Övervakningskommittéerna

För varje EU-fond för inrikes frågor inrättas en övervakningskommitté som ska övervaka genomförandet av fondens program. Statsrådet har inrättat övervakningskommittéerna. Fondernas övervakningskommittéer ska sammanträda minst en gång per år.

Övervakningskommittéernas medlemmar består av centrala myndigheter samt organisationer och föreningar inom varje fonds verksamhetsområde. Övervakningskommittén kan dessutom höra sådana sakkunniga och andra instanser som behövs för genomförandet av programmet. 

Övervakningskommitténs ordförande, vice ordförande och sekretariat ska vara från fondens förvaltningsmyndighet.  Förvaltningsmyndigheten stöder övervakningskommittéernas arbete och ser till att övervakningskommittéernas beslut och rekommendationer följs upp.

Övervakningskommitténs uppgifter 

Övervakningskommittéerna spelar en central roll i övervakningen av programmens genomförande och resultat. 

Övervakningskommittén har till uppgift att granska  

 • programmets framsteg, uppnåendet av delmål och mål samt problem som påverkar programmets resultat och åtgärder för att lösa dem 
 • programmets inverkan på de utmaningar som fastställs i landspecifika rekommendationer för genomförandet av programmet 
 • framsteg när det gäller genomförandet av utvärderingarna och eventuella åtgärder som kan komma att vidtas till följd av resultaten av dessa 
 • genomförande av kommunikationsåtgärder och åtgärder för att öka synligheten 
 • framsteg när det gäller genomförandet av eventuella strategiskt viktiga åtgärder 
 • tillgodoseendet av villkoren och att de tillämpas under hela programperioden 
 • i förekommande fall, framsteg när det gäller utvecklingen av den administrativa kapaciteten hos offentliga institutioner, partner och stödmottagare 
 • information om genomförandet av överföringen av anslag från programmet. 

Övervakningskommittén har till uppgift att godkänna  

 • metoder och kriterier som tillämpas vid valet av åtgärder och ändringar av dessa 
 • den årliga resultatrapporten för de program som får understöd ur fonden 
 • utvärderingsplanen och ändringar av den 
 • förvaltningsmyndighetens förslag till ändring av programmet. 

Övervakningskommittén har dessutom till uppgift att 

 • utarbeta och anta övervakningskommitténs arbetsordning och ändringar av den 
 • bidra till beredningen, ändringen, genomförandet, uppföljningen och utvärderingen av fondens genomförandeplan för programmet 
 • stödja samordningen av programmen med andra relevanta program och strategier 
 • varje kalenderår granska planen för användningen av fondens tekniska bistånd och en översikt över användningen av det tekniska biståndet 
 • behandla och godkänna övriga ärenden som förelagts för avgörande 
 • lämna rekommendationer till förvaltningsmyndigheten om åtgärder för att minska den administrativa bördan för stödmottagarna. 

Information om övervakningskommittéernas verksamhet publiceras på webbplatsen  

På fondernas webbplats kommer följande information att offentliggöras på varje fonds övervakningskommittés egen sida: 

 • Förteckning över övervakningskommitténs medlemmar 
 • Övervakningskommitténs arbetsordning 
 • Uppgifter som delas med övervakningskommittén