Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) haku syksy 2022

Haku on päättynyt 1.11.2022

Sisäministeriö avaa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahaston haun 3.10.2022. Haku avataan ehdollisena, sillä rahaston ohjelman toimeenpanosuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty. Rahoitus myönnetään sillä edellytyksellä, että toimeenpanosuunnitelma hyväksytään. Hyväksymisen odotetaan tapahtuvan lokakuussa 2022. Haku päättyy 1.11.2022 klo 16.15.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahaston toimintapoliittisena tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttoasioiden hallinnan kansallista kapasiteettia sekä edistää yhteisen turvapaikkapolitiikan ja yhteisen maahanmuuttopolitiikan täytäntöönpanoa, lujittamista ja kehittämistä unionin säännöstön mukaisesti ja noudattaen unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä, erinäisistä kansainvälisistä sopimuksista johtuvia velvoitteita.

Edellä mainitun toimintapoliittisen tavoitteen puitteissa rahastolla edistetään seuraavia erityistavoitteita:

 1. vahvistetaan ja kehitetään Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän kaikkia näkökohtia, myös sen ulkoista ulottuvuutta;
 2. vahvistetaan ja kehitetään jäsenvaltioihin suuntautuvaa laillista muuttoliikettä niiden taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden mukaisesti ja edistetään kolmansien maiden kansalaisten tehokasta kotouttamista ja sosiaalista osallistamista;
 3. osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan, tehostetaan tehokasta, turvallista ja ihmisarvoista palauttamista ja takaisinottoa sekä edistetään alkuvaiheessa tapahtuvaa uudelleenkotouttamista kolmansissa maissa;
 4. parannetaan jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta ja oikeudenmukaista vastuunjakoa erityisesti niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin muutto- ja turvapaikkahaasteet kohdistuvat voimakkaimmin, myös käytännön yhteistyön kautta.

Rahoitettavat toimet ja haettavan avustuksen määrä

Ohjelmakaudella 2021-2027 avustuksina hankkeisiin ja toimintaan myönnettävä rahoitusosuus on yhteensä noin 62,4 miljoonaa euroa, josta nyt avattavassa haussa on myönnettävissä 16 767 368 euroa.

Tässä haussa rahastosta myönnetään avustusta hankkeisiin ja toimintaan, jotka toteuttavat seuraavia rahaston ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman mukaisia toimia:

Erityistavoite 1 vahvistetaan ja kehitetään Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän kaikkia näkökohtia, myös sen ulkoista ulottuvuutta:

Täytäntöönpanotoimi 1A Unionin säännöstön ja Euroopan yhteiseen turvapaikkajärjestelmään liittyvien painopisteiden yhdenmukaisen soveltamisen varmistaminen; 3 000 000 euroa, joka myönnetään seuraaviin toimiin: 

 • Turvapaikkamenettelyn tehokkuuden ja varautuvuuden parantaminen
 • Oikeusturvan kannalta laadukkaat turvapaikkaprosessit 

Täytäntöönpanotoimi 1B Jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmien kapasiteetin tukeminen infrastruktuurin ja palvelujen osalta tarvittaessa, mukaan lukien alue- ja paikallistaso; 4 500 000 euroa, joka myönnetään seuraaviin toimiin:

 • Turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän kapasiteetin tukeminen
 • Yksityismajoituksessa olevien asiakkaiden tukeminen
 • Esikotoutuvan toiminnan ja onnistuneen kuntaan muuton vahvistaminen
 • Haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tukipalvelut
 • Uudelleensijoittamisen edellytyksiä vahvistavat toimet alue- ja paikallistasolla

Erityistavoite 2 vahvistetaan ja kehitetään jäsenvaltioihin suuntautuvaa laillista muuttoliikettä niiden taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden mukaisesti ja edistetään kolmansien maiden kansalaisten tehokasta kotouttamista ja sosiaalista osallistamista;

Täytäntöönpanotoimi 2A Laillisen muuttoliikkeen edistäminen ja sitä koskevan unionin säännöstön soveltaminen (lähtöä edeltävät toimenpiteet) 1 000 000 euroa, joka myönnetään seuraavaan toimeen:

 • Työperäisen maahanmuuton edistäminen

Täytäntöönpanotoimi 2B Toimenpiteet, joilla helpotetaan laillista maahantuloa ja oleskelua unionissa 1 377 368 euroa, joka myönnetään seuraavaan toimeen:

 • Oleskelulupaprosessien tehostaminen ja kehittäminen

Täytäntöönpanotoimi 2C Yhteistyön lujittaminen ja kumppanuus kolmansien maiden kanssa muuttoliikkeen hallitsemiseksi (liikkuvuusjärjestelyt) 800 000 euroa, joka myönnetään seuraavaan toimeen:

 • Laillisten maahanmuuton väylien kehittäminen ja sitä koskeva kansainvälinen yhteistyö

Täytäntöönpanotoimi 2D Kotouttamistoimenpiteiden edistäminen ja kolmansien maiden kansalaisten osallisuuden tukeminen 3 000 000 euroa, joka myönnetään seuraaviin toimiin:

 • Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta, yhteiskuntaorientaatio ja räätälöidyt tukipalvelut
 • Kotoutumisen parissa työskentelevien ohjausosaaminen ja verkosto- ja alueellisen yhteistyön kehittäminen sekä tietopohjan vahvistaminen
 • Palveluiden ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tarpeisiin

