Utlysning: Utlysning av understöd ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) våren 2023

Basuppgifter om utlysningen

Beskrivning av utlysningen

Inrikesministeriet beviljar EU-finansiering för projekt som främjar målen i programmet för EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF-fonden). Med AMIF-fonden främjas effektiv hantering av migrationsfrågor genom att utveckla och stärka gemensamma förfaranden i anknytning till asyl- och invandringsfrågor.

I projektet kan andelen EU-finansiering som beviljas utgöra 75 procent eller i motiverade fall 90 procent av projektets totala kostnader.

Understödsslag

 • Utvecklingsprojekt
 • Upphandlingsprojekt

Språk

Understöd kan sökas på följande språk: finska och svenska.

Statsbidragsmyndighet som svarar för utlysningen

Inrikesministeriet

Kontaktuppgifter

E-post och webbplats för fondens förvaltningsmyndighet:

[email protected]

www.eusa-rahastot2021.fi/sv

Medel som utdelas i utlysningen

Under programperioden 2021–2027 uppgår finansieringsandelen som beviljas i form av understöd för projekt och verksamhet till sammanlagt cirka 62,4 miljoner euro, var av 8,8 miljoner euro kan beviljas för projekt inom denna utlysning.

Tidsplaner

Ansökan är tidsbegränsad.

Ansökningstid

Ansökningstiden börjar 2.5.2023 2023 kl. 8.00 och går ut 31.5.2023 kl. 16.15. Ansökningar som inkommer efter den utsatta tiden behandlas inte.

En förteckning över ansökningar som inkommit inom den utsatta tiden publiceras på fondernas webbplats.

Måldatum för färdigställande av beslut

Avsikten är att fatta besluten senast 20.9.2023.

Mål

Syftet med utlysningen är att främja målen i programmet och genomförandeplanen för EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF-fonden). De åtgärder för vilka understöd beviljas i denna utlysning beskrivs i avsnittet Grunder för beviljande.

Grunder för beviljande

Tillämpliga bestämmelser 

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1147 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden.
 • Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (EU 2021/1060).
 • Lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (1125/2021) 
 • Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (119/2022)
 • Statsunderstödslagen (668/2001)

Vem/vad kan beviljas understöd?

Understöd kan beviljas offentliga samfund eller privaträttsliga juridiska personer som är registrerade i en medlemsstat i Europeiska unionen. Understöd beviljas inte enskilda personer.

Eventuella understödstagare anges närmare i fondens genomförandeplan och i handboken för sökande.

För vilka ändamål kan understöd beviljas?

I denna utlysning beviljas understöd från fonden för projekt som bidrar till följande specifika mål, genomförandeåtgärder och åtgärder inom ramen för fondens program och genomförandeplan:

Specifikt mål 1: man stärker och utvecklar alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet dess externa dimension;

Genomförandeåtgärd 1A Säkerställande av en enhetlig tillämpning av unionens regelverk och prioriteringarna i anknytning till det gemensamma europeiska asylsystemet; 1 500 000 euro som beviljas för följande åtgärd: 

 • Åtgärd 1A2 Förbättrande av effektiviteten och beredskapen i asylförfarandet

Genomförandeåtgärd 1B Stödjande av kapaciteten i medlemsstaternas asylsystem beträffande infrastrukturen och tjänsterna vid behov, inklusive på regional och lokal nivå; 1 000 000 euro som beviljas för följande åtgärd: 

 • Åtgärd 1B5 Förbättring av lägesbilden och förutsägbarheten i anknytning till asylsystemets verksamhet och migration 

Specifikt mål 2: man stärker och utvecklar den lagliga migrationen riktad till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov, och främjar en effektiv integration och socialt engagemang av tredjelandsmedborgare;

Genomförandeåtgärd 2A Främjande av laglig migration och tillämpning av unionens regelverk gällande den; 1 000 000 euro som beviljas för följande åtgärd:

 • Åtgärd 2A1 Främjande av arbetsrelaterad invandring

Genomförandeåtgärd 2B Åtgärder med vilka man underlättar den lagliga invandringen och vistelsen i unionen; 300 000 euro som beviljas för följande åtgärd:

 • Åtgärd 2B1 Effektivisering och utveckling av uppehållstillståndsprocesser

Genomförandeåtgärd 2D Främjande av integration och delaktighet; (4 000 000 euro) som beviljas för följande åtgärder: 

