Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ansökan hösten 2022

Ansökningstiden har gått ut den 1 november 2022

Inrikesministeriet utlyser finansiering ur asyl-, migrations- och integrationsfonden den 3 oktober 2022. Ansökan är villkorlig eftersom genomförandeplanen för fondens program ännu inte har godkänts. Finansieringen beviljas under förutsättning att genomförandeplanen godkänns. Godkännandet förväntas ske i oktober 2022. Ansökningsförfarandet pågår till den 1 november 2022 kl. 16.15.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Asyl-, migrations- och integrationsfondens mål är att stärka den nationella kapaciteten inom migrationsärenden och bidra till genomförande, stärkande och utveckling av den gemensamma asylpolitiken och den gemensamma invandringspolitiken, i enlighet med unionens regelverk och med fullständig respekt för unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden som härrör från de internationella instrument som de är part i.

Inom ramen för det politiska mål som anges ovan ska fonden bidra till att följande särskilda mål uppnås:

 1. stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet dess externa dimension,
 2. stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare,
 3. bidra till kampen mot irreguljär migration, stärka ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande och återtagande samt främja och bidra till en faktisk inledande återintegrering i tredjeländer,
 4. stärka solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna, särskilt med avseende på de medlemsstater som påverkas mest av migrations- och asylutmaningar, bland annat genom praktiskt samarbete.

Åtgärder som understöds och stödbelopp som kan sökas

Under programperioden 2021–2027 uppgår fondens sammanlagda finansieringsandel som beviljas till projekt och verksamhet som understöd till 62,4 miljoner euro, och av detta belopp beviljas under denna ansökningsomgång 16 767 368 euro

I denna ansökningsomgång beviljas understöd ur fonden för projekt och verksamhet där följande funktioner enligt fondens program och genomförandeplan genomförs:

Särskilt mål 1 stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet dess externa dimension:

Verkställighetsåtgärd 1A Säkerställande av en enhetlig tillämpning av unionens regelverk och prioriteringar som har samband med det gemensamma europeiska asylsystemet; totalt 3 000 000 euro, som beviljas för följande funktioner:

 • Förbättrande av effektiviteten och beredskapen i samband med asylförfarandet
 • Asylprocesser som är högklassiga med avseende på rättssäkerheten

Verkställighetsåtgärd 1B Stöd till kapaciteten i medlemsstaternas asylsystem såvitt avser infrastrukturer och tjänster när så krävs, även på lokal och regional nivå, totalt 4 500 000 euro, som beviljas för följande funktioner:

 • Stödjande av asyl- och mottagningssystemets kapacitet 
 • Stödjande av klienter med privat inkvartering 
 • Förstärkande av integrationsförberedande verksamhet och en lyckad flyttning till kommunen
 • Stödtjänster till klienter i utsatt ställning
 • Åtgärder som förstärker förutsättningarna för vidarebosättning på regional och lokal nivå

Särskilt mål 2 stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare:

Verkställighetsåtgärd 2A Främjande av laglig migration och tillämpning av unionens regelverk om saken (åtgärder innan avresa) 1 000 000 euro, som beviljas för följande funktion:

 • Främjande av arbetsrelaterad invandring

Verkställighetsåtgärd 2B Stöd till åtgärder för att underlätta reguljär inresa och bosättning i unionen 1 377 368 euro, som beviljas för följande funktion:

 • Effektivisering och utveckling av uppehållstillståndsprocesser

Verkställighetsåtgärd 2C Stärkandet av samarbetet och partnerskap med tredje länder för att främja integrationen (mobilitetsarrangemang) 800 000 euro, som beviljas för följande funktion:

 • Utveckling av leder för laglig invandring och internationellt samarbete kring detta 

Verkställighetsåtgärd 2D Främjande av integrationsåtgärder och stödjande av tredjelandsmedborgares delaktighet totalt 3 000 000 euro, som beviljas för följande funktioner:

 • Vägledning och rådgivning i det inledande skedet, samhällsorientering och skräddarsydda stödtjänster
 • Utveckling av handledningskunnandet och samarbetet mellan nätverken och de regionala aktörerna samt för att stärka informationsgrunden  
 • Utveckling av tjänster och tjänstehelheter för de behov tredjelandsmedborgare i sårbar ställning har

