande och bekämpning av återfallsbrottslighet. Projektet följer den tekniska utvecklingen och inom det utvecklar, testar och testanvänder man interventioner som förebygger cyberbrott i en digital miljö. Projektet utför strategiskt samarbete med den privata sektorn, myndigheter och organisationer för att förebygga cyberbrottslighet. 551920,824 1.1.2023 31.12.2025
JR-EET (Verksamhet som förebygger organiserad brottslighet) Polisstyrelsen 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Inom projektet gällande verksamhet som förebygger organiserad brottslighet (JR-EET) är syftet att anställa tre poliser att genomföra verksamhet som förebygger organiserad brottslighet. Polisens Exit-verksamhet genomförs i Centralkriminalpolisens JR-underrättelseenhets förebyggande verksamhet. Syftet med Exit-verksamheten är att hjälpa personer att komma loss från grupper inom organiserad brottslighet och deras inflytande eller från våldsam extremism och dess inflytande. Utöver Exit-verksamhet genomför man i projektet administrativ bekämpning av organiserad brottslighet (JRHT), vars syfte är att förbättra polisens, andra myndigheters och privata aktörers beredskap att (bekämpa och) förebygga brottslig verksamhet inom sina administrativa åtgärder samt försämra den organiserade brottslighetens verksamhetsförutsättningar och utvidgning djupare in i det lagliga samhället. Verksamheten främjar strategin för bekämpning av organiserad brottslighet 2021–2025 i EU. 455782,7159 31.1.2023 30.9.2025
Effekt i arbetet mot människohandel Justitieministeriet 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Effekt i arbetet mot människohandel från NRM och kommunikation

Projektets syfte är att bekämpa och minska människohandelsbrottsligheten, öka säkerheten och främja ställningen av offer för människohandel i samhället genom att förbättra identifieringen av offer, öka myndighetssamarbetet och utveckla kommunikationen om människohandel och arbetet mot det.

I projektet skapas ett system för identifiering och vägledning av offer för människohandel. Utveckling av identifieringen av offer för människohandel och deras tillgång till hjälp förutsätter att lagstiftningen och strukturerna för bekämpning av människohandel samordnas och kännedomen och samarbetet ökas bland praktiska aktörer. Med systemets byggande förbättrar man identifieringen av offer och offrens tillgång till hjälp.

Dessutom utvecklar man inom projektet kommunikationen om människohandel och arbetet mot människohandel. Syftet är att öka den allmänna kännedomen om människohandel. På så sätt förbättrar man identifieringen av människohandel och via detta genomförandet av det straffrättsliga ansvaret och offrens tillgång till hjälp.
178649,52 31.1.2023 31.1.2025
Sawian – Stoppa gäng och radikalisering av barn och unga med invandrarbakgrund Finlands Flyktinghjälp rf 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Syftet med projektet Sawian – Stoppa gäng och radikalisering av barn och unga med invandrarbakgrund är att bryta våld- och brottsspiraler av 10–22 år gamla barn och unga med invandrarbakgrund samt deras gängbildning och radikalisering. Projektet stöder barn och unga samt familjers, skolors och sammanslutningars fostringsarbete med verksamhet på det egna språket. Det skapar ett omfattande samarbetsnätverk och stärker kompetensen hos aktörer som arbetar med målgruppens barn och unga. Barn, unga och familjer stöds individuellt och i grupper och via skolor och närsamhällen.

I och med projektet hamnar barn och unga inte lika ofta på stigar som matar brottslighet och marginalisering. Dessutom erbjuder projektet familjer, när- och kultursamhällen och yrkespersoner nya sätt att ingripa i risker vid ett tidigare skede. Projektet skapar också ny känsla för barn och unga i målgruppen av att de deltar i samhället och blir godkända samt ökar familjernas och närsamhällenas förtroende för det finländska samhället och myndigheterna.
1176744,845 1.1.2023 31.12.2025
Cyberaktie (utveckling av kompetens inom bekämpning av cyberbrottslighet) Polisstyrelsen 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande I cyberaktieprojektet utarbetar Polisyrkeshögskolan och Jyväskyläs yrkeshögskola en kompetensstig för bekämpning av cyberbrottslighet. I projektet testanvänds en specialiseringsstudiehelhet inom bekämpning av cyberbrottslighet där man ger både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter för uppgifter inom bekämpning av cyberbrottslighet.

Inom ramen för projektet kartlägger man brottsbekämpningsmyndigheternas och de rättsliga myndigheternas utbildningsutbud och utvecklingsbehov vad gäller kompetens och producerar nödvändig utbildning i anslutning till bekämpning av cyberbrottslighet. Projektet ordnar en övning som främjar gemensam verksamhet mellan myndigheter.