 • Åtgärd 2D1 Det nationella evenemanget Integration för integration och flyktingmottagandets aktörer
 • Åtgärd 2D7 Stöd för invandrarfamiljernas välbefinnande. Särskilt önskas projekt som:
  • utvecklar familjetjänster på invandrarnas egna språk samt språk- och kulturmedvetna verksamhetsmodeller som stöder föräldraskapet i familjearbetet
  • stärker förebyggande familjearbete såsom stöd- och fadderfamiljsverksamhet, ungdomsarbete, fritids- och hobbyverksamheter för barn och unga och uppsökande arbete (förebygger utslagning av unga) 
  • stärker kommunernas och välfärdsområdenas kunskaper om processen och lagstiftningen gällande familjeåterförening. Stärker handledningen och rådgivningen för att främja familjeåterförening
  • stöder föräldrar till ungdomar som riskerar att bli marginaliserade
 • Åtgärd 2D8 Stöd för skol- och studieframgång bland invandrarbarn och -unga. Särskilt önskas projekt som:
  • utvecklar former för stöd för språkinlärningen och praxis för språkmedveten undervisning på olika skolstadier samt inför i praktiken beprövade metoder för stöd för språkinlärning
  • främjar slutförandet av studierna och övergången från ett stadium till nästa genom att erbjuda elever från tredjeländer effektiviserad studie- och karriärhandledning samt sektorsövergripande tjänster som stöder välbefinnandet i övergångsfaserna, såsom mentorverksamhet
 • Åtgärd 2D9 Stärkande av delaktigheten och påverkningsmöjligheterna för tredjelandsmedborgare samt främjande av samhällets mottagbarhet. Särskilt önskas projekt som:
  • stärker till exempel kundråds- och erfarenhetsexpertverksamheten samt kulturtolkverksamheten och utvecklar systematiska sätt att förbättra kunddelaktigheten i utvecklingen av tjänster
  • identifierar och avlägsnar faktorer som hindrar invandrares delaktighet och jämlikhet i samhällets strukturer
  • producerar och sprider praxis och förfaranden som ökar färdigheter och interaktion för antirasism i samhället

Specifikt mål 3: man medverkar i bekämpningen av olaglig migration, effektiviserar ett effektivt, tryggt och människovärdigt återsändande och återtagande samt främjar återintegreringen i tredjeländer; 1 000 000 euro som beviljas för följande genomförandeåtgärder och åtgärder:

Genomförandeåtgärd 3C Stödjande av frivilligt återvändande och återintegration

 • Åtgärd 3C1 Assisterat frivilligt återvändande och återintegration

Genomförandeåtgärd 3B Stöd för en integrerad och koordinerad strategi för återvändandehantering

 • Åtgärd 3B1 Åtgärder som berör hantering av återsändning

Genomförandeåtgärd 3D Stärkande av samarbetet med tredje länder och ökning av deras beredskap att möjliggöra återtagande och hållbart återvändande:

 • Åtgärd 3D1 Samarbete om återtagande och hållbart återvändande

Genomförandeåtgärd 3A Säkerställande av en enhetlig tillämpning av unionens regelverk om infrastruktur, förfaranden och tjänster samt prioriteringarna i politiken:

 • Åtgärd 3A1 Förstärkning av infrastruktur och praxis för återvändande
 • Åtgärd 3A2 Förvar och alternativa säkerhetsåtgärder

 

De specifika målen och åtgärderna i enlighet med dem beskrivs närmare i fondens genomförandeplan 2023–2024.

För vilka användningsändamål kan understöd inte beviljas?

Finansieringen ska inte användas för att upprätthålla lagstadgad grundläggande verksamhet. Finansieringen kan användas för att komplettera, effektivisera och utveckla budgetfinansierad verksamhet. Finansieringen stöder inte ren forskningsverksamhet som vanligtvis stöds med forskningsanslag.

Bedömningsgrunder

Ansökningarna bedöms med hjälp av de allmänna och särskilda urvalskriterier som offentliggjorts i materialbanken.

Ansökningarna behandlas enligt sina specifika mål.

Ytterligare villkor

Ansökan ska upprättas i systemet EUSA2. Systemet EUSA2 finns på https://asiointi.eusa-rahastot2021.fi/. 

En handbok för sökande med närmare anvisningar om ansökan och övrigt sökmaterial finns i materialbanken.

Sökmaterial är:

 • Utlysning
 • AMIF-fondens program 
 • Genomförandeplan för AMIF-fonden 
 • Handbok för sökande
 • Anvisning om indikatorer
 • Formulär för finansieringsförbindelse
 • Dokument om urvalsförfarandet och urvalsgrunder

Mål för beslutsfattande

Avsikten är att fatta besluten senast 20.9.2023.

Användningstid för understöd

Understöd kan beviljas för ett projekt genom ett understödsbeslut för högst tre år. Kostnaderna för projektet är stödberättigande från och med det att beslutet om understöd fattades eller av motiverade skäl från och med det att ansökan blev anhängig. Stöd kan inte beviljas för projekt som redan har avslutats.

Den tid då projektet senast ska inledas

Projekten ska inledas senast 1.1.2024.

Vidareförmedling av understöd

Understödstagaren kan förmedla en del av understödet vidare, om projektet omfattar projektpartner, dvs. överföringsmottagare. Överföringsmottagarna är organisationer som genomför en del av projektets verksamheter och för vilka kostnader uppstår på grund av dem. 

En hur stor del av kostnaderna kan högst täckas med hjälp av understödet?

Med hjälp av fondens understöd kan 75 procent eller i vissa verksamheter som berättigar till en högre stödandel 90 procent av de totala kostnaderna täckas för den verksamhet som understöds.