Hakuilmoitus: Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) avustushaku kevät 2023

Haun perustiedot

Haun kuvaus

Sisäministeriö myöntää EU-rahoitusta EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF-rahaston) ohjelman tavoitteita edistäviin hankkeisiin. AMIF-rahaston avulla edistetään muuttoliikeasioiden tehokasta hallintaa kehittämällä ja vahvistamalla turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin liittyviä yhteisiä menettelyitä.

Myönnettävän EU-rahoituksen osuus hankkeessa voi olla 75 % tai perustelluissa tapauksissa 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Avustuslaji

 • Kehittämishanke
 • Hankintahanke

Kielet

Avustusta voi hakea seuraavilla kielillä: suomi ja ruotsi.

Hausta vastaava valtionapuviranomainen

Sisäministeriö

Yhteystiedot

Rahaston hallintoviranomaisen sähköposti ja verkkosivusto:

[email protected]

www.eusa-rahastot2021.fi

Haussa jaettavat varat

Ohjelmakaudella 2021-2027 avustuksina hankkeisiin ja toimintaan myönnettävä rahoitusosuus on yhteensä noin 62,4 miljoonaa euroa, josta nyt avattavassa haussa on myönnettävissä hankkeisiin 8,8 miljoonaa euroa.

Aikataulut

Haku on määräaikainen.

Hakuaika

Hakuaika alkaa 2.5.2023 klo 08.00 ja päättyy 31.5.2023 klo 16.15. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Lista määräaikaan mennessä saapuneista hakemuksista julkaistaan rahastojen verkkosivuilla.

Tavoiteaika päätösten valmistumiselle

Päätökset pyritään tekemään 20.9.2023 mennessä.

Tavoitteet

Haun tavoitteena on edistää EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF-rahaston) ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman mukaisia tavoitteita. Toimet, joihin tässä haussa myönnetään avustusta, kuvataan kohdassa Myöntöperusteet.

Myöntöperusteet

Sovellettavat säädökset 

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/1147 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja varainhoitosäännöistä sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista varainhoitosäännöistä (EU) 2021/1060  
 • Laki sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (1125/2021) 
 • Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021–2027 (119/2022)
 • Valtionavustuslaki (668/2001)

Kenelle/mille avustusta voidaan myöntää?

Avustusta voidaan myöntää julkisyhteisölle tai yksityisoikeudelliselle Euroopan unionin jäsenvaltioon rekisteröityneelle oikeushenkilölle. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Mahdolliset avustuksen saajat on määritelty tarkemmin rahaston toimeenpanosuunnitelmassa sekä hakijan oppaassa.

Mihin käyttötarkoituksiin avustusta voidaan myöntää?

Tässä haussa rahastosta myönnetään avustusta hankkeisiin, jotka edistävät seuraavia rahaston ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman mukaisia erityistavoitteita, täytäntöönpanotoimia ja toimia:

Erityistavoite 1: Vahvistetaan ja kehitetään Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän kaikkia näkökohtia, myös sen ulkoista ulottuvuutta;

Täytäntöönpanotoimi 1A Unionin säännöstön ja Euroopan yhteiseen turvapaikkajärjestelmään liittyvien painopisteiden yhdenmukaisen soveltamisen varmistaminen 1 500 000 euroa, joka myönnetään seuraavaan toimeen:

 • Toimi 1A2 Turvapaikkamenettelyn tehokkuuden ja varautuvuuden parantaminen

Täytäntöönpanotoimi 1B Jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmien kapasiteetin tukeminen infrastruktuurin ja palvelujen osalta tarvittaessa, mukaan lukien alue- ja paikallistaso 1 000 000 euroa, joka myönnetään seuraavaan toimeen: 

 • Toimi 1B5 Turvapaikkajärjestelmän toimintaan ja muuttoliikkeisiin liittyvän tilannekuvan ja ennustettavuuden parantaminen 

Erityistavoite 2: Vahvistetaan ja kehitetään jäsenvaltioihin suuntautuvaa laillista muuttoliikettä niiden taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden mukaisesti ja edistetään kolmansien maiden kansalaisten tehokasta kotouttamista ja sosiaalista osallistamista;

Täytäntöönpanotoimi 2A Laillisen muuttoliikkeen edistäminen ja sitä koskevan unionin säännöstön soveltaminen; 1 000 000 euroa, joka myönnetään seuraavaan toimeen:

 • Toimi 2A1 Työperäisen maahanmuuton edistäminen 

Täytäntöönpanotoimi 2B Toimenpiteet, joilla helpotetaan laillista maahantuloa ja oleskelua unionissa; 300 000 euroa, joka myönnetään seuraavaan toimeen:

 • Toimi 2B1 Oleskelulupaprosessien tehostaminen ja kehittäminen

Täytäntöönpanotoimi 2D Kotoutumisen ja osallisuuden edistäminen 4 000 000 euroa, joka myönnetään seuraaviin toimiin:

