Hoppa till innehåll
Nyheter

För vilka åtgärder kan jag ansöka om understöd vid AMIF-utlysningen för hösten 2023?

Utgivningsdatum 4.7.2023 9.17
Nyhet

Utlysningen av understöd ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) för hösten 2023 är öppen mellan den 29 september och den 31 oktober 2023. Vid utlysningen kan ansökningar lämnas in för specifika åtgärder i de särskilda målen 1 och 2, och dessutom omfattar utlysningen hela särskilda målet 3 med undantag av operativt stöd.

I den här nyheten hittar du sammanställd information om de åtgärder enligt de särskilda målen för vilka du kan ansöka om understöd samt tips på hur du upprättar en bra ansökan.

Europas gemensamma asylsystem

Under det särskilda målet 1 Europas gemensamma asylsystem kan sammanlagt 2 miljoner euro understöd ansökas i följande åtgärder enligt det särskilda målet:

 • stödtjänster till klienter i utsatt ställning
 • åtgärder som förstärker förutsättningarna för vidarebosättning på regional och lokal nivå

Närmare information, såsom beskrivningar av varje åtgärd och exempel på för vilka åtgärder och vilken verksamhet det kan beviljas understöd i fråga om åtgärden, hittar du i fondens genomförandeplan i materialbanken.

Laglig migration och integration

Bland åtgärderna enligt det särskilda målet 2 Laglig migration och integration kan sammanlagt 7,8 miljoner euro understöd ansökas för sex åtgärder som hör till det särskilda målet: 

 • främjande av arbetsrelaterad invandring
 • effektivisering och utveckling av uppehållstillståndsprocesser
 • utveckling av leder för laglig invandring och internationellt samarbete kring detta
 • vägledning och rådgivning i det inledande skedet, samhällsorientering och skräddarsydda stödtjänster
 • avlägsnande av hinder för invandrarkvinnornas sysselsättning och stärkande av deras funktionsförmåga
 • stärkande av välbefinnandet hos ensamkommande

Närmare information, såsom beskrivningar av varje åtgärd och exempel på för vilka åtgärder och vilken verksamhet det kan beviljas understöd i fråga om åtgärden, hittar du i fondens genomförandeplan i materialbanken.

Observationer av de åtgärder som främjar integration och som utlysningen för hösten 2023 omfattar

1. Vägledning och rådgivning i det inledande skedet, samhällsorientering och skräddarsydda stödtjänster

Vad gäller denna åtgärd önskar vi särskilt projekt som utnyttjar och utvecklar flerspråkig samhällsorientering eller projekt som stöder pilotprojekt med gemensamma rådgivningspunkter samt användningen av distanstjänster genom samarbete mellan olika aktörer och myndigheter. 

2. Avlägsnande av hinder för invandrarkvinnornas sysselsättning och stärkande av deras funktionsförmåga

I projekt som syftar till att avlägsna hinder för invandrarkvinnornas sysselsättning bör funktionerna riktas till personer i särskilt sårbar ställning och i behov av särskilt stöd som av en eller annan anledning har sämre möjligheter att delta i tjänsterna eller arbetslivet. Funktionerna bör fokusera direkt på att stärka invandrarkvinnornas funktionsförmåga och färdigheter som stöder övergången till arbetslivet. Verksamheten kan vara även mycket småskalig, och det lönar sig att inkludera organisationsaktörer, inklusive egna organisationer för invandrarna, i projektets funktioner. Vänligen beakta att AMIF-fonden inte finansierar egentliga sysselsättningsåtgärder, till exempel arbetspraktik eller lärande på arbetsplats.

3. Stärkande av välbefinnandet hos ensamkommande barn 

För att stärka välbefinnandet hos ensamkommande barn önskar vi särskilt projekt som stöder den mentala hälsan i målgruppen eller som erbjuder stöd för studier och sysselsättning som i synnerhet är avsett för 18–24-åringar.

