Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

EU:n sisäasioiden rahastoista haetaan noin 52 miljoonaa euroa avustusta

Julkaisuajankohta 13.11.2023 13.06
Uutinen

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI), turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) ja sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) syksyn haut päättyivät 31.10.2023. Avustusta oli haettavana yhteensä noin 49 miljoonaa euroa. Hakemuksia vastaanotettiin määräajassa yhteensä 54.

BMVI-rahoitustukivälineestä haetaan EU-rahoitusta yhteensä noin 29,2 miljoonaa euroa 

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen haussa vastaanotettiin yhdeksän hakemusta. Avustusta oli haettavissa noin 26,5 miljoonaa euroa.

Erityistavoitteen 1 Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus mukaisiin toimiin kohdistui kahdeksan hakemusta. Rajavartiolaitos haki avustusta neljään hankkeeseen, Maahanmuuttovirasto kolmeen hankkeeseen ja Tulli yhteen hankkeeseen. Erityistavoitteen 2 yhteinen viisumipolitiikka mukaiseen toimeen haki avustusta Ulkoministeriö. 

BMVI-rahoitustukivälineen avulla varmistetaan ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevan unionin lainsäädännön yhdenmukainen soveltaminen EU:n jäsenvaltioissa ja suojataan henkilöiden vapaa liikkuvuus unionin sisällä.

Ohjelmakaudella 2021-2027 BMVI-rahoitustukivälineestä avustuksina hankkeisiin ja toimintaan myönnettävä EU-rahoitus on yhteensä noin 76,4 miljoonaa euroa.

Lista syksyn 2023 BMVI-rahoitustukivälineen hakuun saapuneista hakemuksista.

AMIF-rahastosta haetaan EU-rahoitusta yhteensä noin 12,7 miljoonaa euroa

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston haussa vastaanotettiin 28 hakemusta. Avustusta oli haettavissa noin 10,8 miljoonaa euroa. 

AMIF-rahaston avulla edistetään muuttoliikeasioiden tehokasta hallintaa Euroopan unionissa kehittämällä ja vahvistamalla turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin liittyviä yhteisiä menettelyitä.

Erityistavoitteen 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä mukaiseen toimeen, jossa kehitetään haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tukipalveluita, vastaanotettiin kaksi hakemusta. Rahoitusta hakevat Maahanmuuttovirasto ja Pelastakaa Lapset ry.

Erityistavoitteen 2 Laillinen maahanmuutto ja kotoutuminen mukaisiin toimiin saapui 25 hakemusta. Hakijoista valtaosa on kuntia ja järjestöjä, joilta saatiin yhteensä kuusitoista hakemusta. Koulutusorganisaatioiden jättämiä hakemuksia oli kuusi kappaletta ja valtion viranomaisten hakemuksia kaksi. Yksityisen sektorin hakemuksia oli neljä kappaletta.   

Eniten rahoitusta haettiin toimesta 2D2 Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta, yhteiskuntaorientaatio ja räätälöidyt tukipalvelut, jossa haetun EU-rahoituksen määrä on yli neljä miljoonaa euroa. Toiseksi eniten hakijoita kiinnosti toimi 2D5 Maahanmuuttajanaisten työllisyyden esteiden madaltaminen ja toimintakyvyn vahvistaminen, josta rahoitusta haetaan yhteensä runsaat kolme miljoonaa euroa. Ensimmäistä kertaa vastaanotettiin hakemuksia myös työperäisen maahanmuuton sujuvoittamista koskevassa toimessa 2A1, johon kohdistu hakemuksia noin kahden miljoonan euron edestä.

Erityistavoitteeseen 3 Laittoman muuttoliikkeen torjunta ja paluutoimet kohdistui yksi hakemus, jossa hakijana oli oikeusministeriö.

Koko ohjelmakaudella 2021-2027 AMIF-rahastosta avustuksina hankkeisiin ja toimintaan myönnettävä rahoitus on yhteensä noin 62,4 miljoonaa euroa. 

