Asyl-, migrations- och integrationsfondens (AMIF) ansökan våren 2022

Ansökningstiden har gått ut den 6 juni 2022.

Inrikesministeriet öppnar ansökan om medel ur asyl-, migrations- och integrationsfonden den 9 maj 2022. Ansökan öppnas villkorligt eftersom Europeiska kommissionen inte ännu har godkänt Finlands AMIF-program. Finansiering beviljas under förutsättning att Europeiska kommissionen godkänner fondens program. Kommissionen förväntas godkänna programmet i början av sommaren 2022. Ansökningsförfarandet pågår till den 6 juni 2022 kl. 16.15.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden 

Asyl-, migrations- och integrationsfondens mål är att stärka den nationella kapaciteten inom migrationsärenden och bidra till genomförande, stärkande och utveckling av den gemensamma asylpolitiken och den gemensamma invandringspolitiken, i enlighet med unionens regelverk och med fullständig respekt för unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden som härrör från de internationella instrument som de är part i.

Inom ramen för det politiska mål som anges ovan ska fonden bidra till att följande särskilda mål uppnås:

 1. stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet dess externa dimension,
 2. stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare,
 3. bidra till kampen mot irreguljär migration, stärka ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande och återtagande samt främja och bidra till en faktisk inledande återintegrering i tredjeländer,
 4. stärka solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna, särskilt med avseende på de medlemsstater som påverkas mest av migrations- och asylutmaningar, bland annat genom praktiskt samarbete.

Åtgärder som understöds och stödbelopp som kan sökas

Under programperioden 2021−2027 uppgår fondens sammanlagda finansieringsandel till 67,9 miljoner euro, och av detta belopp beviljas som projektunderstöd under denna ansökningsomgång 7 463 539 euro.

I denna ansökningsomgång beviljas understöd ur fonden för projekt och verksamhet där följande funktioner enligt fondens program och genomförandeplan genomförs:

Särskilt mål 1 stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet dess externa dimension: 

Genomförandeåtgärd 1 A Säkerställande av en enhetlig tillämpning av unionens regelverk och prioriteringar som har samband med det gemensamma europeiska asylsystemet; 1 000 000 euro, som beviljas för följande funktion:

 • Förbättrande av effektiviteten och beredskapen i samband med asylförfarandet

Verkställighetsåtgärd 1 B Stöd till kapaciteten i medlemsstaternas asylsystem såvitt avser infrastrukturer och tjänster när så krävs, även på lokal och regional nivå, totalt 1 700 000 euro, som beviljas förföljande funktion:

 • Stödjande av asyl- och mottagningssystemets kapacitet  
 • Modellering av och pilotförsök med samhällsorienterad integration

Operativt stöd 2 238 539 euro

Särskilt mål 2 stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare:

Verkställighetsåtgärd 2 B Stöd till åtgärder för att underlätta reguljär inresa och bosättning i unionen 1 875 000 euro, som beviljas för följande funktion:

 • Effektivisering och utveckling av uppehållstillståndsprocesserna

Verkställighetsåtgärd 2 D Främjande av integrationsåtgärder och stödjande av tredjelandsmedborgares delaktighet 200 000 euro, som beviljas för följande funktion:

 • Det riksomfattande evenemanget Integration 2022 för aktörer inom integration och flyktingmottagning

Särskilt mål 3 Bidra till kampen mot irreguljär migration, stärka ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande och återtagande samt främja och bidra till en faktisk inledande återintegrering i tredjeländer

Operativt stöd 450 000 euro

Särskilt mål 4 ingår inte i detta ansökningsförfarande.

En närmare specifikation av de särskilda målen och funktioner finns i genomförandeplanen. 

Vem kan söka finansiering?

Understöd kan beviljas offentliga samfund och privaträttsliga juridiska personer som registrerat sig i en medlemsstat i Europeiska unionen. Privatpersoner beviljas inte understöd.

Potentiella stödtagare fastställs detaljerat i fondens genomförandeplan och i handboken för sökande.

Ansökan

Ansökan om understöd ska upprättas på officiella ansökningsblanketter som finns på fondernas webbplats www.eusa-rahastot2021.fi. Ansökan ska lämnas in via det elektroniska EUSA-systemet senast den 6 juni 2022 kl. 16.15. EUSA-systemet finns på adressen http://asiointi.eusa-rahastot.fi. 

Om det inte är möjligt att använda det elektroniska systemet, kan den undertecknade ansökan om understöd också sändas per e-post eller post till inrikesministeriets registratorskontor: Inrikesministeriet/registratorskontoret, PB 26, 00023 STATSRÅDET, e-post: [email protected]. Ansökan anses ha levererats inom tidsfristen om e-posten har skickats eller kuvertet har stämplats hos posten senast den 6 juni 2022 kl. 16.15.

Ansökan kan också lämnas in till inrikesministeriets distributionscentral senast den 6 juni 2022 kl. 16.15. Registratorskontorets besöksadress är Riddaregatan 2B, Helsingfors. Vid ansökan på en pappersblankett ska referensen ”AMIF-fondens ansökan 1/2022” antecknas på kuvertet.  Ansökan sänds på sökandens eget ansvar. Sökanden ska se till att ansökan anländer inom tidsfristen. 

Ansökningsmaterialet:

 • Ansökningsanmälan
 • AMIF-fondens program utkast (publiceras snart på svenska)
 • AMIF-fondens genomförandeplan utkast (publiceras snart på svenska)
 • Handbok för sökande
 • Anvisningar för indikatorer (publiceras bara på finska)
 • Ansökningsblanketter (projektunderstöd 40 procents kostnadsmodell, projektunderstöd 7 procents kostnadsmodell, projektunderstöd upphandlingar 1 procents kostnadsmodell, projektunderstöd engångsersättning, operativt stöd, åtagande om finansiering)
 • Urval av projekt och urvalskriterier

Ansökningsmaterial finns på Materialbank. 

Behandling av ansökningarna

Ansökningar som inkommit efter den utsatta tiden behandlas inte. En förteckning över ansökningar som mottagits inom den utsatta tiden publiceras på fondernas webbplats. 
Ansökningarna behandlas enligt de särskilda målen.

I detta ansökningsförfarande kan man undantagsvis ansöka om finansiering för sådana projekt eller sådan verksamhet vars kostnader uppstått den 1 januari 2021 eller senare. Projektet eller verksamheten får dock inte ha avslutats och det ska vara möjligt att i bokföringen separera de kostnader som uppstått innan finansieringen har beviljats. Projekt och verksamhet som beviljas understöd ska påbörjas senast den 31 januari 2023.

Understödsbesluten fattas senast den 31 augusti 2022, under förutsättning att Europeiska kommissionen har godkänt Finlands program före detta datum. 

Förvaltning av fonden och kontaktinformation

i Finland är inrikesministeriet förvaltande myndighet för fonden.

Kontaktinformation:

Inrikesministeriet

PB 26, 00023 Statsrådet

E-post: [email protected]