Hoppa till innehåll
Nyheter

Bekanta dig med nya AMIF-projekt

Utgivningsdatum 21.3.2024 11.26
Nyhet
Kuvituskuva.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) främjar en effektiv hantering av migrationsfrågor genom att stärka och utveckla gemensamma förfaranden för asyl- och invandringsärenden. Utifrån utlysningen på hösten 2023 beviljades 5,3 miljoner euro i EU-finansiering för projekt som främjar fondens mål.

Hindren för invandrarkvinnors sysselsättning sänks och deras funktionsförmåga stärks

Tampereen seudun työllistämisyhdistys Etappi ry:s projekt VAU! Fart på karriären – undanröjande av hinder för sysselsättning med coachning med låg tröskel (EU-finansiering 222 027 €) har som mål att sänka hindren för invandrarkvinnors sysselsättning och stärka deras handlingsförmåga. I projektet stärks deltagarnas arbetslivsfärdigheter och färdigheter att söka arbete. Samtidigt ökar också kunskapen om det finländska samhället, sysselsättningstjänsterna och arbetstillfällena i Tammerfors stadsregion.

Målet för Åbo stads projekt Sänkning av hinder för invandrarkvinnors sysselsättning i Åboregionen (331 650 €) är att stödja deltagandet, handlingsförmågan och de färdigheter som behövs för sysselsättning bland invandrarkvinnorna. Syftet är att stödja i synnerhet kvinnor från tredjeländer vilka befinner sig i ett tidigt skede av integrationsprocessen så att de upplever sig som delaktiga och självständiga aktörer.

Syftet med yrkeshögskolan Diakonias projekt Min stig i Satakunta – Främjande av invandrarkvinnors funktionsförmåga och sysselsättning (459 293 €) är att stärka funktionsförmågan och sysselsättningen bland kvinnor som flyttat från ett tredje land och som bor i Satakunta genom att ordna verksamhet och utbildning i gruppform. 

Projektet Uppskatta kunnande – Undanröjande av hinder för invandrarkvinnors sysselsättning (462 113 €), vilket genomförs av Arbetarnas Bildningsförbund, syftar till att stärka arbets- och funktionsförmågan bland kvinnor från tredjeländer som är utsatta och har en svagare arbetsmarknadsställning och att sänka hindren för deras sysselsättning. Projektet utvecklar metoder för att identifiera nonformal kompetens (med digitala kompetensmärken) och stärker kvinnornas färdigheter i finska, matematiska färdigheter, digitala färdigheter och arbetslivsfärdigheter.

Arbetsrelaterad invandring främjas genom att göra den internationella rekryteringen smidigare

I höstens ansökan beviljades den största enskilda EU-finansieringsandelen (899 770 €) till Business Finlands projekt Discover Finland. I enlighet med fondprogrammet främjar projektet arbetsrelaterad invandring till Finland. Syftet med projektet är att effektivisera den internationella rekryteringen till Finland och ge utländska arbetstagare behövlig information samt anvisningar för karriärplanering. I projektet förs samarbete med finländska företag. Projektets resultat och effekter är långvariga och främjar utländska arbetstagares kunskap om det finländska arbetslivet och förbättrar deras integration i det finländska samhället. Projektets resultat sprids via ett nätverk och utnyttjas i framtiden i Work in Finland-verksamheten och i större utsträckning i nätverket Talent Boost.

Stöd och välbefinnande för utsatta minderåriga

Rädda barn rf:s projekt Stöd för barn i mottagningsverksamheten (558 933 €) skapar bemötande verksamhet och utbildningsverksamhet för att upptäcka särskilda behov hos barn som är klienter på flyktingförläggningarna och för att stödja barnen. Målet är att se till att barn och minderåriga ungdomar som är klienter på flyktingförläggningarna har tillgång till regelbunden handledd verksamhet med låg tröskel till stöd för det psykosociala välbefinnandet.

I projektet YTYÄ – Ett övergripande och kollektivt stöd för ensamkommande (843 946 €), som genomförs av stiftelsen Diakonissaanstalten i Helsingfors, utvecklas metoder för att öka det övergripande välbefinnandet för ensamkommande minderåriga. Ungdomar i åldern 17–24 år som hör till målgruppen erbjuds bland annat coachning med låg tröskel och krävande psykiatrisk vård och rehabilitering. Dessutom erbjuds de yrkespersoner som arbetar med målgruppen metodutbildning och deras kunnande för arbete med en målgrupp med traumatiska upplevelser fördjupas.

Verktyg för att ordna integration i ett tidigt skede för kommunerna

I yrkeshögskolan Diakonias projekt Utbildning för utbildare i samhällsorientering och flerspråkigt material (484 070 €) främjas kommunernas förmåga att anordna den flerspråkiga samhällsorientering för nya integrationsklienter vilken blir lagstadgad år 2025. I projektet utarbetas en modell för olika sätt att organisera flerspråkig samhällsorientering i praktiken så att kommuner av olika storlekar kan genomföra orienteringen på ett skräddarsytt sätt beroende på olika klienters behov och situationer.

I Åbo stads projekt Kollektiv integrationsstart (YHS) (795 524 €) är målet att påskynda integrationen av tredjelandsmedborgare genom att ge dem mentorhjälp omedelbart efter invandringen. Modellen för en kollektiv integrationsstart, som tas fram i projektet och baserar sig på Stiglitz modell för välfärd, främjar kommunernas orienteringsarbete i anknytning till integration i enlighet med den reform av integrationslagen som träder i kraft år 2025. 

I Raumo stads projekt Ett mångkulturellt södra Satakunta (303 457 €) stärks och tydliggörs integrationsarbetet i södra Satakunta genom att man kartlägger tjänster som stödjer den tidiga integrationen. Utifrån dessa utvecklas enhetliga samhällsorienterande aktiviteter i regionen med hänsyn till det egna språket och tillgänglighet. Projektet kommer att leda till ökad delaktighet för medborgare från tredjeländer i regionen, vilket kommer att stärka relationerna mellan befolkningsgrupperna och sysselsättningsmöjligheterna.

Alla projekt kommer att inledas senast 1.4.2024. I Finland beviljas sammanlagt 62,4 miljoner euro ur AMIF-fonden i understöd under programperioden 2021–2027. 

Lista av finansierade AMIF-projekt