Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI) avustushaku kevät 2024

Hakuaika on päättynyt 28.3.2024.

Haun perustiedot

Haun kuvaus

Sisäministeriö myöntää EU-rahoitusta EU:n rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI-rahoitusvälineen) ohjelman tavoitteita edistäviin hankkeisiin. BMVI-rahoitusvälineen tavoitteena on varmistaa vahva ja tehokas Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus ulkorajoilla ja siten edistää sisäisen turvallisuuden korkean tason varmistamista unionissa samalla, kun suojataan henkilöiden vapaa liikkuvuus unionin sisällä ja noudatetaan täysimääräisesti asiaankuuluvaa unionin säännöstöä sekä unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita. Myönnettävän EU-rahoituksen osuus hankkeessa voi olla 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Avustuslaji

 • Kehittämishanke
 • Hankintahanke

Kielet

Avustusta voi hakea kielillä: suomi, ruotsi.

Hausta vastaava valtionapuviranomainen

Sisäministeriö

Yhteystiedot

Rahaston hallintoviranomaisen sähköposti ja verkkosivusto: [email protected] www.eusa-rahastot2021.fi

Haussa jaettavat varat

Ohjelmakaudella 2021-2027 avustuksina hankkeisiin ja toimintaan myönnettävä rahoitusosuus on yhteensä noin 76,4 miljoonaa euroa, josta nyt avattavassa haussa on myönnettävissä 982 129,25 euroa.

Aikataulut

Haku on määräaikainen.

Hakuaika

Hakuaika alkaa 1.3.2024 klo 08.00 ja päättyy 28.3.2024 klo 16.15. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Lista määräaikaan mennessä saapuneista hakemuksista julkaistaan rahastojen verkkosivuilla.

Tavoitteet

Haun tavoitteena on edistää EU:n rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI-rahoitusvälineen) ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman mukaisia tavoitteita. Toimet, joihin tässä haussa myönnetään avustusta, kuvataan kohdassa Myöntöperusteet.

Myöntöperusteet

Sovellettavat säädökset

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/1148 rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja varainhoitosäännöistä sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista varainhoitosäännöistä (EU) 2021/1060
 • Laki sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (1125/2021)
 • Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021–2027 (119/2022)
 • Valtionavustuslaki (668/2001)

Kenelle/mille avustusta voidaan myöntää?

Avustusta voidaan myöntää julkisyhteisölle tai yksityisoikeudelliselle Euroopan unionin jäsenvaltioon rekisteröityneelle oikeushenkilölle. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille. Mahdolliset avustuksen saajat on määritelty tarkemmin rahoitusvälineen toimeenpanosuunnitelmassa sekä hakijan oppaassa.

Mihin käyttötarkoituksiin avustusta voidaan myöntää?

Tässä haussa rahoitusvälineestä myönnetään avustusta hankkeisiin, jotka edistävät seuraavia rahoitusvälineen ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman mukaisia erityistavoitteita, täytäntöönpanotoimia ja toimia:

Erityistavoite 1 Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus

982 129,25 euroa, joka myönnetään hankeavustuksina seuraavaan erityistoimeen:

 • BMVI/2021/SA/1.5.4/0011 Yhteentoimivuuteen liittyvän lainsäädäntökehyksen toimeenpano

Erityistavoitteet ja niiden mukaiset toimet kuvataan tarkemmin rahoitusvälineen toimeenpanosuunnitelmassa 2024-2025.

Mihin käyttötarkoituksiin avustusta ei voida myöntää?

Rahoituksella ei ylläpidetä lakisääteistä perustoimintaa lukuun ottamatta operatiivisella tuella avustettua toimintaa. Rahoituksen avulla voidaan täydentää, tehostaa ja kehittää budjettirahoitteista toimintaa. Rahoituksella ei tueta puhtaasti tutkimustoimintaa, jota tyypillisesti tuetaan tutkimusapurahoin.

Arviointiperusteet

Hakemukset arvioidaan käyttämällä yleisiä ja erityisiä valintaperusteita, jotka on julkaistu rahastojen verkkosivuilla (aineistopankki).

Hakemukset käsitellään erityistavoitteittain.

Lisäehdot

Hakemus laaditaan EUSA2-järjestelmässä. EUSA-järjestelmän osoite on https://asiointi.eusa-rahastot2021.fi 

Tarkemmat hakuohjeet sisältävä hakijan opas sekä muu hakumateriaali löytyvät rahastojen verkkosivuilta (aineistopankki). Rahastojen verkkosivusto on osoitteessa www.eusa-rahastot2021.fi.

Hakumateriaaleja ovat:

Hakuilmoitus

 • BMVI-rahoitusvälineen ohjelma
 • BMVI-rahoitusvälineen toimeenpanosuunnitelma 2024-2025
 • Hakijan opas
 • Indikaattoriohje
 • Rahoitussitoumuslomake
 • Valintamenettely ja valintaperusteet -asiakirja

Tavoite päätösten valmistumiselle

Päätökset pyritään tekemään 31.5.2024 mennessä.

Avustuksen käyttöaika

Erityistoimien tulee päättyä viimeistään 31.12.2029. Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia avustuspäätöksen tekemisestä lähtien tai perustelluista syistä hakemuksen vireille tulosta lähtien. Jo päättyneeseen hankkeeseen ei voida myöntää avustusta.

Aika, jolloin hankkeen tulee viimeistään käynnistyä

Hankkeet tulee käynnistää viimeistään 1.10.2024.

Avustuksen edelleen välittäminen

Avustuksen saaja voi välittää osan avustuksesta edelleen, jos hankkeessa on mukana hankekumppaneita eli siirron saajia. Siirron saajat ovat organisaatioita, jotka toteuttavat osan hankkeen toiminnoista ja joille syntyy niistä kuluja.

Kuinka suuri osa kustannuksista enintään voidaan kattaa avustuksella

Rahoitusvälineen avustuksella voidaan kattaa 90 % avustettavan toiminnan kokonaiskustannuksista.

Hakuilmoituksen (PDF) löydät aineistopankista.