Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

Uusissa AMIF-hankkeissa sujuvoitetaan maahanmuuttajien työllistymistä ja luodaan tukitoimintaa alaikäisille

Julkaisuajankohta 21.3.2024 11.26
Uutinen
Kuvituskuva.

Turvapaikka, maahanmuutto- ja kotoutumisrahaston (AMIF) avulla edistetään muuttoliikeasioiden tehokasta hallintaa vahvistamalla ja kehittämällä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin liittyviä yhteisiä menettelyitä. Syksyn 2023 hausta myönnettiin 5,3 miljoonaa euroa EU-rahoitusta rahaston tavoitteita edistäviin hankkeisiin.

Maahanmuuttajanaisten työllisyyden esteitä madalletaan ja toimintakykyä vahvistetaan 

Tampereen seudun työllistämisyhdistys Etappi ry:n VAU! Vauhtia uralle - työllisyyden esteiden poistamista matalan kynnyksen valmennuksella- hankkeen (EU-rahoitusosuus 222 027 €) tavoitteena on maahanmuuttajanaisten työllisyyden esteiden madaltaminen ja toimijuuden vahvistaminen. Hankkeessa osallistujien työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja vahvistetaan. Samalla myös tietämys suomalaisesta yhteiskunnasta, työllistymisen palveluista ja Tampereen kaupunkiseudun alueen työpaikoista lisääntyy.

Turun kaupungin Maahanmuuttajanaisten työllistymisen esteiden madaltaminen Turun seudulla (331 650 €) – hankkeen päämääränä on tukea kolmansista maista saapuneiden naisten osallisuutta, toimijuutta ja työllistymiseen tarvittavien taitojen parantamista. Tavoitteena on tukea erityisesti kotoutumisen alkuvaiheessa olevia kolmansista maista tulleita naisia niin, että he kokevat itsensä osallisiksi ja itsenäisiksi toimijoiksi.

Diakonia-ammattikorkeakoulun Polkuni Satakunnassa – Maahanmuuttajanaisten toimintakyvyn ja työllisyyden edistäminen-hankkeen (459 293 €) tarkoituksena on vahvistaa Satakunnassa asuvien kolmansista maista muuttaneiden naisten toimintakykyä ja työllisyyttä järjestämällä ryhmämuotoista toimintaa ja koulutusta. 

Työväen Sivistysliiton Arvosta osaamista – Maahan muuttaneiden naisten työllistymisen esteiden poistaminen (462 113 €) -hankkeen päämääränä on vahvistaa haavoittuvassa ja heikommassa työllistymisasemassa olevien kolmansista maista tulleiden naisten työ- ja toimintakykyä ja madaltaa heidän työllistymisensä esteitä. Hankkeessa kehitetään menetelmiä ei-formaalin osaamisen tunnistamiseen (digitaalisilla osaamismerkeillä) ja vahvistetaan naisten taitoja suomen kielessä, matemaattisissa taidoissa, digitaidoissa ja työelämätaidoissa.

Työperäistä maahanmuuttoa edistetään sujuvoittamalla kansainvälistä rekrytointia

Syksyn haussa suurin yksittäinen EU-rahoitusosuus (899 770€) myönnettiin Business Finlandin 
Discover Finland– hankkeelle. Hankkeessa edistetään rahaston ohjelman mukaan työperäistä maahanmuuttoa Suomeen. Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa kansainvälistä rekrytointia Suomeen ja tarjota ulkomaisille työntekijöille tarvittavat tiedot sekä ohjeet urasuunnitteluun. Hankkeessa tehdään yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa. Hankkeen tulokset ja vaikutukset ovat pitkäkestoisia ja edistävät ulkomaisten työntekijöiden tietoutta suomalaisesta työelämästä ja parantavat heidän integroitumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Hankkeen tuloksia levitetään verkoston kautta ja hyödynnetään tulevaisuudessa Work in Finlandin toiminnassa ja laajemmin Talent Boost-verkostossa.

Tukea ja hyvinvointia haavoittuvassa asemassa oleville alaikäisille

Pelastakaa lapset ry:n Lasten tuki vastaanottotoiminnassa (558 933 €) – hankkeessa luodaan kohtaavaa toimintaa sekä koulutustoimintaa vastaanottokeskuksissa asiakkaina olevien lasten erityistarpeiden havaitsemiseksi ja lasten tukemiseksi. Tavoitteena on varmistaa, että vastaanottokeskuksissa asiakkaina olevilla lapsilla ja alaikäisillä nuorilla on saatavillaan säännöllistä psykososiaalista hyvinvointia tukevaa matalan kynnyksen ohjattua toimintaa.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön YTYÄ -Yksin tulleiden kokonaisvaltainen ja yhteisöllinen tuki (843 946 €) - hankkeessa kehitetään menetelmiä, joilla ilman huoltajaa alaikäisenä maahantulleiden kokonaisvaltainen hyvinvointi kasvaa. Kohderyhmään kuuluville 17-24 vuotiaille nuorille tarjotaan mm. matalan kynnyksen valmennusta sekä vaativaa psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta. Lisäksi kohderyhmän parissa työskenteleville ammattilaisille tarjotaan menetelmäkoulutusta ja lisätään heidän osaamistaan traumaattisia asioita kokeneiden kohderyhmän kanssa työskentelystä. 

Kunnille työkaluja alkuvaiheen kotoutumisen järjestämiseen

Diakonia-ammattikorkeakoulun hankkeessa Yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutus ja monikielinen materiaali (484 070 €) edistetään kuntien valmiuksia järjestää vuonna 2025 lakisääteiseksi tulevaa monikielistä yhteiskuntaorientaatiota uusille kotoutuja-asiakkaille. Hankkeessa laaditaan malli erilaisista tavoista järjestää monikielistä yhteiskuntaorientaatiota käytännössä niin, että erikokoisten kuntien olisi mahdollista toteuttaa orientaatiota räätälöidysti erilaisten asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden mukaan.

Turun kaupungin Yhteisöllisen kotoutumisen startti (YKS) (795 524 €) - hankkeen tavoitteena on nopeuttaa kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista tarjoamalla heille mentoriapua heti maahanmuuton jälkeen. Hankkeessa luotava, Stiglitzin hyvinvointimalliin pohjautuva YKS-malli edistää kuntien kotoutumisen tukemiseen liittyvää orientaatiotyötä vuonna 2025 voimaan tulevan kotoutumislain uudistuksen hengessä. 

Rauman kaupungin Yhdessä monikulttuurisessa Etelä-Satakunnassa (303 457 €) -hankkeessa vahvistetaan ja selkeytetään Etelä-Satakunnan alueella tehtävää kotoutumistyötä kartoittamalla alkuvaiheen kotoutumista tukevia palveluita. Niiden pohjalta kehitetään alueelle yhtenäisiä, yhteiskuntaorientaatioon pohjautuvia toimintoja, joissa huomioidaan omakielisyys sekä saavutettavuus. Hankkeen tuloksena alueen kolmansien maiden kansalaisten osallisuus lisääntyy vahvistaen väestösuhteita sekä työllistymismahdollisuuksia.

Kaikki hankkeet alkavat viimeistään 1.4.2024. Suomessa AMIF-rahastosta myönnetään avustuksina ohjelmakaudella 2021-2027 yhteensä 62,4 miljoonaa euroa. 

Lista rahoitetuista AMIF-hankkeista