I cyberaktien utvecklar man olika slags utbildningsmässiga verktyg och metoder och undersöker utnyttjandet av artificiell intelligens i bekämpningen av cyberbrottslighet. Forskningsresultaten kommer att utnyttjas inom utbildning i bekämpning av cyberbrottslighet.

Cyberbrottslighet är vanligen gränsöverskridande internationell brottslighet. På grund av detta främjar man i projektet internationellt myndighetssamarbete med centrala cyberutbildningsaktörer.
1883799,198 1.11.2022 31.10.2025
Renki 2 Polisstyrelsen 1 Förbättring av informationsutbyte I Renki 2-projektet vidareutvecklas systemet för gemensamma förfrågningar Renki. Med det kan olika myndigheter göra förfrågningar om nationella och internationella efterlysningsuppgifter och om uppgifter ur Europols informationssystem. Målet är att utvidga Renki att täcka de förpliktelser som följer av interoperabilitets-, EG- och Prüm II-förordningarna och koppla nationella databaser och -system till de gemensamma förfrågningarna med en separat sökmotor.

Som ett resultat av projektet är systemet för gemensamma förfrågningar användarvänligare. Med en förfrågan fås information från flera olika informationskällor. I fortsättningen är det möjligt att göra också diffusa och komplexa sökningar.
2565401,73 1.1.2023 31.12.2025
Projektet för centraliserade tjänster Polisstyrelsen 1 Förbättring av informationsutbyte Informationshanteringen och -överföringen hos polisen och övriga förundersökningsmyndigheter är ineffektiv, besvärlig och det finns inte harmoniserade modeller för dessa. Detta är till skada för utredningen, förebyggandet och avslöjandet av brott och framtagandet av en lägesbild och därtill är det utmanande att leda den polisiära verksamheten genom information.

Projektets mål är att utveckla, centralisera och harmonisera informationsbehandlingen, så att i synnerhet utredningen av brott effektiviseras bland annat i fråga om offentliga källor, gränsöverskridande brottslighet och brottslighet som riktar sig mot barn. Med projektet blir det möjligt att dra nytta av visuella funktioner och funktioner inom artificiell intelligens i behandlingen av data. Införandet av de nya verksamhetsmodellerna och tjänsterna kräver också centraliserad utbildning kring behandling av personuppgifter och i fråga om detta genomför projektet en separat utbildnings- och instruktionsplattform, vilket i omfattande grad stödjer olika behov hos användarna för att förstå de nuvarande dataskydds- och datasäkerhetskraven.
2318511,39 1.5.2023 30.4.2026
STOT – Informationsutbyte Schengen Polisstyrelsen 1 Förbättring av informationsutbyte Operativt stöd för Schengen-systemhelheten, vars syfte är att säkerställa kontinuerlig administrering och drifttjänster och tillhandahållande av de tjänster enligt administreringsavtalen för informationssystemen vilka är en förutsättning för användning av SIS-systemhelheten. Helheten omfattar följande system: SIB, A-Sirene, KASI och TUVE-funktionerna, vilka systemen drar nytta av. Därtill eventuellt Patja-systemet (Schengen-funktionerna) Med understödet säkerställs också de tjänster inom den tekniska infrastrukturen som användningen av systemen förutsätter, såsom maskinhallar, servrar, licenser och datakommunikation.

De uppdateringar som förutsätts av dataskyddet och användbarheten genomförs i de systemprogramvaror som är tillgängliga i systemet. Tjänster enligt administreringsavtalen för informationssystemen i anknytning till helheten och de tjänster inom den tekniska infrastrukturen vilka förutsätts för att använda tjänster genomförs så at systemhelheten fungerar på förutsatt nivå.
1208000 1.1.2023 31.12.2025
Matkustaja 2 Polisstyrelsen 1 Förbättring av informationsutbyte I Matkustaja 2-projektet utvecklas och effektiviseras informationsutbytet för att förbättra den nationella och EU-interna säkerheten. Målet med projektet är att utveckla 1) den nationella mottagningskapaciteten för passageraruppgifter så att den uppfyller kraven i PNR-direktivet och 2) analysen, rapporteringen och statistikföringen av passageraruppgifter så at de överensstämmer med kommissionens krav. Projektresultat: Enheten för passageraruppgifter får mer omfattande passageraruppgifter om flygtrafiken i realtid; Behandlingen av passageraruppgifter är förenlig med EU-domstolens beslut av den 21 juni 2022; Enheten för passageraruppgifter kan identifiera och avslöja brottslighet i anknytning till fenomenet med flera trafikformer (broken travel), som brottslingarna använder; Med polisens ärendehanteringssystem för passageraruppgifter (MAKE) är det möjligt att dokumentera användningen av uppgifter; och Rapporteringen är förenlig med EU-kommissionens krav. 1156779,3 1.1.2023 31.12.2024
INTER - Underrättelseanalys- och undersökningsverktyg Skyddspolisen 1 Förbättring av informationsutbyte INTER-projektets (Intelligence Analysis and Research Suite) verktyg för analys och undersökning av underrättelser höjer Skyddspolisens analysförmåga genom att automatisera systemets funktionaliteter med maskinell intelligens och skapa ett arbetsrum där information effektivt kan utnyttjas i enlighet med ISF-fondens mål. Den ökade informationsmassan klassificeras och analyseras med stöd av artificiell intelligens.‎

