Fonden för inre säkerhet ISF

Fonden för inre säkerhet, dvs. ISF-fonden, är en EU-fond som är inriktad på frågor gällande inre säkerhet. Fondens förkortning ISF kommer från fondens engelska namn Internal Security Fund.  

Genom ISF-fonden främjar man en hög säkerhetsnivå i Europeiska unionen och stärkandet av den inre säkerheten.  

ISF-fonden har tre huvudsakliga mål: 

  • Bättre informationsutbyte  
  • Ökat gränsöverskridande samarbete  
  • Kapacitetsuppbyggnad i medlemsstaterna  

Finlands finansieringsandel av ISF-fonden är cirka 36,6 miljoner euro för programperioden 2021–2027.

 

För vilka åtgärder kan man ansöka om understöd ur ISF-fonden?  

Ur ISF-fonden kan beviljas understöd för till exempel 

  • utveckling av nationella och EU-omfattande informationssystem 
  • förbättring av metoder för informationssökning och informationsutbyte  
  • gemensamma insatser mellan gränsöverskridande och nationella myndigheter 
  • utbildning, information, anskaffning av utrustning och utveckling av ny teknik och nya processer.  

Åtgärderna ska syfta till att ta itu med centrala säkerhetshot och förebygga och bekämpa särskilt allvarlig och organiserad brottslighet, terrorism, radikalisering, cyberbrottslighet, korruption, penningtvätt, narkotikahandel och människohandel samt hjälpa och skydda brottsoffer. 

ISF-fondens program och genomförandeplan hittar du i Materialbanken.

Vem kan få finansiering ur ISF-fonden? 
Finansiering kan beviljas myndigheter, organisationer och andra intressenter som är relevanta för genomförandet av programmet, bland annat utbildningsorganisationer.