Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja laillisen maahanmuuton edistämiseen EU-rahoitusta noin 4,3 miljoonaa euroa

Julkaisuajankohta 27.9.2023 14.16
Tiedote
Kuvituskuva, AMIF-rahasto

Sisäministeriö myönsi turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) kevään 2023 haussa EU-rahoitusta 11 hankkeeseen yhteensä noin 4,3 miljoonaa euroa. AMIF-rahaston avulla edistetään muuttoliikeasioiden tehokasta hallintaa kehittämällä ja vahvistamalla turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin liittyviä yhteisiä menettelyitä.

Turvapaikkamenettelyn tehokkuutta ja valmiuksia parannetaan

Maahanmuuttoviraston (Migri) Puheesta tekstiksi- hankkeessa (EU-rahoitus 113 778 euroa) tehdään turvapaikkapuhutteluja tehostavan litterointijärjestelmän hankintaa koskeva esiselvitys. Tavoitteena on, että turvapaikkapuhutteluissa siirryttäisiin kokonaisuudessaan puhuttelupöytäkirjojen tuottamiseen litterointijärjestelmän avulla. Järjestelmän käyttö mahdollistaisi jo puhuttelun aikana asioiden laadukkaamman selvittämisen ja tehostetaan puhuttelutoimintaa lyhentämällä puhuttelujen kestoa

Ennakoiva maatieto (ENNACOI) -hankkeessa (EU-rahoitus 374 384 euroa) on tavoitteena luoda Migrin maatietopalvelussa uusi työprosessi räätälöidyn maatiedon tuottamiseen. Tietoa tuotetaan erityisesti Migrin ennakointitoiminnon ja ennakointikysymysten parissa työskentelevien viranomaisten tarpeisiin. Ennakoiva maatieto parantaa Migrin valmiuksia turvapaikkahakemusten määrässä tapahtuvien muutosten ennakoimiseen ja niihin varautumiseen.

Maahanmuuttajalasten ja -nuorten koulu- ja opintomenestyksen tukeminen edistää osallisuutta

Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiön Vamos-Stay and Study- hankkeessa (EU-rahoitus 338 228 euroa) tuetaan kolmansista maista tulleiden nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja opintoihin kiinnittymistä. Hankkeen kumppanioppilaitoksissa järjestetään muun muassa nuorten digitaitoja kehittäviä valmennuksia. Lisäksi hankkeessa rakennetaan ja pilotoidaan valmennusmalli tukemaan opintojen loppuunsaattamista.  

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n ROHKEE!-hankkeessa (EU-rahoitus 381 167 euroa) tuetaan kolmansista maista muuttaneiden lasten ja nuorten oppimispolkua ja opintojen loppuunsaattamista. Toimintakykyä tuetaan tarjoamalla tukea traumojen ja kriisien läpikäyntiin turvallisessa ympäristössä. Näin edistetään lasten ja nuorten valmiuksia oppia uutta, hakeutua jatko-opintoihin ja selvitä haastavista nivelvaiheista.

Yhteiskunnan vastaanottavuutta parannetaan purkamalla rasistisia rakenteita

Suomen Pakolaisapu ry:n hankkeessa (EU-rahoitus 755 757 euroa) tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta sekä edistetään yhteiskunnan vastaanottavuutta torjumalla rasismia Suomessa. Hankkeen tavoitteena on, että rasismia kokeneet saavat tietoa, tukea, ohjausta ja työkaluja rasismikokemustensa purkamiseen. Lisäksi koulutetaan maahanmuuttajien parissa työskenteleviä ammattilaisia edistämään rasismia ehkäiseviä lähestymistapoja omassa työssään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)  yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävässä hankkeessa (EU-rahoitus 437 381 euroa) tuetaan organisaatioita ja ammattilaisia muutosprosessiin rasistisia rakenteita purkavan kehittämisotteen vahvistamisessa ja juurruttamisessa organisaatioiden toimintatapoihin ja rakenteisiin. Hankkeeseen osallistuville organisaatioille tarjotaan laajamittaista ja yksilöllisesti räätälöityä koulutusta, tukea ja ohjausta oman organisaationsa työtapojen ja rakenteiden kehittämiseksi yhdenvertaisemmiksi. Toimilla lisätään yhteiskunnan vastaanottavuutta kolmansien maiden kansalaisten ja samalla myös muiden kieli- ja kulttuurivähemmistöjen osalta.

