Fonden för inre säkerhet ISF

Fonden för inre säkerhet, dvs. ISF-fonden, är en EU-fond som är inriktad på frågor gällande inre säkerhet. Fondens förkortning ISF kommer från fondens engelska namn Internal Security Fund.  

Genom ISF-fonden främjar man en hög säkerhetsnivå i Europeiska unionen och stärkandet av den inre säkerheten.  

ISF-fonden har tre huvudsakliga mål: 

  • Bättre informationsutbyte  
  • Ökat gränsöverskridande samarbete  
  • Kapacitetsuppbyggnad i medlemsstaterna  

Finlands finansieringsandel av ISF-fonden är cirka 36,6 miljoner euro för programperioden 2021–2027.

 

För vilka åtgärder kan man ansöka om understöd ur ISF-fonden?  

Ur ISF-fonden kan beviljas understöd för till exempel 

  • utveckling av nationella och EU-omfattande informationssystem 
  • förbättring av metoder för informationssökning och informationsutbyte  
  • gemensamma insatser mellan gränsöverskridande och nationella myndigheter 
  • utbildning, information, anskaffning av utrustning och utveckling av ny teknik och nya processer.  

Åtgärderna ska syfta till att ta itu med centrala säkerhetshot och förebygga och bekämpa särskilt allvarlig och organiserad brottslighet, terrorism, radikalisering, cyberbrottslighet, korruption, penningtvätt, narkotikahandel och människohandel samt hjälpa och skydda brottsoffer. 

ISF-fondens program och genomförandeplan hittar du i Materialbanken.

Vem kan få finansiering ur ISF-fonden? 

Finansiering kan beviljas till exempel myndigheter, aktörer inom tredje sektorn, utbildningsorganisationer och privata aktörer.

En stor del av åtgärderna enligt programmet är till sitt innehåll sådana att endast behöriga myndigheter kan vara understödstagare. Behöriga myndigheter inom ramen för ISF-fonden är bl.a. polisen, Tullen, justitieministeriet och räddningsväsendets myndigheter.

En del av åtgärderna är dock sådana för vilka understöd kan beviljas också andra än behöriga myndigheter. Till exempel för åtgärder mot människohandel, stöd till brottsoffer eller förebyggande av våldsam radikalisering och extremism kan understöd beviljas till exempel organisationer eller andra aktörer.

I enlighet med fondens program kan polisen och Rättsregistercentralen få operativt stöd, dvs. riktat allmänt understöd.