Målgruppen för AMIF-fondens åtgärder som riktas till invandrare och främjar integration ska bestå av tredjelandsmedborgare. AMIF-fondens åtgärder fokuserar vanligtvis på det inledande skedet av invandringen, men även personer som har vistats i landet en lite längre tid kan delta i projekten om de av en eller annan anledning behöver särskilt stöd.

Om projektfunktionerna riktas till personer som deltar i integrationsutbildning, lönar det sig att samordna funktionerna med de aktörer som ansvarar för integrationsåtgärderna i projektområdet. Så säkerställs att projektets funktioner riktas enligt behov och de kompletterar det integrationsarbete som utförs som grundläggande arbete. Överhuvudtaget är det viktigt att projektet uttryckligen är planerat i samarbete med de myndigheter som ansvarar för integration och de organisationer som utför integrationsarbete.

Bekämpning av olaglig migration och åtgärder för återvändande

I fråga om det särskilda målet 3 Bekämpning av olaglig migration och åtgärder för återvändande kan sammanlagt en miljon euro understöd ansökas för alla åtgärder enligt målet. Utlysningen för hösten 2023 omfattar dock inte det särskilda målets operativa stöd. Åtgärder som omfattas av utlysningen:

 • assisterat frivilligt återvändande och återintegration
 • åtgärder som berör hantering av återsändning
 • samarbete om återtagande och hållbart återvändande
 • förstärkning av infrastruktur och praxis för återvändande
 • förvar och alternativa säkerhetsåtgärder

Närmare information, såsom beskrivningar av varje åtgärd och exempel på för vilka åtgärder och vilken verksamhet det kan beviljas understöd i fråga om åtgärden, hittar du i fondens genomförandeplan i materialbanken.

När du planerar projekt som gäller återvändande, lönar det sig att beakta att de behöriga myndigheterna inom sektorn har en nyckelroll och de inte ska försummas vid planeringen. Vi rekommenderar att de som planerar projekt som gäller återvändande i förväg kontaktar den förvaltande myndigheten för fonden och konsulterar även Migrationsverket om det är fråga om åtgärder för frivilligt återvändande. 

Hur upprättar jag en framgångsrik ansökan?

Ett framgångsrikt projekt baserar sig på en omfattande behovskartläggning. Du bör uttryckligen göra en behovskartläggning i projektets egen kontext i stället för att beskriva de allmänna utmaningarna för invandring eller integration. En bra ansökan ger bakgrund till projektet genom att beskriva invandringssituationen och invandringsprofilen i området. Därefter beskriver ansökan mer detaljerat utmaningar, behov eller flaskhalsar bakom projektet. 
Vid bedömningen av projekten ser vi i synnerhet över om projektets behov har kartlagts tillräckligt innan ansökan har lämnats in. Dessutom ser vi över hur väl de mål och funktioner som beskrivs i ansökan motsvarar de behov eller utmaningar som identifierats bakom projektet.  Behovskartläggningen av projektet bör involvera utöver projektets målgrupper de mest centrala intressentgrupperna och samarbetsparterna för projektet.

Flera tips på hur du upprättar en framgångsrik ansökan hittar du till exempel i materialen för våra tidigare ansökningsutbildningar. På nätet hittar du också lätt olika modeller för planeringen av projektet i enlighet med modellen för den logiska referensramen.

Under hösten ordnar vi utbildningar som stöder planeringen av projektet:

 • För vilka åtgärder kan jag ansöka om understöd vid AMIF-utlysningen i höst (på finska), ons. den 23 augusti 2023, kl. 10–12 
 • För vilka åtgärder kan jag ansöka om understöd vid AMIF-utlysningen i höst (på svenska), ons. den 23 augusti 2023, kl. 13-15 

Du hittar alla utbildningar under avsnittet Evenemang och utbildningar på webbplatsen närmare tidpunkten för utbildningarna.

Ytterligare information: 

[email protected]

Materialbank
Ansökningsutbildningspresentationer våren 2023