Genom att vidare automatisera arbetsfaserna i enlighet med ISF minskas mängden manuellt arbete. Genom att förbättra analysförmågan möjliggörs ledning genom information och beslut som baserar sig på information kan göras på motiverade grunder och på riktat sätt såväl inom ämbetsverket som i fråga om partner som omfattas av rapporteringen.

Med den automatiska struktureringen är det möjligt att hitta kopplingar och svaga signaler, som inte nödvändigtvis hittas med manuell sökning av information. Samtidigt minskas den operativa risken för att en viktig koppling inte upptäcks. Indikatorerna utgörs av utbildning och kundrespons.
2851230 1.5.2023 30.4.2026
TILDA – Digitala verktyg inom hjälpsystemet för offer för människohandel Migri 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande I projektet TILDA – Digitala verktyg inom hjälpsystemet för offer för människohandel tas ett digikliv i Ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden (UMA), som används av hjälpsystemet, på så sätt att en noggrann och datasäker produktion av statistisk information om offer för människohandel möjliggörs. UMA används i genomförandet av lagstadgade uppgifter och förvaltningen hos Hjälpsystemet för offer för människohandel, som verkar under Joutseno flyktingförläggning.

Användarna av funktionaliteterna i UMA hos hjälpsystemet uppgår till 14–20 och alla ges under projektets gång utbildning om användning av de nya funktionaliteterna. Användbarheten för UMA-systemet förbättras för att svara mot den moderna ärendehanteringsprocessen och behoven av information för att uppfylla statistikförings- och rapporteringskraven på nationell och internationell nivå tillfredsställs i fortsättningen utan manuell administrering av uppgifterna.

Med projektet genomförs nationella handlingsplanen mot människohandel (2021–2023).
489842,8 1.4.2023 30.9.2024
YLPEYS – Främjande av polisverksamhet och intensifiering av samarbete i samband med miljöbrott Polisstyrelsen 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Projektet stärker kunnandet och kunskapsunderlaget hos polisen och intressentgrupper som deltar i utredningar av miljöbrott samt intensifierar samarbetet. Projektet effektiviserar och uppdaterar polisens utredning av miljöbrott med utbildningsevenemang som behandlar olika synvinklar. I projektet utvecklas en utbildningsmodell för utredning av miljöbrott, som svarar mot det utvecklingsbehov som observerats inom polisen.

Vid utbildningsevenemangen ges polisens tekniska utredare en introduktion i principerna och praxis för provtagning i anknytning till miljöbrott med praktiska övningar. För polisens taktiska utredare anordnas seminarier kring miljöbrott, under vilka fenomen inom miljöbrottsligheten och miljölagstiftningen presenteras av sakkunniga inom området från olika intressentgrupper. I projektet utarbetas därtill en handbok i utredning av miljöbrott. Med kommunikation utökas medvetenheten om fenomen inom miljöbrottsligheten i offentligheten.
323021,16 1.6.2023 31.5.2025
Re-Map Förebyggande av radikalisering, resiliens och psykisk hälsa MIELI Psykisk hälsa i Finland rf 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Projektet Re-Map – Resilience, Mental Health and Prevention stärker resiliensen, resursorienteringen och medvetenheten om den psykiska hälsan i sammanslutningarna och bland yrkespersonerna, vilket påverkar bakgrundsfaktorerna till radikalisering.

Via Re-Map-mentorskapsmodellen får gemenskapernas nyckelpersoner kunskap och färdigheter i fråga om resiliens- och resursorienterat arbete och främjande av den psykiska hälsan, i synnerhet med tanke på faktorer som stärker och försvagar individernas och gemenskapernas förmåga att klara sig. Genom att stärka gemenskapernas resiliens och identifiera riskfaktorer är det möjligt att förebygga risken för marginalisering och radikalisering. Projektet utbildar också yrkespersonerna med en synvinkel som stärker resiliens- och resursorentieringen och den psykiska hälsan genom att kombinera information och erfarenheter som härrör från gemenskaperna med utbildningen.

