Kommunikation och EU:s synlighet

Kommunikation och att sörja för EU:s synlighet är en viktig och central del av varje projekts verksamhet. 

Alla mottagare av EU-finansiering har också en allmän skyldighet att ange varifrån finansieringen kommer och att se till att EU-finansieringen synliggörs.

Med hjälp av kommunikation kan projektet bland annat

 • berätta om den erhållna EU-finansieringen 
 • berätta för allmänheten och målgrupperna om sin verksamhet samt om de uppnådda resultaten
 • nå nya målgrupper och involvera organisationer eller personer i verksamheten
 • sprida verksamhetsmodeller, god praxis och resultat så att andra aktörer kan använda dem.

Kommunikation hör till projektets skyldigheter 

Kommunikation är en förutsättning för att ett EU-finansierat projekt ska lyckas och berättigar till offentlig finansiering. EU förpliktigar understödsmottagarna att kommunicera.

Kommunikationsplanen styr kommunikationen om projektet

Kommunikationen ska vara planerad, så att man med dess hjälp kan åstadkomma önskade resultat och öka projektets slagkraft.

Understödsmottagaren beskriver redan i projektansökan vilken slags kommunikation som kommer att bedrivas inom ramen för projektet, till vem den riktas och vilken roll kommunikationen spelar i projektet.

Dessutom är det bra att för projektet utarbeta en mer omfattande och detaljerad kommunikationsplan än den som ingår i projektansökan, för att säkerställa att kommunikationen sker i rätt tid och uppnår målen.

I kommunikationsplanen är det bra att svara på åtminstone följande frågor:

 • vilka är målen för projektkommunikationen
 • till vem kommunicerar projektet
 • vilka är projektets viktigaste budskap, dvs. huvudbudskap
 • vem kommunicerar och om vad
 • hur och var sker kommunikationen om projektet
 • hur ombesörjs EU:s synlighet på behörigt sätt och så att alla personer som på något sätt deltar i projektverksamheten säkert får veta att projektet får finansiering från EU

Det lönar sig att begära stöd för utarbetandet av kommunikationsplanen från den egna organisationens kommunikationsenhet eller kommunikationsexpert. 

Krav på EU:s synlighet

Genom att använda EU-logotypen

 • informerar projektet sina målgrupper och allmänheten om att EU stödjer projektet
 • informerar projektet om att projektet är viktigt och genomför EU:s gemensamma politik
 • fullgör projektet sin skyldighet att informera om erhållen EU-finansiering.
   

Med EU-logotyp hänvisas till en logotyp som upptar EU:s flagga och i samband med den texten ”Finansieras av Europeiska unionen” eller ”Medfinansieras av Europeiska unionen”. 

För att sörja för EU:s synlighet använder alla projekt samma EU-logotyp, som det finns två versioner av. 

 • Projekt där EU-finansieringen utgör 100 procent av de totala kostnaderna använder en logotyp med EU:s emblem och texten ”Finansieras av Europeiska unionen”.
 • Projekt där EU-finansieringen utgör 75 eller 90 procent av de totala kostnaderna använder en logotyp med EU:s emblem och texten ”Medfinansieras av Europeiska unionen”.

Projektet kan välja om det använder den horisontella eller den vertikala versionen av EU-logotypen.

Du hittar EU-logotypen i olika språkversioner på kommissionens webbplats, på sidan Download centre. Du hittar också anvisningen  om användning av EU-logotypen från sidan (Operational Guidelines for recipients of EU funding).

EU-finansieringen får inte föras fram med något annat uttryck eller någon annan logotyp utöver EU-logotypen.

EU-logotyper och anvisningen på Download centre på kommissionens webbplats (sidan är på engelska)

Hur ska understödstagaren lyfta fram EU-finansieringen?

Utgångspunkten för alla synlighets-, öppenhets- och kommunikationsåtgärder som vidtas inom projekten är att EU-logotypen ska användas i samband med dem i enlighet med anvisningarna.

EU-logotypen ska synas i allt kommunikationsmaterial som behandlar genomförandet av projektet och som används för den stora allmänheten och deltagarna.

Nedan följer en lista över vad understödsmottagaren åtminstone bör göra för att säkerställa EU:s synlighet i projektet.