Lista syksyn 2023 AMIF-rahaston hakuun saapuneista hakemuksista

ISF-rahastosta haetaan EU-rahoitusta yhteensä noin 9,9 miljoonaa euroa 

Sisäisen turvallisuuden rahaston haussa vastaanotettiin yhteensä 17 hakemusta. Avustusta oli haettavissa yhteensä noin 11,7 miljoonaa euroa.

ISF-rahaston avulla edistetään turvallisuuden korkean tason varmistamista ehkäisemällä ja torjumalla vakavaa rajat ylittävää rikollisuutta, auttamalla ja suojelemalla rikosten uhreja sekä valmistautumalla turvallisuuteen liittyviin vaaratilanteisiin.

Erityistavoitteeseen 2 Rajat ylittävä yhteistyö kohdistui yksi hakemus. Poliisihallituksen hakemus kohdistuu toimeen 2B1 Koordinaatio, yhteistyömallit, verkostot, tiedonvaihtomenetelmät, koulutus yhteistyön kehittämiseksi ja EU-rahoitusta haetaan noin 360 00 euroa. 

Erityistavoitteen 3 Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjuminen mukaisiin toimiin kohdistui 16 hakemusta.

Viranomaiset jättivät yhteensä 12 hakemusta. Poliisihallitus haki avustusta kuuteen hankkeeseen, oikeusministeriö kahteen, Tulli yhteen, Rajavartiolaitos yhteen, Varsinais-Suomen hyvinvointialue yhteen ja Helsingin kaupunki yhteen hankkeeseen. Järjestötoimijat, ammattikorkeakoulut sekä yritykset jättivät hakuun yhteensä viisi hakemusta. 

Eniten rahoitusta haettiin viranomaisten suorituskyvyn kehittämiseen liittyvässä toimessa 3D1 Kaluston, välineistön, varusteiden ja muun turvallisuusinfrastruktuurin kehittäminen, jossa haetun EU-rahoituksen määrä on noin 6,3 miljoonaa euroa. Toiseksi eniten haettiin lainvalvontaviranomaisten osaamiseen liittyvässä toimessa 3A1 Osaamisen kehittäminen, jossa EU-rahoitusta haetaan noin 1,3 miljoonaa euroa.

Rikosten uhrien ja todistajien suojeluun liittyvään toimeen 3C1 Tuki-, suojelu- ja tiedottamistoimet sekä toimintamallien kehittäminen haetaan noin miljoona euroa EU-rahoitusta. Yhteisen osaamisen ja yhteisten käytäntöjen vahvistamiseen liittyvään toimeen 3B1 Yhteistyö, hyvien käytäntöjen jakaminen ja toimintamallien kehittäminen haetaan noin 900 000 euroa EU-rahoitusta.

Ohjelmakaudella 2021-2027 ISF-rahastosta avustuksina hankkeisiin ja toimintaan myönnettävä rahoitusosuus on yhteensä noin 34,5 miljoonaa euroa.

Lista syksyn 2023 ISF-rahaston hakuun saapuneista hakemuksista

Avustuspäätökset valmistuvat helmikuussa 2024 

Sisäministeriö on aloittanut hakemusten käsittelyn. Hakijat näkevät EUSA2-järjestelmässä hakemuksensa tilatiedon ja voivat lähettää mahdolliset hakemukseen tai käsittelyyn liittyvät kysymykset järjestelmässä. 

Avustuspäätökset laaditaan ja lähetetään hakijoille 29.2.2024 mennessä. Lista EU-rahoituksen saaneista hankkeista julkaistaan rahastojen verkkosivuilla. Hankkeet ja operatiivisen tuen toiminta käynnistyvät viimeistään 1.4.2024.

Lisätietoa:

erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, [email protected] (BMVI)
erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 029 548 8275, [email protected] (AMIF)
erityisasiantuntija Noora Vahervaara, p. 0295 488 265, [email protected] (ISF) 
[email protected]