Projektet för nationellt och internationellt samarbete i olika nätverk och deltar aktivt i debatten och utvecklingen inom ramen för arbetet för att förebygga radikalisering.
423986,13 1.3.2023 31.12.2025
Utbildningsprojektet kring lagen om skydd för rapporterande personer Justitieministeriet 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Syftet med utbildningsprojektet kring lagen om skydd för rapporterande personer är att öka medvetenheten om den nationella genomförandelagen (lagen om skydd för rapporterande personer) för EU:s direktiv om skydd för visselblåsare i den privata och offentliga sektorns organisationer och i omfattande grad bland arbetstagare och medborgare. Lagens innehåll är svårt, varför det finns ett behov av avgiftsfri centraliserad utbildning som utöver de existerande avgiftsbelagda alternativen inom den privata sektorn. Lagen innehåller nya betydande förpliktelser för såväl privata organisationer som organisationer inom den offentliga sektorn. Organisationerna ska grunda interna anmälningskanaler och uppfylla de minimikrav som fastställts för anmälningssystemen. Därtill ska organisationerna ge information om anmälningskanalerna till sina arbetstagare. Arbetstagarna behöver därtill mer information om det skydd som ingår i lagen. I projektet bevakas på samma gång systemets funktion i praktiken, så att systemet och lagstiftningen vid behov kan utvecklas. 210093,94 1.5.2023 31.12.2024
Utvecklingsprojekt inom ELTO-infrastruktur för att förbättra kompetensen Tullen 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Den informationstekniska utrustning och mängden data som används i brottslig verksamhet ökar kontinuerligt och betydelsen av den bevisning som fås av dem ökar i och med utvecklingen. Projektet avser svara mot de utmaningar som den digitala utvecklingen medför för brottsbekämpningen. Genom projektet förbättras verksamheten och prestandan i den informationstekniska utredningen inom tullens brottsbekämpning, framför allt för bekämpningen av gränsöverskridande, allvarlig och organiserad kriminalitet.

Till Tullens uppgifter hör att förebygga och bekämpa gränsöverskridande allvarlig och organiserad kriminalitet som i sin verksamhet i allt högre grad utnyttjar den digitala verksamhetsmiljön. Genom projektet effektiviseras bekämpningen av gränsöverskridande allvarlig och yrkesmässig kriminalitet genom att förebyggande beakta förändringarna i verksamhetsmiljön.
I och med genomförandet av projektet effektiviseras myndighetssamarbetet, mer information finns tillgänglig, nivån på utredningarna av fallen förbättras och återbördandet av vinningen av brotten effektiviseras.
757613,62 1.1.2024 31.12.2025
Förbättring av Tullens CBRNE-skicklighet Tullen 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande I projektet skaffas identifieringsverktyg åt Tullen för identifiering av kemiska och biologiska hot samt skyddsutrustning för att skydda sig mot dem. Genom projektet förbättras mängden och nivån på Tullens CBRNE-skyddsutrustning och genom mätinstrument ökas förmågan att identifiera olika CBRNE-situationer.

Efter projektet har Tullen en mångsidig skicklighet att upptäcka och förebygga eskalering av CBRNE-hotlägen. Då kan medborgarnas hälsa skyddas i ett så tidigt skede som möjligt. Anskaffningen av skyddsutrustning ökar Tullens beredskap att agera i en förändrad CBRNE-miljö. I och med projektet kan Tullen i större omfattning delta i CBRNE-övningar tillsammans med andra myndigheter, vilket bidrar till att öka kompetensen och kännedomen om CBRNE-hot och bekämpningen av dem.
209941,12 1.12.2023 30.11.2025
LEKA Tullen 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Det har skett förändringar i den brottsliga verksamheten, och för att svara på dessa måste brottsbekämpningsmyndigheterna, såsom Tullen, kontinuerligt utveckla sina metoder och sin utrustning för att avslöja brottslig verksamhet. Samtidigt som teknologi utnyttjas i allt högre grad inom brottslig verksamhet är det livsviktigt för Tullen att använda modern teknologi i brottsbekämpningen. Det primära syftet med projektet är att förbättra Tullens tekniska förutsättningar att observera, samla information och ställa tullbrottslingar inför straffrättsligt ansvar. Genom projektet förbättrar man funktionsberedskapen för informationsinsamling genom övervakning inom tullbrottsbekämpningen samt övervakningens prestanda för att förhindra och utreda tullbrott.

