Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) haku kevät 2022

Haku on päättynyt 6.6.2022. 

Sisäministeriö avaa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston haun 9.5.2022. Haku avataan ehdollisena, sillä Euroopan komissio ei ole vielä hyväksynyt Suomen AMIF-rahaston ohjelmaa. Rahoitus myönnetään sillä edellytyksellä, että Euroopan komissio hyväksyy rahaston ohjelman. Komission odotetaan hyväksyvän ohjelman alkukesästä 2022. Haku päättyy 6.6.2022 klo 16.15.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahaston toimintapoliittisena tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttoasioiden hallinnan kansallista kapasiteettia sekä edistää yhteisen turvapaikkapolitiikan ja yhteisen maahanmuuttopolitiikan täytäntöönpanoa, lujittamista ja kehittämistä unionin säännöstön mukaisesti ja noudattaen unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä, erinäisistä kansainvälisistä sopimuksista johtuvia velvoitteita.

Edellä mainitun toimintapoliittisen tavoitteen puitteissa rahastolla edistetään seuraavia erityistavoitteita:

 1. vahvistetaan ja kehitetään Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän kaikkia näkökohtia, myös sen ulkoista ulottuvuutta;
 2. vahvistetaan ja kehitetään jäsenvaltioihin suuntautuvaa laillista muuttoliikettä niiden taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden mukaisesti ja edistetään kolmansien maiden kansalaisten tehokasta kotouttamista ja sosiaalista osallistamista;
 3. osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan, tehostetaan tehokasta, turvallista ja ihmisarvoista palauttamista ja takaisinottoa sekä edistetään alkuvaiheessa tapahtuvaa uudelleenkotouttamista kolmansissa maissa;
 4. parannetaan jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta ja oikeudenmukaista vastuunjakoa erityisesti niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin muutto- ja turvapaikkahaasteet kohdistuvat voimakkaimmin, myös käytännön yhteistyön kautta.

Rahoitettavat toimet ja haettavan avustuksen määrä

Rahaston kokonaisrahoitusosuus ohjelmakaudella 2021–2027 on yhteensä 67,9 miljoonaa euroa, josta nyt avattavassa haussa on myönnettävissä 7 463 539 euroa.

Tässä haussa rahastosta myönnetään avustusta hankkeisiin ja toimintaan, jotka toteuttavat seuraavia rahaston ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman mukaisia toimia:

Erityistavoite 1 vahvistetaan ja kehitetään Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän kaikkia näkökohtia, myös sen ulkoista ulottuvuutta:

Täytäntöönpanotoimi 1A Unionin säännöstön ja Euroopan yhteiseen turvapaikkajärjestelmään liittyvien painopisteiden yhdenmukaisen soveltamisen varmistaminen; 1 000 000 euroa, joka myönnetään seuraavaan toimeen: 

 • Turvapaikkamenettelyn tehokkuuden ja varautuvuuden parantaminen 

Täytäntöönpanotoimi 1B Jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmien kapasiteetin tukeminen infrastruktuurin ja palvelujen osalta tarvittaessa, mukaan lukien alue- ja paikallistaso; yhteensä 
1 700 000 euroa, joka myönnetään seuraaviin toimiin:

 • Turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän kapasiteetin tukeminen
 • Yhteisölähtöisen kotoutumisen mallintaminen ja pilotointi 

Operatiivinen tuki: 2 238 539 euroa 

Erityistavoite 2 vahvistetaan ja kehitetään jäsenvaltioihin suuntautuvaa laillista muuttoliikettä niiden taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden mukaisesti ja edistetään kolmansien maiden kansalaisten tehokasta kotouttamista ja sosiaalista osallistamista;

Täytäntöönpanotoimi 2B Toimenpiteet, joilla helpotetaan laillista maahantuloa ja oleskelua unionissa 1 875 000 euroa, joka myönnetään seuraavaan toimeen:

 • Oleskelulupaprosessien tehostaminen ja kehittäminen

Täytäntöönpanotoimi 2D Kotouttamistoimenpiteiden edistäminen ja kolmansien maiden kansalaisten osallisuuden tukeminen 200 000 euroa, joka myönnetään kertakorvauksena seuraavaan toimeen:

 • Valtakunnallinen Integration 2022 -tapahtuma kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille

Erityistavoite 3 Osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan, tehostetaan tehokasta, turvallista ja ihmisarvoista palauttamista ja takaisinottoa sekä edistetään alkuvaiheessa tapahtuvaa uudelleenkotouttamista kolmansissa maissa

Operatiivinen tuki: 450 000 euroa 

Erityistavoite 4 ei ole tässä haussa avoinna. 