Operatiivinen tuki 1 740 000 euroa

Erityistavoite 3 Osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan, tehostetaan tehokasta, turvallista ja ihmisarvoista palauttamista ja takaisinottoa sekä edistetään alkuvaiheessa tapahtuvaa uudelleenkotouttamista kolmansissa maissa 1 300 000 euroa, joka myönnetään seuraaviin täytäntöönpanotoimiin ja toimiin:

Täytäntöönpanotoimi 3C Vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotoutumisen tukeminen:

 • Avustettu vapaaehtoinen paluu ja uudelleenkotoutuminen

Täytäntöönpanotoimi 3B Tuetaan palauttamisen hallintaa koskevaa yhdennettyä ja koordinoitua lähestymistapaa:

 • Palauttamisen hallintaa koskevat toimet

Täytäntöönpanotoimi 3D Yhteistyön vahvistaminen kolmansien maiden kanssa ja niiden valmiuksien lisääminen takaisinoton sekä kestävän paluun mahdolliseksi:

 • Takaisinottoa ja kestävää paluuta koskeva yhteistyö

Täytäntöönpanotoimi 3A Infrastruktuuria, menettelyjä ja palveluja koskevan unionin säännöstön ja politiikan painopisteiden yhdenmukaisen soveltamisen varmistaminen:

 • Paluuta koskevan infrastruktuurin ja menettelyiden vahvistaminen
 • Säilöönottotoiminta ja vaihtoehtoiset turvaamistoimet

Operatiivinen tuki: 300 000 euroa 

Erityistavoite 4 ei ole tässä haussa avoinna. 

Erityistavoitteet ja niiden mukaiset toimet kuvataan tarkemmin toimeenpanosuunnitelmassa.

Kuka voi hakea?

Avustusta voidaan myöntää julkisyhteisölle tai yksityisoikeudelliselle Euroopan unionin jäsenvaltioon rekisteröityneelle oikeushenkilölle. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille. Mahdolliset avustuksen saajat on määritelty tarkemmin rahaston toimeenpanosuunnitelmassa sekä hakijan oppaassa.

Hakeminen

Hakemus laaditaan aineistopankissa julkaistuille virallisille hakulomakkeille. Hakemus lähetetään sähköisen EUSA-järjestelmän kautta 1.11.2022 klo 16.15 mennessä. EUSA-järjestelmän osoite on http://asiointi.eusa-rahastot.fi.

Jos sähköisen järjestelmän käyttö ei ole mahdollista, allekirjoitetun hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse tai postitse sisäministeriön kirjaamoon osoitteeseen: Sisäministeriö / kirjaamo, PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO, sähköposti: [email protected]. Hakemus katsotaan toimitetuksi määräaikaan mennessä, kun sähköposti on lähetetty tai kirjekuori on postileimattu viimeistään 1.11.2022 klo 16.15.

Hakemuksen voi myös jättää sisäministeriölle osoitettuna valtioneuvoston jakelukeskukseen 1.11.2022 klo 16.15 mennessä. Jakelukeskuksen käyntiosoite on Ritarikatu 2B, Helsinki. Haettaessa paperilomakkeella kirjekuoreen merkitään viitteeksi ”AMIF-rahaston haku 2/2022”. Hakemus toimitetaan hakijan omalla vastuulla ja hakijan on huolehdittava siitä, että hakemus saapuu määräajassa.

Tarkemmat hakuohjeet sisältävä hakijan opas ja muu hakumateriaali löytyvät aineistopankista.

Hakumateriaalit:

 • Hakuilmoitus
 • AMIF-rahaston ohjelma
 • AMIF-rahaston toimeenpanosuunnitelma (luonnos)
 • Hakijan opas
 • Indikaattoriohje
 • Hakulomakkeet (hankeavustus 40 prosentin kustannusmalli, hankeavustus 7 prosentin kustannusmalli, hankeavustus hankinnat 1 prosentin kustannusmalli, kertakorvaushanke, operatiivinen tuki, rahoitussitoumus)
 • Valintamenettely ja valintaperusteet -asiakirja

Hakemusten käsittely

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Lista määräaikaan mennessä saapuneista hakemuksista julkaistaan rahastojen verkkosivuilla.

Hakemukset käsitellään erityistavoitteittain. 

Avustusta voidaan myöntää hankkeelle tai toiminnalle yhdellä avustuspäätöksellä enintään kolmeksi vuodeksi. Hankkeen tai toiminnan kustannukset ovat tukikelpoisia avustuspäätöksen tekemisestä lähtien tai perustelluista syistä hakemuksen vireille tulosta lähtien. Jo päättyneeseen hankkeeseen tai toimintaan ei voida myöntää avustusta.

Avustettavien hankkeiden tai toiminnan tulee käynnistyä viimeistään 1.5.2023.

Avustuspäätökset laaditaan 28.2.2023 mennessä. 

Rahastojen hallinnointi ja yhteystiedot

Rahaston kansallisena hallintoviranomaisena Suomessa toimii sisäministeriö.

Yhteystiedot:

Sisäministeriö

PL 26, 00023 Valtioneuvosto

sähköposti: [email protected]