Operativt stöd 1 740 000 euro

Särskilt mål 3 Bidra till kampen mot irreguljär migration, stärka ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande och återtagande samt främja och bidra till en faktisk inledande återintegrering i tredjeländer totalt 1 300 000 euro, som beviljas för följande verkställighetsåtgärder och funktioner:

Verkställighetsåtgärd 3C Stödjande av frivilligt återvändande och återintegration

 • Assisterat frivilligt återvändande och återintegration

Verkställighetsåtgärd 3B Stöd för en integrerad och koordinerad strategi för återvändandehantering:

 • Åtgärder som berör hantering av återsändning

Verkställighetsåtgärd 3D Stärkning av samarbetet med tredjeländer och ökning av deras beredskap att möjliggöra återtagande och hållbart återvändande:

 • Samarbete om återtagande och hållbart återvändande

Verkställighetsåtgärd 3A Säkerställande av en enhetlig tillämpning av unionens regelverk om infrastruktur, förfaranden och tjänster samt prioriteringarna i politiken:

 • Förstärkning av infrastruktur och praxis för återvändande
 • Förvar och alternativa säkerhetsåtgärder

Operativt stöd 300 000 euro

Särskilt mål 4 ingår inte i detta ansökningsförfarande.

En närmare specifikation av de särskilda målen och funktioner finns i genomförandeplanen. 

Vem kan söka finansiering?

Understöd kan beviljas offentliga samfund och privaträttsliga juridiska personer som registrerat sig i en medlemsstat i Europeiska unionen. Privatpersoner beviljas inte understöd. Potentiella stödtagare fastställs detaljerat i fondens genomförandeplan och i handboken för sökande.

Ansökan

Ansökan om understöd ska upprättas på officiella ansökningsblanketter som finns på materialbank. Ansökan ska lämnas in via det elektroniska EUSA-systemet senast den 1 november 2022 kl. 16.15. EUSA-systemet finns på adressen http://asiointi.eusa-rahastot.fi. 

Om det inte är möjligt att använda det elektroniska systemet, kan den undertecknade ansökan om understöd också sändas per e-post eller post till inrikesministeriets registratorskontor: Inrikesministeriet/registratorskontoret, PB 26, 00023 STATSRÅDET, e-post: [email protected]. Ansökan anses ha levererats inom tidsfristen om e-posten har skickats eller kuvertet har stämplats hos posten senast den 1 november 2022 kl. 16.15.

Ansökan kan också lämnas in till inrikesministeriets distributionscentral senast den 1 november 2022 kl. 16.15. Registratorskontorets besöksadress är Riddaregatan 2B, Helsingfors. Vid ansökan på en pappersblankett ska referensen ”AMIF-fondens ansökan 2/2022” antecknas på kuvertet.  Ansökan sänds på sökandens eget ansvar. Sökanden ska se till att ansökan anländer inom tidsfristen. 

På materialbank finns en handbok för sökande, som innehåller närmare ansökningsanvisningar, samt annat ansökningsmaterial.

Ansökningsmaterialet:

 • Ansökningsanmälan
 • AMIF-fondens program
 • AMIF-fondens genomförandeplan (utkast)
 • Handbok för sökande
 • Anvisningar för indikatorer
 • Ansökningsblanketter (projektunderstöd 40 procents kostnadsmodell, projektunderstöd 7 procents kostnadsmodell, projektunderstöd upphandlingar 1 procents kostnadsmodell, projektunderstöd engångsersättning, operativt stöd, åtagande om finansiering)
 • Urval av projekt och urvalskriterier

Behandling av ansökningarna

Ansökningar som inkommit efter den utsatta tiden behandlas inte. En förteckning över ansökningar som mottagits inom den utsatta tiden publiceras på fondernas webbplats. 
Ansökningarna behandlas enligt de särskilda målen.

Projekt eller verksamhet kan få understöd i högst tre år med ett enskilt stödbeslut. Kostnaderna för projektet eller verksamheten är stödberättigande från och med stödbeslutet eller i särskilt motiverade fall från och med det datum då ansökan blivit anhängig. Understöd kan dock inte beviljas retroaktivt för projekt eller verksamhet som redan har avslutats.

Projekt och verksamhet som beviljas understöd ska påbörjas senast den 1 maj 2023.

Understödsbesluten fattas senast den 28 februari 2023. 

Förvaltning av fonden och kontaktinformation

I Finland är inrikesministeriet förvaltande myndighet för fonden.

Kontaktinformation:

Inrikesministeriet

PB 26, 00023 Statsrådet

E-post: [email protected]