Till Tullens uppgifter hör att förebygga och bekämpa gränsöverskridande allvarlig och organiserad kriminalitet. Genom projektet effektiviseras bekämpningen av gränsöverskridande allvarlig och yrkesmässig kriminalitet genom att beakta förändringarna i verksamhetsmiljön. Det finns två typer av åtgärder som genomförs inom projektet: utrustning som används för informationsinsamling genom övervakning anskaffas (drönare och utrustning för mörkerseende) som stöd för Tullens operativa informationsinsamling genom övervakning samt utbildning i användningen av den utrustning som skaffas ordnas för Tullens tjänstemän inom brottsbekämpningen. I och med genomförandet av projektet finns mer information tillgänglig, nivån på utredningarna av fallen förbättras och återbördandet av brottslig vinning effektiviseras.
257625,75 1.1.2024 31.12.2025
CBRNE III Polisstyrelsen 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Målet med CBRNE III-projektet är att skaffa specialmateriel åt polisen för att förbättra observationsprestandan rörande CBRNE-hot och -situationer som polisen har ansvar att ingripa i. Till följd av anskaffningen av utrustningen effektiviseras polisens riksomfattande beredskap att svara mot hot och händelser som orsakas med CBRNE-ämnen och det går snabbare att utreda orsakerna till eventuella störningar som riktar sig mot kritisk infrastruktur och störningssituationerna varar en kortare tid. 606378,75 1.10.2023 31.12.2025
JYRT Jätealan
ympäristörikosten
torjuntatehtävät (uppdrag för bekämpning av miljöbrott inom avfallsbranschen)
Polisstyrelsen 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Med ett operativt stöd resurseras Centralkriminalpolisens förebyggande och avslöjande av allvarliga miljöbrott med hjälp av kriminalunderrättelse- och analysverksamhet som baserar sig på riskbedömning. I den verksamhet som inleds samlas information om miljöbrott inom avfallsbranschen som är splittrad i polisens olika underrättelseregister. Målaktörerna riskbedöms, och kriminalunderrättelseoperationer inleds gentemot de företag eller personer som identifierats vara förknippade med en hög risk, varvid målet är att bedöma om tröskeln för förundersökning överskrids.

Med det operativa stödet anställs en person till Centralkriminalpolisen för att i första hand genomföra utredning genom förfrågningar samt eventuella kriminalunderrättelseoperationer som inleds på grundval av dem. Uppgifterna omfattar eventuellt även förundersökning av de avslöjade miljöbrotten och stödjande av dem.
141475,59 1.1.2024 31.12.2025
Förbättring av materielprestandan hos CBRNE-förstainsatsaktörerna vid Egentliga Finlands räddningsverk Egentliga Finlands välfärdsområde 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande I projektet utvecklas CBRNE-beredskapen hos räddningstjänsterna inom Egentliga Finlands välfärdsområde och räddningsmyndigheternas operativa funktionsförmåga genom anskaffning av materiel, skyddsutrustning och utrustning. Målet med projektet är att förbättra förmågan hos Egentliga Finland räddningsverks formationer att agera i CBRNE-uppgifter såväl i den regionala verksamheten som nationellt och i samarbetsuppdrag i Östersjöområdet, till exempel i den specialutbildade sjöräddningsgruppens (MIRG) arbete. I projektet moderniseras och anskaffas ytterligare personlig skyddsutrustning för CBRNE-förstainsatsaktörerna, anskaffas modern fältutrustning för persondekontaminering och förnyas CBRNE-mätanordningar och -autentiseringsverktyg riskbaserat för räddningsväsendets CBRNE-specialenheter samt för grundenheterna.

Målet med projektet är att uppnå en tillräcklig, modern och arbetssäker CBRNE-förstainsatsförmåga inom räddningsverkets verksamhetsområde.
117848,06 1.11.2023 31.12.2024
PAKOTE (SANKTION) Polisstyrelsen 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Syftet med verksamheten är att effektivisera och säkerställa utredningen av sanktionsmeddelanden om misstänkta affärstransaktioner som inkommer till centralen för utredning av penningtvätt och inledandet av undersökning av eventuella regleringsbrott. Kringgående av sanktioner uppfyller rekvisitet för regleringsbrott och eventuellt penningtvätt. Det sanktionsteam som ska grundas med finansieringen för verksamheten ska ha till uppgift att ombesörja en högklassig och grundlig utredning och analys av sanktionsärenden samt inledande av undersökning. Strukturen och processerna för sanktionsteamet byggs så att de kontinuerligt anpassas till ett ökande antal anmälningar samt till en verksamhetsmiljö som snabbt förändras i fråga om sanktioner. Det viktigaste målet är att behandla alla anmälningar som pekar på kringgående av sanktioner och genom utredning föra så många eventuella regleringsbrott som möjligt, med nödvändig och tillräcklig utgångsinformation, vidare för prövning om inledande av brottsundersökning. Kunnandet i sanktionsfrågor kommer också att sammanställas och delas ut effektivt i olika former inom hela förvaltningen. 547985,56 1.10.2023 31.10.2025
3D-modellering och analyser vid teknisk brottsundersökning (3D) Polisstyrelsen 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Projektet för polisens kriminaltekniska undersökningar till nästa teknologinivå och förbättrar prestandan för den tekniska brottsundersökningen vad gäller 3D-modellering och -analyser. I och med två nya laserskanningsapparater förbättras utrustningen geografiska täckning, vilket möjliggör en jämlikare behandling av medborgarna inom den teknisk brottsundersökningen på olika håll i landet. Kunnandet ökas genom att ett 3D-seminarium och utbildning ordnas. Den allmänna prestandan ökas genom att nya undersökningsmetoder utvecklas för bedömning av blodspår, skottlinjer och volymer samt genom att inspelning av en situation med en storolycka övas.