Erityistavoitteet ja niiden mukaiset toimet kuvataan tarkemmin toimeenpanosuunnitelmassa.  

Kuka voi hakea?

Avustusta voidaan myöntää julkisyhteisölle tai yksityisoikeudelliselle Euroopan unionin jäsenvaltioon rekisteröityneelle oikeushenkilölle. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille. Mahdolliset avustuksen saajat on määritelty tarkemmin rahaston toimeenpanosuunnitelmassa sekä hakijan oppaassa.

Hakeminen

Hakemus laaditaan rahastojen verkkosivustolla www.eusa-rahastot2021.fi julkaistuille virallisille hakulomakkeille. Hakemus lähetetään sähköisen EUSA-järjestelmän kautta 6.6.2022 klo 16.15 mennessä. EUSA-järjestelmän osoite on http://asiointi.eusa-rahastot.fi. 

Jos sähköisen järjestelmän käyttö ei ole mahdollista, allekirjoitetun hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse tai postitse sisäministeriön kirjaamoon osoitteeseen: Sisäministeriö / kirjaamo, PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO, sähköposti: [email protected]. Hakemus katsotaan toimitetuksi määräaikaan mennessä, kun sähköposti on lähetetty tai kirjekuori on postileimattu viimeistään 6.6.2022 klo 16.15. 

Hakemuksen voi myös jättää sisäministeriölle osoitettuna valtioneuvoston jakelukeskukseen 6.6.2022 klo 16.15 mennessä. Jakelukeskuksen käyntiosoite on Ritarikatu 2B, Helsinki. Haettaessa paperilomakkeella kirjekuoreen merkitään viitteeksi ”AMIF-rahaston haku 1/2022”. Hakemus toimitetaan hakijan omalla vastuulla ja hakijan on huolehdittava siitä, että hakemus saapuu määräajassa.

Hakumateriaalit:

 • Hakuilmoitus
 • AMIF-rahaston ohjelma luonnos
 • AMIF-rahaston toimeenpanosuunnitelma luonnos
 • Hakijan opas
 • Indikaattoriohje
 • Hakulomakkeet (hankeavustus 40 prosentin kustannusmalli, hankeavustus 7 prosentin kustannusmalli, hankeavustus hankinnat 1 prosentin kustannusmalli, kertakorvaushanke, operatiivinen tuki, rahoitussitoumus)
 • Valintamenettely ja valintaperusteet -asiakirja

Hakumateriaalit löytyvät Aineistopankista.

Hakemusten käsittely

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Lista määräaikaan mennessä saapuneista hakemuksista julkaistaan rahastojen verkkosivuilla.

Hakemukset käsitellään erityistavoitteittain. 

Tässä haussa voi poikkeuksellisesti hakea rahoitusta hankkeeseen tai toimintaan, jonka kustannukset ovat syntyneet 1.1.2021 tai sen jälkeen. Kyseinen hanke tai toiminta ei saa kuitenkaan olla vielä päättynyt ja ennen rahoituksen myöntämistä syntyneiden kustannusten tulee olla eroteltavissa kirjanpidossa. Avustettavien hankkeiden tai toiminnan tulee käynnistyä viimeistään 31.1.2023.

Avustuspäätökset laaditaan 31.8.2022 mennessä sillä edellytyksellä, että Euroopan komissio on hyväksynyt siihen mennessä Suomen ohjelman. 

Rahastojen hallinnointi ja yhteystiedot

Rahaston kansallisena hallintoviranomaisena Suomessa toimii sisäministeriö.

Yhteystiedot:

Sisäministeriö

PL 26, 00023 Valtioneuvosto

sähköposti: [email protected]