Rauhankasvatusinstituutti ry:n Myötätuuli-hankkeessa (EU-rahoitus 285 138 euroa) on tavoitteena kehittää nuorisotyön ammattilaisten kykyä tunnistaa ja puuttua rasismiin ja purkaa rasismia tuottavia rakenteita. Rasismin vastainen nuorisotyö parantaa yhteiskunnan vastaanottavuutta ja vaikuttaa siten Suomeen muuttaneiden nuoren mahdollisuuksiin kotoutua. Hanke toteutetaan yhteistyössä Espoon, Helsingin, Kokkolan, Lappeenrannan ja Vaasan nuorisotoimien kanssa. Lisäksi kumppanina hankkeessa on Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna.

Koulutus Elämään Säätiön Yhdessä ilman rasismia-hankkeessa (EU-rahoitus 788 404 euroa) luodaan rasismin vastainen koulutuskokonaisuus 4.–7.luokkalaisille lapsille ja nuorille. Koulutus auttaa muodostamaan laajan ymmärryksen rasismista, sen ilmenemismuodoista, omista ennakkoluuloista ja etuoikeuksista. Tavoitteena on tarjota kaikille koulutukseen osallistuville, myös opettajille, uutta tietoa ja tapoja rasismin vastaisten teemojen käsittelyyn.

Kulttuuri-ja kielitietoisilla toimintamalleilla tuetaan maahanmuuttajaperheiden hyvinvointia

Nivalan kaupungin Hyvinvointia maahanmuuttajaperheille –hankkeessa (EU-rahoitus 234 215 euroa) kehitetään Nivalan, Alavieskan, Haapajärven, Sievin ja Ylivieskan alueella kuntien ja kolmannen sektorin ennaltaehkäisevää perhetyötä ja tuetaan kuntien varhaiskasvatus-, perusopetus- ja nuorisopalveluja maahanmuuttajaperheiden kulttuurisensitiivisessä kohtaamisessa. Maahanmuuttajaperheiden parissa toimivien tahojen keskinäistä koordinointia ja vastuunjakoa kehitetään luomalla alueellinen verkosto, johon kuuluvat keskeiset toimijat kuten kunnat ja kolmas sektori.

Pelastakaa Lapset ry:n Kanava - eroon joutuneiden perheiden tuki –hankkeessa (EU-rahoitus 544 466 euroa) kehitetään ratkaisuja pakolaistaustaisten perheiden tuen tarpeeseen vastaamiseksi perheiden erossa olon ja perheenyhdistämisen aikana. Viestinnän ja kohtaamisten kautta madalletaan perheiden kynnystä hakeutua heille tarjolla oleviin palveluihin. Hankkeessa kehitetään vanhemmuuden tuen mallia, jonka pohjalta tarjotaan ammattilaisille työkaluja eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien pakolaistaustaisten perheiden kanssa toimimiseen. 

Integration2024-tapahtuma tuo kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton ammattilaiset yhteen 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus Integration2024 (EU-rahoitus 235 244 euroa) on neljännen kerran järjestettävä kaikkien eri organisaatoissa työskentelevien kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton ammattilaisten kaksipäiväinen suurtapahtuma. Se järjestetään Turussa 14.-15.11.2024. Tapahtuman aikana asiantuntijat kuulevat ajankohtaista tietoa kotoutumisesta meillä ja maailmalla, saavat tukea oman osaamisensa kehittämiseen ja saavat mahdollisuuden verkostoitua alan kollegoiden kanssa.

Suomen AMIF-rahaston rahoitusosuus on 67,9 miljoonaa euroa ohjelmakaudella 2021-2027. Avustusta oli kevään haussa haettavissa yhteensä noin 8,8 miljoonaa euroa.

Rahoitetut AMIF-hankkeet

Lisätietoa AMIF-rahastosta

Lisätietoa:
erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p.029 548 8275, [email protected]