Möjligheterna som 3D-modellering medför för den tekniska brottsundersökningen kartläggs vidare genom bland annat fördjupning i fotogrammetriprogram och mobilapplikationer samt genom deltagande i internationellt samarbete. På lång sikt uppnås mervärde för hela rättsprocessen i form av den nya typen av tydliga visualiseringar som 3D-modellering möjliggör.
306323,06 1.10.2023 31.12.2024
Ramppi (Rampen) Polisstyrelsen 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Syftet med RAMPPI-projektet är att förse specialtruppsverksamheten vid finska polisen med en mer utvecklad prestationsförmåga för att svara på situationer med terrorism och hybridpåverkan som hör till polisens ansvar. Med hjälp av projektet anskaffas ramputrustning som kan installeras i ett pansarfordon som hyrs av Försvarsmakten. I och med den genomförda anskaffningen får finska polisen en prestationsförmåga som motsvarar dagens krav, och som den nu saknar, bland annat för hantering av flygkapningssituationer, samt för annan krävande specialtruppsverksamhet där det finns behov av att storma objekt på hög höjd. 470407,5 1.10.2023 31.12.2025
V-ERTI 2025 Förbättring av beredskapen för specialsituationer inom den prehospitala akutsjukvården Egentliga Finlands välfärdsområde 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Projektet utvecklar CBRNE- och specialsituationsberedskapen inom den prehospitala akutsjukvården i Egentliga Finlands välfärdsområde och den operativa funktionsförmågan genom anskaffning av materiel, skyddsutrustning och utrustning. Projektet kommer att förbättra den prehospitala akutsjukvårdens funktionsförmåga i CBRNE-uppdrag och öka färdigheterna till samarbete med andra myndigheter i regionen. Prestationsförmågan förbättras genom att man skaffar personlig skyddsutrustning för användning i prehospital akutsjukvård, modern utrustning som lämpar sig för dekontaminering och skydd av dekontaminerade personer samt CBRNE-mätnings- och verifieringsutrustning.
Med hjälp av den utrustning som anskaffas förbättras skyddsförmågan mot primär och sekundär kontamination hos den prehospitala akutsjukvårdens personal, deras förmåga att identifiera CBRNE- hot och deras förmåga att skydda dekontaminerade personer. Förbättringen av prestationsförmågan svarar mot kraven på en förändrad säkerhetsmiljö och en nationell och regional riskbedömning.
Projektet kommer att leda till en tillräcklig, modern och säker förmåga till specialverksamhet inom den prehospitala akutsjukvården i välfärdsområdet.
68932,5 1.3.2024 31.12.2025
CBRNE Helsingfors Helsingfors stad 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Syftet med CBRNE Helsingfors-projektet är att upprätthålla och utveckla räddningsverkets egen beredskap att hantera följderna av terroristattacker i enlighet med den nationella strategin för bekämpning av terrorism 2022–2025. Projektet förbättrar Helsingfors räddningsverks CBRNE-prestationsförmåga genom anskaffning av materiel, beredskap särskilt för identifiering och förebyggande av terroristhandlingar samt effektiv räddningsverksamhet i terrorismsituationer.
I anskaffningen ingår både utrustning för mätning, signalering och analys av CBRNE-ämnen och skyddsutrustning som används i CBRNE-situationer. Till följd av anskaffningen av CBRNE-specialmateriel blir räddningsverkets beredskap att reagera på hot och situationer som orsakas av CBRNE-ämnen effektivare och varaktigheten av kritiska störningssituationer i infrastrukturen förkortas. Med de anordningar som anskaffas kan man också andra räddningsverk och samarbetsmyndigheter få effektivt stöd.
437835 1.3.2024 31.12.2025
Elektronisk passageraranmälan (MILMO) Polisstyrelsen 2 Ökat operativt samarbete I projektet digitaliseras processen för förmedling av passageraruppgifter och införs ett bakgrundssystem för uppgifterna. Samtidigt skapas också automatik och behandlingsmöjligheter för de insamlade uppgifterna.
Två gränssnitt skapas för förmedlingen av information från inkvarteringsrörelsen till polisen. Det andra gränssnittet genomförs för större aktörer som har egna elektroniska system och därmed kan integrera dem direkt i polisens system med hjälp av servicekanalen suomi.fi. För andra aktörer skapas verktyg för polisens elektroniska kommunikation för överföring av passageraruppgifter.
Automatiken används för att jämföra information med registret över efterlysta personer och för att meddela eventuella träffar till situationsledningen i rätt område. Detta kommer att göra det möjligt att reagera så snabbt som möjligt för att gripa efterlysta personer.
De mottagna uppgifterna registreras i enlighet med dataskyddet och för dessa skapas en behovsbaserad behandling som det möjligt att göra sökningar i uppgifterna i polisutredningar. Detta kommer att göra brottsutredningen betydligt effektivare.
364508,65 1.4.2024 31.3.2027
Irada – stöd till offer för hedersrelaterat våld eller annat våld i nära relationer Finlands Flyktingshjälp r 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Syftet med projektet Irada – stöd till offer för hedersrelaterat våld eller annat våld i nära relationer är att förbättra säkerheten och rättigheterna för personer med utländsk bakgrund som utsatts för hedersrelaterat eller annat våld i nära relationer. Projektet ökar medvetenheten hos grupper och offer med utländsk bakgrund om hedersvåld och annat våld i nära relationer och stödtjänster i anslutning till detta på deras eget modersmål.
Genom projektet erbjuds offren individuell servicerådgivning. Möjligheterna för medlemmar av grupper med utländsk bakgrund att stödja offer för hedersrelaterat våld eller annat våld i nära relationer förbättras genom utbildning av stödpersoner och bildande av nätverk av stödpersoner. Myndigheternas förmåga att skydda offren och se till att deras rättigheter tillgodoses stärks också genom utbildning av poliser och social- och hälsovårdspersonal.
De förväntade resultaten är att offrens säkerhet och rättigheter förbättras, medvetenheten om stödtjänsterna för offren ökas, stödet till gemenskaperna stärks och att förmågan att förebygga, identifiera och hantera hedersrelaterat våld och annat våld i nära relationer mot offer med utländsk bakgrund stärks hos myndigheterna.
