Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

Mihin toimiin voin hakea avustusta syksyn 2023 AMIF-haussa?

Julkaisuajankohta 4.7.2023 9.17
Uutinen

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) syksyn 2023 haku on avoinna 29.9.-31.10.2023. Haussa voi jättää hakemuksia määrättyihin toimiin erityistavoitteissa 1 ja 2 ja lisäksi haussa on avoinna koko erityistavoite 3 operatiivista tukea lukuun ottamatta.

Haettavana on yhteensä n. 11 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Tästä uutisesta löydät kootusti tietoa haussa olevista erityistavoitteiden mukaisista toimista sekä vinkkejä hyvän hakemuksen laatimiseen. 

Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä

Erityistavoitteen 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä alla on haettavana avustusta yhteensä 2 miljoonaa euroa. Avoinna olevia toimia ovat:

 • haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tukipalvelut
 • uudelleensijoittamisen edellytyksiä vahvistavat toimet alue- ja paikallistasolla.

Tarkempia tietoja, kuten jokaisen toimen kuvauksen ja esimerkkejä siitä, minkälaisiin hankkeisiin tai toimintaan kyseisestä toimesta voidaan myöntää avustusta löydät rahaston toimeenpanosuunnitelmasta aineistopankista.

Laillinen maahanmuutto ja kotoutuminen

Erityistavoitteen 2 Laillinen maahanmuutto ja kotoutuminen mukaisista toimista on haettavana avustusta yhteensä 7,8 miljoonaa euroa. Avoinna olevia toimia ovat:

 • työperäisen maahanmuuton edistäminen
 • oleskelulupaprosessien tehostaminen ja kehittäminen
 • laillisen maahanmuuton väylien kehittäminen ja sitä koskeva kansainvälinen yhteistyö
 • alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta, yhteiskuntaorientaatio ja räätälöidyt tukipalvelu
 • maahanmuuttajanaisten työllisyyden esteiden madaltaminen ja toimintakyvyn vahvistaminen
 • alaikäisenä yksin tulleiden hyvinvoinnin vahvistaminen.

Tarkempia tietoja, kuten jokaisen toimen kuvauksen ja esimerkkejä siitä, minkälaisiin hankkeisiin tai toimintaan kyseisestä toimesta voidaan myöntää avustusta löydät rahaston toimeenpanosuunnitelmasta aineistopankista.

Huomioita kotoutumista edistävistävistä toimista, jotka ovat avoinna syksyn 2023 haussa:

1. Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta, yhteiskuntaorientaatio ja räätälöidyt tukipalvelut

Tämän toimen osalta toivomme etenkin monikielistä yhteiskuntaorientaatiota käyttäviä ja kehittäviä hankkeita, tai sellaisia hankkeita, joissa vahvistetaan yhteisten neuvontapisteiden pilotointia sekä etäpalveluiden käyttöä eri toimijoiden ja viranomaisten välisellä yhteistyöllä. 

2. Maahanmuuttajanaisten työllisyyden esteiden madaltaminen ja toimintakyvyn vahvistaminen

Maahanmuuttajanaisten työllisyyden esteiden madaltamista koskevissa hankkeissa toiminnot tulisi suunnata erityisesti haavoittuvassa asemassa ja erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille, joilla syystä tai toisesta on heikommat mahdollisuudet osallistua palveluihin tai työelämään. Toimintojen tulisi kohdentua suoraan maahanmuuttajanaisten toimintakyvyn ja työelämään siirtymistä vahvistavien taitojen vahvistamiseen.

Toiminta voi olla pienimuotoista ja järjestötoimijat, mukaan lukien maahanmuuttajien omat järjestöt olisi hyvä osallistaa hankkeen toimintoihin. Huomioithan, että AMIF-rahasto ei rahoita varsinaisia työllistämistoimia kuten esimerkiksi työharjoittelua tai työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

3. Alaikäisenä yksin tulleiden hyvinvoinnin vahvistaminen

Alaikäisenä yksin tulleiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi toivomme etenkin sellaisia hankkeita, joilla tuetaan kohderyhmän mielenterveyttä tai joissa tarjotaan erityisesti 18-24-vuotiaille suunnattua opintojen ja työllistymisen tukea.

AMIF-rahaston maahanmuuttajille kohdistettavissa, kotoutumista edistävissä toimissa kohderyhmän tulee olla kolmansien maiden kansalaisia. AMIF-rahaston toimissa painopiste on yleensä aivan maahantulon alkuvaiheessa, mutta hankkeisiin voi osallistua myös hieman pidempään maassa olleita henkilöitä, jos he ovat erityisen tuen tarpeessa.