 • Toimi 2D1 Valtakunnallinen Integration -tapahtuma kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille
 • Toimi 2D7 Maahanmuuttajaperheiden hyvinvoinnin tukeminen. Erityisesti toivotaan hankkeita, joissa:
  • kehitetään omakielisiä perhepalveluita ja vanhemmuutta tukevia kieli- ja kulttuuritietoisia toimintamalleja perhetyöhön
  • vahvistetaan ennaltaehkäisevää perhetyötä, kuten tuki- ja kummiperhetoimintaa, nuorisotyötä, lasten ja nuorten vapaa-ajan ja harrastustoimintaa sekä jalkautuvaa työtä (ehkäistään nuorten syrjäytymistä) 
  • vahvistetaan kuntien ja hyvinvointialueiden osaamista perheenyhdistämisprosessista ja –lainsäädännöstä sekä ohjausta ja neuvontaa perheenyhdistämisten edistämiseksi
  • tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten vanhempia
 • Toimi 2D8 Maahanmuuttajalasten ja -nuorten koulu- ja opintomenestyksen tukeminen. Erityisesti toivotaan hankkeita, joissa:
  • kehitetään kielenoppimisen tuen muotoja ja kielitietoisen opetuksen käytäntöjä eri koulutusasteilla sekä jalkautetaan käytäntöön jo aiemmin toimiviksi todettuja kielen oppimisen tuen menetelmiä
  • edistetään opintojen loppuunsaattamista ja asteelta toiselle siirtymistä tarjoamalla kolmansista maista muuttaneille oppilaille tehostettua opinto- ja uraohjausta sekä monialaisia hyvinvointia tukevia nivelvaiheen palveluita, kuten mentoritoimintaa
 • Toimi 2D9 Kolmansien maiden kansalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen sekä yhteiskunnan vastaanottavuuden edistäminen. Erityisesti toivotaan hankkeita, joissa:
  • vahvistetaan esim. asiakasraati- ja kokemusasiantuntijatoimintaa sekä kulttuuritulkkitoimintaa ja kehitetään systemaattisia tapoja parantaa asiakasosallisuutta palveluiden kehittämisessä 
  • tunnistetaan ja poistetaan maahanmuuttajien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta estäviä tekijöitä yhteiskunnan rakenteissa
  • tuotetaan ja levitetään käytäntöjä tai toimintamalleja, jotka lisäävät antirasistisia yhteiskunnallisia taitoja ja vuorovaikutusta

Erityistavoite 3: Osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan, tehostetaan tehokasta, turvallista ja ihmisarvoista palauttamista ja takaisinottoa sekä edistetään alkuvaiheessa tapahtuvaa uudelleenkotouttamista kolmansissa maissa 1 000 000 euroa, joka myönnetään seuraaviin täytäntöönpanotoimiin ja toimiin:

Täytäntöönpanotoimi 3C Vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotoutumisen tukeminen:

 • Toimi 3C1 Avustettu vapaaehtoinen paluu ja uudelleenkotoutuminen

Täytäntöönpanotoimi 3B Tuetaan palauttamisen hallintaa koskevaa yhdennettyä ja koordinoitua lähestymistapaa:

 • Toimi 3B1 Palauttamisen hallintaa koskevat toimet

Täytäntöönpanotoimi 3D Yhteistyön vahvistaminen kolmansien maiden kanssa ja niiden valmiuksien lisääminen takaisinoton sekä kestävän paluun mahdolliseksi:

 • Toimi 3D1 Takaisinottoa ja kestävää paluuta koskeva yhteistyö

Täytäntöönpanotoimi 3 A Infrastruktuuria, menettelyjä ja palveluja koskevan unionin säännöstön ja politiikan painopisteiden yhdenmukaisen soveltamisen varmistaminen:

 • Toimi 3A1 Paluuta koskevan infrastruktuurin ja menettelyiden vahvistaminen
 • Toimi 3A2 Säilöönottotoiminta ja vaihtoehtoiset turvaamistoimet

 

Erityistavoitteet ja niiden mukaiset toimet kuvataan tarkemmin rahaston toimeenpanosuunnitelmassa 2023-2024.

Mihin käyttötarkoituksiin avustusta ei voida myöntää?

Rahoituksella ei ylläpidetä lakisääteistä perustoimintaa. Rahoituksen avulla voidaan täydentää, tehostaa ja kehittää budjettirahoitteista toimintaa. Rahoituksella ei tueta puhtaasti tutkimustoimintaa, jota tyypillisesti tuetaan tutkimusapurahoin.

Arviointiperusteet

Hakemukset arvioidaan käyttämällä yleisiä ja erityisiä valintaperusteita, jotka on julkaistu aineistopankissa.

Hakemukset käsitellään erityistavoitteittain.

Lisäehdot

Hakemus laaditaan EUSA2-järjestelmässä. EUSA2-järjestelmän osoite on https://asiointi.eusa-rahastot2021.fi/.

Tarkemmat hakuohjeet sisältävä hakijan opas sekä muu hakumateriaali löytyvät aineistopankista.

Hakumateriaaleja ovat:

 • Hakuilmoitus
 • AMIF-rahaston ohjelma 
 • AMIF-rahaston toimeenpanosuunnitelma 
 • Hakijan opas
 • Indikaattoriohje
 • Rahoitussitoumuslomake
 • Valintamenettely ja valintaperusteet -asiakirja

Tavoite päätösten valmistumiselle

Päätökset pyritään tekemään 20.9.2023 mennessä.

Avustuksen käyttöaika

Avustusta voidaan myöntää hankkeelle yhdellä avustuspäätöksellä enintään kolmeksi vuodeksi. Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia avustuspäätöksen tekemisestä lähtien tai perustelluista syistä hakemuksen vireille tulosta lähtien. Jo päättyneeseen hankkeeseen ei voida myöntää avustusta.

Aika, jolloin hankkeen tulee viimeistään käynnistyä 

Hankkeet tulee käynnistää viimeistään 1.1.2024.

Avustuksen edelleen välittäminen

Avustuksen saaja voi välittää osan avustuksesta edelleen, jos hankkeessa on mukana hankekumppaneita eli siirron saajia. Siirron saajat ovat organisaatioita, jotka toteuttavat osan hankkeen toiminnoista ja joille syntyy niistä kuluja. 

Kuinka suuri osa kustannuksista enintään voidaan kattaa avustuksella?

Rahaston avustuksella voidaan kattaa 75% tai eräissä korkeampaan tukiosuuteen oikeuttavissa toiminnoissa 90% avustettavan toiminnan kokonaiskustannuksista.