260647,04 1.4.2024 28.2.2026
Effektivitet i kampen mot korruption Justitieministeriet 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Projektet syftar till att stärka de centrala myndigheternas förmåga att bekämpa korruption genom att stärka kunskapsbasen och främja medvetenheten om korruption hos andra myndigheter, företagen och medborgarna. Det långsiktiga målet är att bekämpa och minska korruptionsbrottsligheten och öka säkerheten.
I projektet sammanställs och publiceras en bild av korruptionsläget i Finland och genomförs webbutbildning för poliser, åklagare och domare. Dessutom genomförs utbildning för andra myndigheter, företag och medborgare och utvecklas medvetenheten om kampen mot korruption, bland annat via en webbplats.
Projektet kommer att leda till ett effektivare kunskapsbaserat beslutsfattande och åtgärder mot korruption samt ökad allmän medvetenhet om korruption. Alla projektelement bidrar till att förebygga korruption, förbättra genomförandet av brottsansvaret och skapa förutsättningar för rättvis och öppen konkurrens. Den reproducerbara situationsbilden gör det möjligt att övervaka korruptionen på lång sikt.
186601,83 1.4.2024 31.1.2026
Utveckling av kunnandet och strukturerna inom spelpolisverksamheten PELIPOLIISI Polisstyrelsen 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande I projektet PELIPOLIISI utvecklas nya multiprofessionella åtgärder för att förebygga och bekämpa skadlig verksamhet och brottslighet som riktar sig mot barn i den digitala spelvärlden. Syftet är att förbättra polisens tillgänglighet och operativa kapacitet på spelplattformar och diskussionsforum samt att bistå riskgrupper och brottsoffer. Projektet fokuserar särskilt på sexuellt våld mot barn, cyberbrottslighet och våldsam radikalisering och extremism.
Spelpolisverksamheten syftar också till att förebygga och bekämpa hatbrott. Spelverksamheten förbättrar polisens och de viktigaste partnernas proaktiva lägesbild av fenomen och trender i den digitala spelvärlden. Resultatet är ett koncept och en utbildningsmodell för polisens spelverksamhet, vilken omfattar ett utbildningspaket och handböcker för olika målgrupper. Målet är att polisens enheter ska utnyttja spelverksamheten som stöd för brottsbekämpning och informationsstyrd förebyggande verksamhet. Under projektets gång skapas ett riksomfattande nätverk och koordineringspunkter för spelpolisverksamheten. Under projektets gång kommer man också att lägga grunden för internationellt samarbete.
624971,38 1.4.2024 31.3.2027
Förbättring av ruinundervattningens prestationsförmåga i Nyland Östra Nylands välfärdsområde 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Syftet med projektet är att förbättra och utveckla ruindelningens prestationsförmåga vid räddningsverken i Nyland så att den motsvarar den förändrade säkerhetsmiljön och hotbilderna. Under projektets gång skaffar man material och materiel samt utbildar personal, med hjälp av vilken kapaciteten och förmågan att forsla i ruiner i Nyland kan höjas till en betydligt bättre nivå än för närvarande. På grund av det försämrade säkerhetsläget kan risken för terrorism inte uteslutas särskilt i Nyland, där det finns kritisk infrastruktur och där befolkningsmängden är stor. Ruinopeutisk verksamhet kan för närvarande inte bedrivas på flera objekt samtidigt inom Nylands räddningsverks områden, eftersom det inte finns tillräckligt med materiel. Med hjälp av projektet skaffas rullningsmateriel och utbildas personalen att använda den i Nyland. Med hjälp av projektet fås ruinröjningsförmågan överallt i Nyland och vid behov också utanför Nyland, vilket gör det snabbare att få hjälp och förbättrar prestationsförmågan. Genom att förbättra skrovningskapaciteten blir det möjligt att snabbt rädda människor från ruinerna och också att återställa den kritiska infrastrukturen så att den fungerar. I och med projektet kan den utbildade personalen och den materiel som skaffats stödja verksamheten vid andra myndigheter, såsom polisen och den prehospitala akutsjukvården, möjliggöra CBRN-enheternas arbete och bedriva internationellt samarbete. 1666500 1.10.2024 30.9.2027
VIKLO - Utvidgning av myndigheternas cyberberedskap Polisstyrelsen 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande VIKLO-projektet främjar myndigheternas kunskapsbas för att bekämpa brott som utnyttjar cyberomgivningen. Brott som utnyttjar cyberomgivningen kallas ofta också nätbaserade brott där datanät och informationssystem utnyttjas som en del av ett brott. Det är i och för sig fråga om traditionell brottslighet, såsom egendoms-, bedrägeri- eller narkotikabrottslighet, men informationsnäten för med sig nya gärningssätt. Inom projektet produceras behövlig utbildning och ny forskningsrön. Dessutom produceras kommunikationsmaterial om fenomen inom brottslighet som utnyttjar cyberomgivningen samt om skydd mot brottshot. För myndigheterna görs en kartläggning av utbildningsbehovet. på basis av kartläggningen planeras närkurser och nätkurser, material för självstudier samt seminarier. I projektet kartläggs och undersöks också metoder och verktyg för bekämpning av cyberbrott samt brottslighet med hjälp av artificiell intelligens. Som ett resultat av projektets åtgärder stärks myndigheternas kompetens inom cyberbrottsbekämpning på bred front såväl bland dem som arbetar med polisens dagliga uppgifter som bland dem som arbetar med cyberbrottsbekämpning. Dessutom ökar medborgarnas medvetenhet om cyberbrottsfenomen och skydd mot hot om brott. 982797,02 1.10.2024 30.9.2027
Katu-Exit Polisstyrelsen 3 Stärkande av färdigheterna för brottsbekämpning och -förebyggande Kriminella gatugäng har blivit en del av fältet för gängbrottslighet i Finland och behovet av att ta i bruk de medel som behövs för att målmedvetet bekämpa och minska ungdoms- och gängbrottslighet. Syftet med projektet är att öka polisens kompetens och kunskapsbas om gatugängsbrottslighet och den tillhörande Exit-verksamheten samt att för polisen bygga upp en sådan prestationsförmåga inom Exit-verksamheten som beaktar bindningsgruppernas behov och som är inriktad på förebyggande och bekämpning av gatugängsbrottslighet.