Jos hanketoimintoja suunnataan koto-koulutuksessa oleville henkilöille,  olisi toiminnot hyvä koordinoida hankkeen kohdealueella kotoutumistoimista vastaavien tahojen kanssa. Näin varmistetaan, että hankkeen toiminnot suunnataan tarpeen mukaisesti ja ne täydentävät perustyönä tehtävää kotoutumistyötä. Ylipäätään olisi tärkeää, että hanke olisi nimenomaan suunniteltu yhteistyössä kotoutumisesta vastaavien viranomaisten ja kotoutumistyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Laittoman muuttoliikkeen torjunta ja paluutoimet

Erityistavoitteesta 3 Laittoman muuttoliikkeen torjunta ja paluutoimet on haettavissa avustusta kaikkiin tavoitteen mukaisiin toimiin yhteensä miljoona euroa. Erityistavoitteen operatiivinen tuki ei kuitenkaan ole haettavissa syksyn 2023 haussa. Avoinna olevia toimia ovat:

 • avustettu vapaaehtoinen paluu ja uudelleenkotoutuminen
 • palauttamisen hallintaa koskevat toimet
 • takaisinottoa ja kestävää paluuta koskeva yhteistyö
 • paluuta koskevan infrastruktuurin ja menettelyiden vahvistaminen
 • säilöönottotoiminta ja vaihtoehtoiset turvaamistoimet

Tarkempia tietoja, kuten jokaisen toimen kuvauksen ja esimerkkejä siitä, minkälaisiin hankkeisiin tai toimintaan kyseisestä toimesta voidaan myöntää avustusta löydät rahaston toimeenpanosuunnitelmasta aineistopankista.

Paluuasioihin liittyviä hankkeita suunniteltaessa on hyvä huomioida, että toimivaltaiset viranomaiset ovat toimialalla avainasemassa eikä niitä tule sivuuttaa suunnittelussa. Suosittelemme paluuhankkeita suunnittelevia olemaan yhteydessä etukäteen rahaston hallintoviranomaiseen ja konsultoimaan myös Maahanmuuttovirastoa, jos kyse on vapaaehtoisen paluun toiminnoista. 

Miten valmistelen menestyksekkään hakemuksen?

Onnistuneen hankkeen perusta on kattava tarvekartoitus. Tarvekartoitus tulisi tehdä nimenomaan hankkeen omassa kontekstissa sen sijaan, että kuvattaisiin yleisiä maahanmuuton tai kotoutumisen haasteita. Hyvässä hakemuksessa hanke taustoitetaan kuvaamalla alueen maahanmuuttotilannetta sekä maahanmuuttajaprofiilia. Sen jälkeen kuvataan tarkemmalla tasolla hankkeen taustalla piilevät haasteet, tarpeet tai pullonkaulat. 

Hankkeiden arvioinnissa tarkastelemmekin erityisesti, onko hankkeen tarpeita kartoitettu riittävästi jo ennen hakemuksen jättämistä. Lisäksi tarkastelemme sitä, miten hyvin hakemuksessa esitetyt tavoitteet ja toiminnot vastaavat taustalla tunnistettuihin tarpeisiin tai haasteisiin.  Hankkeen tarvekartoitukseen tulisi osallistaa hankkeen kohderyhmien lisäksi hankkeen olennaisimmat sidosryhmät ja yhteistyötahot.

Lisää vinkkejä menestyksekkään hakemuksen laatimiseen löydät aiempien hakukoulutustemme materiaaleista ja aineistopankista löytyvästä Hakijan oppaasta. Verkosta löytää myös helposti erilaisia malleja hankkeen suunnittelusta loogisen viitekehyksen mallin mukaisesti.

Syksyn aikana järjestämme hankkeen suunnittelua tukevaa koulutusta suomeksi ja ruotsiksi:

 • Mihin voin hakea rahoitusta syksyn AMIF-haussa (suomeksi), ke 23.8.2023, klo 10-12 
 • Mihin voin hakea rahoitusta syksyn AMIF-haussa (ruotsiksi), ke 23.8.2023, klo 13-15 

Lisäksi järjestämme useita muita hakuprosessia tukevia koulutuksia. Kaikki koulutukset löydät verkkosivujen tapahtumat-osiosta lähempänä ajankohtaa.

Lisätietoja: 
[email protected]

Aineistopankki
Kevään 2023 hakukoulutusten esitykset