Urvalskriterier och bedömning av ansökan

Ur EU:s fonder inom området för inrikes frågor kan beviljas understöd för projekt eller verksamheter som uppfyller urvalskriterierna.

Allmänna och särskilda kriterier för urval av projekt

Urvalskriterierna är indelade i allmänna urvalskriterier och särskilda urvalskriterier. Fondens övervakningskommitté godkänner de urvalskriterier som tillämpas vid urvalet av projekt.

Allmänna urvalskriterier

De allmänna urvalskriterierna är krav som bygger på EU-lagstiftning och nationell lagstiftning. Innan förfarandet för godkännande av projekt inleds ska den förvaltande myndigheten för fonden på ett tillräckligt bra sätt försäkra sig om att kraven är uppfyllda. Om ett allmänt urvalskriterium inte uppfylls, kan ansökan inte bedömas utifrån de särskilda urvalskriterierna (poängsättas) och finansiering kan inte beviljas för projektet.

Särskilda urvalskriterier

De särskilda urvalskriterierna kan vara innehållsmässiga eller preciserande kriterier.
Enligt de innehållsmässiga urvalskriterierna utvärderas hur väl projektet främjar målen för programmet. De begränsar inte projekts stödberättigande, utan strävar efter att lyfta fram de bästa projekten. Urvalskriterierna har ett samband med de mål som beskrivs i programmet och genomförandeplanen. 

Vid ansökningen är det även möjligt att tillämpa preciserande urvalskriterier till exempel om ansökningen är avgränsad eller omfattar åtgärder inom ett särskilt tema. Övervakningskommittén bekräftar eventuella preciserande urvalskriterier, om den förvaltande myndigheten föreslår att de ska tillämpas vid ansökningen.

Bedömning av ansökan

Den förvaltande myndigheten bedömer ansökan genom att poängsätta ansökan enligt de innehållsmässiga urvalskriterier och de preciserande särskilda urvalskriterier som tillämpas vid ansökningen på en skala från 1 till 5 (5 = uppfyller kriteriet utmärkt, 4 = uppfyller kriteriet väl, 3 = uppfyller kriteriet nöjaktigt, 2 = uppfyller kriteriet hjälpligt, 1 = uppfyller inte bedömningskriteriet).
Utifrån poängsättningen sätts projekten i prioritetsordning. Finansiering kan endast föreslås för ansökan om ansökan får minst 50 procent av det totala poängantalet. Även om ansökan uppnått det lägsta godkända poängantalet betyder det inte att projektet automatiskt föreslås få finansiering.

De allmänna och särskilda urvalskriterierna beskrivs närmare i materialbanken i dokumenten urval av projekt och urvalskriterier.