Understödsmottagarens webbplats eller sidor på sociala medier

 • Om understödsmottagaren har en officiell webbplats och sidor på sociala medier ska där finnas en kort beskrivning av projektet, i proportion till stödnivån, inklusive dess syfte och resultat och ska framhävas att projektet har fått finansiering från EU. 
 • EU-logotypen ska användas på webbplatsen och sidorna på sociala medier. 
 • God praxis är att placera EU-logotypen på ett synligt ställe på ett konto på en webbplats eller i sociala medier så att användaren märker det utan att behöva rulla ned sidan.

Dokument och kommunikationsmaterial i anslutning till genomförandet av projektet

 • Finansieringen från EU ska framhävas på ett synligt sätt i de dokument och i det kommunikationsmaterial som rör genomförandet av projektet och som är avsett för allmänheten eller deltagarna. Som kommunikationsmaterial räknas också webbplatser och sidor på sociala medier. 
 • EU-logotypen ska användas i dokument och kommunikationsmaterial.

Hållbara informationstavlor 

 • Om projektets a) totala kostnader överstiger 100 000 euro och b) projektet omfattar fysiska investeringar eller anskaffning av utrustning, ska understödsmottagaren sätta upp en hållbar informationstavla på en plats där den är tydligt synbar för allmänheten. 
 • Skylten ska visa EU-logotypen och logotypen ska uppfylla de tekniska egenskaper som det redogörs för i den avisning om logotypen som finns på kommissionens webbplats (sidan och anvisningen är på engelska). 
 • Skylten ska sättas upp genast när det fysisk genomförandet av åtgärderna inleds.
 • Projekten kan utnyttja tjänsten Online Generator på kommissionens webbplats för att göra informationstavlans affisch

Affisch eller elektronisk bildskärm

Projekt vars totala kostnader överstiger 10 miljoner euro

 • Om projektets totala kostnader överstiger 10 000 000 euro, ska projektet ordna ett kommunikationsevenemang eller en kommunikationsåtgärd, beroende på vad som är lämpligt, och i god tid involvera kommissionen och den ansvariga förvaltande myndigheten.

Informationssystem, utrustning och inventarier som skaffats i projektet

 • I informationssystem och motsvarande digitala produkter ska EU-logotypen finnas på en synlig plats, om informationssystemet används av projektdeltagarna, målgruppen eller allmänheten. 
 • På utrustning eller inventarier ska ett klistermärke med EU-logotypen fästas, om utrustningen eller inventarierna finns eller används på en plats som är synlig för deltagarna eller allmänheten.
 • Klistermärke behöver inte användas, om det på grund av ändamålet eller storleken inte hålls på utrustningen eller inventarierna. 
 • Att använda ett klistermärke med EU-logotypen är ett bra sätt att ombesörja EU:s synlighet i projektet särskilt när det gäller anskaffningar. EU-logotypen finns som tryckfärdigt klistermärke på sidan Download centre på kommissionens webbplats.

Evenemang och utbildningar som ordnas i projektet

 • Om det ordnas ett evenemang eller en utbildning i projektet, ska EU-finansieringen framhävas på ett synligt sätt för deltagarna och allmänheten.
 • EU-logotypen ska användas i evenemangets eller utbildningens presentationsmaterial och i annan kommunikations- och marknadsföringsmaterial.  

Guide om att säkerställa EU-synligheten

I guiden Support Kit for EU visibility, som är avsedd för understödstagare, har kommissionen sammanställt information om och konkreta exempel på hur man kan säkerställa EU-synligheten. Alla anvisningar i guiden gäller för projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor, och guiden kan mycket väl användas som stöd när projektkommunikationen planeras och genomförs.

I guiden finns exempel på hur EU-logotypen kan användas i olika slags kommunikations- och marknadsföringsmaterial, på webbplatser och i sociala medier. Dessutom innehåller guiden bland annat mallar för plakat och skyltar som har skapats genom att använda tjänsten Online Generator, som upprätthålls av kommissionen.

Guiden Support Kit for EU visibility på kommissionens webbplats (guiden och webbplatsen på engelska, pdf)