Utlysning av understöd ur finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) våren 2024

Ansökningstiden gick ut den 28 mars 2024.

Basuppgifter om utlysningen

Beskrivning av utlysningen

Inrikesministeriet beviljar EU-finansiering för projekt som främjar målen i programmet för EU:s finansieringsinstrument för gränsförvaltning och visering (BMVI-instrumentet). BMVI-instrumentets mål är att säkerställa en stark och effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna, och därigenom bidra till att säkerställa en hög nivå av inre säkerhet i unionen, och samtidigt skydda den fria rörligheten för personer inom unionen samt fullt ut respektera det relevanta unionsregelverket och unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden. I projektet kan andelen EU-finansiering som beviljas utgöra 90 procent av projektets totala kostnader.

Understödsslag

 • Utvecklingsprojekt
 • Upphandlingsprojekt

Språk

Understöd kan sökas på följande språk: finska, svenska.

Statsbidragsmyndighet som svarar för utlysningen

Inrikesministeriet

Kontaktuppgifter

E-post och webbplats för fondens förvaltningsmyndighet: [email protected] www.eusa-rahastot2021.fi/sv

Medel som utdelas i utlysningen

Under programperioden 2021–2027 uppgår finansieringsandelen som beviljas i form av understöd för projekt och verksamhet till sammanlagt cirka 76,4 miljoner euro, varav 982 129,25 euro kan beviljas för projekt inom denna utlysning.

Tidsplaner

Ansökan är tidsbegränsad.

Ansökningstid

Ansökningstiden börjar 1.3.2024 kl. 8.00 och går ut 28.3.2024 kl. 16.15. Ansökningar som inkommer efter den utsatta tiden behandlas inte.

En förteckning över ansökningar som inkommit inom den utsatta tiden publiceras på fondernas webbplats.

Mål

Syftet med utlysningen är att främja målen i programmet och genomförandeplanen för EU:s finansieringsinstrument för gränsförvaltning och visering (BMVI-instrumentet). De åtgärder för vilka understöd beviljas i denna utlysning beskrivs i avsnittet Grunder för beviljande.

Grunder för beviljande

Tillämpliga bestämmelser

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1148 om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik
 • Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (EU 2021/1060).
 • Lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (1125/2021)
 • Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (119/2022)
 • Statsunderstödslagen (668/2001)

Vem/vad kan beviljas understöd?

Understöd kan beviljas offentliga samfund eller privaträttsliga juridiska personer som är registrerade i en medlemsstat i Europeiska unionen. Understöd beviljas inte enskilda personer. Eventuella understödstagare anges närmare i instrumentets genomförandeplan och i handboken för sökande.

För vilka ändamål kan understöd beviljas?

I denna utlysning beviljas understöd från instrumentet för projekt som bidrar till följande specifika mål, genomförandeåtgärder och åtgärder inom ramen för instrumentets program och genomförandeplan:

Specifikt mål 1 Europas integrerade gränssäkerhet

982 129,25 euro som beviljas i form av projektunderstöd för följande särskilda åtgärd:

 • BMVI/2021/SA/1.5.4/0011 Implementeringen av den rättsliga ramen för interoperabilitet

De specifika målen och åtgärderna i enlighet med dem beskrivs närmare i instrumentets genomförandeplan 2023–2024.

För vilka användningsändamål kan understöd inte beviljas?

Finansieringen ska inte användas för att upprätthålla lagstadgad grundläggande verksamhet. Finansieringen kan användas för att komplettera, effektivisera och utveckla budgetfinansierad verksamhet. Finansieringen stöder inte ren forskningsverksamhet som vanligtvis stöds med forskningsstipendier.

Bedömningsgrunder

Ansökningarna bedöms med hjälp av de allmänna och särskilda urvalskriterier som offentliggjorts på fondernas webbplats (i materialbanken).

Ansökningarna behandlas enligt sina specifika mål.

Ytterligare villkor

Ansökan ska upprättas i systemet EUSA2. Systemet EUSA2 finns på https://asiointi.eusa-rahastot2021.fi/.

En handbok för sökande med närmare anvisningar om ansökan och övrigt sökmaterial finns på fondernas webbplats (i materialbanken). Fondernas webbplats finns på www.eusa-rahastot2021.fi.

Sökmaterial är

 • Utlysning
 • BMVI-instrumentets program
 • Genomförandeplan för BMVI-instrumentet 2024-2025
 • Handbok för sökande
 • Anvisning om indikatorer
 • Formulär för finansieringsförbindelse
 • Dokument om urvalsförfarandet och urvalsgrunder

Mål för beslutsfattande

Avsikten är att fatta besluten senast 31.5.2024.

Användningstid för understöd

De särskilda åtgärderna ska avslutas senast den 31 december 2029. Kostnaderna för projektet är stödberättigande från och med det att beslutet om understöd fattades eller av motiverade skäl från och med det att ansökan blev anhängig. Stöd kan inte beviljas för projekt som redan har avslutats.

Den tid då projektet senast ska inledas

Projekten ska inledas senast 1.10.2024.

Vidareförmedling av understöd

Understödstagaren kan förmedla en del av understödet vidare, om projektet omfattar projektpartner, dvs. överföringsmottagare. Överföringsmottagarna är organisationer som genomför en del av projektets verksamheter och för vilka kostnader uppstår på grund av dem.

En hur stor del av kostnaderna kan högst täckas med hjälp av understödet?

Med hjälp av instrumentets understöd kan 90 procent av de totala kostnaderna täckas för den verksamhet som understöds.