Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

Paluu-hanke tarjoaa saavutettavaa ja ajantasaista tietoa avustetusta vapaaehtoisesta paluusta

Julkaisuajankohta 11.6.2024 9.14
Uutinen
Paluu-hankkeen standi Kulttuurikeskus Stoassa kesäkuussa 2024.
Paluu-hanke päivystää Stoassa torstaisin klo 13-15 27.6.2024 asti.

Suomen Pakolaisavun Paluu-hankkeessa annetaan tukea ja neuvontaa vapaaehtoisesti kotimaahansa palaaville tai paluuta pohtiville turvapaikkaprosessissa oleville kolmansien maiden kansalaisille. Tavoitteena on, että paluuta koskeva tieto olisi helpommin saatavilla oikea-aikaisesti ja että uudelleenkotoutuminen olisi kestävä ratkaisu kaikille osapuolille.

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.5.2023-31.7.2025. Hanke saa EU-rahoitusta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) ja EU-rahoitusosuus on 435 152 euroa.

AMIF-rahoitus on mahdollistanut hankkeen toteutuksen ja EU-rahoitus on merkittävässä roolissa, jotta tietoutta avustetusta vapaaehtoisesta paluusta pystytään lisäämään. ”Tällainen hanke ei olisi mahdollinen muulla rahoituksella. Ilman AMIF-rahoitusta tietoisuus avustetusta vapaaehtoisesta paluusta olisi huomattavasti vähäisempää”, toteavat hankkeen asiantuntijat Rose-Marie Kivijärvi ja Harri Shepherd Suomen Pakolaisavulta. 

Paluu-hankkeessa vapaaehtoisen paluun piiriin kuuluvat kansainvälistä suojelua hakeneet tai ihmiskaupan uhrit saavat neuvontaa ja tukea paluuseen liittyen. Ihmisillä on monenlaisia yksilöllisiä tilanteita, joissa avustettu paluu voi olla heille paras ratkaisu. Tiedon antaminen erityisesti haastavissa tilanteissa on tärkeää, jotta yhä useampi pystyy tekemään elämäntilanteeseensa sopivan tietoisen ja itsenäisen ratkaisun paluusta. ”Tiedon on oltava helposti saatavilla ihmisoikeuksien toteutumiseksi”, sanoo Kivijärvi.

Oikean ja ajantasaisen tiedon varmistamiseksi on tärkeää tuoda yhteen ja perehdyttää maahan muuttaneiden parissa työskenteleviä toimijoita ja diasporaa. Hankkeessa koulutetaan kolmansien maiden kansalaisia työssään kohtaavia viranomaisia, järjestöjen edustajia ja muita toimijoita, jotta he tuntevat vapaaehtoisen paluun käytännöt entistä paremmin ja pystyvät neuvomaan tukea tarvitsevia tai ohjaamaan heidät oikeisiin palveluihin. Onnistuneet paluut vähentävät lähtömaissa tarvetta pakkomuutolle.

Paluu-hanke on profiloitunut lähestyttäväksi, luottamusta rakentavaksi ja eri tahoja yhdistäväksi toiminnaksi

Hankkeen tärkeä arvo on lisätä tietoisuutta avustetusta vapaaehtoisesta paluusta ja kehittää tiedotusta aiheesta. Ensimmäisen toimintavuoden aikana onkin tavoitettu kohderyhmää yli tavoitteiden mukaan ja apua on tarjottu sadoille henkilöille neuvonnan ja koulutusten kautta.

Hankkeen kohderyhmältä kerätyn palautteen perusteella lähes kaikki hankkeen toimintoihin osallistuneet ovat kokeneet hankkeesta saadun tiedon hyödylliseksi. Sidosryhmät, kuten viranomaiset ja maahanmuuttajajärjestöt, kokevat suureksi lisäarvoksi sen, että kohderyhmää voi ohjata hankkeen ja siten ajantasaisen tiedon piiriin.

Hanke tavoittaa avustetun vapaaehtoisen paluun piiriin kuuluvia henkilöitä sidosryhmäkontaktien lisäksi infotilaisuuksissa vastaanottokeskuksissa ja tarjoamalla yksilöneuvontaa paluuta harkitseville. Hankkeella on myös viikoittainen päivystyspiste Helsingissä kulttuurikeskus Stoassa.

Paluu-hanke tekee yhteistyötä yli kansallisten rajojen osallistumalla tarkkailijajäsenenä ERSO (European Reintegration Support Organisations) -verkoston tapaamisiin. Kokouksissa on saatu arvokasta tietoa ja vaihdettu oppeja osallistujaorganisaatioiden avustetun paluun käytännöistä EU:ssa ja paluumaissa.