I projektets funktioner ökas kunskapen och kunnandet om gatugängsbrottslighet, byggs upp verksamhetsförutsättningar för genomförande av gatugängsbrottslighetens Exit-verksamhet och skapas en verksamhetsmodell för stöd till att lösgöra sig från gatugängen. Verksamheten resulterar i information och lägesbild om gatugängsbrottsligheten och förståelse för gatugängsbrottslighetens särdrag samt deras koppling till Exit-verksamheten. Som resultat har man byggt upp verksamhetsförutsättningar för genomförande av Exit-verksamheten inom gatugängsbrottsligheten och tagit fram information för att skapa en verksamhetsmodell som ska utvecklas. Den Exit-verksamhetsmodell för gatugängbrottslighet som skapats i projektet har tagits i bruk i den operativa verksamheten vid Centralkriminalpolisen. Det totala resultatet av projektverksamheten är brottsbekämpningens nya prestationsförmåga, som riktas till gatugängens Exit-verksamhet. Med hjälp av Exit-verksamhet som riktar sig till gatugängen har polisen förmåga att ingripa i gatugängsbrottslighet, bekämpa brottslighet som hänför sig till fenomenet och genomföra brottsbekämpning som operativ verksamhet. Genom att ta i bruk verksamhetsmodellen minskas brottsligheten, bekämpas allvarlig och organiserad brottslighet samt förebyggs gängbildning och radikalisering i anslutning till den.
466869,06 1.10.2024 30.9.2027
  • List har uppdateras 1.7.2024
  • Närmare information om projekten finns i Excel-tabellen nedan. De senaste projekten som finansierats genom ansökningsomgången våren 2024 har märkts ut i tabellen med blå grundfärg.

Projekt och operativ verksamhet som fått finansiering från fonden för inre säkerhet (ISF) (excel)